תוומ ןיד-יקספ


דועב ;םודרגל ולע םהמ םיינש .םידוהי דגנ תוומ ןיד-יקספ השימח ונתינ םישולשה תונשב
.םלוע רסאמב תוומה ןיד-קספ רמוה םירחאה תשולשל


ןמטלא לאקזחי
,הלפשה םע הריבה תא רשקמה שיבכל ךומס ,םילשורימ 11-ה רטמוליקב םקוה 1937 ויתסב
םג עדונ ,"שיבכה תגולפ" םשה ול ןתינש ,הז טלשמ .ר"תיב לש "סויגה תגולפ" תרגסמב טלשמ
."קחצי-תלחנ" םשב

יתפרצה לוסנוקל רצובמ ץיק-הוונ ונמזב שמישש ןבא תיבב הנכשמ תא העבק "שיבכה תגולפ"
,הבצחמ "קחצי-תלחנ" תרבח המיקה ,הבוצ יברעה רפכה לומ ,ישארה שיבכל רבעמ .םילשוריב
תונוטלשה ידי-לע טלשמה רכוה ,ותמקה רחאל רצק ןמז .וסנרפתה הילעו הירבח ודבע הבש
התשענ ןמזה ךשמב .הנחתל יארחאה היה ,ןוזדיוד רדנס ,הגולפה דקפמו ,םירטונ תנחתכ
םינמאתמו תבש ימיב םוקמל םיאב ויהש ,םילשוריב ןוגראה ירבחל םינומיא סיסב "קחצי-תלחנ"
.הדש יליגרתבו םיבורב

שיבכב הכרד תא התשעש תידוהיה הרובחתה לע םיברעה תופקתה ורבג 1937 רבמצד שדוחב
הריו ישארה שיבכה לא ,הגולפה ירטונמ ,ןמטלא לאקזחי דרי שדוחב 27-ב .ביבא-לת - םילשורי
רחאל .יברע דלי גרהנ תויריה ןמ .וכרדב ךישמהו קמח בכרה םלוא ,רצק קחרממ יברע סובוטואב
תרטשמ לש תינוכמב הריש רחאל ,ףוסבלו ,םיחיטבא הליבוהש תיאשמב ןמטלא הרי ןכמ
אצי ,ותוא תשפחמ הרטשמהש ול עדונשכ .הגולפל רזח ,יתרגש רויסל האציש שוג-ובא
אצי ברע ותואבש ןעט ותריקחב .ומצע תא ריגסהו הרטשמל ןפלט םשמו הכומסה םיבנע-תיירקל
בישה אוה .םירבעה לכמ ואבש תוירי עמש ןכמ רחאל רצק ןמזו הבצחמה חטשב הרימשל ליגרכ
.הגולפל רזח תועש רפסמ רחאלו הלילה תלפאב שאב

אל ןידה-תיב םלוא ,ורופיס לע רזח םש ,יאבצ ןיד-תיב ינפב ןמטלא אבוה 1938 ראורבפב 2-ב
םתאילפל ,ץמואבו הוולשב ןידה רזג תא לביק אוה .היילתב תוומל ותוא ןדו ויתונעט תא לביק
העבש רובעכ .םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבל רבעוהו ,ןידה-תיב םלואב םיחכונהו םיטפושה לש
אבצה דקפמ יכ ול ועידוה ,םימודאה וידגבב תוומל םינודינה אתב הוולשב בשי םהבש ,םימי
הציר אל ןמטלא .םלוע רסאמב ןידה-רזג תא רימהלו ותוא ןוחל טילחה ןוכיתה חרזמב יטירבה
.הרטשמב םוי ידמ בצייתהל הווטצנו ,םינש שש רובעכ ררחוש אוה ;ושנוע תפוקת אולמ תא

.ויתוינכתב ופתוש אל וירבח ףאו והשעמ תא עצבל וידקפממ רושיא לביק אל ןמטלא


ףסוי-ןב המלש
ןמ .תפצל הפיחמ הכרד התשעש םיעסונ תינוכמ תפצ-וכע שיבכב הפקתוה 1938 סרמב 28-ב
םלוא ,חורבל וחילצה תועסונה תחאו גהנה .םישנ יתשו דלי םהיניב ,םידוהי העברא וגרהנ תויריה
ואצי הנש התוא לירפאב 16-ה םויב .הפקתהה םוקממ קוחר אל רתוי רחואמ ואצמנ םהיתופוג
.םיברע לש תושק תופקתהמ ולבסש םיבושיי ינש ,התינחבו ןויצ-יבשב רויסל הנגהה ירבח השימח
שאב םתינוכמ הפקתוה ,םייח-תיירקב םתיבל הרזח םכרדב .ןואג-ןב דוד םג הוולנ השימחה לא
,ןואג-ןב דוד :תינוכמה יעסונ ןיבמ השולש וגרהנ שאה ןמ .הסאב יברעה רפכה דיל הרבועב הזע
.םיפקותה שאמ ולצינ םיעסונה ראש .טאלבטור ףסויו ילאינד םהרבא

ץראב .1932 תנשב הינמרגמ הצרא הלע ,ןילרבב םיר"תיבה ינושארמ ,(ןגנמ טרוק) ןואג-ןב דוד
ל"צאה תורושל ףרטצה םג םש ,הניפ-שארב הגולפב םג ןכותב ,הדובעה תוגולפב םייתנש תריש
ל"צאב ותוליעפ תא ךישמהו היירהנב בשייתה תוגולפב ותוריש רמג רחאל .םינגס סרוק םייסו
.ר"תיבבו

