ירשת שדוח תארוהל הרומל ךירדמ
ב קלח

'א קלחל הרזח


םירופיכה םויל הנשה שארמ

אשונה דומיל תא ליחתהל םיצילממ ונאו ,רצק הבושת ימי תרשע יניינע תארוהל ןמזה
תוחלשמה תאו ,התוא שינעהל הנידמל ברקתמה ךלמה תא ראתמה שרדמה תרזעב
,ונידימלתל רכומ ה"בקה תא ראתמכ ךלמ לש ביטומה .הליחמ ונממ שקבל תואבה
םיאבה םינושה הנידמה יבשויב לשמנה תא אוצמל ךירצ שרדמבש הפיה לשמב קוסיעהו
.הליחמ שקבל הז רחא הז

,הנשה שאר ברעב םינעתמה ,רודה ילודג :םדא ינב לש םיגוס השולש ראתמ שרדמה
.םירופיכה םויב םינעתמה ,םעה ראש לכו ,הבושת ימי תרשעב םינעתמה - םיינוניבה

(םוגרתבו םייונישב) ןושארה םויב [ז] ה"ד ל השרפ הבר ארקיו
קחרמל עיגה .התובגל ךלמה ךלהו ,ךלמל סמ תבייחש הנידמל לשמ :רמא יול יבר
.בוחהמ שילש לע םהל רתיו ,והוסלקו הנידמה ילודג ואצי ,הנידמהמ םילימ הרשע
דוע םהל רתיו ,והוסלקו הנידמה ןמ םינוניבה ואצי ,ןילימ השימח קחרמל עיגה
,והוסלקו ףטו םישנו םישנא ,הנידמה ינב לכ ואצי ,הנידמל סנכנש ןויכ .שילש
.שדח ןובשח ליחתנ וישכעמ ,רבע - רבעש המ ךלמה םהל רמא .לכה םהל רתיו

,ןהיתונועמ שילש םהל ריתמ ה"בקהו ,םינעתמ רודה ילודג :הנשה שאר ברעב ךכ
שילש ןהל ריתמ ה"בקהו ,םינעתמ םידיחיה םירופיכה םוי דעו הנשה שארמו
רמוא ה"בקהו ,ףטו םישנו םישנא ,םינעתמ םלוכ םירופיכה םויבו ,ןהיתונועמ
.שדח ןובשח ליחתנ האלהו וישכעמ ,רבע רבעש המ :לארשיל םהל
הזו ותכוסב קסוע הז ,תוצמב םיקוסע לארשי לכ גחה דע םירופיכה םוימו
םהיבלולו ה"בקה ינפל םידמוע לארשי לכ גח לש ןושארה בוט םויבו ,ובלולב
- רבעש המ םהל רמוא ה"בקהו ,ה"בקה לש ומשל םיסלקמו םדיב םהיגורתאו
.שדח ןובשח ליחתנ וישכעמ ,רבע

גכ קרפ ארקיו
:רמאל השמ לא 'ה רבדיו (וכ
אוה םירפכה םוי הזה יעיבשה שדחל רושעב ךא (זכ
םכל היהי שדק ארקמ___
םכיתשפנ תא םתינעו___
:'הל השא םתברקהו___
הזה םויה םצעב ושעת אל הכאלמ לכו (חכ
:םכיהלא 'ה ינפל םכילע רפכל אוה םירפכ םוי יכ ___
. . . .___
םכל אוה ןותבש תבש (בל
ברעב שדחל העשתב םכיתשפנ תא םתינעו ___
:םכתבש ותבשת ברע דע ברעמ ___

