:רהה-ןמ המלש ג"הרה לש ותטימ ירחא
תונורכיזו םירוהרה

רב-ןהכ ללה

ב"סשת הנשב הנש


רהה ןמ המלש ברה :חתפמ תולימ


תא הווילש ברה .רהה-ןמ המלש ברה ,לארשיב לודגו בר ומלועל ךלה א"סשת הנשה שאר ינפל םימי העברא
הדידי .ויפמ רועיש הנורחאל יתעמש זאמ הנש 15 ורבע חטבל .ןגו תיב תנוכש לש ברה .יתורענו יתודלי תונש
יצחו תחאב היוולהה .יבא םג רשקתמ ךכ רחא .יל תרפסמו תרשקתמ ,ולש הקוחר החפשמ תבורק ,ילש
.םירהצב

תונורכיז
?"בירעמל החנמ ןיב" וירועיש תא עומשל אב יתייהש ,14 ,12 ,10 ןב דליכ ,זא ,יליבשב רהה-ןמ ברה היה המ
ארוק ברה .הנשמ ירדס תשש תא בושו בוש רדסכ ונדמל םהב ,העש יצח םימעפל ,תוקד 20 לש םירועיש
רדס ,תכסמ ירחא תכסמ ,הנשמ רחא הנשמ .המ רבד ריעמ וא לאוש םיפתתשמה דחא םעפ ידמו ,ראבמו
ינאו .בוט םויב הדלונש הציבמ לסרודכ קחשמ קוחרכ ןטק דלי לש ותעדמ םיקוחרה םיניינע .רדס ירחא
ןחלושה הצקב בשייתמו ,םירצק םייסנכמב ,עיזמ ,עיגמו לויטמ רזוח ,עיגמו עצמאב קחשמ בזוע יתייה
:תומבי תכסמ .יתוחכונל וניכסהש דע םירגובמה יב ולתש תועשעושמה םייניעהמ םלעתמ .רועיש עומשל
רבעב בגר הל הינש ,רמוא לואש אבא ,ןמשל אפלא עוקת' :תוחנמ תכסמ .'תויחא יתש ואשנש םיחא עברא'
ץיק .האלה ןכו האלה ןכו .(!רתויב הרצקה הנשמה) 'רשעמ ימומ לע ןינמאנ לכה' :תורוכב תכסמ .'ןדריה
...ץיקו ףרוחו ץיקו ףרוחו

םדא לש ותראפת לכו ,לארשי לע הביבח הרותה התייהש ,תורוד עברא השולש ינפל"
ידימלת ידי לע הנידמבש תוניוצמה םירעה םע תונמיהל ונריע התכז ,הרותה איה
תיב ינקז רמול ךירצ ןיא .ודמלש הרות ידי לע דסח לש טוח הילע וכשמש ,הבש םימכח
הז ונבנש תושרדמ יתב ראש ףא אלא ,האנ אינסכא וב האצמ הרותהש ,ןשיה ונשרדמ
."הישות ולידגה הז רחא

אל םידליה ונא ףא אלא ,הבש םינקזה רמול ךירצ ןיאו .ונתנוכשב םג היה ךכו ,וריע לע ןונגע רפסמ ךכ
תיבל אבוצ-םרא יאצוי לש תסנכה תיבמ .רועיש לא רועישמ ונייה םיצר .הרותב אלא ונתראפת התייה
,םיצר ונייה םילבקמ ונייהש יפוטה תוירכוס ליבשב אלו .הלילח רזוחו ,לט יבצ לש ותיבל ,'לדגמה' תסנכ
.הרות ליבשב אלא
.יבא תובקעב יתכלה בושטכוס ידיסח לש ןשיה תסנכה תיבל .םהילא םיכלוה ונייה הרובחבש תומוקמ ויה
םוק ינפל .םיעבראה תונשמ ףלקתמ חיט ,ןשי הנבמ לש היינש המוק .ול רדה אלו ראות אל ,ןטק תסנכ תיב
קשנ ןסחממ םקשנב ונייטצה ה"לה .םילשורי ברעמב הנגהה לש קשנה ןסחמ ופתרמב היה ןומט הנידמה
רדחה תמדקב .הרותה רפס תמיב - זכרמב .הליפת רדחו הרצ תספרמ .תילרוגה םכרדל םתאצ ינפל ,הז
םישנא - םיללפתמהו .המבה ירחאמו תוריקל ךומס םיכרואמ תונחלוש העבש-השישו ,שדוקה ןורא
ברעב םירזוחו ,םמוי תדובעל םיכלוה ,יצחו עבש וא ,רקובב יצחו שש לש ןיינמל םימק .ץרא יוונע ,םידבוע
תסנכ יתב רסירתמ הלעמלש ,הנוכשה בר .ול ןכשמל רהה-ןמ ברה הוויא ותוא תסנכה תיב הז .תסנכה תיבל
.תורקי רואב ריהזמ היה ותוכזבו ,ללפתמ היה תסנכה יתבבש עונצב - הדגאבו הכלהב ,הרותב לודג ,הב
ול וניתמי אלש גיהנה ךא ,הדימעה תליפת תא ללפתמ היה שדוקה ןורא לומ לא .רוביצה תחרטב רהזנ היהו
.ץ"שה תרזחב חותפל

