בלחב ברעתנש רשב ברה ריתה דציכ

רפסמ .םילשוריב אשידק הרבחה שאר לש ותיבב השגרוה הבר הנוכת

הדועסה תארקל םילכאמ ולשבו ףופצהו ןטקה חבטמב ודמע םישנ

'ז-ב ,ונבר השמ לש ותריטפ םויבש איה תרוסמ .ברעב ךרעתש הלודגה

.הלודג הדועס םיכרועו םילשוריב אשידק הרבחה ישנא םיסנכתמ ,רדאב

םעפ ידמ .לע לא םירמתמו םילוע םידא ,םיעבעבמ שאה לעש םיריסה

עתפל ;ךרחי אלש רשבה תא תשחובו ריסה תא תחתופ ,תחא השיא תשגנ

סרח דכו קזח חור בשמ ידי לע ןולחה חתפנ רשבה ילצ תשיחב ידכ ךות

ריס ךותל רשיה ךפשנ וכותב היהש בלחהו לפנ ןולחה ןדא לע דמעש לודג

...חותפה רשבה

ןיא רשבה ריסבו !בלחו רשב לשבל רוסא ירה ,םישנה תא הזחא הלהב

רוסא רשבה ריס לכ ךכ םא ...וכותל ךפשנש בלחהמ םישיש יפ תומכ

.הליכאב

לשבל ןמז היהי אלו ,תרחואמ התיה העשה ,תיבב המק הלודג המוהמ

?הילע אהי המ - הדועסו ,םינמזומה ופסאתי הלק העש דועב .שדחמ רשב

:הרמאו הלעבל תיבה תלעב התנפ

,ערא רשא תא ול רפסו ,טנלס לאומש יבר ,ונבר לש ותיבל השקבב שג"

".רשבה תליכאל רתה אצמי הברה ותנובתב ילוא

ריסל הזתנש בלחה תומכ ןה .הלעב הל הנע - "רתה אצמיש חינהל השק"

".ריתהל רשפאש יל הארנ אלו איה הלודג רשבה

הרבחה שאר םיכסה רשא דע התפרה אלו תינשב ותשא וב הריצפה

.עראש תא לאומש 'רל רפסלו תכלל אשידק

רוזח" :רמאו העמק רהרהתה רופיסה תא טנלס לאומש יבר עמש רשאכ

יברש היה עודי ,לאושה ינפ לע הנמתסה האילפ ."העשכ דועב ילא

ס"שב המיהדמה ותואיקב .דימו ףכית הלאש לכ לע בישמ לאומש

.הבושתל העש תוכחל וילע עודמ ךכ םא .לכל העודי התיה םיקסופבו

בששמ .העש ףולחתש דע ןיתמהל ותיבל ךלהו ברה תיבמ לאושה אצי

.ברה תקיספל חור רצוקב ןיתמהו דמע ברה תיב לא

אלל רשכ לכה :ול רמוא לאומש יבר תא עמששכ ותהימת התיה הבר המ

םתא םילוכי םלוא ,ךכ יתקספ עודמ םכל דיגהל לוכי יניא ,קופקפ םוש

םג" :רמאו ברה ףיסוה דועו .ששח לכ ןאכ ןיאש םיחוטבו םיכומס תויהל

"...רשב ותואמ לכואו הדועסל אובא ינא

תחמשמה הרושבהו ותיבל רהמ שיח והואשנ אשידק הרבחה שאר לש וילגר

:ויפב

הדועסב ונמע ףתתשהל אובי אוה ףאו ,רשכ רשבה יכ קספ לאומש יבר"

."הז רשבמ לוכאלו

.הדועסב לוכאל ןתת המ הגאדש תיבה תלעב לש היפמ האצי החור תחנא

טנלס לאומש יבר םילעמ עודמ תעדל השעמה יעמוש לכ תא הזחא תונרקס

.ןכ גוהנל וכרד וז ןיא ןכש ,הכלהה קספל הביסה תא

םנמא טנלס לאומש יברו תיבל עיגהל םיפתתשמה ולחה הלילה תדר םע

תוארבו חיטבהש יפכ רשבה תא לכא אוה .הדועסל עיפוהו ורבד תא םיק

: רשבה תורשכ יבגל םינקפסה לש םבלמ ףא ששחה רס םידעוסה לכ תאז

.רודיהה תילכתב רשבה רשכ יאדו - לכוא לאומש יבר םא

.חכתשה ערואמהו ןמז רבע

:עיתפמ ןפואב דוסה הלגתה םלועה ןמ דרפהל ןבלחה לש ותעש העיגה רשאכ

רפיסו אשידק הרבחה ישנא תא וילא ארק ,וציק ברק יכ הלה שיגרהשכ

.רופיסה תא םהל

חלש ,טנלס לאומש יבר ינפל בלחו רשב לושיב ןינעב הלאשה האבוה רשאכ

בלחה םאה תודוס ידוסב ול קר הלגיש ושקבו ןבלחל - ול אורקל ברה דימ

בלחב םימ לוהמל אוה גהונ אמש וא ,םימ תבורעת אלל יקנ אוה רכומש

םימ לוהמל אוה גהונ ןכאש לאומש יברל הדוה ןבלחה .ויחור לידגהל ידכ

הלגי אל אוהש וחיטבה ,תוינמחר םיניעב ןבלחב טיבה לאומש יבר .בלחב

לא זתנש בלחה תומכש אצמו בשיח .תויומכה תא בשחל רהמו ,דוסה תא

היה רשבה ריס ןכלו .םימב לוהמ היה בלחה ןכש הנטק התיה רשבה ריס

.היהש יפכ היה ןידה קספו ...וכותל הכפשנש בלחה תומכמ םישיש יפ

תא רישכהש הביסה תא תולגל לאומש יבר הצר אל עודמ םלוכ התע וניבה

ומצעב ןבלחה לש ורופס אלמלאו ,ןבלחה תא שייבל הצר אל ןכש ,רשבה

.םלועל הלגתמ דוסה היה אל

טירפתל הרזח