לע דומעל יואר םיקוספה ןמ .םירופיכה םוי יניינע דומילל סיסבכ ואבוה הרותה יקוספ
:םייזכרמה םייניינעה
םירופיכה םוי ךיראת - אוה םירפכה םוי הזה יעיבשה שדחל רושעב
םירופיכה םויב םייוניעה תבוח - םכיתשפנ תא םתינעו
.םיאטחה לע רפכמ םירופיכה םוי - םכיהלא 'ה ינפל םכילע רפכל אוה םירפכ םוי
ברעמ ליחתמ ,תבשהו םיגחה לכ ומכ ,םירופיכה םוי - םכתבש ותבשת ברע דע ברעמ
.וינפלש םויה

א הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
רוסא םירופיכה םוי
,היתשבו הליכאב__
,הציחרבו__
,הכיסבו__
,לדנסה תליענבו__
.הטמה שימשתבו__

,םהינפ תא וצחרי הלכהו ךלמהו
,לדנסה תא לוענת היחהו
.רזעילא יבר ירבד__
:ןירסוא םימכחו__
לאשנש האבה הלאשה .הארוהה זכרמב דומעל הכירצ םירופיכה םוי ייוניע לש תועמשמה
:התכב ןוידל אצומ תדוקנ תווהל הלוכי דימלתה

לעונ וניא ,התוש וניאו לכוא וניא םדא םירופיכה םויב
:םיגהונ םה ךכש םירוציה םהימ .ותשא םע יח וניאו םילענ
הזמ דומלל רשפא המ ?החפשמ םימייקמ םניאו םילכוא םניא
?םירופיכה םויב םדא ינב יבגל

ונייח לש תינפוגה תוליעפהמ םה םישרפומ :םגהנמ הזש ,םיכאלמל ,ןבומכ ,איה הנווכה
תואנהמ ,רמוחה ןמ אוה קתונמ :ךאלמל המוד םירופיכה םויב הנעתמה ידוהיה .םלועב
רתוי בורק םירופיכה םויב ידוהיה םג ,ה"בקל בורקה רוציה אוה ךאלמהש ומכו .םלועה
.ודיבש תוריבעמ הקנתמו ,הבושתב בש ,וארובל

רחאו ,ןורקיעה תא תעבוק הכלהה יכ ריבסהל הרומל ועייסי ,תדלויבו הלכב ,ךלמב ןוידה
,ותוא ודבכיש ךירצ ךלמש ןוויכ .ול םידחוימה םינידה תא תעבוקו טרפ לכל תסחייתמ ךכ
תדלויהש ינפמו .הינפ ץוחרל הל רתומ ,הפי תויהל הכירצ הלכש ןוויכ .וינפ ץוחרל ול רתומ
.םירופיכה םויב םילענ לוענל הל רתומ ,ןנטצתש רוסאו ,השלח איה

אוה תדלויהו הלכה ,ךלמה ןיד .תקולחמ לש השוריפ :וז הנשמב איבהל יוארש ףסונ ןיינע
םישנאל דחוימ ןיד תתל ןיאש םירבוס םהו ,וילע םיקלוח םימכח .רזעילא יבר לש וניד
םישנא לש םנידמ הנוש ,תדלויו הלכ ,ךלמ לש םנידו ,רזעילא יברכ הכלהה ךא .הלא
.םיליגר

ד הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
,םירופכה םויב ןתוא ןינעמ ןיא תוקוניתה
,םיתנש ינפלו הנש ינפל םתוא ןיכנחמ לבא
:תוצמב ןיליגר ויהיש ליבשב
ןויצל השדח תירבעב תשמשמ "תוקונית" הלימה :ןיינעמ ינושל ןיינע שי 'ד הנשמ דומילב
תורוקמב .םירגובמו םידלי ,תוקונית ןיב םילידבמ ונא ןכ לעו .ודלונ התע הזש םידלי
.םירגובמו "םידלי" שי ארקמה ןושלבו ,םירגובמו "תוקונית" קר שי הנשמב :הנוש ןוימה
ארתו ...ראיה לע ץחרל הערפ תב דרתו" .ארקמב "דלי"ה אוה אוה הנשמב "קונית" ןכ לע
.(ו-ה ב תומש) "הכוב רענ הנהו ,דליה תא והארתו חתפתו ...הבתה תא

