היפרגואיגבו יברעה רפכב תילאירוטירטה הסיפתה
תיארקמה

רוצילא לאוי

תוילגתו םירקחמ ץבוק ,"...השנמו ןימינבו םירפא ינפל..."
ה"משת םילשורי ,תירוטסיה-היפרגואיגב

תורעה אלל ספדנ

השקומו - טרופמ רואית ,הליש לש המוקימ
?םנמואה - "ןוא תיב תמדק שמכמ"
?ןורגמ ןכיה
םיחאלפה לש "תילאירוטירט"ה הסיפתה
?לובג ינמיס :ןבא תורדג
"ריע" לש תיכ"נתה תועמשמה
תינענכה ריעה םעט
תוערואמל אלא םירעל אל - םייפרגואיג םירואית
ארקמה לכב "תילאירוטירטה הסיפת"ה
ל"זח תונשרפב "הירוטירט"ה
דומלתה תפוקתב לילגה ידוהי - תרשקמה הילוחה

תיארקמ היפרגואג ,ריע םוחת ,ריע :חתפמ תולימ

םייברעה םירפכב היוצמהו תיארקמה תילאירוטירטה הסיפתה יכ ריבסמ רמאמה :ריצקת
ריבסמ וז הסיפת יפ לע .רוזאב םיבר םירפכ םיארקנ המש לעש תיזכרמ ריע הנשי יכ איה םויכ
.ארקמב םייפרגואג-םייארקמ םירואת רפסמ רבחמה

השקומו - טרופמ רואית ,הליש לש המוקימ
:םיטפוש רפס ףוסבש הינפהה אוה ארקמב רתויב םיטרופמהמו םיקהבומהמ יפרגואיג רואית

המימי םימימ ולשב 'ה גח הנה ורמאיו
לאתיבל הנופצמ רשא
.הנובלל בגנמו המכש לאתיבמ הלעה הליסמל שמשה החרזמ

ןויצ תדוקנ שמשל הלוכי תיזכרמ ךרדש ךכל היארכ (ב"ע ,ז ןיטיג) דומלתב אבומ הז רואית
ןוסניבור דראודאו ,ד"יה האמב יחרפה ירותשא 'ר ,ץראה לש םילודגה םירתה ינש .תיפרגואיג
אוה ןיידע הז ןומדק רואיתש האילפב םינייצמ ,םירחא םיעסונ ויתובקעבו ,ט"יה האמב
:(הצר 'מע ץנול 'דהמ ,א"י קרפ ,חרפו רותפכ) יחרפה ירותשא 'ר בתוכ ךכו .ונימי דע יטנבלר

לע אצמת (םכשמ ךאובב) הליחתש .םויה אוה ןכ םיטפוש רפס ףוסב ןמסנ אוהש ומכ יכ עדו
ךלת .ליבש םשו םימ ןיע ךלאמש לע אצמתו המא ףלאכ דוע הלעת .ןבול ול ןירוקו הנובל ךנימי
...הליש אוה םשו העש ומכ םורדל הטונ חרזמל וב

םירזופמ ,ונימי תואיצמל ותמאתהמו יארקמה רואיתה תוריהבמ ,הז חסונב תולעפתה ירבד
ינותנ תא רשויב קודבנשכל ,םלואו .םירקוחו םיעסונ ירפסבו השדחה ארקמה תונשרפב בורל
.תורומח תוישוק יתש ינפב דומענ ,הזה רואיתה תאו חטשה

םיבותכל המיאתמ הניא תיפרגואיגה תואיצמה .א
הליסמה יאוותב רתוי וא תוחפ ,הז עטקב רבוע ונימי לש םכש -םילשורי שיבכש חיננ םא
בגנמ" היוצמ הניא ןכו ,(מ"ק 5 -כ) ךרדה ןמ ידמ תקחורמ הלישש אצמנ ,המודקה תיארקמה
5 -כ תאצמנ איה השעמל .חרפו רותפכ לעב ירבדכ ,"םורדל טעמ הטונ חרזממ" אלא "הנובלל
"לגעמ"ה ,ארקמה ךרד יפל .הל תימורד עברו רטמוליקכ קרו ןבולל חרזממ םירטמוליק
."הנובלל שמשה החרזמ" איה הלישש רמול יואר היה ,םינוויכ