השולש .הניפ-שארב ר"תיב לש הדובעה תגולפ ירבח ברקב תוחור תרעס ומרג חצרה ירקמ
רובעל ןיאש וטילחה ,(קינ'צבט) ףסוי-ןב המלשו ןיברו'ז םולש ,ןייש םהרבא ,הגולפה ירבחמ
ןסחממ ואיצוה ,יאנסחמה תעידי אללו ,םדקפממ רושיא לבקל ילבמ .הלא םישעמ לע הקיתשב
העשב השולשה ואצי רקובב שמח העשב לירפאב 21-ב .םינומיר רפסמו םיחדקא ינש קשנה
ןיברו'זו ןייש ויה םירומא תינכתה יפ-לע .הניפ-שאר םע תפצ תא רשקמה שיבכל רקובב שמח
.תפצל הירבטמ וכרדב ךרדה לוקיעל 7:30 העשה תביבסב עיגהל גהנש ,יברע סובוטוא לע תוריל
עתפל םלוא סובוטואה עיגה הדועיה העשב .וקתשלו די ןומיר עונמה לע ליטהל היה ףסוי-ןב לע
בכעל ףסוי-ןב קיפסה ןורחאה עגרב .סובוטואה ןיבל םיפקותה ןיב הצצחו תידוהי תינומ הברקתה
רזח סובוטואהשכ ,יצחו תחא העשבו םוקמב וכיח םה .ודיב ראשנ ןומירהו ליתפה תתצה תא
34 ץצופתה אל ןומירה .ןומירה תא קרז ףסוי-ןבו וילע םיינשה ורי ,הירבטל וכרדב תפצמ
ורתתסהו םוקמה תא דימ ובזע םה .םיעסונה תוקעצ תועקוב וכותמשכ וכרדב ךישמה סובוטואהו
האב רצק ןמז רחאלו ,םתסונמב יחרזמ רטושה םהב ןיחבה ,םלזמ עורל .רוזאב הבוזע הברוחב
.השולשה תא הרסאו הרטשמה

הדקפמה תעדוהבו הרומח תעמשמ תרפה וירבחו ףסוי-ןב לש הלועפב התאר ל"צאה תדקפמ
:רמאנ 103 .סמ תישארה

.ויתואצותו ויתוביסמל ,[הניפ שאר] פ"ר לש הרקמל יארחא ןוגראה ןיא [...]
הרמגנ אל ,תורשעל הלוע ךרעש תופקתהה רפסמ דועבש הזב אג ןוגראה
ןמ יוארה חקלה תאו .הזכ רומח ןולשיכבו הזכ תואצות ספאב ןהמ תחא ףא
אלו דיחיה-תושר אלו אוה קיר רבד אל יכ ;דומלל ךירצש ימ לכ דמלי הרקמה
35 [...] .םיעושעש-השעמ

הפיחב יאבצה ןידה-תיב ינפב ןידל 1938 יאמב 24-ב ודמעוה ףסוי-ןב המלשו ןיברו'ז ,ןייש
יפל ."םיבר םישנאל רחא קזנ וא תוומל םורגל הנווכב" ןכו קוחכ אלש קשנ תאישנב ומשאוהו
ישאר .תוומ שנוע הנידש הרבע בשחנ המשאהה יפיעסמ דחא לכ ,םוריח תעשל תונקתה
ןורהאו ףזו'ג פיליפ ןידה-יכרוע תא ורכש ךכ םשלו השולשה ייח תא ליצהל וסינ ר"הצה תירב
ןייש רובע איצמהלו ישפנה ולקשמ יוויש רערעתנש ימכ ןיברו'ז לע זירכהל ועיצהש ,ישי-רטוח
חיכוהלו יבילא אוצמל טלחוה ףסוי-ןבל .הרשע-הנומש ליגל עיגה אל ןיידעש תורשאמה תודועת
וק תא וחד השולשה .הבשומה ירכיאמ דחא לצא תיאלקח הדובעב קוסע היה הרקמה תעשב יכ
לע יולגב וזירכי הילעמו ,תיטילופ המבל טפשמה תא ךופהל םתעדב יכ ועידוהו ,הזה הנגהה
ףוסבל .ליעוה אלל םלוא ,םתדמע תא לבקל םימשאנה לע ץחל וליעפה םירוגינסה .םהיתופקשה
;קבאמה םייתסה ךכב .ןידה-יכרועל עמשיהל הדוקפ ובו יקסניטוב'זמ קרבמ השולשל רסמנ
םיקומינ תאלעהו םידע תריקחב םצמטצה טפשמה-תיבב ןוידהו הלועפ ףתשל ומיכסה השולשה
.םישבי םייטפשמ

חור-ילוחל םילוח-תיבב האילכל ןודינו ותעדב יופש יתלב זרכוה ןיברו'ז :ןידה-קספ ןתינ ינויב 5-ב
."םתמשנ אצתש דע היילתב תוומל" ונודינ ףסוי-ןבו ןייש ."וררחשל טילחי ןוילעה ביצנהש דע"
יחת" :וזירכה טפושה ירבד םותבו ,הליגר יתלב תישפנ הוולשב ןידה רזג תא ולביק םיינשה
."ןדריה תודג יתשמ לארשי תוכלמ

.תוומל םינודינה אתל וסנכוהו םימודא םידגבב ושבלוה םש ,וכע אלכל ורבעוה ןיברו'זו ףסוי-ןב
תא רשאל םא ,ץראב אבצה דקפמ ,גינייה לרנגה לש ותטלחהל םיכחמ ,הז אתב ובשי םוי 20
לארשי ינומהו ץראב ידוהיה בושייה וז הטלחהל ופיצ םתא דחי .םלוע רסאמב ורימהל וא ןידה-רזג
תונכוסה תלהנה ,םיישארה םינברה ויה הנינחל םייטירבה תונוטלשה לא םינופה ןיב .תוצופתב
ינויב 25 םויב ;ליעוה אלל הז לכ םלוא .םלועבו ץראב םיידוהי תודסומו םיינויצ םינוגרא ,תידוהיה
המלש דגנ ןידה-רזג תא ןכל םדוק םוי אבצה דקפמ רשיא היפל תימשר העדוה המסרפתנ 1938
.ריעצה וליג לשב ,םלוע רסאמל ןייש םהרבא לש וניד תא קיתמהו ,ףסוי-ןב

