"הרבחה" רופיסל תורעה

חמצ ידע

השוע ,הליחתב .ומויס היה יקסב'צידרב לש הז רופיסב יתוא ,םיהדהו ,םישרהש ןושארה רבדה
איה ןכמ רחאל ,ותרוביג תא רבחמה גיצמ לכ תישאר .דבלב רופיסל החיתפ לש םשור רופיסה
ארוקה .רופיסה רמגנ ןאכ .והז...ו ,המכש לע ודי תא םש אוה ,ורדח לא םילוע םה ,רוחב תשגופ
הרוחבה ןיבש םייטנמורה םיסחיה יטרפ תא תעדל הצור אוה ?רופיסה הפיאו :רמרמתמ םהדנה
...וזל הז ואשינ םאה ,רימידלול הרוחבה התרה םאה ,ןימ יסחי םהיניב ויה םאה תעדל ,רוחבהו
ירהו ,ליחתיש םיפצמ ונייהש םוקמב רמגנ ורופיס .רפסמ יקסב'צידרב ןיא וללה םירבדה לכ לע ךא
?יתרמא רבכ לכה תאש ,םיטוש ,םיאור םכניאה :ונל רמואכ אוה

אורקלו רוזחל ונילע ,ללכב יקסב'צידרב לש רופיסה תונמא תאו ,תאז ןיבהל ידכ ךא .ומיע קדצהו
לכ םדוק בל םישנ .הנושאר האירקב ול ונשדקהש וזמ רתוי הבר ,הבר בל תמושתב רופיסה תא
רבג אל ,הבשחמ אלב טעמכ ,הז רופיס ךיישל וניטנ הילאש ,תיטנמורה תרופיסב לבוקמל דוגינב יכ
:םינוש םימע השימח ינב םירבג השימח ,ןאכ םיגצומ םירבג השימח אלא ,ונינפל הפ עיפומ דחא
הלאמ דחא לכ .ירגלובה דימלתהו ,ינמורה דימלתה ,ינלופה רימידלו ,ירבעה היבוט ,יסורה יליסאו
וניא ,ףוסבל האב ורדח לאש הז ,ינלופה רימידלו .רופיסה תרוביגב הכזיש רבגה תויהל יושע היה
ונינפל גצומ אוה רשאכ ,השימחה ןמ דחא ,יעצמאה אוה :הב ןורחאה אל םגו המישרב ןושארה
שממ תימתס איה ותגצה .םירחאה העבראהמ דחא לכ ןיבו וניב לדבה לכ רכינ אל הליחתב
?אוה אקוד עודמ ?הב הכוז אוה אקווד הז עודמ ןכבו .םירחאה לש םתגצהכ

"הרבח"ה הפידעמ ולשב םעטו הביס םוש ןיא .רופיסב הנושארה הדוקנה תא ונא םיניבמ ןאכו
הז היה םצעב .תדחוימ הביס םוש אלל ,םתס הב הכוז אוה .םירחאה ינפ לע רימידלו תא
הקזח וז הדבועו ,הב הכז רימידלוש איה הדבוע .ירגלובה וא ,ינמורה וא ,היבוט םג תויהל לוכי
הדבועה תא ונינפב חיטמ יקסב'צידרב .יפוסוליפ וא יגולוכיספ ,ילכלכ ,יתרבח רבסה לכמ המוצעו
םינבומה ,םירשפה לכ תא תדמגמ איהו ,קודיצ וא ןבומ ,רשפ הל ןיאש ,תילאיצנטנסיסכאה
ןניבהל ישונאה ןויסנהו ,תוצרחנו תושק תודבוע לש תוארשרש םה וירופיס .םלועבש םיקודיצהו
תא ונל ריכזמ הז ןיאה .געלנ אוה והשלכ רחא וא יגולוכיספ ,יתד ,ילכלכ ,ירוטסיה - "חרכה"כ
ןתחתהל הצור ינא םא יתוא הלאשו יתוא תחקל האב יראמ ברעב" ?ימאק לש רזה לש וירבד
התצר איה זא .ךכב הצור איה םא תאז תושעל םילוכי ונחנאשו יל תפכיא אלש יתרמא התא
קפס ילבש אלא תועמשמ לכ ךכל ןיאש ,תמדוקה םעפב ומכ יתינע .התוא בהוא ינא םא תעדל
תובישח םוש ךכל ןיאש הל יתרבסה .הרמא איה "?יתא ןתחתתש המל זא" .התוא בהוא ינניא
הנייצ איה .ןכ יתרמא קר ינאו הלאשש וז איה הזמ ץוח .ןתחתהל םילוכי ונחנא הצור איה םאשו
.הרביד ןכ ירחא טקשב יב הננובתהו עגר הקתש איה ."אל" ,יתינע .יניצר ןיינע םה םיאושינהש
רושק יתייה הל תרחא השאמ האב וליא םג וז העצהל הנענ יתייה םאה תעדל התצר טושפ איה
הרוקש המש ןויכ ,הילשא איה גוזה ןבב הריחבה .('ה קרפ 'א קלח) "ןבומכ :יתרמא .ןפוא ותואב
.קודיצו םעט לכ אלב ,םתס ,ךכ אלא ,לרוגכ אל םגו ,הריחב ךותמ הרוק וניא

