יתכלה טביה

א"טילש והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארה


:אשונב םיאפורלו םינברל ינשה יתנשה סוניכה ךותמ
הכלהה רואל םידולייו תוירופ ,הקיטנג ,היגולוקניג
(31.12.1997) ח"נשת תבטב 'ב


דלי לע זירכהל לוכי רבדה .תוהבא תעיבק ךרוצל תומקר תקידבב םיריהז תויהל שי :ריצקת
םא .םא לכ אלו ,ונב דליה ןיאש ןועטל לוכי בא לכ אל .תאז תונשל רשפא יא זאו ,רזממ לעכ
תקידב רשפאנ אל הזכ הרקמב .ונב אוה ןיאש רכזהל לוכי אוה ןיא - ונב לאכ דליל גהנתה באה
האצותכש וששח אלו ,םיבשחתמ תוחפו םיריהז תוחפ ויה הז אשונב טפשמה יתב .תומקר
.רזממכ דלי זרכוי םתטלחהמו הקידבמ

תומקר תקידב ,ונב ימ תעיבקל בא תונמאנ - "ריכי" ,ונב ימ עובקל בא תונמאנ :חתפמ תולימ
.תוהבא תעיבק ךרוצל


םד תקידב יפ לע תוהבא תקידב
ןהיפל םיעבוק ויהו ,באהמ םד תוקידב םילטונ ויה ,תוהבא קודבל םיצור ויהשכ ,םינש רפסמ ינפל
ןמז ותואב .אל וא הז לע ךומסל רשפא םא הלאשב םינברה ןיב לודג חוכיו זא היה .ותוהבא תא
.הסונמו תססובמו תכמסומ הקידב וזש ורמא םיאפורה
לע הדגאהש (חי 'עס א קרפ מ רעש ב"ח 'לאיזוע ירעש' רפסב) בתכ םולשה וילע לאיזוע ברה
,גפסנ אל וא גפסנ םדה םא הארו דליה לש ומדב הלבטו באה לש םצעה תא חקלש ,ךלמה המלש
תשרופמ ארמג תרתוס איהש ןוויכמ ,הכלה הנממ דומלל רשפא-יא - תוהבאה תא עבק הז יפ לעו
םאה ,ןבולה תא ןתונ באה ,ה"בקהו םאה ,באה - םדאב םיפתוש השולשש בותכ הב (א ,אל הדינ)
תרמוא ארמגה וילעש םד תחקל ,לאיזוע ברה רמא ,ןכתי אל ;המשנה תא ה"בקהו ,םדואה תא
.דליה לש ויבא הזש עובקל הזה םדה ךמס לעו ,ותוא תעבוק םאהש

טפשמה יתבל ןידה יתב ןיב לדבהה
יפכ ,תומקר תוקידבב וליחתהו ,םד תוקידב לע ךומסל ירמגל טעמכ וקיספה ןמזה ךשמב
אשונב ןידה יתב ןיבל טפשמה יתב ןיב לודג חוכיו שי .םישודיח דוע םויה םיפיסומו ,םתיארש
וא בויחל תומקרה תקידב לש תויאופרה תונקסמה תא לבקל םיטונ טפשמה יתב רשאכ ,הזה
רתוי תצק תויהל טפשמה יתב םג וליחתה ןורחאה ןמזב ;ןידה יתבל דוגינב ,תוטלחומכ הלילשל
.םיריהז
יפל םאו ,הקידבל םתוא םיחלוש ,תונוזמ וילע םלשל בייח וניאו ,ונב וניא דליהש ןעוט רבג םא
לבא ,תומקר תקידב עצבל הצורו רבג אב .תונוזמב בייח וניא אוה - ונב וניא דליהש אצוי הקידבה
םיאב ויהשכ .הדיספמ תא :טפושה הל רמוא - תונוזמ תעבות תאז תורמלו ,הצור הניא םאה
,'ינב הז ןיא' רמול ןמאנ וניא אוה תיתכלה הניחבמו ,'ינב הז ןיא' ןעוט באהו ,ןידה יתב תכרעמל
רבגהו ,הנב יבא אוהש רבג יפלכ תנעוט השיא ,ךפהל וא ;תומקר תקידב תושעל הצור הניא םאהו
.בייחמ אל ןידה תיב - הקידב רובעל םיכסמ וניא
,היהו ,תומקר תקידב תושעל ךל :ךכ עבתנה םדאל רמוא ןידה תיב ?ןידה יתב םיבייחמ ןכ יתמ
שיש איה ךכל הביסה .אל ןיידע - ךנב אל הזש אצי םאו ;תונוזמ םלשת - ךנב הזש אצי םא
ןאכ ןכלו ,רזממל ותוא ךופהל וליפא לוכי באה .'ריכי' ןידמ 'ינב אל' וא 'ינב' רמול באל תונמאנ
בותכ ימלשוריב .דליה לש ישיאה ודמעמ םע 'םיקחשמ קחשל' םישרמ ונניאו ,םידרח ונחנא
;הנקת ול ןיאש ינפמ ,רזממל ותוא םיכפוהש דלי לש איה 'םחנמ םהל ןיאו םיקושעה תעמד'ש
העיבקה תא עיקפהל טושפ היהי אל תרחא ועבקיו םיחמומ םיאפור ךכ-רחא ואובי םא וליפאו
.תאזה