לפטב יולת רקיעה .ב
ינידמ זכרמ התיה הליש ."אינת אלדב אינת הלות" בותכה :רתוי דוע הרומח היינשה הלאשה
הנדועו ,םימעפ 34 ארקמב תרכזומ הליש .איבנה לאומש ימי דעו עשוהי ימימ לחה ינחורו
התמועל . (ו"כ קרפו 'ז קרפ) והימרי ימיב ףאו , (ח"ע םיליהת) דוד ימיב לארשיב למס תשמשמ
!ונלש קוספב - דבלב תחא םעפ אלא ארקמה לכב תרכזנ הניאו ,רשקה םושב העודי הנובל ןיא
והשימ רמאי וליאכ הז ירה ?תמסרופמה הליש יוהיזל ןמיסה היהת תימינונאה הנובלש ןכתייה
."...תיז תיבל חרזממ תאצמנה תמיוסמ ריע איה םילשורי" ,ונימיב

ידכ הב ןיא ,הליש הברח רבכש רחאל םיטפוש רפס ךרוע ידי לע בתכנ הז רואיתש ,הנעטה
ןפואב יזכרמ בושייכ םייקתהל הליש הכישמה םינשב תואמ דוע ןכש ,ההימתה תא בשייל
ךרוצ שגרוה אל םלועמו , (5 ,א"מ הימרי 14 ,'א םיכלמ ,ןייע) םינוש םירשקהב הרכזוהו יסחי
.המוקימ תא טרופמב ראתל

?םנמואה - "ןוא תיב תמדק שמכמ"
- ג"י ,'א לאומשב םיתשלפ הנחמ לש יפרגואיגה ןויצה אוה המוד ישוק וב שיש רחא רואית

."ןוא תיב תמדק שמכמב ונחיו ולעיו"

םירקוח לש בר רפסמ ידי-לע ,ןוא תיב ונימיב התהוז ,הז קוספ לש תיחטשה הנבהה ךמס לע
,םירחאו ל"ז ץנירג .מ.י הארה רבכש יפכ ,םלואו .ברעממ שמכמל ךומסה ,םירמ לתב ,םיבושח
לאתיבל הבורק איהש ,קפס לכ אלל ,םירומ ןוא תיב תא םיריכזמה םירחאה םיבותכה לכ
:תוהימת המכ ןאכ םג .שמכמ רוזיאב היהתש רשפא -יאו ,יעל שממ הכומסותיארקמה שמכמ - סמחמ

.הל תימורד אלא ,ןוא תיב תמדקב הניא שמכמ

אל עודמו ,ןורגמלו עבגל רתוי הברה הבורק איה .ןוא תיבל רתויב הבורק הניא םג שמכמ
?םהיפ לע הניוצ

המש רומישו תורחואמ תורכזה . (םימעפ 11 תרכזומ) ארקמה תפוקתב העודי ריע שמכמ
תורוקמה לכב .םויה דעו התישארמ תופיצרב תבשוימ התויה לע םידיעמ ונימי דע הרתאב
בושיי םוקמ איה ,תאז תמועל ,ןוא תיב .המוקמ תא טרפל ךרוצ שגרוה אל התוא םיריכזמה
.ארקמב םימעפ 4-5 קר יאמצע םוקמ םשכ רכזומ אוהו ,הרצק הפוקת ךשמב קר םייק היהש
היפ לע והזיש ףולחה תב ןוא תיב התכז המבו ,ןאכ אקווד שמכמ תא תוהזל בותכה האר המ
?שמכמ תא

?ןורגמ ןכיה
.והיעשיבו לאומשב ,םיימעפ ארקמב תרכזומ ןורגמ

תוכרעיהב רבודמ ."ןורגמב רשא ןומרה תחת העבגה הצקב בשוי לואשו" 2 ,ד"י 'א לאומשב
היה ,ןכ -ינפלש םיקוספב ראותמה יפל .שמכמ תמחלמב םיתשלפ הנחמ לומ לארשי" הנחמ
ןופצמ ונח םיתשלפהש דועב , (ץצובו הנס רבעמ) תיניוצ ידאול םורדמ ,עבגב לארשי הנחמ
.שמכמב ,ידאול

הנס רבעמלו שמכמל תימורד ,עבג רוזיאב היוצמ ןורגמש קיסהל ,הרואכל ,רשפא הז קוספמ
רואית .הנוש הנקסמל עיגנ ,('י קרפ ףוס) היעשיב בירחנס עסמ רואיתב ןייענ םא לבא .ץצובו
ונל ןתונ אוהו ,ןימינב-חרזמ ךרד ךרואל םינכושה תומוקמה לש קדקודמ טוריפב הוולמ עסמה
:םורדל ןופצמ תומוקמה רדס תא