.ןחלושה ךרואל םיבשייתמ ויה םישנא ץמוק .רועישה - םייברעה ןיב לש םימודמדה תעשב ,הליפתה םויסבו
דמעמ קיזחהל םיצמאתמ םלוכ .םיפרטצמ םעפ ידמש םידדוב דועו ,םיעובק םיפתתשמ ןיינמ ילוא
,םיענו ךר ולוק ,תוריאמ ויניע - ברהו .בר ץמאמב בוש תוחקפנו ,תומצענ םייניע ויה טא טא לבא ,בישקהלו
האורשכ ובלב דליה ןנחתמ ,"תחא דועו") .תחא דועו ,תחא דועו .ארונטרב שוריפ םע הנשמ .ריבסמו ארוק
המכ לכו ,רדס םירמוג םישדוח המכ לכו ,תכסמ םירמוג תועובש המכ לכו .(רפסה תא רוגסל ןווכתמ אוהש
ןתעד ,ןלע ךרדהו הנשמ ירדס השש ךלע ןרדה" .שדחמ םיליחתמו - םלוכ םירדסה תשש תא םירמוג םינש
אלו ןידה אמלעב אל ,ןנמ ישנתת אלו הנשמ ירדס השש ךנמ ישנתנ אל ,ןלע ךתעדו הנשמ ירדס השש ךלע
םכתעדו הנשמ ירדס השש םכילע ונתעד ,ונילא ורזחתו הנשמ ירדס השש םכילא רוזחנ ."יתאד אמלעב
.אבה םלועל אלו הזה םלועב אל ,ונתאמ וחכשית אלו הנשמ ירדס השש םכתא חכשנ אל ,ונילע

.םייתסמ רועישה היה ,ללכ ךרדב ,זאו ,זנכשא גהנמ יפ לע תיברע ללפתהל רשפא העיקשה ירחא תוקד 18
תכסמ .שדוקה תדובעו שדקמה תיבב תועגונה תותכסמה דומיל ןמזב רקיעב .ףחסנ ברה היה םיתיעל לבא
תוכשלה עבראו העוברה םישנ תרזע .וניינבב שדקמה תיב דמע ברה לש ויניע דגנל .דימת תכסמו תודימ
הרשע שמחו ,(!ןושאר שדקמב) ובש תירבה ןורא לע םישדוקה שדוקו ,תינבלמה לארשי תרזעו ,הידיצבש
ויה וילע שבכהו ,המא ב"ל לע המא ב"ל היהש חבזמה .חבזמהו .רישב םידמוע םייוולה ויה ןהילע תולעמה
:הפוצה םהל רמאש ירחא ,שדוקה תדובעב תושעל ןושאר עיגי ימ םירחתמו רקובב רקובב םינהוכה םיצר
.(!ןורבח ינשי תוכז ריכזהל ידכ אלא רחשו רחש לכ ןורבח הרכזנ אלו) "ןורבחבש דע חרזמה לכ ינפ ריאה"
לע םינרותה םיבירקמה ועבקנ זאמו ,והער תא רקדו ןיכס םינהוכה דחא םעפ ףלש תורחתה טהלבש דע
.הלרגה ךמס
םעפל םעפמ יתיכז ,ינא ןהכש ,ינאו .םינהוכל ברה לש ובלב התייה המחו הלודג הניפ .םינהוכ ,םינהוכ
םיסנכמ שבול יתייה ץיקבש אלא .םינהוכ תכרב ךרבל ןכודל תולעל יתלחתה הווצמ-רבה ירחא .וכויחב
.יתשגינ ינא ףאו ,ברל ושגינו .ןכודל ךכ הלעי ןהכש הער ןיעב וארש ויהו ,םייברג אלל םילדנסב ךלוהו םירצק
שיא ןכש .יל ריתהו ,םהיכרבל דע םיסנכמבו ,םיפחי םידבוע םינהוכה ויה שדקמה תיבב םג :רמא ברהו
.ברה היה הכלה

