האמ תב תיתדה תונויצה

לאירא בקעי ברה

ב"סשת הנשב הנש

:רמאמה ןכות
העונתה לש הדוסי
ד"הויצה לש םינויפאה
ץראה בושי תוצמ .א   
לארשי ללכ .ב   
תישארה תונברה .ג   
םיינוליח םע הלועפ ףותיש .ד   
היטרקומדה .ה   
הנרדומל סחיה .ו   
השיאה דמעמ .ז   
ונתלואג תחימצ תישאר
תוררופתה תנכס
ינויערה יונישה לש ויתוכלשה
תינויערה החימצה שודיח
תלאוגה לארשי ץרא תרות

לע םויה תודמועה תויעבה לע דמועו ,תיתד תונויצ תונש האמ םכסמ רמאמה :תיצמת
.הנידמו תד יסחיב קרפה

סחי ,היטרקומד ,הנרדומ ,תישאר תונבר ,יחרזמה תעונת ,תיתד תונויצ :חתפמ תולימ
.םיינוליחו םייתד ,השיאל

,תודיריו תוילע העדי וז העונת .יחרזמה תעונת לש הדוסייל הנש 100 הנאלמת ב"סשת רדא שדוחב
.העונתה לש תונוש תועורזל ןמזה ךשמב ונתינ םינוש תומש .תכשמנ ןיידע הסיסתהו םידוחיאו םיגוליפ
העיגה הנש האמ תאלמב .הדובעו הרות תעונתו אביקע ינב ,תיתד תונויצו ל"דפמ ,יחרזמ לעופו יחרזמ
,תירוביצ העונתכ המויק ךשמה תא םיללושה שי .ונימי יאנתב ומושייו שדחמ ןויערה תקידבל העשה
.ויוצימ ידיל אב םרט יזכרמה הנויערש םינעוטה שיו ,יוניש בייח הנויערש םירובסה שי

םישדקומ ,ונימיב (ונרמאמב העונתה תא הנכנ הז םשב) תיתדה תונויצה לש תינויערה הכרד רורבל
.םיאבה םירבדה

העונתה לש הדוסי
.םינורחאה תורודב לארשי םע ייחב רכינ המושירש הלודג תינחור העונת איה תיתדה תונויצה

הדסוויה תליחתמ .תורוצנו תולודג הל ודעונ דועו ,תוגהו הרות ילודג י"ע וחנוה םיינויערה היתודוסי
ונרודבש המוד .םהיניב רושימבו םולשב ויח םה םלוא .םינווגמו םינוש םימרז הב וצצורתה העונתה לש
ידכ ,ןויערה לש שדוחמ רוריב תבייחמה םיכרד תשרפל העונתה תאו ,הכובמל תוצצורתהה האיבה
.הדועיי תארקל עונל ךישמת העונתהש

הנוש םלועמ המצע תא התאר אל איה .רבד שדחל תיתדה תונויצה האב אל הנומאהו הכלהה םוחתב
הנומאה ירקע רשע השולשו ךורע ןחלושה .רוד רודמ לארשיב הרסמנש יפכ הנומאהו הכלהה תודהימ
העונתה לש הדוחיי .יתד ינויצ ומצע תא האורש ימ לכ תבייחמה תינויערהו תיתכלהה תרגסמה םה
,התובישח לכ םע ,דבלב תחא הווצמ תשגדה םלוא .דבלב לארשי ץרא בושי תוצמב הרואכל אטבתמ
תונויצה האב המ ,ןכ םא .הלודגו הקיתו הכ תישעמו תינויער העונת לש המויק תא הקידצמ הניא
לככ הבושח ,הוצמ דוע קר הניא הב תובשייתההו הצרא היילעהש רמול ונא םיבייח ?שדחל תיתדה
דוע לש םויק ןאכ ןיא .הלוכ תינרותה הסיפתה לע רוא תקרוזה תידמיכרא הדוקנ איה אלא ,היהתש
תולגה .הדיקפ תע העיגה .לארשי םע תודלותב השדח הפוקת תחיתפ ןאכ שי אלא ,תיטרפ הווצמ
לשו ללכה לש השעמה ייח לע תובר תוכלשה ול שיש ,לארשי םע תודלותב חתפנ שדח קרפ .המייתסה
."ונתלואג תחימצ תישאר" לש ןויערב תדקמתמה הבחר תינויער תכסמ .טרפה

 

ד"הויצה לש םינויפאה

:תיתדה תונויצה לש הדוחיי תא תונייפאמה תודוקנה תא לכ תישאר ןייצנ

ץראה בושי תוצמ .א
תע עיגהש הרבס תיתדה תונויצה .המייקל ולכי םידדוב קר םלוא ,תורודה לכב תמייק התייה וז הווצמ
.ריעבו בשומב ,ץוביקב ,הבשיילו הב תבשל הצרא תולעל ךירצ וינומהב לארשי םעו ,דעומ אב יכ הננחל
לש התקיני תורוקמ םלוא .תיללכה תונויצה םע תיתד-תינויצה העונתה הבלתשה ישעמה םוחתב
.(םיהז םיגשומ םצעב םה םואלהו תדה :קויד רתיל) .םייתד אלא םיימואל קר ויה אל הנושארה

לארשי ללכ .ב
תמקה אופא תבייחמ איה .לארשי ללכ י"ע קר התומלשב תמייקתמו תרשפאתמ ץראה בושי תוצמ
םעו ,לארשי תנידמ תמקהל תיתדה תונויצה הרתח ןכל .לארשי ץרא יבחרב תיאמצע תילארשי תונוביר
,הלכלכב ,אבצב ,היתוכרעמ לכב תובלתשה תישעמהו תינויערה התמישמכ התאר איה ה"עב התמקה
קר אל .הסיפתב יוניש ןאכ שי .םיירשפאה םיירוביצה םייחה יחטש לכבו תוינידמב ,עדמב ,תובשייתהב
.תילארשי ללכ תוירחא אלא ,הלוגב היהש יפכ ,הרותל תישיא תוירחא