" ...ונל ןולמ עבג הרבעמ ורבע ,וילכ דיקפי שמכמל ,ןורגמב רבע ,תיע לע אב"

הניא ןפוא לכבו ,התא דחא בחור וקב תוחפל וא ,שמכמל תינופצ תנכוש ןורגמש ,רמוא הווה
.תיניוצ לחנב ץצובו הנס ובש ("הרבעמ") שמכמ רבעמל תימורד

םיחאלפה לש "תילאירוטירט"ה הסיפתה
תוחרוא םע דחי !םייברעה םיחאלפה ידיב ,יתעדל ,רוסמ תורחאו ולא תולאש ןורתפל חתפמה
תיפרגואיגה הסיפתה םג םלצא הרמתשנ ,םדק ימימש תויאלקח תוטישו םירוגמ תורוצ ,םייח
,דורבי ןיע רפכל ךומסב המקוה תשדחתמה הרפע :המגודב חתפא .לארשי-ץרא לש המודקה
1200 -כ תקחורמ איה ןשיה וזכרממ .םיינוציקה ויתבב םירטמ תורשע ידכ תלבוג איהו
לש םינשיה םיתבה שוג אצמנ ,םירטמוליק השולש לע הלועה קחרמב ,הרפעל ןופצמ .םירטמ
"דאולס יפ" ,הרפע לש המוקמ תא רידגמ לאתיב רהב םירפכה ןמ ירפכ לכ ,הנהו .דאולס רפכה
.דאולסב =

יחיש שיא ."דורבי ןיע די -לע" - "ןקתל" יתיסינ ,ורושאל ןיינעה תא יתשפתש ינפל ,הליחת
."דורבי ןיע די -לע ,דאולסב" :ריטפמו םיכסמ

לכ םיקיתעה םירפכה ישנא לצאש ךל רבתסמ ,םירחא םיבר םירקמ וז אמגודל םיפרטצמשכ
ולא תוירוטירט לש ןתועמשמ .םירפכ לש "תוירוטירט" קלוחמ וב םיבשוי םהש ץראה לבח
.הזוחא ירפסו ובאט לש תועמשמ לע ךורע ןיאל הלוע

לכ לע םכסומו עודי רבדהו ,םימיוסמ םילעבל רשאמ רתוי רפכל תוכיישש תולחנ ןיעמ ןה הלא
תועיגמ ןהש םימעפ ,רפכל ביבסמ לוגיעב קוידב תורדוסמ וללה תולחנה ןיא .רוזיאה ישנא
לדוגל הרושק חרכהב הניא רפכ לכ לש תומדאה תומכ ףא .אלש םימעפו ונממ לודג קחרמל
.ונתפוקתב רפכה

םירבדה ןיא יאדווב .ןוכנ לא תעדל השק ,םירפכל תועקרק ןיבש ולא םירשק לש םליג המ
תא םיכבסמ ,ובזענש םיבושייהו ובשונש תוברוחה ,התייסולכואו ץראה תוכופהתו םידיחא
.הז אשונ לע דחוימ רקחמב ךרוצ שי .תויעמשמ -דח תועיבק םירשפאמ םניאו ןיינעה

?לובג ינמיס :ןבא תורדג
םירוזאב לייטמ לכ שגופ ,םדק ימיב תוירוטירטה תקולח לע ,המישרמו תמליא תודעב
ךרואל םיתעל תוכשמנה תוכוראה ןבאה תורדגל איה הנווכה .ץראה לש םיבשוימה םייררהה
.םעפ יא םידבועמ ויהש םיחטשב אקווד -ואלו - םידחא םירטמוליק

.לובג וק םויה דע שמשת תאזכ ןבא רדגש רשפא ,ונימי דע יבושיי ףצר לעב אוה רוזיאה םא
םינותנ יפ לע ,ונמצע רעשל ךרטצנו ונל רוזעל םיחאלפה ולכוי אל םירחא םירקמב
.רדגה הקלח תוירוטירט וליא םייפרגואיגו םיירוטסיה ,םייגולואיכרא