לכמ ונתרוביגל םיאתמ תוחפה רבגה אוה רימידלו ,הברה תוניחבמ יכ הארנו התע בושנ
הייחש חינהל שיו ,םירחאה ןמ דחא לכ לאמ תוחפ ךשמיהל ,הייושע איה וילא .השימחה
והשימ הז היה וליא רשאמ רתוי דוע תועמשמ ירסחו םירכונמ ,םיקיר ויהי ותא םיפתושמה
דבוע" אוה .היפוסוליפ דמול רימידלו ."המכש לע ודי תא םישמ ילבמ חינמ" היהש רחא ימתס
."תירוקמה םתפשב ןוטלפא ירפס לכ ,תא הל הארמ אוה ורדחבו ,ןוטלפא תודוא לע יפוסולפ ןינעב
,םזילאיצוסה תרותבו הרבחה יעדמב והשלכ ןיינע הל שי םנמאש ונא םיעמוש הרבחה לע לבא
עיפומ יפוסוליפ ןינע לע תבשוח איהשכ .היניעב הנושמ תיארנו ירמגל הל הרז היפוסוליפה ךא
םישרגמו תיפוסוליפה הייהתה תא "תוילאיר" תובשחמ יעטק םיקחוד ובש ,ןיטולחל ימוק עטק
שוכר שי הרבחבו ,םלוע אוה םלועה ?םצע הז המ - המואמ ןיבת אל הזוניפש ןיינעבו" :התוא
ורפסב בותכ ךכ ,םאה תויוכז ויה באה תויוכז ינפל ...םירישע ילב הרבחל רשפא ...הדובעו
תיארנ היפוסוליפה לבא ,םזינימפבש והשמ וליפאו ,תיתרבח העדות הל שי ןכבו ."...ןגרומ לש
לש םצעה ןוגכ תויוטש אלו "הדובעו שוכר שי הרבחבו ,םלוע אוה םלועה" :רתויב הרזומ הל
םיבשוחה לכו לכה וגישה םה קר םה ...ןווי ימכח רבדב המע חישי" אוה ,רימידלו וליאו .הזוניפש
,הז רופיס לש ומויס םע םיליחתמה ,םיינשה ןיב םיסחיה ." ...םייח םה םהיפמ קר םיפוסוליפהו
.סכראמ ונניא ןוטלפא .רורב רבדה :הבר חור תבריקב םינייוצמ ויהי אל