ףרטצה ריעצ ליגבו ןילופב קצול ריעב 1913 יאמב 7-ב דלונ (קינ'צבט םולש) ףסוי-ןב המלש
יתלב היילעב לארשי-ץראל הלעו וייח םולח תא םישגהל חילצה 1937 רבמטפסב .ר"תיבל
ולגיש ששחמ .הניפ-שארב ר"תיב לש סויגה תגולפב תרשל אצי ,הצרא ועיגה םע .תילאגל
.הירוטסיהל סנכנ הז םשבו - ףסוי-ןב המלשל ומש תא ףילחה ,ילאגל יתלב אוה יכ

הינטירב תלשממ לא םיבר םיגיהנמ ונפ ,ץראב אבצה דקפמ ידי-לע ןידה-קספ רושיא רחאל דימ
תלשממ לא התנפ התלשממו ןילופ יבחרב וכרענ תובר תונגפה .ףסוי-ןב תא ןוחל השקבב
הנגפה הכרענ "המודאה" הפיחב ףא .תוינומה תונגפה וכרענ ץראב םג .הנינחל השקבב הינטירב
העבשו הרטשמה ידי-לע ורזופ םיניגפמה ."הגלבהל ץקו רורטל ץק" :תואירק ועמשוהו תינומה
ןוחל השירדב ,הרטשמה םע תושגנתה ךות ,תולודג תונגפה וכרענ םילשוריבו ביבא-לתב .ורסאנ
.ףסוי-ןב תא

ואב תורשעו ףסוי-ןב תא רקבל אלכה-תיב תונוטלש ושרה ןידה-רזג רושיא רחאל םימיה תשמחב
םג היה םיאבה ןיב .םהילע ףיערהש םימוחינה ירבדמ םימומה ואצי םלוכ .אלכה-תיבב ורקבל
דרפיהל ידכ תוומל ןודינה את לא תימואלה העונתה ישארמ המכ םע דחי אבש ,גרבנזור השמ
עוגר היה ףסוי-ןב .(תירבעה הפשב בטיה טלש אל ףסוי-ןב) שידייב םהיניב וחחוש םה .ונממ
:ול רמאו הצוחה גרבנזור תא יטירבה טנ'גרסה הוויל רוקיבה םותב .ומצע םע םלשו
."תירבע הנידמ םכל העיגמ ,ותומכ םירוחב םכל שי םא"

םילשוריב .ץראה יבחר לכב "ןטק רופיכ םוי" לע זרכוה ,ןידה-רזג לש לעופל האצוהה ינפל םוי
םיירהצה-רחא 4 העשב תויונחה תא רוגסל להקל ארוקה תישארה תונברה םעטמ זורכ םסרפתה
,ינש זורכ עיפוה ןכמ רחאל רצק ןמז .תוומל ןודינה לש ומולשל ללפתהל תסנכה-יתבל תכללו
.תויולהקתהו הכאלמ לוטיב דגנ ,תישארה תונברהו ימואלה דעווה תלהנה תמיתחב םעפה
וצחל ,תישארה תונברה לש ןושארה זורכה רבד ימואלה דעווה ישארל עדונ רשאכ יכ רבתסמ
לע ,ימואלה דעווה םע דחי ,םותחלו ,תויונחה תריגסל םתשקב תא לטבל םיישארה םינברה לע
.תוומל ןודינה םע תוהדזה תמייק וליאכ םשורה תא עונמל ידכ תאז לכו .ינשה זורכה

הלחהו תויונחה ורגסנ םיירהצה-רחא תועשבו ימואלה דעווה תשקבל עמש אל ימלשוריה רוביצה
הליפתה רחאלו ףסוי-ןב לש ומולשל תדחוימ הליפת הכרענ תסנכה-יתבב .תובוחרב תולהקתה
תא הרזיפו םוקמל העיגה הרטשמה .בר להק ףרטצה הילא ,הכולהתב םיללפתמה ואצי
ןודעומ דיל ,ופי בוחרב המילא תושגנתה התיה תע התוא .בר חוכב שומיש ךות םילהקתמה
ועצפנ תויושגנתהה ןמ .רזפתה להקהו םילשוריב רצוע תלטה לע העדוה האב עתפל .ר"תיב
.תיאופר הרזעל וקקזנש םיבר םיריעצ

רופיכ םוי" לש תוחילס תרימאל ,החנמ תליפתל תסנכה-יתבב םישנא תואמ ופסאנ ביבא-לתב םג
.הלילב תרחואמ העש דע וכשמנ תויולהקתההו תובוחרל ואצי םינומה .רפושב תועיקתו "ןטק

ןוילעה ביצנל הנפ ןכו םינותיע יכרועו טנמלרפ יריצל הנפ ,ןודנולב תע התוא ההשש ,יקסניטוב'ז
תונשל ידכ הלשממה לצא לועפל שקיב םלוכמ - תסנכ-יתבו תוירצונ תויסנכ ישאר ,דנלריא לש
.ןידה-רזג תא

תא ץלחל םישאונ םיצמאמ יקסניטוב'ז השע ,גרוהל האצוהה םויכ עבקנש ,ינויב 28-ה םויב
,דלנודקמ םע תינרמשה הגלפמה ןמ טנמלרפ יריצ ינש לש םתשיגפל ףסונב .םודרגה ןמ ףסוי-ןב
:הפירחו היולג החיש םהיניב הלהנתהו תובשומה רש םע השיגפל ומצע יקסניטוב'ז ףא לבקתה