יתרבחה קדצה אשונ תא דימעהש ,העונתב יזכרמ םרזכ יחרזמה לעופה לש ודוחיי תא שיגדהל שי ןאכ
תקדוצ הרבח תבייחמו תרשפאמ לארשי ץראב השדח הרבח תריצי .ד"הויצה לש םיכרעה םלוס שארב
למעלו הדובעל תרחא השיג ךירצמה רבד ,בחרו ינרצי היהי ילכלכה הסיסבש ,רתוי האירבו רתוי
רומשל ךישמי תאז םע דחי רשא ,הז םוחתב שדח ילארשי-ץרא סופיט רוציי הז ןיכרע יוניש .םייפכה
קומעו קיודמ חוסינב .שדוקה ץראב םישדחה םייחהמ בייחתמכ התוא קימעי ףאו תינרותה ותשרומ לע
הבחר תועמשמב הרות םלוא .הרות :דחא ךרע אלא .הדובעו הרות :םידרפנ םיכרע ינש ןאכ ןיא ,רתוי
.םייתולגה םיאנתה ללגב הכ דע יוטיב ידיל ואב אלש םייתרבחה םיכרעה תא םג הכותב תללוכה ,רתוי

תישארה תונברה .ג
ינבר דסומב התאר איה .התורמ תא הלביקו הב הכמת ,תישארה תונברה דוסייב הפתתשה ד"הויצה
םנמוא .תודדוגתה תרסוא הכלהה ירהש ,תויודדוגתה תענומה תחא תוכמס .הלענ יתד ךרע יזכרמ
אלש ,תוליהקה ןיב םג תודחאל ףואשלו ונממ שיקהל שי םלוא ,יתליהקה רושימב רקיעב לח הז רוסיא
.תורות תורותל הלילח הרותה השעית

םיינוליח םע הלועפ ףותיש .ד
אל שיא .םירחאה תיתדה תודהיה יקלח תמועל תיתדה תונויצה לש הדוחיי רקיע אטבתמ ןאכ
הקדצה שי םאה ,הלאשב רקיעב דקמתה חוכיוה .הבושיי תווצמו ץראה תשודק תא שיחכה
אלש ,הז ףותיש לע ד"הויצה המלישש ריחמה ןכאו .וז הבושח הווצמ םויקב םיינוליח םע ףתתשהל
,המייקלו הנידמ הב םיקהל ידכו ץראה תא בשייל ידכ .רתויב דבכ היה ,תוריהז ךותמ דימת השענ
םיינוליח םידוהי לש םפותישבו םתואיצמב ריכהל חרכה שי ,תילארשי-ללכ תוירחא התוא ךותמו
.הנידמה תא םיקהלו ץראה תא בשייל היה ןתינ אל םתא ףותיש אלל .ץראה תא תונבל וצלחנש

היטרקומדה .ה
העיגה אל דוע לכ .תיטרקומד תויהל תבייח תידוהי הנידמ :תפסונ החנה תשקבתמ תומדוקה תוחנההמ
אלש יאדובו ,היכרנומ לש תלבוקמה תועמשמב תוכלמ הנניא איהש) תיחישמה תוכלמה לש התעש
םיבר ירחא" קוספב הרוקמו ,הרותה תעדל תיסחי יוצרה רטשמה איה היטרקומדה - (הרוטטקיד
הלולע תינידמה תרגסמהו .הרבחה יקלח לכ ןיב הלועפ ףותיש ןוכיי אל וז דוסי תחנה אלל ."תוטהל
טרפ לכ לש וייחו םעה ייח ,תיאמצע תידוהי תינידמ תרגסמ אללש ףיסוהל שי ןאכו .הלילח ררופתהל
.הרומח תימויק הנכסב םינותנ ונממ

רוביצה ייחב ישעמה םמושיי םלוא ,תישונא תוכמס לכ לעמ םידמוע םיירסומו םייתד תונורקע םנמא
שי תויטמגרפ תוביסמ קר אל ,תאזמ הריתי .םייטרקומד םה ונתנידמ יאנתבו ,םייתליהק םילכ ךירצמ
ינפ לע ףידע ןוצרמ תווצמ םויקש קפס ןיא .תוקהבומ תויתד תוביסמ םג אלא .תוירטנולווה תא בייחל
ךרד תא םתסה ןמ ףידעי אוה םלוא ,רוביצה לע הרותה תא תופכל םנמא לכוי חישמה ךלמה .היפכ
."הנבכי אל ההכ התשפו רובשי אל ץוצר הנק" ןוצרמ הרכהה

