"היחמה לע" תכרב חסונ
 
:("שלש ןיעמ" תכרב)
 
 
לע ,םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב
:ןייה לע
ןפגה ירפ לעו ןפגה
 
:םינימה תעבשמש תוריפ לע
ץעה ירפ לעו ץעה

:ןגד ינמ תשמחמ הרדק השעמ לע
הלכלכה לעו היחמה

:ןיי התש םגו ןגד ינמ תשמח ןמ לכאשכ
,ןפגה ירפ לעו ןפגה לע , הלכלכה לעו היחמה

תלחנהו תיצרש הבחרו הבוט הדמח ץרא לעו הדשה תבונת לעו
לארשי לע וניקלא 'ה םחר .הבוטמ עובשלו הירפמ לוכאל וניתובאל
ךלכיה לעו ךחבזמ לעו ךדובכ ןכשמ ןויצ לעו ךריע םילשורי לעו ךמע
ונחמשו ,הכותל ונלעהו ונימיב הרהמב שדקה ריע םילשורי הנבו
השודקב הילע ךכרבנו הבוטמ עבשנו הירפמ לכאנו ,הנינבב
,הרהטבו

,הזה תבשה םויב ונצילחהו הצרו :תבשב
,הזה שדחה שאר םויב הבוטל ונרכזו :ח"רב
,הזה ( ינולפ ) גח םויב ונחמשו :ט"ויב
,הזה ןורכזה םויב הבוטל ונרכזו :ה"רב

ץראה לע ךל הדונו ,לכל ביטמו בוט 'ה התא יכ

.ןפגה ירפ לעו ץראה לע ,'ה התא ךורב ,ןפגה ירפ לעו :ןייה לע
ץראה לע ,'ה התא ךורב ,תוריפה לעו :םינמה תעבשמ תוריפ לע
.תוריפה לעו
 
'ה התא ךורב ,היחמה לעו :ןגד ינמ תשמחמ הרדק השעמ לע
.היחמה לעו ץראה לע
 
התא ךורב ,ןפגה ירפ לעו היחמה לעו :ןיי םע ןגד ינמ תשמח לע
.ןפגה ירפ לעו היחמה לעו ץראה לע ,'ה


.

 
םוקמב "היתוריפ לעו" : דיגהל שי י"אב ולדגש תוריפ לע )
י"א ןיי לע דיגהל שי ןכו ,"תוריפה לעו"
( ."ןפגה ירפ לעו" םוקמב "הנפג ירפ לע"
 
 
 
 
 

"היחמה לע" תכרב דומעל הרזח