"ריע" לש תיכ"נתה תועמשמה
ונא ,תוינוציח תועידימו ,ארקמב םיבר תומוקממ .ארקמה לא בושל לכונ הז עדימב םידיוצמ
ךרדב ,אוה ןהיניב קחרמהש 'םירע' םיצבושמ ויה לארשי -ץראב םיבשוימה םירוזאהש םידמל
לש םייברעה םירפכה תצופתל הליבקמ התיה וללה םירעה תצופת .םירופס םירטמוליק ,ללכ
תיברמ - הפיפח וליפא תמייק .הפופצ רתוי תצק בורלו ,ץראה לש םירומשה םירוזאב ,ונימי
.ול ךומסב וא המודקה ריעה רתאב םיבשוי םויה לש םירפכה

ריע לש דיקפתב ושמיש אלו רתויב תולודג ויה אל ,תויזכרמ הכלממ ירע איצוהל ,וללה םירעה
םירפכ הלא ויה ,השעמל .הלמה לש ימור-יטסינלהה ןבומב וליפא וא - ינרדומה ןנבומב
םירפכ םירוזפ ויה ריע לכ ביבסש חטשב .תואלקחב וקסע םהיבשותש ,המוח םיפקומ
ריעה לע םיסחייתמה םישנא ובשי םהבש ,םידחא םיתב לש תוצובק השעמל ,םינטנטק
,תובא תלחנל תודימצה .'םירצח' ,ללכ ךרדב ,ארקמב םייורק הלא םירפכ .הילא םיכיישו
גוסמ תוערואמ .המודקה הרבחב החפשמו םדא ייחל דוסיה ויה ,ריעל תוכיישה תובישחו
םיכלמ) ילאערזיה תובנ םרכו (ט"י םיטפוש) העבגב שגליפ תשרפ , (ט"י תישארב) םודס תשרפ
םישולשו ,ולא םיכרעב תוקבדה - ערל וא בוטל - עיגהל הלכי ןכיה דע ונתוא םידמלמ , (א"כ 'א
םוחת הז היהש תודיעמ רגה תא קושעל אלש הרהזאה לע הרותה תרזוח םהבש םימעפה ששו
.םירע ביבס תולחנל ץראה לכ תא תקלחמה הבישח תוברת תיעבט ,הז עקר לע .יתייעבו ץורפ

תינענכה ריעה םעט
היפואמ והשממ רתויש רמול ןתינ לבא ,המודק תינענכ ריע וניא רבכ יתרוסמה יברעה רפכה
דימת .תינענכ ריעל הסינכה םעטמ והשמ שח ,םויה יתרוסמ רפכל עלקנה רז . וב עבטוה
לש אישב ,לודג "קסע"ב ותוא חראיש ימ אצמייש וא - תויבטק תויורשפא יתש וינפב תודמוע
היהיו ,וז 'תוסח' ול ןתנית אלש וא ,תיברעמה תוברתב ןהל המוד ןיאש החרטו בל -תמושת
םיגשומ םה ,קיתע ןליאלו המדאל ,םינקזל דובכ ומכ םיכרע .ףוספסא לש תורגתהל ןותנ
הקיתע תיפרגואיג הסיפת התוא םגש ,אופיא ,אלפיי אל .םויה דע יברעה רפכב םימייקה
.ונימי דע םירפכב םייקתהל הכישמה

תוערואמל אלא םירעל אל - םייפרגואיג םירואית
ךרוצ האור ארקמה ןיא םלועל יכ אצמנ ,ארקמבש םייפרגואיגה םירואיתה תא ןחבנ םא
ריעב רבודמ םא קר אובי ריע לש יפרגואיג רואית .העודיו תמייק ריע לש המוקמ תא ראתל
'ז עשוהי) "לאתיבל םדקמ ןוא תיב םע רשא יעה" ןוגכ ,םיברל עודי וניא המוקמו ,הברח רבכש
- ומכ ,םירחאמ ולידבהל ךרוצ שיו םידחא תומוקמב עיפומה םוקמ םשב רבודמ םא וא , (2
ועדיי ויארוקש בותכה חינמ רחא הרקמ לכב .(2 'ז עשוהי) "םימודא הלעמל חכונ רשא לגלגה"
.המוקמ תא וריכיו ,תרבודמה ריעה תא תוהזל

לש ותושחרתה םוקמ תא ראתל ללכ ךרדב םיאב ,ארקמב םימייקה םייפרגואיגה םירואיתה
.'דכו דיינ הנחמ לש ומוקמ תא וא ,םיוסמ עורא