תויהל ועדיו םתוא דיחפיש רומח חקל רדס-יריפמ םיטנמלא דמלל שי :דלנודקמ
.םיטקש
תובוגת ררועת םודרגל ףסוי-ןב תאלעה ,הברדא - ולהביי אל םה :יקסניטוב'ז
.ץראב ידוהיה רעונב תופירח
לע האלמ הטילש םיטלוש םיימשרה םיינויצה םיפוגהש חוטב ינא :דלנודקמ
תודגנתה םהל דגנתי ,םתטילש תא ץורפל חומ-ימומח המכ וסני םא .רעונה
36 .תימשרה ותוגיצנו בושייה לכ תיביטקפא
.אוושל םלוא ,הלילה לכ וכשמנ ףסוי-ןב לש ותלצהל םיצמאמה

,קינ'צבט 'בג יכ עדונ ןכ .התנענ אל איה ףא ,םילשוריב תישארה תונברהמ האבש הנורחא האירק
לש לעופל האצוהה תא תוחדל םינונחתו השקב ובו ןוילעה ביצנל קרבמ החלש ,ףסוי-ןב לש ומא
ותוא קבחל ,הנב תא תוארל ידכ ,לארשי-ץראל עיגהל לכות (60 תב השיא) איהש דע ןידה-רזג
.םקיר הבשוה וז השקב םג .םודרגל ותיילע ינפל ונממ דרפיהלו היתועורזב

לח ףסוי-ןב לש היילתה ךיראת םלוא ,בר ינפל יודיו רמול תוומל ןודינל םישרמש אוה גהונ
גרוהל ידוהי איצוהל ןיא םג ,הכלהה יפ-לע) יודיו לבקל םיאשר םינבר ןיא ובש ,שדוח-שארב
.התחדנ וז םתשקב םג םלוא ,דחא םוי לש הייחד ושקיב םינברה .(שדוח-שארב

ול ריבסה רהוסה לבא .ךכ לע החמ ,בר ינפל יודיו רמול לכוי אלש ותיילת ברע ףסוי-ןבל ורמאשכ
לביק ףסוי-ןב .דחפ ןורחאה עגרבש ובשחי םישנאו חוכב םודרגל ותוא וכילוי ,תודגנתה הלגי םאש
,וידי תא לטנ ,ינויב 29-ה רקובב ,ךכו .וירבחל תאז ריבסהל רהוסה ןמ שקיב לבא ,ןידה תא וילע
,הפוקז המוקב דעצ הנומש העשה העיגהשכ .האירקל הכיחו הת סוכ התש ,ויניש תא חצחצ
,םודרגה ינפל ןורחאה ודעצ תא דעצ רשאכ .ופוס דעו ותישארמ ר"תיב ריש תא רש קזח לוקבו
."יקסניטוב'ז יחי" :רמא

.הדובעה תגולפל וירבח ידי-לע הניפ שארב רבקנ ףסוי-ןב

:1938 ינויב 30 םוימ "ץראה" ןותיע ראית היוולהה תא

תפצ ,הניפ שארב םויה לכ ךשמבו רקובב לומתא וררש בר ןואכידו דבכ לבא
םודרגל הלעוה ףסוי-ןב המלש שודקהש העידיה הלבקתנשכ לילגה תובשומ לכבו
לכ תפצב ורגסנ ותומ לע העידיה תלבק םע .רקובב 8 העשב וכעב רהוסה-תיבב
.התבש העונתה םגו תויונחה
תרידל הסנכוהו הניפ שארל שודקה לש ותפוג האבוה םירהצה ינפל 11 העשב
תוצובק ונממ ודרפנ וירבחו ןבל תלכת תילטב התוא ופטע םש .ר"תיב תגולפ
ורמאנ ןאכו תסנכה-תיבל ףכית הפוגה הרבעוה הרטשמה תדוקפ יפל .תוצובק
...הניפ שארל הירבט ןיב ךרדה הרגסנ תועשה ןתואב .ותמשנ יוליעל תוליפת
.ברעה דע הכאלמ לוטיב היה תפצב

הכשמנ רקובב 11 העשה דע .תובוחרל םרז להקהו תודעסמהו תויונחה לכ ורגסנ ביבא-לתב
הכרענ ברעב .הרובחתה לכ הקספנ להקה ץחלב םלוא ,"ריבעמה" לש םיסובוטואה תעונת
ועצפנ תויושגנתהה ןמ .בר חוכ הליעפהש ,הרטשמה ידי-לע הרזופ רשא ,תנגרואמ הנגפה
העשמ לחה .םילוחה-תיבב ךשוממ לופיטל וקקזנש השק םיעוצפ םהמ המכ ,םיניגפמ תורשע
.רקובב 5 דע ךשמנש רצוע ריעה לע לטוה ברעב 7

,לאיזוע ברה ריעה לש ישארה הבר תופתתשהב ,תדחוימ לבא תבישי הכרע ביבא-לת תייריע
ןברוקה תא סינכי :םימשבש וניהולאל הליפת ונלוכ ונחנא הז לבא םויב" :רתיה ןיב ,רמא רשא
הלוכשה םאלו .ונצרא ןיינבב השודקה ונתדובעב ךישמהל חוכ ונל ןתייו ,הלעמ לש םייחל שודקה
תא בירקה תדלומהו םעה ןעמלש הרכהה איהו ,תחא המחנ קר ,וניפב המחנ ןיא - החפשמלו
."וייח

לארשי-םע לכ םע דחי" :הצעומה ירבח לכ םשב העדוה ,חקור לארשי ,ריעה שאר ארק וירחא
לכ רשא לע ונתאחמ תאו ונרעצ תא ביבא-לת תייריע םשב עיבמ ינא ,ץראב ירבעה בושייה םעו
- וקתוש םימחרה ישגר - ירפ ואשנ אל ףסוי-ןב המלש ןודינה תנינחל בושייה לש םיעצמאה
".הרק ןוסאהו