םג .םקזוחבו םפוג הנבמב בשחתמו ,תונבל םינב ןיב הנוש םוצל םידלי םיליחתמ וב ליגה
,וחוכ יפכ דחא לכ ,תוטעמ תועש םוצל םיליחתמ :הכלהה תושירד תא שיגדהל הפי ןאכ
.םלש םוי םימצ ,תווצמב בויחה ליגל םיעיגמ רשאכו

הרפכ םוי

יטרפל סנכי המכ דע טילחי הרומה .הרפכ םוי ותויה אוה םירופיכה םוי לש ובל
השעת אל רוסיא לע גגושב רבע םדא רשאכ אבה ןברק אוה תאטח :הנשמה לש תונחבהה
לביק :לשמל) אטחש חוטב אוה רשאכ איבמ םדאש ןברק אוה יאדו םשא .תרכ וב שיש
.(רקשל עבשנו ותוא בנג ,יפסכ ןודקיפ

ירבדב הנשמה דומיל תא בלשל יואר .םירופיכה םויו הבושתה ןיינעב קוסעי דומילה רקיע
הבושתה תאו םיאטחה גוס תא תראתמה הלבטה תא דחי םהינשמ תונבלו ,ם"במרה
.םהילע


:ם"במרה ירבד םוכיס

ול ןילחומש דע םשמ זז וניא
תרכ הב ןיאש השע תוצמ
רפכמ םירופכה םויו הלות הבושת
תרכ הב ןיאש השעת אל תוצמ
ןיד תיב תתימ אלו
,ןילות םירופכה םויו הבושת
,הרפכה ול ןירמוג וילע ןיאבה ןירוסיו
הרומג הרפכ ול רפכתמ ןיא םלועלו
ןירוסי וילע ואוביש דע
ןיד תיב תותימו תותירכ
- ןירוסי וילע ואבו ,םירופכה םוי עיגהו
.תומיש דע הרומג הרפכ ול רפכתמ וניא
םשה תא ללחמה

ט הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
,בושאו - אטחא ,בושאו - אטחא רמואה
.הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא
- רפכמ םירופכה םויו - אטחא
.רפכמ םירופכה םוי ןיא__
,םוקמל םדא ןיבש תוריבע
.רפכמ םירופכה םוי__
,וריבחל םדא ןיבש תוריבע
.ורבח הצריש דע ,רפכמ םירופכה םוי ןיא__

:הירזע ןב רזעלא יבר שרד וז תא
.(ז"ט ארקיו) "ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ"
,םוקמל םדא ןיבש תוריבע
.רפכמ םירופכה םוי__
,וריבחל םדא ןיבש תוריבע
,רפכמ םירופכה םוי ןיא__
.ורבח תא הצריש דע__
:םיישאר םיגשומ ינשב זכרתהל יואר הליגר התיכב
.ורבח תא הצריש דע רפכמ םירופיכה םוי ןיא ורבחל םדא ןיבש תוריבע
.לכל הבושת ןמז אוה םירופיכה םוי

.הבושתב בשה גהנתמ דציכ תוארלו - זכ אכ א םיכלמב ,באחא לש ותבושתב ןייעל רשפא
.י דכ ב לאומשב ןייעל םג רשפא תומדקתמ תותיכב

:בישהל ושרדנ םידימלתהש תולאשה תובקעב תויהל לוכי הבושתה תלאשב ןוידה

?הבושת תושעל קיפסמ וניא "בושאו אטחא" רמואה עודמ
םירופיכה םוי - "רפכמ םירופיכה םויו אטחא" רמואה עודמ
?ול רפכי אל
אטח םדאש תוריבע לע רפכמ ונניא םירופיכה םוי עודמ
?ורבחל