ללחל לעמ םפועממ םידמוע ויה םילאראו םיפרש הדגאב רבדמ היהשכ לבא ,הלימה ןבומ אולמב הכלה שיא
ינפל הקיתעה ריעב ויתונש לע :ויתונורכיזמ םיינש וא הלימ רפסמ היהשכ ןכו ,םיבישקמו תסנכה תיב
םילשורי דקפמ םע םכסהה תרגסמבש םירפסמ) םיאצויה םע הנממ אצי וילא ינדריה יבשה לעו ,ח"שת
רמא ,אוה בר םא ינדריה ןיצקה ותוא לאששכ םלוא .יבשב וכלי אל םינברש עבקנ ,לת הללאדבע ינדריה
םגו ?תבשה רבכ הסנכנ םא יבשל ןיליפת תחקל רתומ םאה :הכלה םה ףא ויתונורכיזו .('אל' תוטשפב
ל"הצ לייח הנושארל הארו ,יבשה ןמ רזח רשאכ החמש יכבב ץרפש לע :םהב התייה תידוהי תוימואל
.םידמב

רפס .ןמלאוג רכששיו גרבנזיא הדוהי םע בתכ ותוא ורפס םשכ ,"המחלמו אבצ יניד"ב קוסעל עיגה ךכ ילוא
רסא םשו .תוינרותה תוניכמה ומקוהש ינפל תוכורא םינש ,תווצמ ירמוש םילייחל הבוח רפסל ךפהש
חכוותהל תורשפאה רסוח לע בתכ דועו .דועו דועו תבשב חטשב רדתסהל ןתינ ךיא בתכו ,"דויצ םילשהל"
.םידדצה ןיב אצומה תדוקנב לודגה רעפה לשב ,םינוליח םע

הפידע .אבצב גוהנש יפכ ,תבש רמוש וניאש ימ ןיינמל ףרצל ןיאש קספ אוה .הכלהב היה וניינע רקיע לבא
רהרהמ ותוא יתעמש ךכ רחא .םינימאמ םניאש םישנא ללוכה ןיינמב הליפת ינפ לע ,סרג ,ןיינמ אלל הליפת
הבושת םירהרהמ םיפרטצמה ילואו ,תדל םישנא ברקל ןתינ ךכ אמש :הכופהה הדמעה תא גיצמו ,לוקב
לש םתעד תא גיצה וא ותעד תא הניש םא עדוי ינניא ךא ,םפרצל יוצרו רתומ יאדווב ךכ םאו ,הליפתה ןמזב
.לארשי תודחא םינכמש המ םשל הכלהה ףופיכב ןיינע ול ןיאו ,הכלה וז הכלה :ול רשאב ירהש .וידגנתמ
טוקנל םא ,הפי ןיעב האר אל ,םיביטברסנוקהו םימרופרה ןוגכ ,םישדחמה םימרזה תא םגש ןבוי וילאמ
.הנידע ןושל

ינפל יתדה רוביצה תא הצחש סומלופ ותוא ,ל"הצל תונב סויגל רשאב ותדמע התייה המ תואדווב עדוי יניא
דחא רחאל םעפ רפיסש ינרוכז) ןאכלו ןאכל םידדצ האר 'ימואל תוריש'ב ףאו ,דגנתה ינורכז בטימל .םינש
הכרענ רשאכ םלוא .(רכז ןיממ חא אלו ,וב לפטת תוחאש ול היה השק המכ דע ,םילוח תיבב ויזופשאמ
,םהיניב ל"חנ ןיערג תונב םגו ,(ינמודמכ ,אביקע-ינב םעטמ) שדח םיסייגתמ רוזחמל סויג תביסמ ןגו תיבב
.ברל לכנתהל ולחהו ,רבש תקעז וקעז הנוכשב "םידרחה" םיבשותה .ורפס תא םהל ןתנו ,םכרבל ברה עיגה
.תוקומע וב עגפ רבדהו ,וב עוגפל תנמ לע םילולעת דועו ותיבל וחלשנ םיסנלובמאו אשידק-ארבח תוינוכמ
.1975 תנשב ילוא היה הז