הנרדומל סחיה .ו
שי ,םיליעפו םינגרואמ םיימואל םייחל הכוראה תולגה תנשמ הציקיה .תינרדומ העונת איה תונויצה
תא גישהל ידכ םיסיסכטהו םיכרדה לכב טקונו ודיב ולרוג תא לטונ םעה הבש ,השדח הבישח הב
,השדחה תעב םלועב וללוחתהש תויתרבחה תוכפהמה לש העפשה םג ןאכ התייהש קפס ןיא .ותואמצע
םעפה וז התייה .תינרדומה הנידמה תליחת תא הב תוארל שי רשא ,תיתפרצה הכפהמה םשארבו
.שדח רטשמ םיקהו ,םייקה ןוטלשה דגנ דרמתה ,המזוי לטנ םעהש הנושארה
יבצ ברה היה השעמל הכלה וניתורודב הלואגה ךילהתב תישונאה המזויה תבוח תא הלעהש ןושארה
ותשיג תא ולספ אל ,ויתונויערל וסחייתהש ,ורודב הרותה ילודג בורש ןייצל יוארה ןמ .רשילק
םלוא ,ול ומדק םייטרואיתה תונויערה .הלואגה יכילהת תענהל תישונא המזויב ךרוצה רבדב תיסיסבה
תורדתסהה כ"חאו ,ןויצ תביח .השעמל הכלה םמשייל לחה ףאו ,םתוא שיגדהש ןושארה היה אוה
רתויש המוד .תועובשה שולש לע רקיעב םיכמתסמ וז הסיפת דגנ םינועיטה .ויתובקעב וכלה ,תינויצה
הלודגה הרומתה ינפמ הדרח םיפקשמ םה ,ותסיפתל תינורקע תיגולואידיא תודגנתה םיאטבמ םהשמ
תא עזעזל הלולע וז הרומתש היה ששחה .הכ דע תלגרומה הבישחה תרוצ תא ללחלו ללוחתהל תדמועה
םירומאה םיינרדומה םיכפהמה תא השריפש ,הקומע תיתד תוגה קר .םלוכ םיינחורה םייחה תוישא
תא עונמל הלכי ,ולוכ םלועהו ומע תא לואגל הריבה גיהנמ תאמ םינווכמה םיינחור םיכילהתמ קלחכ
. לק אל עוזעז םיבר םינימאמ םידוהיל םרג ןכא רבשמה ,םנמאו .יופצה רבשמה

תיעדמה ,תיגולונכטה תוחתפתהב םימייקה םייבויחה תודוסיה תא הבוט ןיעב האור תיתדה תונויצה
לכ האור הניא איה .הבש םיילילשה תודוסיהמ תוצרמנ תגייתסמ איה תאז םעו ,תינרדומה תיתרבחהו
תוולתמה תוילילש תועפות איצוהל - המצעלשכ הנרדומה ,הברדא .תוינרדומ ןיבל תויתד ןיב הריתס
התוארל שי ןכלו ,םדאה לש תינחורה ותוחתפתהל עייסל ידכב הב שי .הדוסיב תיבויח איה - הילא
.שארמ תורודה ארוק י"ע ןנכותש ךילהתמ קלחכ

ךרע התאר וז םלוא .שריה ר"שרה לש ודוסימ הינמרג תודהיב רבכ התייה ץרא ךרד ל הרות ןיב בולישל אמגוד
.השדח תילארשי תוברת םע הדדומתה אלו ,תיללכה-תישונאה תוברתב תובלתשהב הלגד איה יכ ,תולגה ךשמהב
הרות לש הלהוא תבחרה תבייחמ ףאו תרשפאמ לארשי ץראל הרזחה ,ותעדל .תרחא ךרד עיצה קוק ברה
,תירוקמ תילארשי תיתוברת הריציב ךרוצ שי ץראב .רדגל ץוחמ םידמועכ ובשחנ הלוגבש ,רתוי םיבר םימוחתל
תוברתבש בטימהמ המצע תענומ הניא וז תוברת .הילע הלוע ףאו ,ותמדא לע לארשי תבשב ,רבעב היהש יפכ
תובלתשהל תמיוסמ ךרד החתפנ ךכב .היערכ לעו הבריק לע איהש תומכ התוא תלבקמ הניא םג ךא ,תישונאה
הלודג תיתד הריציכ אלא ,ינוליחה השובלב אל יכ םא ,לארשי ץראב תמקרתמה השדחה הריציבש יבויחה קלחב
.רתוי

.רתוי תילנויצר תינומא הבישח םג ובציע תיללכה תוברתל הפישחו תיעדמ הבישחש ,ריעהל שי ןכ ומכ
,קוק ה"יארה לש ותוגה תארשהב ,הקימעמו תיתיווח תינומא השיג הבג לע התנבנ הרתוסל ילבמו
.ןהיתש לש תדחוימ הזתניס הרציש

השיאה דמעמ .ז
ךילהתב םינגועמ ונמלועב םיללוחתמה םייתרבחה םייונישהש ,תמדוקה החנההמ תשקבתמ הנקסמכ
תא הפתיש תיתדה תונויצה .השיאה לש הדמעמב יונישל םג םאתהב סחייתהל שי ,יבויח יתוחתפתה
תא אלמל הורישכיש הלכשהו ךוניח השיאל תונקהל ךרוצ התאר איה .הילעפמ לכב ליעפ ןפואב םישנה
אלשו ,המדיק ןיבל תועינצ ןיב הריתס האור הניאש ,תינרדומ תיתד השיאכ הרבחב ליעפה הדיקפת
,הרבחב ,עדמב ,הלכלכב םידיקפת אלמל תאז םעו היערו םאכ שמשל םייעבטה הידיקפת לע הרתיו
.הרותה דומילב םגו ךוניחב

 

ונתלואג תחימצ תישאר
?דציכ אה .ונתלואג תחימצ תישאר לע םיססבתמ ולא לכ
ןדיע .לארשי םע לש ודמעמב ךפהמ קפס אלל תאטבמ תולג תונש םייפלא ירחא ןויצל הרזחה
שיו ,הלוגב םיידוהי םייחל םוקמ דוע ןיא ןכל .הלחה הלואגה .הדיקפ תעש האבו ,םייתסה תולגה
תא רשאל ידכב הב שי םיהדמ בצקב לארשי ץראב תללוחתמה הקוריה הכפהמה .י"אב קרו ךא םחתפל
ל"זחו ."אובל וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו" :האובנה שומימ
.הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא :ךכ לע ושרד