,ינב הז ,ןוכנ' רמואו ינולפ ותוא אב .'ינולפ לש ונב הז ,ינב אל הז' ןיד תיבב ןעוטו אב בא :לשמל
םיאיצומ - ונרמג זא 'ינב' רמוא ינשהו 'ינב אל' רמוא באה ,הרואכל .'תאזה השיאה םע יתייה ינא
יתלאש .ךכ אל לבא !הרתפנ היעבהו םינפה דרשמב םושירה תא םינקתמ ,ןאכל םיסינכמ ,ןאכמ
תא ךכ תעבק עודמ' יתלאש .'ךכו ךכ ומש' יל רמא ?דליה לש ומש המ 'ינב אל' רמאש רבג םעפ
- ?םשה תא תעבק .יתייה - ?תייה הלימה תירבב' .'ילש אבאה םש לע' :יל רמא '?דליה לש ומש
איבהו ,םינוידב הנש יצח טעמכ ךישמה ךכ-רחא .'יתעבק ינא - ?קדנסה היהי ימ עבק ימ .יתעבק
יכ ,תואצוהה לכ לע ,ףסכה לכ לע ךל לבח' ,הליחתב רבכ ול יתרמא .'וכו תוקידבו תויארו תוחכוה
אל זא המל - ךיבא םש לע ול תארק ,ךנבכ ותוא תקזחה ."ןמאנ וניא ונבל ותוא קיזחה" :בותכ
תא רוקעל לוכי אל התא ,ןבכ קזחומ אוה - ןבל קזחוהש עגרב ?תרביד אל זא המל ,תקעצ
- ולש ןידה ךרוע םצעבו - באה רמוא .'ךנבכ ותוא תקזחה אל דועשכ קר 'ריכי' ןיד ךל שי .הקזחה
,'וכו '?רחא רבג שיש הלגתי םא המ .תועטב התייה הליחתכלמ הקזחהש חיכומ ינא לבא ,ןוכנ'
.תיתכלהה הקזחה תא םיעיקפמ ונניא והשלכ קפס ונל שיש עגרב םלוא .'וכו

תורזממה תויעבב בשחתמ וניא טפשמה תיב
הזש תורמוא הקידבה תואצות םא' :םירמוא טפשמה יתב .טפשמה יתב לע םיקולח ונחנא ךכב
ונתחמשל ,םויכ '?תושעל רשפא המ !רזממ אוה - רזממ אוהש אצוי םאו !ונב אל הז זא - ונב אל
אוהו תומקר תקידב תושעל הצורו רבג אבשכ םויכ .ונתשה תצק םיטפושה לש ןידה יקספ ,הברה
.'קדביהל השיאה לע תופכל רשפא יא :ול םירמוא - תדגנתמ השיאהו ,טפשמ תיבב תאז עבות
דליהש הלגתיש ךכל לגלגתהל ךכ-רחאו ,תונוזמב ליחתהל לוכי רבדהש ,קדצבו ,םהלש הביסהו
,רזממ דליהש עבקנש עגרב יכ .תויעב םמצעל ףיסוהל םינינועמ םניא םהו - רזממל ךפהיו ונב וניא
הזו ,ינומלא לש ומשל ינולפ לש ומשמ דליה םושיר תא ריבעהל םינפה דרשמל הארוה תתל ךירצ
.תאז תושעל אלא הרירב ןיא זא ,םימיכסמ םהינש םא .חכשייו עמטייו עבקיי