הז .וילא רושק יתייה ינאש "םינויצה" ןיבל "םידרחה" ןיב שדח קבאמ הנוכשב עלגתה רתוי רחואמ רושע
יתדמע וב ןושארה ישיש םויב .םינותיע רוכמל יתלחתה יתסנרפלו ,ינעטמ וניא ינורכז םא 1987 תנשב היה
ינבמ ה'רבח תורשע ודמענ םלומ .הריכמה תא עונמל "םידרח" תורשע םוקמב ולהקתה םינותיעה םע
,תוריטס ,םיפורגא :ברק הדשל ךפה םוקמה תוקד ךות .התויכשמה תא חיטבהל ואבש ,םהימודו אביקע
ועדיש הנוכשב ויה .יתיבל ברה אב םיימוי רחאל .המצע לע הנומתה הרזח ןכמ רחאל עובש .םינקז תוטירמ
הכלההש ,רובס ינא ,סרג אל אוה .הריכמה תא קיספהל ינממ שקיב אוה .השעא ילא רמאי רשא תאש
ונפ דגנמ .תויושתכתהה תקספהל איבהל וא ,הנוכשבש "םידרחה" תא סייפל הצר ילוא .ךכל יתוא תבייחמ
םה .הנוכשה לע תידרח תוטלתשה עונמל ןורחא יוכיס וב וארו ,קבאמה ימיב יל ועייסש הרובחה ינב ילא
.ךישמהל יב וריצפה

אלא ןגו תיבב יתרג אל רבכ זא .םינותיע רוכמל קיספמ ינאש יתעדוהו ,ברה תשקבל ברסל יתלוכי אל
.ברה טקנש הדמעהמ תמיוסמ הבזכא יתשגרה לבא .היתובירמו הנוכשב דחוימ ןיינע יל היה אלו ,תואלחנב

יתייהשכ םעפ אל לבא .דוקפל יתקספה תסנכ יתבו ,הנוכשהמ יתקחרתה .רתוי יתאב אל רבכ וירועישל
רהה-ןמ ברה תא ריכזהל ןתינ יכו ?ברב רכזיהל ילב ך"נתב אורקל ןתינ יכו .וירבדב רכזנ יתייה ך"נתב ארוק
,לאומשו ?רנבאו באוי ,לפותיחאו גאוד ,לואשו דוד לש םייחה םירואיתב ?ולש ך"נתה ירועישב רכזיהל ילב
?והיעשי לש המחנה תואובנבו ?איבנה לאומש

תוכזב ולש ירקיעה ןועיטה היה םג הז .ונימיבש ןויצ תבישב האר - ותומשגתה תאו - םיאיבנה ןוזח תא
םיניסה דגנ ןועטל ןתינ םאה ?םיניסה יהולאב ןימאמ יתייה םאה ,יניס יתייה ול :לוקב רהרה םעפ .הנומאה
תואור םלועה תומוא לכ ירהש ,םדגנכ ןועטל ןתינ :התייה ותבושתו ?לארשי יהולאב םינימאמ םניא עודמ
יל חש םג ךכ .ורמאנ הרובגה יפמ םיאיבנה ירבדו תמא ותרותו תמא השמש ןאכמ .ןויצ 'ה בושב ןיעב ןיע
.ףסי אלו דחא טפשמ .הנומא ירוהרה םע וילא יתאבשכ

תויוכלמ
תובוחרש יתייה ענכושמ ינא .והוויל תודדוב תואמ ךא ,התייה העונצ ותייול לבא .הרותב לודג ,הנומאב לודג
תא תוולל ואובי ןבר תיב לש םידימלתו םדומילמ ותבשי תובישיש .ליכהל םוקמ ןיאמ םדא ואלמי הנוכשה
?ונריע ישנא יניעב תמה תייול תווצמ התוחפ יכו ?ונרודב הלעמ ישנא םיבורמ יכו .הנורחאה ותחונמל ברה
:רמאנ הילע ,ירמז תווצמב הגרהנש ,לבזיא לש התרובק לע ורועיש תא יתרכז

ול ודיגיו ובושיו .םידיה תופכו םילגרהו תלגלגה םא יכ הב ואצמ אלו ,הרבקל וכליו
ולכאי לאערזי קלחב :רמאל יבשתה והילא ודבע דיב רבד רשא אוה 'ה רבד :רמאיו
.(ול-דל 'ספ 'ט קרפ ,'ב םיכלמ) ."לבזיא רשב תא םיבלכה