עבראמ תויולגה ץוביקו ,םירזל דובעישו יוכיד לש תובר הכ םינש רחאל ,י"אב תידוהי תונוביר
.הלואג תרושב לש הפוקת .םעה ייחב השדח הפוקת איה ףא תאטבמ ,לבת תופנכ

ךילהתמ קלח איה ,ולוכ םלועבו י"אב תרצונה השדחה הרבחב יתרבח קדצ לש תונויערה תוטשפתה
תינחורה ותמר רשא ,לארשי ץראב חתפתמו ךלוהה שדחה םדאה םג .ותלואגו םלועה לש ונוקית
.ישונאה ןימה לש רתוי דורו דיתע תארקל ונתוא םדקמ ,רתוי תוהובג תויהל תוכירצ תירסומהו

רזופמ םע ונייה הב ,תולגה תלילשמ עבונ לארשי ללכל תחא תיזכרמ תישאר תונבר לש ןויערה
הנשמל המדקהה ףוס ם"במר ןייע) תחא תיזכרמ תוכמס ביבס דכלתהל תלוכי אלל םימעה ןיב דרופמו
ךיטפוש הבישאו" םייקתיש ונל חטבומ הבש ,הלואגל הייפצה לע ךמסנ תישארה תונברה ןויער .(הרות
.תטלחומ לע-תוכמסכ ומוקמ תא סופתיו רוזחיו תיזגה תכשלב בשי לודגה ןידה תיבו ,"הנושארבכ

לש ולא ללוכ ,לארשי ינבר לש ןינב בורו ןינמ בור םלוא ,ונרודב ןירדהנסה תמקה ןויער תא ולעהש םג ויה
ןה םא םג ,ךכל תונכה עבות לודגה ןוזחה תאז םע .ישעמ םושייל תנתינה תילאיר תורשפאכ והואר אל ,ד"הויצה
.ןיידע תוקוחר

ךילהת אוה לארשי םע לש ותלואג ךילהתש החנהה עקר לע אלא קודיצ ןיא םיינוליח םע ףותישל
בייחמ הלואגל תולגהמ רבעמה .ןוכנה ןוזיאל עיגתש דע ,הצקל הצקמ תלטלוטמה הענ ובש ,יטקלאיד
הליחת .השעמ ייחל ,עקרקה ןמ םישולת םיירירווא םייחמ תימואלה היגרנאה תייטה וכרד תישארב
הרזחל עיגת יטקלאידה ךילהתה ךשמהב םלוא .תויתולגל היצקאירכ תירמוח הנצקהל ףכה הטונ
ךילהת .האלמ הינומרהב םיינחורהו םייזיפה תוחוכה לכ לש האלמ הלשבהל ועיגי םעה ייח .הבושתב
.ענמנ יתלב אוה ךא - הכורא התייה תולגה םג - תודיריו תוילע הוולמו ךוראו ךשוממ תויהל לוכי הז
.ורצועל רשפא יא םלוא ,ובכעל םג רשפאו וזרזל רשפא

תילארשי תוינוליחל .התרותב אלא המוא ונתמוא ןיא .תנכוסמו הלוספ איהש תומכ תוינוליחב הרכה
ןויסינ דמולמ לארשי םע .דמעמ הקיזחמו הרואכל תקזחתמ איהש המדנ םא םג .ןמז ךרואל םויק ןיא
ןיא יכ ,ומלענ ןה ףוסבל ךא ,דמעמ תוקיזחמ ןהש היה המדנו ,דימת ויה תוגירח תועפות .תונלבסו
הדיב עייסלו הילע עיפשהל ידכ ,התא תופתושה איה דואמ תינויח ןכל .התרותב אלא המוא ונתמוא
תינוליחה העפותה לש התויערא .אובת אוב - המהמתת םא םגו ,התעש עיגתשכל הבושתב רוזחל
.התא ףותישה תא םיקידצמ ולא קר ,הלואג ךילהתמ יטקלאיד קלחכ ןוכנה המוקמ לע התדמעהו

שי ,תעדמ אלש .רבעבמ הנוש רואב הריפכה תא הגיצמ תרחא הפוקת לכמ הנוש ונתפוקתש החנהה
תופיאשל תמרוג הלואגל הייפיצה .הכוראה תולגב הב וקבדש םיגיסמ הנומאה רוהיטב דיקפת הריפכל
הניא איהשכ .רודה תויפיצ לע תונעל לכותש ידכ ,הקמעה הכירצ תיתדה הנומאה .רתוי תולודג תוינחור
הריפכה ךפהית הפוסב םלוא .הריפכה תעבונ ןאכמו .היצקאירל תמרוג איה ,הדועי תא תאלממ
.םייתעבש הלודג הנומאל

ץוצר הנק" .חישמה תוכלמל םיצירע רטשממ םלועה תלואג ךילהתמ קלח איה ףא היטרקומדה
תגציימ איה ,חוכב תטלושה הרוטטקיד הניא תילאידיאה תוכלמה ."הנבכי אל ההכ התשפו רובשי אל
וטלשש םיאכדמה םירטשמה ןיב רבעמ בלש אוה יטרקומדה רטשמה .וב תלשומ הניא ,םעה תא
.תיחישמה תוכלמה ןיבל ,םלועב

תוכלמב םלוע ןוקית תארקל םירתוחה םיימנידה םיכילהתה תא לכמ רתוי תאטבמ הנרדומה
םיירסומ םינוקית םג חרכהב םתא ואיבי םה םלוא ,םיינכט רתוי םה םינוקיתה עגרכ םנמא .י-ד-ש
לע רתוות היצזיליויצהש תעדה לע תולעהל ןיא .ךיפה יתלב אוה הנרדומה ךילהתש קלוח ןיא .םיינחורו
.םימודק םייח יאנתל רוזחתו תיאופרהו תיגולונכטה תוחתפתהה