,זמר דוד .םיבר הדובע תומוקמבו הייריעה ידרשמב הדובעה הקספנ ,ריעה תצעומ תבישי רחאל
.םיטירבה דגנ םעזל יוטיבכ לעופה דעווה ןיינב לע רוחש לגד ףינהל הרוה ,תורדתסהה ריכזמ
- תורדתסהה תבוגת לע האחמ תואלו ,רוחשה לגדה תא ריסהל הרוה ןוירוג-ןבל רבדה עדונשכ
.לעופה דעווהמ רטפתה

:רתיה ןיב ,ןוירוג-ןב רמא הב ,י"אפמ זכרמ לש הבישי המייקתה ברעב

דגנתמה טועימה ידי תא ריבגתו וננחמ ךותב הכובמ סינכת ףסוי-ןב לש ותיילת
,םודרגה ןמ ףסוי-ןב תא ליצהל ידכ "הנגפה" םיטסינויזיברה ועיצהשמ ...ונתדמעל
תא וגישה םהו ,היילת השורד התיה םהל .ותלצהב םינינועמ ויה אל םה יכ ,ונבריס
עזעוזמ ינניא .ןולקו ןוסא םוי אוה הזה םויה ?לבא םוי :הז םוי והמ ,ןכבו .םהלש
ןויסינה ...היילתל איבהש השעמב שייבתמ ינא .לארשי-ץראב ידוהי תיילתמ
אל .[ל"י - ילש תושגדהה] ןוסא אוה יניעב שודקל ףסוי-ןב תא ךופהל
,םהילולעתב ,םכוניחב :םודרגל םדא ולעה םיטסינויזיברה אלא ,הלשממה
.ףסוי-ןבל קיזהל לולע היה רבדה יכ ,תאז דיגהל יתלוכי אל םויה דע .םהיסיסכתב
ךוניח לביקש םשא וניא אוה .םיטסינויזיברה לש םשנועב אשיי אוהש יתיצר אל
.םיטסינויזיברה תעפשה תחת אצמנ רעונהש הזב די ונל םג שי ילוא .הז תחשומ
ףנוהש רוחש הטועה] לגדה תא ודירוהש יל ועידוה :םייניב תאירקב זמר דוד)
...הזה תיבה תא בזוע ינא ?לגדה דירוה ימ .[לעופה דעווה ןיינב לעמ
ריסהל בריס זמרשכ לעופה דעווה תא יתבזעו ,לגדה ריסהל יתשרד ינא :ןוירוג-ןב
37 .(לגדה תרסה לעופה דעווה תוריכזממ יתשרד ינא .לגדה תא

:ונמויב תרש השמ בתוכ ,ףסוי-ןב לש םודרגל ותיילע רחאל ביבא-לתב עריא רשא לע

דגנ המילא הבוגת לש האוג לגב הפחסנ הלוכ ריעהש תוחוד ועיגה ביבא-לתמ
.םירוחש םיטרס םע םיינויצ םילגד ופנוה ,תורוגס ויה תויונחה לכ .גרוהל האצוהה
עונמל ידכ הרתיו תורדתסהה ,הקספוה הדובעה .רוחש לגד הפינה תורדתסהה
םהשכ ,תונחל תונחמו תיבל תיבמ ורבעש ,םיטסינויזיברה םע םימד-תויושגנתה
.םרזב הפחסנ איה יגולוכיספ ןפואבש ינפמ םגו ,הדובעה תא קיספהל םיעבות
ךכבש הארנכ הניבה אל רוחשה לגדה תא ףינהל הטילחהש תורדתסהה תגהנה
היה רשפא יא .[הנועמ שודק] ריטרמכ ףסוי-ןב תצרעהל תורדתסהה הפרטצה
ידוהי לע בושייה לש ורעצ קר אל העיבה ריעה לש התוזחש םשורהמ ענמיהל
הלא תורחואמ תועפשה .הלתנ וללגבש השעמה םע תוהדזה םג אלא ,הלתנש
תוריכזמ לש התעד לע הארנכ ולע אל ,ןכמ-רחאל וררבתנש ,הנגפהה לש
ץעייתהל ילב תאז ושע םה .רוחש לגד ףינהל הטילחהש העש תורדתסהה
38 .יב וא ,רקוב ותוא ביבא-לתב היהש ןוירוג-ןב םע

לאיזר דוד תופתתשהב ןוגראה לש תינידמה הדעוה הסנכתה ,ףסוי-ןב לש םודרגל ותיילע רחאל
לועפל עיצה יקצובול .(ח"צה םעטמ) ןוסלנצכ ףסויו יקצובול ןימינב ,(ל"צאה םעטמ) ןרטש םהרבאו
קבאמ הניא תינידמה הרטמה היפל ןוסלנצכ לש ותעד הלבקתנ ךרענש ןוידב םלוא םיטירבה דגנכ
ידכ םיברעב קבאיהל איה ןוגראה תרטמ .(יקסניטוב'ז לש ותשיגל ןמאנ היה הז ןיינעב) םיטירבב
39 .ץראה לרוג תא ועבקי ,םיברעה ,םה אלש ריהבהל ידכ ,חוכ לעב םרוג תויהל םהל רשפאל אל
םע יכ התיה החנהה .םיברעה דגנ ףסוי-ןב לש ותיילת לע םקנה תולועפ לכ תא ןווכל טלחוה"
הרשכ העשהו ,ותשגרהבו ידוהיה רוביצה תרכהב לגרה תא הגלבהה הטשפ ףסוי-ןב לש ותיילת
וקיספיש דע המיא םהילע ליטהל תנמ לע ,םיברעה דגנ ןסורמ-יתלבו לבגומ-יתלב רורטב חותפל
40 ."םידוהיב עוגפל