.םהיתועדב םיקולח ץראב ןידה יתב
ןידה יתבב םיבכרה שי .הלילשל וא בויחל עובקל ,תומקרה תקידב לע םיכמוסש ץראב םיבכרה שי
םאה - רבקנש ירחא םדא :ןורקיעב ימלשוריל ילבבה ןיב תידוסי תקולחמ שי .םיכמוס אלש ץראב
האב השיאה ,רטפנ םדא - הכלהב בותכ ?םינשמ םניא וא ,ופוגב והשמ םינשמ רפעהו םיעלותה
,תמה לווינ ןיא וא שי םאה ?לעבה תא תוהזל רבקה תא םיחתופ םאה ,'רבקנו רטפנ ילעב' תרמואו
תמייק ,רבכ ולכוא םינפה תרוצו םידיגהו תומצעהו רועה םא !הנוגע ראשיהל הלוכי ירה השיאה
ךמס לע קוספל וצרש ,ונינפל היעבה תא ואיבהו ,היסורב םימיוסמ םירקמ ויה .תוהזל ךיא היעב
םיאתמ קוידבו ,םירטמיטנס ךכו ךכ אוהש ואצמו ולש ףוגה הנבמ תא ודדמש ,םדאה לש הקידב
וישכעש םינברהמ קלח ,ךכ לע חוכיו היה .'ילעב הז' - תנעוט השיאהו .ינולפ לש ףוגה הנבמל
יתרמא ינאו ,םינברהמ דחא ילצא היה .ריתהל וטנ הקירמאב םינברהמ קלח ,רוסאל וטנ היסורב
הנבמ הנשמ אל .הל ןימאמ ינא ,'תמ ילעב' תרמוא השיאש עגרב .היעב םוש הז םע ןיא יל :ול
תרמוא השיא םאש תרמוא הכלהה .יתוא ןיינעמ וניא הז לכ ,רטמיטנסב תודימה וא ולש ףוגה
תרצונ זא ,'הזו הז ללגב תמ ילעב' תרמואו הפיסומ איה םא ?המ אלא .תמ הלעב - 'תמ ילעב'
,'חצרנ ילעב ,תמ ילעב' תרמואו האב איה םא .קודבל בייח אל וא קודבל בייח ינא םאה היעב
,'ילעב הז' תרמוא השיאהו ,ינש דצמ אציו הזחב ול סנכנ עילקש םדא םיאורו םיקדובו םיאבו
ונקת ל"זח הנוגע יבגל ךא ,היעב שי ,שוכר ,השורי יבגל םנמוא .תנמאנ 'תמ ילעב' תרמוא םא
,הב ךיראא אלש ,תפסונ היעב שי.רחא ןיד ינפמ וא הישודיק תא םיעיקפמש ינפמ וא ,תנמאנש
הינימ אעב" :תרמוא ארמגה .ימלשוריל ילבב ןיב תקולחמ שי ,ןאכ םג .הדינ תכסמב תרכזומה
,ןישודיק היבא הב לביק ,אוה אילעמ דלו השיא יעמב המהב רמאד ריאמ 'רל ,אריז 'רמ הימרי 'ר
וא ,היח וא ,המהב ןימ הליפה וא הדלי השיא םא ריאמ 'ר ןיבל םימכח ןיב איה תקולחמ ."?והמ
- םדא תרוצמ וב ןיאש לכ :םירמוא םימכח .הבקנ וא רכז םא ,הדיל תאמט :ריאמ 'ר רמוא ;ףוע
יפל ןישודיק היבא הב לביק םא ?אנימ אקפנ יאמל .המהב איה זא - המהב הדלי םאו ,דלו וניא
.הרוסא הניא וא הרוסא התוחא םא ,ריאמ 'ר