רורב ,"תינלופ דמלתש הינפל עיצמ אוה" .ותפש תא תרבוד הנניא ,הרבחה ,איה ,ןכ לע הריתי
דימת היהי םהיניב רשקהו ,וילע הביבחה תורפסה תא ארקת אל ,עדת אל םלועל תינלופ איהש
תוימוקב ,רופיסה לש ןורחאה עטקה .וזב הז ועגי אל םלועל .(תינמרגה) הרזה הפשה ךרד
םתפשב ןוטלפא ירפס לכ" הז האור איהש המ .רתויב הטוב הרוצב וז הדבוע גיצמ ,ולש תירזכאה
יקצבולס תא רכבמ אוה ,ול ויה םילודג םירפוס לש תונומת םג .קורי רועב םיכרוכמ םהו תירוקמה
."ץיבקצימ לע
תיארמה איה םהמ לבקת איהש המ לכ :ארקת אל םלועל ןבומכ איה תינוויב ןוטלפא ירפס תא
לכות אל איה תינלופב ץיבקצימו יקצבולס תא םג .קורי רועב םיכרוכמ םה :הלפטה ,תינוציחה
המ לכ .רחאה לע ףידע הלא םיינשמ ימ הלאשב העד עיבהל םלועל לכות אלש יאדובו ,אורקל
תא ריבסמ ונניא יקסבצידרב .םהיתונומת :הלפטה ,תינוציחה תיארמה איה םהמ לבקת איהש
,קורי רוע הז ךרובע ןוטלפא ,הנה :ןטב ירדח דרוי רוכינה לש באכה לבא ,געלה תא ,החידבה
,ךכ .תויחל ךילע ,הז תועמשמ רסוחב ,הז רוכינב ,ךכ .תונומת םה ךרובע יקסבולסו ץיבקצימ
.האנ גוז :ליגר גוז .תויחל ונילע ,הז תועמשמ רסוחב ,הז רכינב

תונוכת ולש ריהבמ ,רימידילו לע ונעמשש טעמה .השיגרו הנידע הרוחב ,הרבחה ,איה ,תישילש
החילס שקבי לא הדגבב עגונו ובשוממ םק אוהשכ" :טקאט וא סומינ םוש וב ןיא .ירמגל תורז ולא
דימת ןיכרמ אוה" :רקיע לכ הרוצב בשחתמ וניאש ימכ ,םיסג תצק םיינוציחה וינוניג ,ללכב ."הנממ
אוהו ,ןויקנו רדס תבהאו תונידע הלוכ לכ אלה ,איה ."רוספורפה רמאיש המ עומשל ונזא תא
ומכ ,המע רבדל ליחתהו ןטק דחא ןחלוש לע דחי ולכא םעפ" .תוריבא לכ וב ןיאו םימוגפ ויסומינ
לא התוא חקול אוה םוקמ וב .המשל לאשי וא הינפל ומצע תא גיציש אלב ,"רבכ הז התוא ריכמ
לע ודי תא םישמ ילבמ" חינמ אוה דימו (לבוקמכ איה הרדח לא התוא הווליש םוקמב) ורדח
,תטלחומ תויביספב ,תלבקמ איהש ךכב ,לודג רתוי ןובלעהו באכה ןכיה רמול השק ."המכש
אוה ובש הזה טקאה לא וליפא תוולנש תושידאהו תוינוציחה וא ,ךכ לכ הל רזה הזה שיאה תא
,ןנכותמה יותיפבש טטרה תא וליפא .םישמ ילב חינמ אוה המכש לע ודי תא :הילא תיסיפ ברקתמ
ןמ ,דימ אלא ,ינשה דעצה ןמ אל םיבזכאמו םילפת ויהי יליסו םע הייח ,תלבקמ איה ןיא ,קירבמה
.ךליאו ןושארה דעצה

."התוא בהוא" ריעצה ירבעה היבוט .הקושת וליפא ןאכ ןיא (תיעיברה הדוקנה רבכ תאזו) אלהש
הל הכיח" ירגלובה ."תוחאל ול איהו חאל הל תויהל לוכי יכ הל רמאיו התברק שקיב" ינמורה
רימידלו" תאז תמועל .ארקמל תרבוח הנממ לואשל הסינ םעפו "שרדמה תיב חתפ לע דימת
קשוח וניא ,התוא בהוא וניאש הז אקוודו ."בורב הילא ובל םש וניא ,הל ךומס בשויה ,ינלופה
:זמור ךא ,היקנ ןושל טקונ יקסב'צידרב .הככ ?עודמ ,הב הכוז ,הילא ובל םש וניא וליפאו ,הב
אלמ ,הטוש ידיב רפוסמה רופיס" ,הייחו ,תילאנאב איה התורסמתה ."םיבר ויה אל םיבלשה"
."ספא :ותועמשמו ,םעזו ןואש