תויביספה תמועל ,תיביטקא תוליעפב יוטיב ידיל האב םיינרדומה םייחה תא תנייפאמה תוימנידה
תארקל .םעה תא המידרה תולגה .הלואגה ךילהתמ קלח איה וז העפות ףא .ןשיה םלועב הררשש
ימוחת לכב רתוי הבר תוליעפ ונממ עבותו ,רתוי הלודג תישיא תוירחא םדאה לע ליטמ ה"בקה הלואגה
.םייביספ "םיעשונ" אלו ,רמאנ "ןויצ רהב םיעישומ ולעו" .םייחה

לארשי םע ובש ,הלואגה ךילהתמ קלח איה ,ץראב רצוויהל הכירצש ,השדח תילארשי תיתוברת הריצי
.הרות אצת ןויצמ יכ .ינחור הארשה רוקמ םהל שמשיו ,םימעה תחפשמב יזכרמה ודמעמ תא סופתי

תמכחל רקיעב ותנווכ .הלואגה תפוקת ירשבממ דחא תא םלועב המכחה ירעש תחיתפב האור רהוזה
.םייללכה עדמה יחטש לכב םג יוטיב ךכל שי םלוא ,תימינפה המכחה ללוכ ,היקלח לכ לע ,הרותה

םישנל הרות דומיל דדוע ל"צז 'ץיבבולמ ר"ומדאה .הלואגה ךילהתב רושק השיאה דמעמ םג
הוותשמ םלועב יבקנה דוסיה וז הפוקתב ,הלבקה יפל .חישמה תומיל םיבורק ונאש קומינב ,ונימיב
המשיי אל ,ד"בח תעונתב דבכנ םוקמ ספות יחישמה ןויערהש תורמל) .ירכזה דוסיל העודי הדימב
(.תגציימ תיתדה תונויצהש םירחא םיאשונלו תונויצל סחיב םג יחישמה הנויער תא וז העונת

,םייחל תועמשמ ןתונ אוה .תיטסילאידיא תוליעפל ןברדמו ,הקזח היצביטומ רצוי הלואגה ןויער
ייחב תומדקתהו תולעתהל ףונמ שמשמו ,הרבחל תוירחא טרפה לע ליטמ אוה .םייתרבחהו םיישיאה
.םיינחורה םייחה לש ןווינלו ,ןויפרל ,היצזילרומדל םרוג הלואגה תנומא לש הכפה .השעמהו חורה
תועפותה םע םילשמ אוהו ,םדאה לע םזילהינהו שואייה םיטלתשמ ,הלואגו ןוקיתל הווקת רדעהב
...המלסה תמרוג המלשהו ,תועובק תועפות םהב האור אוה .ונמלועב תומייקה תוילילשה

 

תוררופתה תנכס
ימוחת לכב תודמע תסיפת ,גושגשב אצמנ ינרותה ךוניחה ,האישל העיגה ד"הויצהש העשב אקווד
רתויב לודגה יתובשייתהה לעפמה ,חתפתהל הלחה תיתונמואו תיתוברת הריצי ,המוציעב םייחה
לש ותוררופתהל ששח שי וז הלודג העשב אקווד ,ד"הויצה לש היפכ לע אשינ תילארשיה הירוטסיהב
.לודגה ןויערה

:םינוש םינוויכמ אב רוערעה

ונל ןיאש תיניצה הרימאב וז תודגנתה תחסונמ ללכ ךרדב .תיתלואגה הסיפתל תודגנתה
תכרפה ךרוצל .הלואג יכילהתב ונא םייוצמ ןכא םא םיעדוי ונניאו ,דוגרפה ירוחא םע היצקינומוק
,תוינחור תונכסו תוילאיר אל תויזה םע ותוהזל תנמ לע ,"יחישמ" םשב ותוא וניכ הלואגה ןויער
ךרדב תלצונמ תוגציימכ ןתגצהו תוילוש תועפותל תולפטיה .תוירוטסיה תויחישמ תועונת ונייפאש
.ד"הויצה לש לוכיבכ הנולשיכ תחכוהל תיגוגמד

,םיאצמנ ונא הלואגה יבלשמ בלש הזיאב קוידב תעדוי איהש םלועמ הסרג אל ד"הויצה לש ךלמה ךרד
ךורא ךילהת אוה הלואגה ךילהת .קדצומ ,ילאיר אל וא לוספ אוה םא םג ,יעצמא לכ תטיקנשו
תאירבמ לחה תמייק וחור ךא ,חישמה דלונ שדקמה ברחש םויב .הלוגה תליחת םע לחה אוה .לתופמו
דבעל ףסוי תריכמ םע ,הרומעו םודס תכפהמב :רבשמ תופוקתב אקווד יוטיב ידיל האב איהו ,םלועה
,רשי וקב ענ וניא אוה .ןויצ תביש תליחת םע רתוי רורב ךילהתה השענ םינורחאה תורודב .םירצמל
שיא .התרטממ הטוס איהש המדנ ףא םימעפלו ,תלתפתמ איה ,רהה הלעמב הלועה ךרד לכ לש הכרדכו
!דוע היהת אל תולגה תפוקתל הרזחש אוה רורבש המ .הלואגה ךרדב תוגיסנ הנייהת אלש ונל ברע אל