בושל תוניצרב ןווכתמ ונניא "רפכמ םירופיכה םויו אטחא" וא "בושאו אטחא" רמואה
םדאש םייתפש סמ איה הבושתהש בשוח אוהו ,קחשמ לאכ ןיינעל סחייתמ אוה .הבושתב
.םלענ ואטח דימו ,םיאתמה םויל הכחמ וא ,םילימ המכ רמוא אוה :ה"בקל ןתונ

אלש ףסכ ונממ חקל ,ול קיזה ,ורבחב עגפש ימ .ורבחל םדא ןיבש תווצמל סחיב רבדה ךכו
'ה תאמ החילס תשקבל שי תועמשמ וזיא !?רבחה ןמ וא 'המ :החילס שקבי יממ - ןידכ
?םדאל הריבע לע

.התיכב התוא דמלל רשפאו ,הניגנמ םג הל שיש ,אביקע יבר לש ותנשמ היהי אשונה םויס

:אביקע יבר רמא
!לארשי םכירשא
,ןירהטימ םתא ימ ינפל
?םכתא רהטמ ימ
!םימשבש םכיבא__
,(ו"ל לאקזחי) "םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו" :רמאנש
,(ד"י הימרי) "'ה לארשי הוקמ" :רמואו
,םיאמטה תא רהטמ הוקמ המ
.לארשי תא רהטמ אוה ךורב שודקה ףא


תוכוסה גח


גח ןיבש לובלבה :גחה רבדב הצופנ תועטל סחייתהל שי תוכוסה גח יניינע תארוהב
הלוע ץראל ץוחב .הזל הז םידומצ םהש ללגב ,דחא גחכ םיספתנה ,תרצע ינימשל תוכוסה
,העבש אלו םימי הנומש אוה תוכוסה גח :תוילג לש ינש בוט םוי ללגב ,תאש רתיב תועטה
תארוהו ,רורב ןפואב םיגחה ינש ןיב הלידבמ הרותה .תרצע ינימש אוה יעישתה םויהו
.וז הנחבה לע דומעל הכירצ אשונה

גכ קרפ ארקיו
,שדק ארקמ ןושארה םויב (הל)
.ושעת אל הדבע תכאלמ לכ____
'הל השא ובירקת םימי תעבש (ול)
,םכל היהי שדק ארקמ ינימשה םויב____
,'הל השא םתברקהו____
:ושעת אל הדבע תכאלמ לכ אוה תרצע____

?ט"ל קוספ יפל תוכוסה גח לח שדוח הזיאב
?ןושארה שדוחל הרותב םיארוק ךיא
?תוכוסה גחב םיפסוא המ ."ףיסאה גח" םג ארקנ תוכוסה גח
?"תואובת" הלימה שוריפ המ

:הנשה שאר תכסמב ודמלש תא םידימלתל ריכזהל ןתרטמ ארקמה יקוספ לע תולאשה
אוה יעיבשה שדוחה ןכ לע .ןסינ אוה ןושארה שדוחה לבא ,ירשתב םנמא הליחתמ הנשה
.ןסינ ןושארהו ,ירשת

םיטיחה תא םירצוק ."ףיסא"ו "ריצק" ןיב תונחבהל ןווכל התרטמ היינשה הלאשה
ןכ לעו ,ץיקה תוריפ ףיסא תא םימייסמ תוכוסב .ץעה תוריפ תא םיפסוא ,םירועשהו
םיפסואש תוריפל אלא ,הרועשל וא הטיחל תנווכמ הניא ,קוספבש "תואובת" הלימה
תודש" - "תואובת" יוטיבה תא שרפמ ארזע ןבא .הז יוטיב ללכב ץיקה תוריפ לכ ,ץיקב
."םימרכו

הכוסב תבשל הווצמה

- "ורודת ןיעכ - ובשת" תשרודה ,ארמגה ירבד לע תססובמ ם"במרה ןמ תאבומה הכלהה
רג אוהש תיבב השוע םדאש תולועפה לכ .ורוגת תוכוסב :ושוריפ "ובשת תוכוסב" יווצה
חוסינב התוא ללוכ אוה לבא ,השרדה תא איבמ וניא ם"במר .הכוסב השוע אוה ,וב
.וירבד