בותכה אב ריעה הליש תא אל .ונירבד תליחתב ונגצהש תולאשה ןהילאמ תורתפנ הז עקר לע
5 -כ םייקתה - הליש חטשב ,ונייה - הלישבש 'ה גח ."ולישב 'ה גח" םוקמ תא אלא ,ראתל
"המכש לאתיבמ הלועה הליסמ"ל םיכומסה םימרכב ,ריעה הלישל תיברעמ םירטמוליק
יחרזמ -ימורדה קלחל איה הנווכהש רבתסמ .ונימי לש ןאבול איה ,הנובלל םורדמו ,חרזממ
.ןאבול ןא'חל ךומס ,הנובל קמע לשןבולל םורדמ קמעה - "...הנובלל בגנמו ...הלישב..."

אלא ,שמכמ ריעל רואית "ןוא תיב תמדק" ןיא ,"ןוא תיב תמדק שמכמב ונחיו" קוספב
ךרד הלפשה ןמ אבש ,הז הנחמ ."םיה תפש לע רשא לוחכ" םוצעה םיתשלפ הנחמ לש ומוקמל
המיאתמ ךכל .םהב תונחל םיירושימ םיבחרמל קוקז ,וישרפבו ויתובכרמב וחוכ רקיעו ,לאתיב
הירוטירטל ,הארנכ ,תכייש התיה רשאו ,ןאובד ריד תואובמ ןיבו הניב ,סמכמל ןופצמש המרה
.סמכמ לש

סמכמ" הנשמב ונינש םהילעש ,הבש הטיחה תודשב וז המר העדונ רתוי רחואמ הנש ףלאכ
."ןוא תיב תמדק שמכמב ונחיו" בותכה רמוא וז הבחר המר לע . ('ט תוחנמ) "תלוסל אפלא

הארנכ ,תיניוצ ידאול תינופצ ,הארנכ ,אוה ןורגמ לש המוקמ .טושפ רבדה ןורגמל רשאב ףא
תחת לואש בשי םש ,עבגל ךומסב ,לחנל רבעמ םג וערתשה ןורגמ לש היחטש םלוא םירמ לתב
.לודג םינומיר ץע

ארקמה לכב "תילאירוטירטה הסיפת"ה
קר תוראבתמה תויואטבתהב אלמ ארקמה לכש עתפל םילגמ ונא ,ונשכרש השדחה הייארב
םה םשמ ."םכשב םיעור" םהיבא ןאצ תא םיעורה בקעי ינב ,לשמל .תאזה הסיפתה רואל
.(ז"י ,ז"ל תישארב) "ןתודב םאצמיו ויחא רחא ףסוי ךליו" ."הניתוד" םיכלוה

.הל הכומסה הדשה תקלחב אל ףאו ,תרצובמה ריעה ךותב םנאצו םיחאה וטטוש אל יאדווב
סחייתמ בותכה .וללה םירעה ןמ םירטמוליק לש קחרמב ,בחר הערמ רוזיאב ובבותסה םה
.המצע ריעל אלו ריעה לש הירוטירטל

,יאדווב ,איה הנווכה ןאכ םג .('ט ,ב"ל הימרי) "תותנעב רשא" לאמנח הדש תא הנוק והימרי
.ריעה תודשל

:ותנווכ תא ומצע ארקמה עידומ ובש םוקמ ירהו

הדוהיב םירעי תירקב ונחיו ולעיו"
ןד הנחמ אוהה םוקמל ארק ןכ לע
.(12 ,ח"י םיטפוש) ."םירעי תירק ירחא הנה

תירקב - םירעי תירק לש "טופישה חטש"ב ונח ןד ינב .קוספב ןאכ תשרופמ ונלש הנחבהה
תפסות .ריעל תיברעמ ,רמולכ .םירעי תירק "ירחא" הז היה ,קוספה רמוא ,קויד רתיל .םירעי
.םירעי תירקל רתויב בורק וניא ןד הנחמש םושמ ,הארנכ ,האב וז

ןיבו הערצ ןיב ןד -הנחמב ומעפל 'ה חור לחתו" ,ןושמש תשרפב בותכה ןמ םג הלוע ךכ
11 יוצמה ,הערצ לתב הרומג תואדווב םיהזמ ונא הערצ תא .(25 ,ג"י םיטפוש) "לואתשא
םינפ לכ לעו ,תודחא תויורשפא שי המודקה לואתשא יבגל .םירעי תירקל הברעמ רטמוליק
,רוזיאש ךכל ,הארנכ ,ומרג םירעי תירק לש התויזכרמו התובישח .הערצמ הקוחר הניאש רורב
.הילא ךייש בשחנ ןיידע ,ךכ ידכ דע הנממ קחורמה