םוקמה ,הייח לש תוימתסב קחמנ הפוצרפ :דוחי הל ןיא .םש ןיא הרוביגל ,ןכל .רוכינ לע רופיס והז
לש תוילנאבה ךותל הנורחאה העיקשה ינפל ,שממ רופיסה ףוסב קר .םשב ארקנ וניא אוה ףא
,םוקימ לש החלבה הנשי (?ריקה לע) תרגסמב םירפוסהו קורי רועמ ןוטלפא ,םחימב הליתפה
וז הדבוע לבא .ץיוושב ,אופא ,םיאצמנ ונא ."ףלא-יררה ישאר וארי ןולחה דעב" :םמורמ והשמ
םא לדבה ןיאו ,ןיאה ךותב ץצ אוה ,קתונמ ,רשק רסח ,דדוב םדאה .הדירומ הניאו הלעמ הניא
םירועשה יעמוש ןיב" :םש ןיא הל ךכ םש ןיא םוקמלש יפכ .רחא םשב וא הז םשב הז ןיאל םיארוק
לש ,לערומ ,ןונש ץח בוש !יעדמ דאמ ,תמאב ."הדדובה הדימלתה רותב התיה העדונ םייעדמה
הז ןאכ שגדומש המ םלוא .תיאטיסרבינוא ריעב ונא .ויארוק בללו וירוביג בלל ןווכמ ,יקסב'צידרב
תופש ירבוד ,תונוש תוצרא ,םינוש םימע ינב ,םהיניבש תורזה אלא םיריעצה ןיבש רשקה אל
.יעדמ ןפואב הדדוב איה ,םהיניבו ,תונוש תונומא ינבו תונוש

החנהה .לארשי תונבמ הנניא הרוביגהש רופיסה ארוק ןיבמ רופיסה עצמאב קר יכ ךתעד ןת
תא בתוכה דימעמ ,ןכ רבדה ןיא םאש ,ומע תונבמ איה רופיסה תרוביגש איה ירבעה ארוקה לש
קר .ירמגל הנוש וכרד .יקסב'צידרב אל ,ןאכ אל ךא .וירבד תישארב וז הבושח הדבוע לע ארוקה
:הירוהרה תא רפסמה טלופ ,"ריעצה ירבעה היבוט" לש רואית בגא ,בגא-ךרדו ,םירבדה עצמאב
,"המה"מ תחא הנניא איהש רמוא הווה ."םיבלצב םינימאמ אל לבא ,םיללפתמו תד ינב המה םג"
,הזל םג ...אל ...אל ?אשונב לפטל ,ךכ לע ריעהל ןיא םאה ?הבושח הדבוע וז ןיא םאה .םידוהיה
-יתרבחה עקרה תא ונל תולגל םיחרוטה םירפסמה יניעב דאמ םיבושחה ,םירחא םיטרפל ומכ
בושו .ונלש רפסמה לש ויניעב תובישח לכ ןיא ,"םתוא ןיבנש" ידכ םהירוביג לש ימואלה-ישפנה
,םיללפתמו תד ינב ,םירזומה םידוהיה ,םה "הביאכמו הקיחצמ ,תרקוד ,תברוצ ולש הינוריאה
םינימאמ םניא" רמאנ אל .הנומאה לש אדירג-ינוציחו ,רז ,רכונמ רואית .םיבלצב םינימאמ אל לבא
םינימאמ םניאש אוה רמאנש המ ."םיהולאה ןב ,חישמב םינימאמ םניא" רמאנ אל ."ושיב
.םינימאמ המב ,אופא ,ובשח אל הז .םירצונה אלש יאדווב ?םיבלצב ןימאמ ןכ ימ לבא ."םיבלצב"
אלו רתוי אל הל הרז תידוהיה הנומאה .םייתד םיטנמיטנס תלעב וא ,תיזויגילר הרענ ןאכ ןיא
הגרדל ."םיבלצב הנומא" רשאמ רתוי אל הל תיארנה ,היתובא תד ,םירצונה תנומאמ תוחפ
.עיגהל השק תועמשמ רסוחו קותינ לש רתוי הקומע