ו קרפ בלולו הכוס תוכלה ם"במר
ה הכלה
?הכוסב הבישיה תוצמ איה דציכ
,םימיה תעבש לכ הכוסב רדו התושו לכוא היהיש
.הנשה תומי ראשב ותיבב רד אוהש ךרדכ ,הלילב ןיב םויב ןיב
,עבק ותכוס תאו יארע ותיב תא םדא השוע םימיה תעבש לכו
.[ג"כ ארקיו] "םימי תעבש ובשת תוכוסב" רמאנש
ינבל רכז איה הכוס תווצמ .הכוסה לש הקומעה תועמשמל םיסחייתמ אתקיספה ירבד
אתקיספה ?תוכוסב לארשי ינב לש םתבישי תועמשמ המ ךא .תוכוסב ובשיש לארשי
םיפקומ םה .ןבא וא ץע לש תוריקב םיפקומ םניא לארשי ."דובכ יננע" גשומה תא ףיסומ
ודובכ - דובכה יננעו ,'הל לארשי ןיב תירבה התרכנ םירצמ תאיציב .ה"בקה לש ודובכב
החלצהה תא קר אל למסמה גח תויהל ךפוה תוכוסה גח .לארשי לע םירמושה םה - 'ה לש
.ויקלאו םע ןיבש רשקה תא אלא ,רבדמב

תוכוסה גח 'תכ ה"ד ב השרפ םיחפסנ אנהכ ברד אתקיספ
םישוע לארשי המל .(גי :זט םירבד) "םימי תעבש ךל השעת תוכוסה גח" ביתכ
דובכ יננע ויהש ,םירצממ ואציש העשב אוה ךורב שודקה םהל השעש םיסנל ?הכוס
ןישוע םתא ויה ,ינב :לארשיל ה"בקה םהל רמא ... .םהילע תוככוסמו םתוא ןיפיקמ
םכל יתישעש םיסנה םירכזנ ויהתש ידכ ,םימי תעבש םכותב םירדו תוכוסה תא
.רבדמב

יתבשוה תוכוסב יכ" קוספל ףסונ שוריפ איבמ שרדמה
םהב ובשי לארשי ינבש תוכוסה םהמ ."לארשי ינב תא
?שרדמה יפל

ט הנשמ ב קרפ הכוס
.יארע ותיבו ,עבק ותכוס השוע םדא םימיה תעבש לכ
?תונפל רתומ יתמיאמ ,םימשג ודרי
.(לכואה לקלקתי) הפקמה חרסתשמ

?המוד רבדה המל :לשמ ולשמ
,וברל סוכ גוזמל אבש דבעל
.וינפ לע ןותיק ול ךפשו

,ןודאה .ונודאל סוכ גוזמל אב דבע :הז לשמ שי הנשמב
(סוכה תא) ,ןותיק ךפוש ,דבעה תדובע תא ךירעהל םוקמב
והימ :הוושה וישכעו .תוכוסב םשג לש לשמה והז .וינפב
לע םיכפושש ןותיקה והמו ,סוכה והמ ,ןודאה והימ ,דבעה
?דבעה ינפ

הקשמה תא וינפב ךפוש וברש דבעל ותוא המדמו ,תוכוסב םשגה תא תראתמה הנשמה
שדוחב םיליחתמ םימשגה לארשי ץראב .לארשי ץרא לש םילקאל תנווכמ ,ול איבהש
תדירי ןכ לע .אל םימעפו ,םשג וב דרוי םימעפ :םשגה לובג לע אוה תוכוסה גחו ,ןוושח
ונאש הווצמב חמש וניא 'ה - ודבע תנתמב הצור וניא ןודאהש ךכל ןמיס איה םשגה
.ומוציעב ףרוחה תוכוסב םהב תומוקמ שי :הנוש ןבומכ בצמה ,ץראל ץוחב .םימייקמ
ץראב םייחל תונווכמ תווצמה יכ ,תיסיסבה הדבועה תא ונידימלת ינפב שיגדנ ןאכ
.םיחונ אל םיאנתב תווצמ םויק םהירחא םיררוג ץראל ץוחב םייח .לארשי