,םייקתמ ונימבו ליאוה אלא ריאמ 'ר רמא אל :בר רמא ,הדוהי 'ר רמא אלהו" :ארמגה תרמוא
אל הז - םדא תרוצב הדלי המהב וא ,המהב תרוצב רבוע הדלי השיא םא ."םייקתמ אל הזו
'ר לש הלאשה לכ ."ךיחג אלו ,ךוחיג ידיל אריז 'רל הימרי 'ר ואיבה" :תרמוא ארמגה !םייקתמ
ינפמ" הזש רמוא י"שר .יניצר היה דימתש תורמל ,ךייחיש ול המרג ,אריז 'ר תא הקיחצה הימרי
המהב ןוגכ ,ונימ וניאש רבד לכ" :ךכ רמואו ףיסומ י"שר לבא ."הזה םלועב ויפ קוחש אלימ אלש
- םדא דלת המהבש תאזכ תואיצמ ןיא ."םייקתמ אל - ונימב וניאש ,םייקתמ - ונימב ,הרומג
.םולכ ןיאו ,בא תחטבה ןיאו ןישודיק ןיא ןכלו ,היחיו
דלו השיא יעמב המהב רמאד ריאמ 'רל :הבהא רב אדא בר הנימ אעב :ארמגה תלאוש ךשמהבו
אהו" :תלאוש ארמגה .ותוא לוכאל רתומ םא אנימ אקפנ "?והמ המהב יעמב םדא ,אוה אילעמ
וזו הסרפ הסירפמ וז :ול רמא ?הליכאב הרוסא הנוי תומד הב אצמו המהב טחושה :ןנחוי 'ר רמא
יפל :'ימלשורי'ל 'ילבב'ה ןיב תואיצמב תניינעמ תקולחמ תמייק הז ןיינעב ."הסרפ הסירפמ הניא
תופסות רמוא םלוא .ךוחיג ידיל ותוא איבהו ,םתס רביד אוה ;תויחל לוכי אל הזכ רבד ,'ילבב'ה
'רד אבילא ימלשוריב רמואו .הזכ רבד תויהל לוכיו ,יח ומצע אוהש עמשמ ימלשוריבש ש"ארה
.םבי אובו ץולח אוב - ול םירמוא ,לקדה שאר לע דמוע ברועהו ,ברוע תומדב הדלי םא :ריאמ
תרמוא תאז ,הרותב ארוקו דמוע המהב וינפו םדא :ימלשוריב אבומ הומת רתוי דוע הרקמו
דמוע םדא :ךופהו .ךתוא לכאנו ךתוא טחשנו אוב :ול םירמוא ,הרותב אורקל לוכיו יח אוהש
תופסות רמוא .םבי אוב ,ץולח אוב :ול םירמוא ,המהב ומכ ופוגו םדא וינפ ,הדשב שרוחו
לוכי ךיא עגרכ רבדמ אל ינא .'ימלשורי'ל 'ילבב' ןיב הרואכל תואיצמב תקולחמ שי :ש"ארה
רבד שי זא - הזכ רבד שיש תרמוא ארמגה םא יכ ,המהב דלת השיאש וא ,םדא-המהב תויהל
הכירצ ארמגה .םיוסמ םינפ רבס םע ארבנ םדא .תויחל לוכי אל וא לוכי םא הלאשהו ;הזכ
םדאל םאש רמא ימ ?הרוהט איהש םד הל אציו הדי תא העצפ השיא םאש רמא ימ ,לואשל
םיאמטמש םד וא הביזש - הז לע דומיל האיבמ ארמגה ?הביז תאמוט אמט וניאש תלזנ שי
.האמט אל השיאה - הדיל םוקמב וניא הזש עגרב .הדיל םוקמב קר םה