התייה רשאכש ,ןירדהנס תכסמב ארמגה תרמוא ?רבקיהלו םיבלכה ינישמ לצניהל הילגר אקווד וכז עודמ
ךכ .ולכאנ אל ךכיפלו ,ודובכל הילגר לע תדמענו התיבמ תאצוי התייה ,לארשימ םדא לש היוולה האור
תובישיה ידימלתו ישארמ הטמשנ ,לבזיא הב הקיזחהש (טעמכ הדיחיה) הווצמה לבא .ונבר ונדמיל
.ללכב דעו ןורחאה ומויל דע וכישמה תוקולחמה תאו ,ואב אל היוולהל .םידדוב טעמל ,םילשוריב

יבהואל בר םולש' ,בותכש ארקמ םהב םייקתיש ונריעבש םימכחה ידימלת וכז אל המ ינפמ ,ינא רמוא
רמאו בותכה קדקדש אלא .םילישכמו םילשוכ המהו ,םהיניב תקולחמה המ ינפמ ?'לושכמ ומל ןיאו ךתרות
םתרות אלו ,איה יח לא תרותש םירכוזש ימ .םתרות אלו ןאכ רמאנ 'ךתרות' .ךתרות יבהואל בר םולש'
אוה ןיא - הנתינ ול קר הרותה וליאכ ומצע האורש ימ לבא .'לושכמ ומל ןיא' יזאו םהל םולש יזא - תיטרפה
ברה תא ףא ,ךכו .םיברה תא לישכמו לשכנ ,תקולחמ אלא ודיב םולש אל אליממו ,'ךתרות יבהוא' ללכב
.יקבו ףירח קסופו ,וכרדב ,היה ינויצ ןכש .ורבקל דע תקולחמה הפדר ,תקולחמהמ חרבש

הנוכשב .ןגו-תיב תובוחרב רבוע היוולה עסמ .םיוולמה ישאר לעמ םירהצה שמש .ס"שת לולא שדוח יהלש
םיקיתווה הנוכשה יבשותמו ,ןיינעו רבד לכל "תידרח" הנוכשל הכפה ןגו תיב .ונעספ יתבזעש וזמ תרחא
לדגמה תסנכ תיבל ולע .ןושאר שידק ורמאו בושטכוס ידיסח לש תסנכה תיב דיל ופלח דחי .ץמוק ךא רתונ
לע םויהו ,זא ויה םידדוב (ןתנ םירחא םיבר םירועיש) אוהה רועישה יקיתו .תמה תא ודיפסהו שידק ורמאו
ןגו תיבמ אציו היוולהה עסמ הנפ .םימומדו םירגוסמ םיעסופ םהו ,םייחב ורתונש תא תונמל ןתינ תחא די
.הרדה הנפ ,הוויז הנפ ,ןגו תיב תנוכש לש הדוה הנפ .םיתיזה רה רבעל

ךלה קהבומה יבר - ויה ותרות יעמושמ םה ףאש ירוהמו - איה ונממ ידיבש הרות טעמש ,קהבומה יבר
אל 12 ןב ינא ףאו .רמוחה םלועב הרות דמללו דומלל ברה דוע ףיסוי אל .ונורא רחא ךלוה ינאו ומלועל
יתדמל הברה םירומ לצא .הרותה אלא -12ה ןב דליה ותואל המו יל המ .עמשא אל ולוק תאו דוע היהא
יבר ,תחא תוא וליפא וא דחא קוספ ינדמילש ימ לכו .הרות ינודמלש םהמו המכח ינודמלש םהמ ,זאמ
םיל ילגר תועבצא תוצק תא יתסנכהש תעב ידיב זחאש ימל המוד דחא םהב ןיא לבא .אוה יעדוימו יפולא
.דלי ינדועו ,הרותה איה םייח םימ ראבל ,בחרהו קומעה דומלתה

ןייעממ םייח םיהולא ירבד אמצב יתיתש ילול ,ייח המו ינא ימ .ויפמ דומלל הכזש ימל איה הלודג תוכז
תויסנכ יתבב םיבירעמו םימיכשמ ונאש ,רמוא יווה ?ונתרובג המו ונחוכ המ ,ונייח המ ,ונא המ יכו .והיפ
תושרדמ יתבב םיבירעמש ימ שי .םילטב םירבד םירבדמו תויסנכ יתבל םימיכשמש שי .תושרדמ יתבבו
יפמ הרות דומלל ,ברעו רקוב תושרדמ יתבלו תויסנכ יתבל סנכיהל הכזש ימ ירשא .תקולחמב םיקסועו
ונידלי וכזיו ןתיי ימ .שדקמהו שדוקה רבד תא לארשימ םיפלאו תואמ דמלל הכזש ימ ירשא .לארשי שודק
.םינמאנ םיעורל ,םינמאנ םירומל