היילעהו םייחה תברקה תא הכפהו ימואלה רעונה לע הבר העפשה התיה ףסוי-ןב לש ותיילתל
תונוכנהו ףסוי-ןב לש האגה ותדימע .תדלומהו םעה ןעמל קבאמה לש הנוילע הגרדל םודרגל
,ץראב ידוהיה בושייב הרעס הררוע ,הבגשנה תימואלה הרטמה ןעמל םייחה תא בירקהל
-ןב לש ותיילע תובקעב .הנימי רעונה ינב תופחסיה ינפמ ששחה ררועתה לאמשה תוגלפמבו
תודסומה ישאר .הבוגת תולועפ דעבו הגלבהה דגנ תולוקה הנגהה ירבח ברקב ורבג םודרגל ףסוי
ירבחו םיטסינויזיברה תא ומישאה םהש ךכ ידיל םירבדה ועיגהו ףחסה תא רוצעל וסינ םיימואלה
רשאכ םלוא 41 .רוביגו תפומ םנוגראל איצמתש ידכ ףסוי-ןב לש ותיילתל ולחיי וליאכ ל"צאה
היה אל וז הנעטל יכ לילעב הארנ ,היילתה לבחמ ףסוי-ןב לש ותלצהל םיצמאמה תא םימכסמ
.רחש

:ףסוי-ןב לש ותיילתל הבוגת האב 104 .סמ ל"צאה לש תישארה הדקפמה תעדוהב

(םוד הרכזאל)
תמחלמ לש ןושארה ןברוקה ,ףסוי-ןב המלש ,ורבח רכז תא שדקמ ןוגראה
תומל עדי לבא ,םוחלל עדי אל ףסוי-ןב .רזה ןוטלשה ךלומל תירבעה רורחשה
תוומה לא טיבהל עדי תוצימא םייניעב .יפוסה ונוחצנ תנומאבו הרובגבש רדהב
...ברקתמה
הלע םודרגה תוגרדמבו .הענכהה ילבכ אלא ,היילתה לבחב הרבשנ ותקרפמ אל
רורדה תא ושבכ םתומב רשא ,םימעבו לארשיב תורח ימחול לש םדובכ ןכשמ לא
42 .חצנל ורכז שדקתי הז לעו לודג וחוכ היה הזב .םהיתורודל

,קרבמ יקסניטוב'ז הצרא חלש ,ףסוי-ןב לש גרוהל ותאצוהל עבקנש דעומה ינפל םימי רפסמ
ביגהל ןוגראל הרומ אוה וב (יקסניטוב'ז לש ותוחא ןב) רימת-פוק הנוי סדנהמה לש תבותכה יפל
,יפוס םא") "if final, invest heavily. MENDELSON" :ףסוי-ןב הלתיי םנמא םא הקזוחב
אלל םיברעב םקנ תלועפל ואצי וירבחו ףסוי-ןבש הדבועל רע היה יקסניטוב'ז .("המצועב ועיקשה
םה" :דבעידב הלועפה תא יקסניטוב'ז רשיא ,1937 ילויב 12-ב השרווב אשנש םואנבו ,רושיא
רוסא הזכ בצמ .רוסא ידוהי-אל לש ומדו רתומ ידוהי לש ומד ובש ,בצמל ץק םישל וצר (השולשה)
ךירבח ינשלו ,ףסוי-ןב ,ךל ןתונ ר"תיב שאר ינא השעמ-רחאל ירה ךרוצ שי םאו .םייק אהיש
43 ."םתישע רשא תא תושעלו ךלמה ךרדל תאצל הדוקפ


ץרווש יכדרמ
,ץרווש יכדרמ דגנ תוומ ןיד-קספ עצוב ,םודרגל ףסוי-ןב המלש לש ותיילע רחאל יצחו שדוח
.1938 טסוגואב 16 םויב םודרגל הלעש

רוכרכ בשוממ סוקנט רסיאו יקצינטס לאינד תא תיברע הייפונכ הפיקתה 1937 ילויב 30-ב
ורונ םה .רוכרכ תרטשממ דחא רטמוליק לש קחרמב םימ-ןוכמ קודבל ואציש ,הרדח דילש
י"א-אניתשלפ תרטשמב רטוש תע התוא שמישש ץרווש יכדרמ לש וירבח ויה םיינשה .וגרהנו
ץרוושב הרגתה רבמטפסב 2-ל רוא .תילתעב ןוילעה ביצנה רמשמ לש םילהוא הנחמב ההשו
םידוהי וגרהי םיברעה יכ ףיסוהו םידוהיה תא לליק ,ירוכ הפטסומ ,םיברעה םירטושה דחא
.וגרהו ירוכב ץרווש הרי הכלהמבש הרגת החתפתה .רוכרכב םיינשה תא וגרהש יפכ םיפסונ
:רפיס ,1938 ראוניב 25-ב ,ותודעב .םירומח םיעשפל ןיד-תיב ינפב טפשמל דמעוהו רצענ ץרווש