,ותמ היתובא") הרוביגה לש הרומגה התודידבב קר אל םלוגמ היח תועמשמ לכמ הז קותינ
(.בושח אל ,רמאנ אל ?דקפנ ,הז המ ,"דקפנ אוה םג ,ונובשח לע התוא סנריפ רשא ,הדודו
הלאה םישאונה היצמאמ וליאכ ,הלש תיביסלופמוקה הצחרבו הלש ילירטסה ןויקנב רקיעב אלא
וב עוגנל לוכיש המ לכ תא המלועמ הקיחרמ איה ,בבר אלל לכה לע רומשל ,לכה תא תוקנל
ילב התיה ןויקנל התבהא"ו ,ןבל רניס שורפ םיטעמה הידגב לע .ןמיס וב ריאשהלו תימינפ העיגנ
ברעב התקינ ,החורא לכ ינפל הידיו הינפ הצחר ,הבכשבו המוקב הרשב תא הצחר איה ,הדימ
אוה הלש הזה ןויקנה ."םוי לכב ריקה לש תיטנולאה תא השדיח הינע תורמלו הידגב תא רקובבו
.הייח תונקיר לשו ,השקה התודידב לש רחאה דצה

החיתפה .הילע םחרמ ונניאו וז ותרוביג לע סח ונניא יקסב'צידרב .ונמצע תא הלשנ אנ לא םלוא
תוזוזגה היתורעשב ,םיהכה הינפב ,הכלהמ תולקב ,הרוחשהו הקדה התלמשב") תיטנמורה
תובורק םיתעל ומכ ,הווסמ אלא הנניא תאזה תמשנתמה ,("בל לכ החקל רשי תוטיבמה היניעבו
םייטנמור םישחר אלמ ובילשכ ,ךליאו ןאכמ ,רופיסה תא ארקיו ךישמיש ימ .יקסב'צידרב לצא
לש ירזכאה רומוהה תא ןיבי אל אוה .הז רופיסב רמאנה ןמ המואמ סופתי אל ,ותרוביגל
איהש ,וז ותרוביגל (ראשה ןיב) יקסב'צידרב געול הז רופיסב יכ קפס ןיא אלהש .יקסב'צידרב
,התויחטשב ,הב ףילצהל לדח וניא ךא ,ןכ ,באכב התוא האור אוה .ויניעב תגעלנו תידרוסבא תומד
:תואמגוד המכ .געלנ וא קיחצמ והשמ רמוא וניא וליאכ ,תיניינע ,השבי הרוצב הז לכו ,התושפטב
,יהוז ."םדאה תודפ םולח םולחתו תופוסאה ילעב םיררושמה ירפסב יאנפה תעשב הארק" איה
לשמ ."תופוסאה ילעב" םיררושמה יבתכב תארוק תרבגה ,תישאר .רתויב הקיחצמ החידב ,ןבומכ
איה ןכ לעו ,הריש דאמ תבהוא איהש ךל תרפסמה הרוחבל ,ונימי לש תירבעב ,המוד רבדה המל
,תארוק איה םיררושמ וליא בושח אל ןכבו .יבתכ לכ תא בתכש הז ,ונ ,הזה ררושמה ירישב תארוק
לכה ,דחא העורמ ונתינ וליאכ "תופוסאה ילעב" לכ ,רשכ לכה ,ילטנמיטנס לכה ,ונלש "הרבחה" וז
בושח אלש ומכ ,בושח הז ןיאו ,רמאנ אל םדאה תודפ יהמ ."םדאה תודפ םולח" תא םולחל הליע
.רדהנ םולח תמאב .םיעדוי רבכ םתא ,םדאה תודפ ,ונ ."תופוסאה ילעב" םיררושמה םה ימ