הכלהבו תואיצמב םייוניש
.ונביבסש תואיצמב םישחרתמ םייוניש הברה .תוחתפתמ תוקידבהו ,חתפתמ עדמהש קפס ןיא
םויה .הצקומ אוה יכ הטימהמ תבשב ותוא תחקל וליפא רוסא ומיאל ,"יח אל הנומש ןב" :בותכ
םאש הכלהה איה תפסונ אמגוד .םייח בורל תוקוניתה םינטק רתוי דוע םיליגב וליפאו ,יח אוה -
םמחל רתומ תבשב וליפאו ,הנכס וז תרחא ,םימח םימב דימ ותוא ץוחרל םיכירצ - לומינ קונית
.ךורע ןחלושב קספנ וליפא הזה יונישהו ,ךכ םיגהונ אל םויה ;הז ךרוצל םימ
יאופר ןיינעב םאש ךכ ,םהיפ לע םיגהונו םייונישה תא םילבקמ ןיינעו רבד לכב ונחנא הרואכל
."אפרי אפר" בותכ ירה ,רמוא אפורה המ םיררבמ םדוק ונחנא גוהנל ךיא ונתוא םילאוש
עגונ הזש עגרב :תורזממ תעיבק יניינעב אל לבא ,תוכלה הברהבו םיאשונ הברהב ןוכנ הז לכ
,שפנ חוקיפ ומכ הז רזממ והשימש עובקלש ימלשוריה רמואש ומכ ,םדא לש המשנב העיגפל
זא ,ונבכ ותוא ריכה אל םלועמו ,'ינב אל הז' רמוא הדילה עגרמ לעבה םא .טושפ אל רבכ ןיינעה
יפכ ותיא םיגהנתמ ונא הזב .'ינב אל הז' רמול ןמאנ באהש תורמל ,תומקר תקידבל םתוא חלשנ
הקידבה תואצות ועיגיש ירחא .הטלחה וזכ טילחיש ינפל םדאה תא ליהבהל ,ךלמה המלש גהנש
הקידב וזש ול ודיגיש םיאפור לאשיו ךלי אוה זאו !ךלש ןבה הזש תעבוק הבושתה ירה :ול רמאנ
היעבהו ,'ונב הז' רמאת ותשאש וא ,'ינב הז' רמאיו וב רוזחי אוה םירקמה בורב זאו ,הנימאו הבוט
תא עיקפהל רתוי רשפא יא הכלהה תניחבמש ,ונבכ דליה תא קיזחה רבכ באה םא לבא .הרתפנ
רוקעל לוכי ךניא ךנבכ ותוא תקזחה םא' ול הנענ - 'יתנבה אל ,יתיעט' דיגי באה םא םג ,ותוהבא
ותוא לאשנ ,ותעד לע הלע אלש תינויגהה תוריבסל רבעמו לעמ חיכוי םא וליפאו .'וזה הקזחה תא
ןכתיי ,'הזה רבדה לע יתעדי אל' :רמאי םא קרו ?'תומקר תקידב תושעל וישכע קר תרכזנ המל'
.רבד לכל ונב הזש ול רמול שי הז הרקמב וליפא יתעדל .הקידבל ותוא וחלשי םיניידהש