ל"זח תונשרפב "הירוטירט"ה
"'ה אבצ רש" תשרפ איה ארקמב "תילאירוטירטה הסיפתה" תשחמהל רתויב הפי המגוד
.'ה קרפ ףוס ,עשוהיב

" ...לארשי ינב ינפמ תרגוסמו תרגוס וחיריו ..וחיריב עשוהי תויהב יהיו"

ימלשוריו ,ב"ע ו"נ םירדנ ילבב) ל"זח ודמע תאזה הריתסה לע .היבו הינימ איה ןאכ הריתסה
השגדהב יכ םא ,הז רמאמב ונילעהש םירבדה חורב איה םתבושתו , (ג"ע 'מ 'ז הכלה 'ז קרפ
.תינשרד

הרוביעב'- אלא ?ןיכה רמא תאו תרגוסמו תרגוס וחיריו בותכ ?היה וחיריב יכו" :םישקמ םה
.הל תוכומסה המא םיעבש אוה "ריע לש הרוביע" .(ימלשוריה ןונגס יפ לע טוטיצה) "'היה
,םירחא םיבר םירקמבכ ,ותרטמש שרד אוה הז .טשפ הז ןיא ארקמבש השרפה יטרפ תניחבמ
המוחתל סנכיל רתומ ריעה ןמ - האנה - רדונה") הנשמבש הכלהל בותכה ןמ ךמס אוצמל
ריע תמוחל תחתמ תויהל עשוהי היה לוכי אל ,םירבד לש םטושפ יפל ("הרוביעל סנכיל רוסאו
.העש התואב ביואה

,(19 'ד) "וחירי חרזמ הצקב לגלגב ונחיו" :םדוקה קרפה ןמ שוריפב ונל עודי ףא ותיינח םוקמ
תינורקעה הסיפתה הבושח ,ןאכ דומלתה ירבדב ,ונניינעל ."וחיריב" ןאכ יורקה אוה הז םוקמו
.הל הצוחמש המל םג אלא ,המצע ריעל קר סחיתמ וניא "וחירי" םשהש

דומלתה תפוקתב לילגה ידוהי - תרשקמה הילוחה
רבעמ ,םלואו .הז רמאמב ונטקנש ןוויכל החורב הבורקה תישרדמ תונשרפ ,ןכ םא ,וניאר
תייגוס התואבש ךשמהה עטקל אקווד דחוימב הבר תובישח יתעדל שי ,םיקוספבש תונשרפל
.ימלשורי

(המא םיעבש) "ריע לש הרוביע"ש תרמואה ונתנשמ חכמ אנמ 'ר ארומאה השקמ הז עטקב
רמואה ירבד לע ,ללכנ וניא (המא םייפלא) "ריעה לש המוחת" וליאו ,םירדנ ןיינעל ריעב ללכנ
םג היה ,אנמ 'ר ןעוט ,תעבוקה התיה םדא ינב ןושל וליא ."םדא ינב ןושל רחא םירדנב וכליה"
םוחתב ורבח תא האורה םדא ןיא םולכ" ,ירהש ,הנממ קלחכ בשחיהל ךירצ ריעה םוחת
"?ויתיאר הירבטב" ,רמול ליגר (הירביט ימחב :וא) הירביט

ןה ,התחנה תיפרגואיג הסיפת התואש וניארה הכ דע .ונלש אשונל רתויב בר הז עטק לש וכרע
יתש ןיב ,םלואו .תונורחאה תואמב יברעה רפכה יבשוי תא ןהו ,ארקמה תפוקתב וניתובא תא
.םינש יפלא תוצצוח וללה תופוקתה

ונא םיכירצ ,םיקוחר םימי םתואמ קנויה לוגלג םויה לש םייחה יווהב תוארל ונא םיצור םא
תילוח .תופוקתה יתש ןיב העפותה לש המויק לע הארתש ,תיגולונורכ םייניב תילוח שקבל
.דומלתה תפוקתב לילגה ידוהי לש םגישו םחיש תומדב ונל האצמנ וז םייניב
            ארץ ישראל