יפל םימשג לע איה הליפתה :וז הדבוע תרשאמ ,ךשמהב דמלנ התוא ,םשגה תליפת םג
.לארשי ץרא לש ךרוצה

םינימה תעברא

רתויב יסיסבה ןיינעב תקסוע תאבומה הנשמה .המגדה ךות רקיעב דמלנ םינימה העברא יניד תא
דמלנ ,םינימה תעברא תא איבנ התכל .ןימ לכמ תחקל שיש םיטרפה רפסמ :םינימה תעברא לש
קימעמ דומיל רשפאמ וניא ירשת שדוחבש רצקה ןמזה .םתוא ריכהלו ,םתוא ענענל ,םהילע ךרבל
.הז אשונב תורוקמ לש

ד הנשמ ג קרפ הכוס
:רמוא לאעמשי יבר
,םיסדה השלש
,תוברע יתשו
.דחא גורתאו דחא בלול

ירפ א"ד בי ה"ד ל השרפ (אנליו) הבר ארקיו
.לארשי ולא "רדה ץע ירפ"
הרות םהב שיש םדא ינב םהב שי לארשי ךכ ,חיר וב שיו םעט וב שי הז גורתא המ
.םיבוט םישעמ םהב שיו
םה ךכ ,חיר וב ןיאו םעט וב שי וזה הרמתה המ :לארשי ולא "םירמת תופכ"
.םיבוט םישעמ םהב ןיאו הרות םהב שיש םהב שי ,לארשי
םהב שי לארשי ךכ ,םעט וב ןיאו חיר וב שי סדה המ :לארשי ולא "תובע ץע ףנעו"
.הרות םהב ןיאו םיבוט םישעמ םהב שיש
שי ,לארשי םה ךכ ,חיר הב ןיאו םעט הב ןיא וז הברע המ :לארשי ולא "לחנ יברעו"
?םהל השוע ה"בקה המו .םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב ןיאש םדא ינב םהב
לע ולא ןירפכמ ןהו ,תחא הדוגא םלוכ ורשקוי :ה"בקה רמא אלא ,רשפא יא ןדבאל
.ולא

?לארשי םע תא דחאל ךרוצה לע הזה שרדמה רמוא המ

םישנא ללוכ לארשי םע :ובש יכוניחה ןויערה תא שיגדהלו ותוא לצנל ןתינ הז שרדמ
םג .והשמ רסח ישילשהו ,ינוניב רחאה ,םלשומ דחאה .ויתונוכת דחא לכלו ,םינוש
דציכ עדוי אוה ןיא לבא ,הרות דמול דחאה :הזמ הז םינוש תויהל םילוכי םינוניבה
ךכב םחוכו ,לארשי ינב םה םלוכ לבא .הרות וב ןיא לבא ,הפי גהנתמ רחאה ;גהנתהל
תאיצי גח :תוכוסה גח לש ותועמשמ וזו .והערל שיא רזועו דחואמ ,דחא םע ,דחי םהש
רשקה תא :ףסונ והשמ וישכע למסמ הז גח .לארשיל 'ה ןיבש רשקה תא למסמ םירצמ
תידדהה תוירחאהו ,הזל הז םיברע לארשי לכ .הזל הז לארשי םעבש םידיחיה לכ ןיבש
תחא תווצמ :דחא םה דחיבו ,הזל הז םירושק םהש ,םינימה תעבראב יוטיב ידיל האב
.דחואמה לארשי םע תא תלמסמה

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח