יקסניטוב'ז באזלאיזר דוד ןיגב םחנמימוהת םהרבאגרבנזור השמ רקטיב טרבור
ביבא-לתב רדסמ רקוס גרבנזור השמופיב תומוהמ
ףסוי ןב המלשינוערז ןימינב יעלק ךונח(ריאי) ןרטש םהרבא רודירמ בקעי
ביבא-לת ףוחב םיתחונ הטיראפ יליפעמ
ביבא-לת ףוחב הטיראפ הינאה

            תוכן תולדות ישראל