ושוריפו יוטיב - חספה תרחממ
עדימ ירגאמב שומיש ךות דומיל

ףלוו הידידי

ח"נשת 4 ןוילג ,דמח הדשב

:המדקה
היעב רותפל תנמ לע ,עדימ רגאמב שומיש ונידימלת םע םילגרתמ ונא וז הדובעב
,עשוהי רפסב ,ארקיו רפסב "חספה תרחממ" יוטיבה רשפ המ :הכובס תינשרפ
.םהב רכזנ אוהש םירחא תומוקמבו

ארקמב םייוטיב תאוושה
.אי 'ספ 'ה קרפ עשוהי רפסב ך"נתה תא חתפ
."הזה םויה םצעב יולקו תוצמ חספה תרחממ ץראה רובעמ ולכאיו"

.תויורשפא יתש ןייצ ?'חספה תרחממ' םילימב הנווכה ךיראת הזיאל (1
.חספה תטיחש ןמז אוהש ןסינב ד"י תרחממ - ןסינ ו"ט .א
.חספ לש ןושארה ט"וי תרחממ - ןסינב ז"ט .ב

,'חספה תרחממ' יוטיבה תא דלקה ,ך"נת רגאמב רחב ,עדימה רגאמ תא חתפ (2
.שופיח לע ץחלו
תא בותכו רוקמה ןייצ ?'חספה תרחממ' יוטיבל ףסונ רוקמ הרותב וניצמ ןכיה
.קוספה
ןושארה שדוחל םוי רשע השימחב ןושארה שדוחב ססמערמ ועסיו" :ג ג"ל רבדמב
".םירצמ לכ יניעל המר דיב י"נב ואצי חספה תרחממ
? תאצמש ףסונה רוקמב הנווכה 'א הבושתב תנייצש תויורשפאה יתשמ וזיאל
.ןסינב רשע השימח אוה חספה תרחממש רורבב תנייצמ הרותה ירהש ,ןסינב ו"ט

? 'עשוהי' רפסב יוטיבה תועמשמ תא םג םאות הז שורפ םאה
םאו ,ההז הרותבו ונקוספב 'חספה תרחממ' יוטיבה תועמשמ םא ןיבהל הסננ התע
.ההז תויהל הכירצ תועמשמה

."חספה תרחממ" יוטיבה תא שפח .שופיחה רגאמכ ימלשוריה דומלתה תא עבק (3
.רוקמה תא חתפ
תרחממ' גשומה רואיבל ימלשוריה דומלתה איבמש תויורשפאה יתש םהמ
?'חספה
.רשע השש - אנהכ רב ןוב יבר
.רשע השימח - יסוי 'ר יב רזעל 'ר
.'חספה תרחממ' ה"ד 'סותב ב"ע ז"ל ףד ןישודיק תכסמ ארמגב ןייע (4
?עשוהי רפסב 'חספה תרחממ' יוטיבה תועמשמ תא ותלאשב ארזע-ןבא ןיבה ךיא
.(חספ לש 'א ט"וי תרחממ) .רמועה ברקומ ובש ןסינב ז"ט
?ארזע-ןבא לש ותיישוק יהמ
לוכאל רתומ ובש ןמזה הז יכ ,ןסינב ז"טב רבודמש רמול םיבייח עשוהיב
וז יכ ןסינב ו"טל הנווכה עשוהיב םגש רמול םיבייח ךדיאמ .השדחה האובתהמ
.הרותב 'חספה תרחממ' יוטיבה תועמשמ

? הלאשה תא י"ר ץרתמ ךיאו ,ת"ר ץרתמ ךיא (5
.ו"טל הנווכה עשוהיב רמאנה חספה תרחממ - ת"ר ץורת
ןושלמ-רובע] ,הנשיה האובתהמ - ץראה רובעמ ולכאיו :ןמקלדכ היהי 'ספה שורפ
תא ,הצמ תוצמ רובע םיטיח תונקל וכרצוה זאש ו"טב -חספה תרחממ [רבע
ןסינב ז"טב קר ולכא ,השדחה האובתה ונייהד -יולקו .םינענכהמ ונק םיטיחה
הנוע םינוש םינמז ינשלו םיקלח ינשל 'ספה תקולח י"ע .רמועה תברקה ןמז רחאל
ךיראתל ההז ,'חספה תרחממ' עשוהיב רומאה ךיראתה ותטישל .ע"א תלאשל ת'ר
.יעסמ תשרפב רומאה
ןושלו תויה ,יעסמ תשרפב רומאל הריתס ןיא .ז"טב רבודמ עשוהיב - י"ר ץורת
רבסהב תוהז תויהל הכירצ אל .דוחל םימכח ןושלו דוחל םיאיבנ ןושל ,דוחל הרות
.איבנל הרותה ןיב יוטיבה
עשוהיב קוספהש שרפל ת"ר תא חירכה עשוהי רפסב ישוק הזיא קודבנ הבה
.םינוש םינמז ינשל סחייתמ