זא יכ ,הידיב וקיפסה ול" :תולודג תויצאריפסא שי ונלש תרבגל .םימחר ילב תכשמנ הפלצההו
יהוז .בלל עגונ תמאב ."הברה םירפס הבתכ זא יכ הדיב וקיפסה ול ,שיא ינב לכל רורד הארק
ידי לע ,בקונה געלהו ,רומוהה תריצי :יקסב'צידרב לש הקינכטל תינייפואה תיטסירומוה הרוש
הז םוקמב .םירבדה לש ךוחיגה תשוחת תא ארוקב תרצויה ,תידרוסבא תלובקית תדמעה
תא יקסב'צידרב ונל עימשמ ובש ולשהו םמתימה ןוטה ללגב דחוימב הקירבמ איה הלבקהה
,תומצעמה לכ ומישי םידבכו םיבר םירוצעמש םיכסהל יושע תמאב ארוקה ,ןכש .הזה קוספה
איה םא הרקיה ונתרוביג לש הכרד לע ,אל ימו ,םיאקנבהו ,םילרנגהו ,תוירפמיאהו ,םירסיקהו
החנא חנאהל איה הלוכיו ,השק הכאלמ תמאב יהוז ."שיא ינב לכל רורד" אורקל הסנת תוניצרב
אפיסה ךא .הפיו בוט .יל םינתונ אל לבא ,םידבעושמה לכ תא ררחשל הצור ינא :דאמ תיטנמור
םשורה תא לבקמ התאו ."הברה םירפס הבתכ זא יכ הדיב וקיפסה ול" ,איה תלובקתה לש
בותכל ,תאזה תיטנדוטסה ןמ ,הנממ םיענומו םידמוע אל ימו םיאקנבו םילרנגו םירסיקו םיכלמש
ומכ ,הלש תינקדצה החנאהו ,בורל הל שי ןה יונפ ןמז ?בותכל הל עירפמ ימ ...רפסב היגיגה תא
ילב הנכסמ איה תאזה תרבגה .תכחוגמ איה ,הברה םירפס תביתכ לע יטנמורה םולחה םג
.םיכחוגמו םינכסמ ונלוכ .תכחוגמ םג איה .ידמ רתוי םחרל אל ,ונל רמוא יקסב'צידרב ,לבא .קפס

הלבקהב ,ולש סיסכט ותואב יקסב'צידרב שמתשמ בושו ,אבה עטקב ךשמנ הרוביגל געלהו
תא ריכי ימ" :סותאב לש ,הליפנ לש קהבומ טקפא תרצויה ,תכחוגמהו הרואכל-תממתימה
.הקיחצמו הביאכמ הציקעהו םידממ בר אוה ןאכ רומוהה "...הרדח ףס לע רבע ימ ?השפנ
ץקועהש רמוא ,הנטקה ךתב לחרב ,טרופמה השוריפ ידי לע החידב תא לקלקל ילע המוש םא
תא ריכהל ,תמאב "?השפנ תא ריכי ימ" :הדבכו תיטתפ איה הלחתההש ךכב לכ תישאר אוה
ךשמהה אב זאו .דאמ םייגיגח - םייניצר םישענ ונא ,דואמ ךבוסמו השק ןיינע הז םדא לש ושפנ
,השפנ לא רדח אל שיאש ומכ ,הרדחל סנכנ אל שיאש ןוכנ ,ונ "?הרדח ףס לע רבע ימ" :קרפמה
לבקמ התאו .דחוימב ןירותסמ וב ןיאש טושפו לק ןיינע הז ,לכה ירחא ,ירה הרדח לא סנכיהל לבא
םישקה םירבדה ןמ הז ןיא וז ונתרוביג לש השפנ תא ריכהל םג ,םצעב ,הנהש םשורה תא םואתפ
ןכ לעו ,הרדחב אוצמל ונא םילוכי רשאמ רתוי בר ןיינע אצמנ אל יאדו השפנב ,וזמ הריתי ;ךכ לכ
תא ריכהל ישוק לכ ןיא ,םצעב :תירזכאו הסג הצלהכ רבדה הארנ בוש .חרוטה לע לבח ילוא
ןיא תאז לכב עודמ ,המ אלא .ירמגל תילאנאבו הקיר השפנ אלהש ,ונלש תיטנדוטסה לש השפנ
שי ןאכש רמאנ אל אלהו ,סנכנ שיא ןיא הרדחל םג ירהש ,הייאר ןיא ןאכמ ?השפנ תא ריכמ שיא
....דחוימב קומע דוס