םנב יבגל השיאו לעב תונמאנ
הלעב וניאש רבג אבו ,ןב הדליש השיא וא ,'ינב אוה ךייעמבש רבועה' :שיא תשאל רמואו רבג אב
הרואכל !'ינב הז ,םואתפ המ' :רמוא הלש לעבה וליאו ,רבדה תא תרשאמ איהו ,'ינב הז' :רמואו
םיכירצ ןידה תיבכ ונחנא ,'ינב הז' רמוא ינולפ ותוא םגו 'ינולפ לש ונב הז' תרמוא השיאה םא
,ללכ ןמאנ וניא רזה רבגה ,קפס ליטהל הלוכי השיאה .ןידה אל ךכ ,אל !ךכל םיכסהלו םותחל
ידכ רמאנ הז לכש ,'לאיזוע ירעש' ורפסב םולשה וילע לאיזוע ברה רמואו .ןמאנה אוה לעבה
.לארשי ידלי לש סוחייב 'םיקחשמ קחשל' היהי רשפא יאש

וכלה ,וקורמב קידצ בא םהל היה ,הרקיו הבושח החפשמ :םייסמ ינא הזבו ,ןורחא הרקמ
.'אלוליה' ושעו ,הבצמ וילע םיקהל וצרו ,ותוא ורבק .ץראל ותוא ואיבהו ורבקמ ותוא ואיצוהו
לודגה ברה ,ונלש אבסה ,ונלש אבאה תא הרובקל םתאבה םתא :הרמאו הינש החפשמ האב
ואיבהו .וניבס ,וניבא םירמוא הלאו ,וניבס ,וניבא םירמוא הלא !ונתחפשממ אוה רבקב ןאכש
לודג קידצ ,ינומלא-ינולפ רובק היה רבקה דילש דיעמ ינא ,ןכ :רמואש וקורמב היהש ןקז ידוהי
תוחפשמה יתשו .ילש אבס רמוא הזו ,ילש אבס רמוא הז ,לודג חוכיו היהו .תינולפ החפשממ
רטפנהמ המקר תחקל ,רבקה תא חותפל וטילחהו ,םינבר םג שי ןהבו ,תודבכנ תוחפשמ ןה
.ןיד תיב תעדל לאשנ ,ןפוא לכב :רמא םהמ דחא לבא .ומיכסה ןהיתשו ,הדבעמב התוא קודבלו
חותפל רתומש הכלהב בותכ ןכיה' :ול יתרמא .יתוא לאשו אב םיניידה דחאו ,ןדו בשי ןידה תיב
םאו ?הנוגע ריתהל ליבשב הז םאה ?שידק וילע רמאיו ולש אבס הזש עדי והשימש ליבשב רבק
באכ לבא '?רבק םיחתופ ףסכ לש תואצוה לע - הרובקה תואצוה רובע םולשתה לע אוה חוכיווה
תעדל ליבשב תממ המקר תחקל ריתמ ימ ,רבק תחיתפ לע קר רבודמ אל - רתוי הברה דוע יל
םישוע המ זא' :יל ורמא !הז רבדמ הכלהל אנימ אקפנ םוש ןיא ירה ?הז לש וא הז לש אבסה הזש
,םירוט ינשל קלוחי הבצמה לע בותיכהש :הצע םכל ןתא' :יתרמא !'קעוצ הזו ,קעוצ הז ?וישכע
ותוא םיקיזחמש ינשה דצהמו ,הז םדאל ןאכ רבקנה תא םיקיזחמש דחא דצמ הבצמה לע ובתכיו
רבכ םימשב .אוה וניבא ודיגי םהינשו ,לולאב ולעי הלאו ,רייאב הריטפה םויב ולעי הלא .הז םדאל
ידכ המקיר רטפנהמ איצוהל רמוחו לקו ,הכלהה רתיהב אלש רבק חותפל ךא .תמאה תא םיעדוי
.'רתיה םוש ךכל ןיאו ,ןובשחב אב אל - קודבל
אשניהל ריתהל וא ,אל וא אוה ונב םא שידק וילע דיגהל ןוגכ ,תיתכלה הניחבמ הנימ אקפנ שישכ
,טושפ אל רתיהה ןאכ םגו .קודבלו רבקה תא חותפל רשפאש קוספל ךירצ בר ,םינוש םירקמב
ועבקי אלו ,וזה הלאשל תלבגומ היהת המקירה תקידב לש האצותה יפ לע הכלהה תעיבק םגו
.ףיקע ןפואב אלו רישי ןפואב אל ,הלילחו סח תורזממ יניד היפ לע
םידמול ל"זח .אפרא ינאו יתצחמ ינא :עודי טשפה ."ליצמ ידימ ןיאו ,אפרא ינאו יתצחמ" :בותכ
םימומה םע ויחי םה ,ויחי םיתמהשכ ,אובל דיתעל - 'אפרא ינאו יתצחמ' :דומיל דוע הזמ
.םתוא אפרי 'ה ךכ-רחא ,'אפרא' ךכ-רחא קרו ;ויבורק תא ריכי דחא לכש ידכ ,םהלש םימגפהו
.תוקדצומו תודחוימ תויתכלה תוביס םע קר תויהל הכירצ רבק תחיתפ
וננרו וציקה ,ןומוקי יתלבנ ךיתמ ויחי" .הזכ בצמל לארשי תונבו לארשי ינב ואובי אלש ןוצר יהי
ןמזבו אלגעב המילש הלואגל הכזנש ןוצר יהיו .(טי ,וכ והיעשי) "ךלט תורוא לט יכ ,רפע ינכוש
.בירק