הסיפתל דגנתה לוכיבכש ,יחרזמה דסיימ ,סנייר ברה ןיב זירט עוקתל ןויסינ השענ ליבקמב
םוש ןאכ ןיא תמאבש ןייצל רתומל .ומלוע תפקשהב יזכרמ דוסי הב הארש קוק ברה ןיבל ,תיתלואגה
עונמל הצר ,תינילצרהה תינידמה תונויצב ךמתו תיטילופ הגלפמ שארב דמעש סנייר ברה .תקולחמ
םדאש תויואטבתה ומצעל תושרהל היה לוכי חורה שיאכ קוק ברה .תינויצה העונתל יחישמ סחי
.ןהמ ענמיהל בייח יטילופ-לאיר

.םיילבק תודוסי לע םג תנעשנ איהש לע קוק ה"יארה לש ותרות לע תרוקיב תעמשומ ןכ ומכ

:םידגונמ םידדצ השולשמ תעבונ וז תודגנתה .לארשי ץרא לש התויזכרמל תודגנתה
אל םה .הלודג הווצמ ץראה תבישי תוצמב םיאור ידרחה םלועב םיבר) .תידרח-ודיוספ הייטנמ .1
וז הייטנ הנכמ יתייה ןכל ונצראב בגר לכ שפנ תבהא םיבהואו רצק ןמזל ולו ל"וחל ואציי
(.תידרח-ודיוספכ
תוקפתסמה ,הלוגב תוידוהי תוליהק לש יומס ץחלמו ,ץראב תוינויצ-טסופ תועפשהמ .2
.הרותהמ השע תוצמ הילעב תוארלמ תוענמנ ךא ,ץראב םירוקיבו תומורת לש "תונויצ"ב

תוביס ךכל שי .לארשי ץרא יבחרב הלודגה תובשייתהה תעונתמ גייתסהל ןוצר אוה ףסונ םרוג .3
לע לוכיבכ קלחש ימכ ם"במרה סיוגמ ךכ םשל .ינויער םרוג םג םהמ רדענ אל ךא ,תויטילופ
ץראב רוגל הרותהמ הווצמש הכלהל קסופ ם"במרהש תורמל תאז .י"א בושי תוצמב ן"במרה
עבונ רבדהש םירמוא שי .העודי אל תווצמה ןיינמב וז הווצמ תללכהמ ותוענמיהו ,הבשיילו
!אקווד י"א לש התלעממ
תונויער לש םינצינ רבכ שי .אווש תוששחב רבודמ ןיא .תכל קיחרת תינויערה הייטסהש ששח שי
רדחו ם"במרה י"ע הכלהל עבקנש יפכ ,חישמה תאיבב הנומאה רקיע םצע .ןלהל וטרופיש םייתייעב
דמוע ,ד"הויצה לש הילעפמ לכלו תובשייתהלו היילעל ירקיעה עינמה היה אוהשו ,המואה תובכש לכל
ןוגכ ,םיפסונ הנומא ירקיע םג חישמה םע םיפרגנ ,רערעל תושר רערעמל הנתינש ןוויכמו .רוערעל
תומשב "תיתד תונויצ" םשה תא ףילחהל םיסנמה ףא שי .םימשה ןמ הרות ףאו שנועו רכש ,החגשה
חוקל "היסכודותרוא" גשומה) ."תינרדומ היסכודותרוא" :ןוגכ םייזעול םה הרקמב אל רשא םירחא
יוניש םצע םלוא ,תעדומ הנווכ ןאכ ןיא (.תונושה תויולגב תיתדה תודהיל לאשוהו ,תירצונה הייסנכהמ
ץרא בושי תוצמ ובש ,רתוי ילסרבינוא ךרעב ,ןויערה לש ילארשי-ץראה סיסבה תא רימהל לולע םשה
.ןויערבש יתלואגה דוסיה םג טמשנ אליממ .זכרמב דומעת אל לארשי

תויביספה תפוקתל ד"הויצה תרזחה איה ,יתלואגה דוסיה רוערעב ,יניעב רתויב הרומחה הנכסה
.השועו םזוי ,לעופ אוה ,תוחילש תעדות רודח אוה ,הובג ינויער חתמב אצמנ םדא רשאכ .תוננאשהו
,הלואג ךילהת ומכ ,םילודג םישעמ תעבותה תימניד הריוואב יורש םדא רשאכ המזויה תרכינ דחוימב
היגרנאה תיינפה תא םימישאמ קדצב אלש .הליעפמו תנברדמ ,תססות איה התוהמ םצעמ רשא
התייה ,תיתובשייתה הקימניד התייה רשאכש החיכוה תואיצמה .דבלב יתובשייתהה רגתאל תינחורה
איה ,רעונה ינבמ קלח ברקב יתדה חתמה תושלחהל תוביסה תחא .יתרבחהו יכוניחה םוחתב םג תאזכ
חתמה דרי ,הלחנה לאו החונמה לא ועיגהש היה המדנ רשאכ ,תובשייתהב םג .יתלואגה חתמה תייפרה
.תיתדה חורה ומעו
רקיעב השופה "טסופ"ה תריוואל םימרוגה דחא אוה תיללכה תונויצה לע רבועה רבשמהש הארנכ
.תיגולואידיאה םתואמצע תא רמשל הרדש טוח ןהל ןיאו ,תיללכ הריוואל רתוי תופושחה תובכשב

 

ינויערה יונישה לש ויתוכלשה

:ולוכ ינויערה ןיינבה לע תוכלשה שי הרומאה העפותל

לעו תונויצה לע המצע ץראב םג רבועה רבשמה םע המלשה ןכ ומכו .תויתולגל קודיצ ןתמ ןמתסמ
.לילגבו בגנב ןוגכ ,לכה לע םימכסומ תומוקמב וליפא ,תויתובשייתהה תועונתה