ןיינע ותואב "הזה םויה םצעב" יוטיבה עיפומ ובש הרותב ףסונ רוקמ שפח(6
.עשוהיב קוספה וב קסעש
תא םכאיבה דע הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו םחלו" :די ,ג"כ ארקיו"
.םכיתובשומ לכב םכיתורודל םלוע תקוח םכיקולא ןברק
? הז קוספב הנווכה ךיראת הזיאל
.רמועה תברקה ןמז ןסינב ז"ט
? 'אב ךתבושת לע טילחהל ךל םרג המ
:רמאנ רמועה ןיינעב ארקיוב קוספבו "הזה םויה םצעב יולקו" :רמאנ עשוהיב
."למרכו ילקו םחלו"

קסוע עשוהיב קוספהש שרפל ת"רל םרג ונקוספב ישוק הזיא :בושחל הסננ התע (7
? םינוש םינמז ינשב
םצעב יולקו' ,ו"טל הנווכה - 'חספה תרחממ' ,םירתוס םייוטיב קוספב םנשיש
.ז"טל הנווכה 'הזה םויה
? היעבה תא רתפ י"ר ךיא
!דוחל םיאיבנ ןושלו דוחל הרות ןושל

:ונקוספב ק"דרבו י"שרב ןייעו ,תונשרפ ירגאמב רחב (8
?'חספה תרחממ' יוטיבה שריפ םהמ דחא לכ ךיא
.ו"ט-ק"דר ז"ט-י"שר
?"ץראה רובע" :יוטיבה תא ראבמ םהמ דחא לכ ךיא
.השדחה האובתה - י"שר
.הנשיה האובתה - ק"דר
?ת"ר לש ושוריפ המוד שוריפ הזיאלו ,י"שר ההז תופסותה ילעבמ שורפ הזיאל
ת"ר -ק"דר, י"ר-י"שר

ןיבהל הסנו 'ץראה רובעמ' יוטיבה תא הדגא ישרדמב שפח עדימה רגאמ תרזעב (9
פ"עא ,ןסינב ז"טל הנווכה 'חספה תרחממ'ש שרפל עשוהיב י"שר תא חירכה המ
? ןסינב ו"טל הנווכה 'חספה תרחממ'ש ראיב ד"י ,ב"י תומשב הרותל ושורפבש
:רמאנ 'ולע םעהו' ה"ד א"י קרפ ,הבר םלוע רדסב
רובעמ ולכאיו" :רמאנש ,רמועה תא לארשי ינב ובירקה ןסינב רשע הששב"
[אי 'ה עשוהי] "ץראה
.אתפלח ןב יסוי 'ר אנתל סחוימה 'הבר םלוע רדס' לע קולחל הצור וניא י"שר

הקמעהו ןויע
תרחממ' ה"ד 'סותל וישודיחב ,ב"ע ז"ל ףד ןישודיק 'סמל 'הנקמ'ה רפסב ןייע
:'חספה
תרחממ' ךיראתה ןיב הריתס ןיא וצורת יפל עודמו ,ע"א תיישוק תא ץרית ךיא
? עשוהיב רכזומה 'חספה תרחממ' ךיראתה ןיבל הרותב רכזומה 'חספה
םוי" :חנ תשרפב וניארש יפכ ,ול םדקש םויה רחא ךלוה הלילה הרות ןתמ ינפל
,ד"י ארקנ ,ברעב ד"יב םירצמב חספ ןברק תליכא ןמז ןכל ,"ותובשי אל הלילו
םדקש הלילה רחא ךלוה םויהש הרות ןתמ רחאל .ו"ט ארקנ האיציה ןמז תרחמלו
ןכלו ,ו"ט יורק ברעב ד"י .[םכתבש ותבשת ברע דע ברעמ" :רמאנש יפכ] ,ול
.ןסינב ז"ט אוה עשוהיב רומאה 'חספה תרחממ