יתסייגתה 1937 ראוניב .היקבולסוכ'צמ הצרא יתילע םינש שמח ינפלו 24 ןב ינא
רסמנ .תילתעב ןוילעה ביצנה הנחמל יתרבעוה 1937 טסוגואב 31-בו הרטשמל
ןוילעה ביצנה לש ואצמיה תעשב קר תולילב רומשל םיבייח ויהי םירטושה יכ ונל
ןושיל יתבכש 1937 רבמטפסב 1-ב .הלילב ןושיל םיאשר םה ,ורדעהב .הנחמב
ילש הבורב יתזחא ,יתטיממ יתצפק ,תוירי לוקל יתררועתה הלילב .עשת העשב
תוירי שולש דוע יתירי ,להואהמ יתאצי ךכ-רחא .להואל תחתמ תוירי יתשב יתינעו
יתקלדה ,ילש םידגבה זגראמ םיפסונ םירודכב דייטצהל להואל יתרזחשכ .םיימעפ
,להואב יתיא אצמנה ,ירוכ הפטסומ רטושה ירבח יכ יתיאר זאו למשחה תרונמ תא
ןווכל היירי יתירי ןכו תיקורשמה תא יתאצוה ...ונממ לזונ םדו הפצרה לע תמ לטומ
יתרסמ םירודכ 2-ו םירודכ 7 יתירי לכה-ךסב ...הרזע קיעזהל ידכ הרטשמה תנחת
יב םידשוחש יתעדב הלע אל .םוקמל הרטשמה האב ןמז המכ רחאל .ינייסוח ןיצקל
44 .תימס-יסול ןיצקה ךכ-לע יל עידוהש ירחא אלא ,חצרב םשאנכ

רחאמ ,הבירמב וא הרקמב יברעה רטושה תא גרה ץרוושש רשפא יכ טפושה ןייצ ןידה-קספב
לש ורופיסמ ענכתשה אל ןידה-תיב ."יתד ידוהי היה םשאנה דועב יטנפ םדאכ ראות חצרנה"ו
רבעוהו הרתי תושגרתה ילב ןידה-קספ תא לביק ץרווש יכדרמ .היילתב תוומל ותוא ןדו ץרווש
.וכעב יזכרמה רהוסה-תיבל

טפשמבכ יטילופ אלו ילילפ ןווג היה טפשמלו רחאמ ,רוביצב םיבר םידה ררוע אל ןידה-קספ
םלוא ,םשאנה תא ןוחל ןוילעה ביצנהמ השקיב תישארה תונברה םנמא .הניפ-שארמ השולשה
.םלוע רסאמב תוומה ןיד-קספ תא רימהל ידכ םלועבו ץראב םישיא ליעפהל ןויסינ השענ אל

יתלוכי אל" :בתכ ,הליחת הנווכב חצרב םשא אצמנש רחאל ,אלכה ןמ ץרווש חירבהש בתכמב
לכ השוע היה ךכ .םוי ותואב וגרהנש יחא ליבשב יתמקנו [יברעה רטושה לש] וירבד תא עומשל
"...ידוהי

:אבה זורכה תא ל"צאה םסריפ ,לעופל ןידה-רזג תאצוה ינפל

לארשי-ץראב ירבע בושיי !םידוהי

השענ רבדה .ץרווש יכדרמ רטושה תא תולתל ןוטלשה דמוע טסוגואב 16-ה 'ג םויב
."שער ומיקי אל םידוהיהש" ידכב :רומג טקשב ,תונכוסה תעידיב
! ם י ד ו ה י
השורדו תקחוד העשה ?וילע תמייאמה היילתהמ ,היילתמ וליצהל ידכב השענ המ
.הריהמ הלועפ
שנוע ןיא ...ץראב םיישפוח םילייטמ םידוהי וחצרש םיברע םישימחו םייתאמכ
תא חצר אוהש ללכב חכוה אלש ,ץרווש לבא .לארשי-ץראב םידוהי יחצורל
תוומה שנועל דגנתה םיטפושה דחאש .תחא תודע ףא ודגנ התיה אלש ,והשימ
רוביצה לש ותעד תבינג ךותמו הרומג הקיתשב גרוהל תאצל וישכע דמוע ,ולש
.ידוהיה
ונינב תא דחא דחא רחמ ולתי ,ידוהי לש היינשה היילתה לע הקיתשב רובענ םא
ידיב :הלופכ הדמשהל ןותנ היהי בושייה .רקש תולילעבו תונוטיסב ,וניתונבו
.יטירבה ןיילתה ידיבו יברעה חצורה
!ם י ד ו ה י
?םתלגרתה רבכ תוילתל םגה ,החומ ןיאו םיברעה ידיב םיחצרנ תויהל םתלגרתה
!ם י ד ו ה י
דגנ אל םעפה ,עצבל הצור ןוטלשהש ינשה יטפשמה חצרה דגנ םכתאחמ ומירה
םיצורה י"אפממו תונכוסהמ ןובשחו ןיד ועבת .ידוהי םתס דגנ אלא ,טסינויזיבר
45 ..!ץרווש לש וימד לע תוסכל

דחאו ודוד-ןב ,ותסורא וכעב רהוסה-תיבב ץרווש יכדרמ לצא ורקיב םודרגל ותולע ינפל םוי
וילעש דואמ רעטצמ אוה ,םיללח הברה םילפונ ץראבש ןמזב יכ ,ץרווש רמא רוקיבב .וירבחמ
דוע יכ ,שאייתהל ןיא ךא ,ןידה תא ילע לבקל ןכומ ינא" :ןפוא לכבו .וילע רזגנ ובש ןפואב תומל
."דיחיה לש הידגרטה ןמ הבושח רתוי הברה איהש ,ץראב הבר הדובע

תאירקב םודרגל ץרווש יכדרמ הלע ,רקובב הנומש העשב ,1938 טסוגואב 16-ה ,ישילש םויב
."לארשי עמש"

.ותומ ינפל ץרווש םע הנורחא םעפב חחושל הפיחמ לאינק ברה השרוה היילתה ינפל העשכ
ונממ לבקל אב ברה .םיריהב םייסנכמו הנבל הצלוח ,םייחרזאה וידגבב שובל ואתב אצמנ ץרווש
וירוהל םימוחנת בתכמ בותכלו ולרוגב וניינעתהש הלא לכל תודוהל ברהמ שקיב ץרווש .ןידכ יודיו
הב בתכב הרהצה ץרוושמ ברה לביק יודיווה רחאל .ידוהיכ תמ אוהש םהל עידוהלו היקבולסוכ'צב
ךותמ ,הרכה לוטנ היהשכ ודי-לע השענ רבדהש ףיסוה אוה .חצרה השעמב םשא ונניא יכ רמאנ
.תעדה ףוריט