חסונמ הז יוטיב ואיצוה רבכש שיו ,ונתלואג תחימצ תישארל דוע תבשחנ אל לארשי תנידמ
.תיתד תועמשמ תלעב תילארשי תידוחיי העפותכ תספתנ אל רבכ הנידמה .הנידמה םולשל הליפתה
בור הרקמב רשא ,תימתס תיטילופ תרגסמ אלא הניא איה .ידוהיה הדוחיי לע קבאיהל ךרוצ ןיא
.התוינידמב ברעתהל תוכז הרותל ןיאש תינוליח הנידמכ הב ריכהל שי ךכל יא .םידוהי היחרזא
.הנידמה ןמ תדה תדרפהל איבהל הלולע וז הסיפת לש התמגמ .בחרה םלועב תירכונ הנידמ לככ
ןייצל רתומלו) .הלילח ,תועמשמ לכמ "לארשי" םשה תא ןקוריש רבד .ףדעומ דמעמ הנידמלשכ
,בר-ברע תנידמל הלילח ךפהית וא לארשי תנידמ ראשית םא ,הנידמה לש הדמעמ לש הז אשונש
(.ירוביצה םויה רדס לע בורקב דומעתש תויזכרמה תולאשה תחא איה

ודמעמ תדירי ןהיניב ,ךכל תוביס המכו .הלילח ,רערעתהל לולע תיתכלהה תוכמסה לש הדמעמ
תוכמס ןיא היפלש היוגש "תיטרקומד" הסיפתו ,ד"הויצה לש םיבחרנ םיקלחב ללכב הרותה דומיל לש
ןיבו ךסומב ןיב ,ללכ ךרדב תלבוקמ ןעדיה לש ותוכמס ,תועצקמתה שי םהב םייחה ימוחת לכב .ללכ
הבר תוחיתפ תבייחמ הרותל המדקש ץרא ךרד םלוא ,ללכה תלחנ םנמוא איה הרות .םילוחה תיבב
.הרותב אכמס ילעבל רתוי

הרכה אלא ,תינוליחה העפותה לש התויערא סיסב לע דוע היהי אל םיינוליח םע הלועפה ףותיש
םג היהת תובלתשהה .םינושה היביכרמ לע התוברתב תובלתשה ללוכ ,איהש תומכ תוינוליחב הרוי-הד
תולוק םג םיעמשנ .הל םידגונמה תונויער םע וליפאו ,הרותה תושירד םע דחא הנקב הלוע הניא םא
!םימרופרב ףאו םיביטברסנוקב היצמיטיגלו הרכה ןתמ לש םימרוצ
הלולע ,תונתשהל ופוסש ךילהתכ אלו ,םויה השעמל אוהש תומכ יטרקומדה רטשמב הרכהה
.הרותה לש התרוקב טבש תחת הדימעהל ילבמ ,תיטרקומד הערכה לכ קדצות .תילטוטו תפרוג תויהל
אלל ,היביכרמ לכ לע טפשמה תכרעמל הליחתכל תיתד היצמיטיגל הקינעמה הדמעה לשמל תטלוב
םיאור ,םהבש םייתד-םיינויצה םג ,םיקסופה לכש תורמל תאז .הנוקיתל הפיאש וא ,תיניצר תרוקיב ,תוגייתסה
.תואכרע ,איהש תומכ תכרעמב

תומכ ולבקל שיש ימצע ךרעכ אלא ,תינחור תילכת ול שיש ךילהתכ תספתנ אל איה ףא הנרדומה
ץמאתהל ךרוצ ןיא .הרדש טוח אלל םירוכעה הימרז םע םג ףחסיהל שיו .תרוקיבו ןוניס אלל ,אוהש
.הפיכ שבוח ינוליח המהוב שיא תויהל רשפא .תירוקמ תיתד תיתוברת הריצי רוצילו

תונפוא ירחא תופחסיה ךותמ אלא ,תנזואמו תיתרוקיב הייאר ךותמ רזגנ אל השיאה דמעמ
,בגא) התיבל תוביוחמ הל ןיאש תיטסיריירק השיא אוה לדומה בחרה םלועב םא .תוימלוע
ידכ תוכילהו תוכלה תונשל שיו .ותוקחל הכירצ תיתד השיא םג (הז לדומ ללוש םזינימפ-טסופה
.תאז רשפאל

תינויערה החימצה שודיח
תוביוחמ ןהל ןיא .ןתוא תוחפטמה תויגולואידיא םג שיו ,םימייק רבכ הלא תועפות לש םינצינ
תכל תוקיחרמ תוכלשה ךכל שיו .יתלואגה הסיסבל אל טרפבו ,תיתדה תינויצה היגולואידיאל
.ללכב לארשי תרות תאו טרפב ד"הויצה תא םידחיימה םיאשונל