:רמאנ וב "רבד" ןותיע תכרעמל בתכמ ץרווש יכדרמ חלש ותומ ינפל

איה הנורחאה יתשקב .יתומ ירחא תואבה תורושה תא םסרפל םכמ שקבמ יננה
ישעמל איבהל םילוכיה םישעמ םוש תושעל אל הלוגבו ץראב ירבעה רוביצהמ
.ילש היילתה םע תונערופו תומילא
,תויצקובורפ ישעמל םיעודי םישנא תאזה תונמדזהה תא ולצני אלש ענמיהל ידכ
רשק םוש יל ןיאש עידומ יננה ,עשפמ םיפח םישנא ימד תכיפשל םורגל םילוכיה
רורטל דגנתמ יננה יתפקשה יפלו [םיטסינויזיברל הנווכה] תאזה העונתה םע
.םימד תכיפשלו
.יתוא ףקתש תעדה ףוריט לש עגרב תיטרפ האיגשל ינא בשוח ילש הרקמה תא
.ןוצרב ןידה-רזג תא ילע לבקמו יבל לכב השעמה לע טרחתמ ינא
יתדגבש הז דעב יל וחלסת .בוכורוב תנוכשו ןג-תמרב םירבחה לכל םולש תשירד
.ונלש העונתבו ךוניחב
םלוכל םולש ,ייתובקעב וכלת לא
,ץרווש יכדרמ
46 15.8.38 וכעב רהוסה-תיב

-שארמ השולשה .ץרווש יכדרמ ןיבל וירבחו ףסוי-ןב המלש ןיב לדבהה תא ריבסמ הז בתכמ
תפקשה תא ריבסהל ידכ תיטילופ המבל טפשמה-תיב תא וכפהו םהישעמ םע םימלש ויה הניפ
ויה אלש הלא ברקב םג הרובג לש למסל ותוא הכפה ףסוי-ןב לש תיאורהה ותדימע .םמלוע
עיבהו םיברעה דגנ הבוגתה תולועפל ץרווש יכדרמ דגנתה ותמועל .תיטילופה וכרדל םיפתוש
הילאש םילעופה תגלפממ יוביג ץרווש לביק אל ,הניפ-שארמ השולשל דוגינב .וישעמ לע הטרח
.החיכשהל ידכ לכה השענו תיווז ןרקל הקחדנ םודרגל ותיילע .ךייתשה


קיטוק בקעי
םידבועה תורדתסה ידרשמב הרטשמה הטשפ ,ברעב עבש העשב 1938 טסוגואב 20-ב
ויהש םישנאה לכ לצא ושפיח ,םייחרזא םידגבב ועיפוהש ,םירטושה .ביבא-לתב תימואלה
הסינ רשאכ ספתנ םלוא ,הדווזמ םע ןורדסמל אצי קיטוק בקעי .דרשמב תע התוא םיחכונ
(םירוטנוטד) םיצפנ 8 ,םינוש םיגוסמ םירודכ 405 ,םיחדקא 3 ואצמנ הדווזמב .ןיינבה תא תאצל
ןידה-תיב ינפב קיטוק דמעוה םימי שדוחמ הלעמל רובעכ .(ץפנ רמוח) טיינגיל'ג תועבצא 7-ו
ךרוע ,רוגינסה יצמאמ םלוא ,הדווזמב אצמנש קשנל רשק לכ שיחכה אוה .םילשוריב יאבצה
בא תא עטק קיטוק .היילתב תוומל קיטוק בקעי תא ןד ןידה-תיבו וליעוה אל ,ןמגילז סכמ ןידה
רבעוה אוה ."הווקתה" תא רש רחאו "ןדריה ירבע ינשמ םידוהיה תנידמ יחת" :ארקו ןידה-תיב
יכ העדוה ול הרסמנ םימי השימח רחאלו םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבב תוומל םינודינה אתל
לביק 1943 ראורבפב 20-בו ,רהוסה-תיבב קיטוק בשי םינש שמח .םלוע רסאמל רמוה שנועה
.ררחושו הנינח

:תורעה
הניפ-שארב הדובעה תגולפב רבח היהש ,יקסבנשורק (קילומש) לאומש לש ותודע יפל .34
ץצופתה אל ןכלו ץפנ רמוחמ םיקיר םינומירה ויה ,קשנה ןסחמ לע הנוממ םג שמישו    
.(רבחמה םע יקסבנשורק לש ןויאר) .ףסוי-ןב ךילשהש ןומירה    
.136 'מע ,א ,יספלא ןכו 46 .סמ קית ,"דכה" .35
.252 'מע ,ג ,ןמטכש .36
.223-220 'מע ,ה ,תונורכיז ,ןוירוג-ןב .37
.29.6.38 ,ג ,ינידמ ןמוי ,תרש .38
.ז"ימ ,באילא ןימינב תודע .39
.1061 'מע ,ב ,ה"תס .40
.1938 ינויב 1 ,תונכוסה תלהנה תבישיב ןוירוג-ןב ירבד ןכו 1059 'מע ,ב ,ה"תס .41
.138 'מע ,א ,יספלא .42
.72 'מע ,ב ,בינ .43
.25.1.1938 םוימ "ץראה" .44
.275 'מע ,א ,יספלא ןכו S 25/2091 מ"צא .45
.23.8.38 םוימ "רבד" .46            תוכן תולדות ישראל