ןאכ תרכינ םזינרדומ-טסופה לש ותעפשה .תינויער היכרנאל קודיצ ןתמ איה לכמ הלודגה הנכסה
ילע תלבוקמ .השעי ויניעב רשיה שיאו ,הגהנה ןיאו תוכמס ןיא .היגולואידיא לכל ץקה אב ,ויפל .לילעב
תוכמס התייה אל ד"הויצב ןכאו) .איה רשאב תוכמסה חוכמ קר תורמ ליטהל ןיא ונימיבש העדה
הצור ינרדומה םדאה .(הירבח לכ לע םכסומ היה העונתה לש ינויערה סיסבה יכ םא ,תחא תיזכרמ
המרה ויפלש ,ןווכמ ירוטסיה ךילהתמ קלח והז ,ליעל רומאכ .דבלב תייצל אלו ,ומצעב ענכתשהל
."םיינוציח" םיביתכת לבקל ילבמ תושעל וילע המ ןיבמה ימונוטוא רוציי היהי םדאהו ,הלעת תישיאה
,תחפונמ הוואגו הפצוח הוולמ אוה יכ םא ,עיצפהל ליחתמ "'ה תא העד ץראה האלמו" :האובנה רחש
שי .ענכתשהל ןוצרב דקמתהל ךרוצ םג שי ךא ,עונכשב דקמתהל ךרוצ שי ןכא .ןררבלו ןננסל שיש
ינרדומה גשומה .תינויערו תיתכלה הכרדהל הבשקה תענומה תומיטאל יגולואידיא קודיצ תתל ןויסינ
לש וז ןהו ,םיקסופהו ךורע ןחלושה לש וז ןה ,תוכמס לכמ תוקרפתהכ שרפתהל לולע "הימונוטוא"
תיזחת שחרתת םא .לארשי ךילהואל שיא .לארשיב םיכמסומה תועדה יגוה ילודג לשו הנומאה ירקיע
.וזה הבושחה תוירוביצה לע הלילח ץקה ץיקהל לולע זא יכ ,וז

אקווד ילואו ,טסילאודיבידניאהו ימונוטואה ,ינרדומה םדאה םג .יתרבח רוצי אוה םדא .תאזמ הריתי
רסח אוה הידעלב .תמיוסמ תיתרבח תוכיישמ םג תבכרומ תישיאה ותוהז .יתרבח ךוישל קוקז ,אוה
תא תנכסמ ,םייתד םינויצ םמצע םיאורה לכ לש תרדגומ תינויער תיתרבח תרגסמ לש הרדעה .תוהז
היכרנאל :ולאמ עורגל ףא וא ,תורחא תורגסמו תורבח םע תוהדזהל םפחודל הלולעו תישיאה םתוהז
לש השוביג ןמז אוה תורגבתהה ליג .ריעצה רודה לש ובוציעל רתויב הלודג הנכסה .תוהז לכ תרסח
םיפוחל רעונה תא ףוחסל הלולע ,התא תוהדזהל ןתינש תרדגומ תרגסמ לש הרדעה .תימצעה תוהזה
...ד"הויצה לש ינויערה הסיסב רוערעב םינינועמה לש םמעטל םג ידמ םיקוחר ,םיקוחר

השעמהו חורה ישנא תא עינהל .ךפהל אלא ,הלילח שאייל אב אל רומאה יטפילקופאה רואיתה
םזינרדומ-טסופו תונויצ-טסופ ימיב תיתדה תונויצל ינכדעו שדוחמ ןכות תקצלו םינתמ סנשל הנחמבש
לארשי םעל ,לארשי תרותל ,יתד ידוהי לכל ץוחנ הכ אוהש ןויערה ביבס בחרה רוביצה תא שבגלו ,ולא
.לארשי ץראלו

תלאוגה לארשי ץרא תרות
תבייח ,לארשי ץרא תרות ,תלאוגה הרותה .ךלמה ךרדל וריזחהלו יתד-ינויצה ןויערה תא ןנערל שי
היה ןתינ אל תולגב .המימת 'ה תרות איה לאשי ץרא תרות לש התועמשמ .ןוכנה המוקמ תא סופתל
אלא ,תיתומכ קר הניא וז תומימת .המימת הרות איה 'ה תרות ץראב קר .הרותה תווצמ לכ תא םייקל
טפשמה ימוחת תבחרה .הנידמו תוכלמ תווצמ םג אלא ,ץראב תויולתה תווצמה קר אל .תיתוכיא םג
תודימ ,תיתרבח תוירחאו תידדה תוברע .ללכה תרגסמב ,שודיחה רקיע ןאכו ,ןהו ,טרפה תרגסמב ןה
לכ לע הנומאבו הכלהב ,קמועבו ףקיהב הרות דומיל םיבייחמ ולא לכ .תולענ תוינחור תופיאשו תובוט
יחולש םמצע וארי םלוכ .ץרא ךרדב םיקסועה ןיבל הרות ידמול ןיב תואנ סחיו ,ןהידבורו ןהימרז
תורישבו ןוחטיבב ,הלכלכבו רחסמב ,היישעתבו תואלקחב ,רתאו רתא לכב םימש םש שדקל הווצמ
יונפ רתא תילו ,תומלשל תרתוח תלאוגה לארשי ץרא תרות .דועיסבו ךוניחב ,תונמאבו עדמב ,הנידמה
תא העד ץראה האלמו" איה התגספש ,חורה תלואג אוה הרקיע ,ףוגה תלואג קר הניא הלואג יכ .הנממ
."םיסכמ םיל םימכ 'ה

יטקלאיד ךילהתמ קלח םנה ד"הויצה לע הכותבו הלוכ תילארשיה הרבחה לע םירבועה םיכילהתה
דחו תוינוציק ,תוילוש תועפות לע תעמשומה תרוקיבה .הלואגה תארקל המידק ףסונ דעצ ונמדקיש
ועלקנ ןהש רצה םוחתהמ םואיצויו ולא תונויער וחתפיו ורפי םייתלואגה תונויערה יספות ןיב תוידממ
.וב לולכ ומצע תא אצמי וילע קלוחש ימ םגש דע בגשנ הכו לודג הכ אוה ןויערה .היבחרמל םהילא
חורה תא קזחל ,תשדוחמ החימצל ואיבהלו וננערל דעונ יתד ינויצה רוביצה לע םויכ רבועה רוריבה
.המצע המלשה הלואגל אלא ונתלואג תחימצל קר אל ונאיביש ,רתוי בוט דיתע תארקל הלשחלו