רחאו ,תיגארטהו הבוהאה ותרוביגל רפסמה געולש ירזכאה געלל איבא תואמגוד שולש דוע
."ןייטשנרבכ הכלהה קספית ןפ תששוח איה" :היתובשחמ רואית ךותמ תואמגוד יתש .לדחא
,ןייטשנרב דראודא לש יטסינויזיברה םזילאיצוסה יפל "הכלהה קספית" םאש תששוח איה רמולכ
איה ,תושפיט רמול אלש תומימת וזיא לבא .אושל ,סכראמ יבתכ לע דקושה ,יליסאו לש ולמע אהי
סכראמו קדצ ןייטשנרבש ,רורבו טושפ ,ררבתיש ןכתיש ,"תוכלה תקיספ" ןאכ ןכיתתש בושחל וז
טקפאה ןמ לודג קלח ."הלודג תוירזכא איה רשב תליכאש ,האצמו השקיב" איה ,תינש !העט
רקחמ הלהינ וליאכ לשמ ."האצמו השקיב" םילמה תריחב םצע ידי לע יקסב'צידרב גישמ ימוקה
חיכוהל ילוא רשפא "יעדמ ןפואב" ךכ ,קדוצ ןייטשנרבש חיכוהל רשפא "יעדמ ןפוא"בש יפכ .יעדמ
,רכונמה רואיתב איה ןאכ תברוצה הינוריאה ירקע לבא !הלודג תוירזכא איה רשב תליכאש
הנומאה ומכ בוש הז !ןתליכא אלא ,תוירזכא איה תויחה תגירה אל :היתובשחמ לש ,ינוציחה
תויחטשל זמר ךותמ ,תנבצעמ תויחטשב ,ץוחבמ ןתי לכה .קוריה רועב ןוטלפא ומכ וא ,"םיבלצב"
דוע הקעומה םייברעה ןיבבו" :תישילשו (.םלוכ לש .םיארוקה לש םג :ןכ) .םירוביגה לש תולדלו
הקעומ ,תמאב ."ודעומב ןועמה רכש םלשת םא בל דוע םישת אל תיבה תלעב .הלודג רתוי
ךכ לכ םצעב ,תיטנגיליטניאה ,הנינאה ,ונלש הדדובה הדימלתה :יניצ-ירזכא זמר בוש !הארונ
תלעב הז עודמ תרעטצמ איהש דע ,םלועה הל רכונמו הל קיר ךכ לכ ,םדא תרבחל תעגעגתמ
טפטפל תאזכ זפ-תונמדזהב היה רשפא .הריד רכש שורדל םירהצה ירחא תסנכנ הנניא תיבה
"םיגרואה" תא ךישמיש הזחמ בותכל וא ,שיא ינב לכל רורד אורקל רשאמ לק רתוי ?אל ,תצק
....ןמטפיוה לש

הרוביגה תא בבחמ ונניא יקסב'צידרבש ,ןיטולחל העטומה ,םשורה תא הלא םירבדמ לבקל רוסא
אוה לבא .תוארל המ ןיא םצעבש ונל עידומו ,המורע התוא האור אוה ,ןוכנ .הל זב אוה ,ןוכנ .ולש
שי ,םחרמה געלה ,יקסב'צידרב לש שביה רומוהה .הל םיגעול ונאשכ ונל געולו ,התוא בבחמ םג
לכ אל .טסירומוהה יקסב'צידרב תא ,ראת אלו ,האר אל ןידע שיא םלוא ;הברה םירקחמב ורקחל
.(יראה קלח תא תלחונ איה ,םירבדה עבטמ ,יכ םא) הרוביגה לש הקלחב לפונ ונרופיסב געלה
תלובקתה תמגודכ ,ולש תוחדבמה תוקיטקטב רופיסב םירחא תומוקמב םג שמתשמ יקסב'צידרב
ירבעה ,היבוטו" :אבה עטקה אוה הנושארה הקיטקטל אמגוד .Non-sequitur -ה וא תכחוגמה
:ףסונ רבסה ילב ,תוטשפב ,רשי ךכ ."התוא בהוא אוהו הירוחאמ רועישה תעב דימת בשוי ,ריעצה
:רורב לבא ?בהוא ןבומ הזיאב ,המ יפ לע ?בהואש ךל ןינמ ?בהוא ךיא .בהוא אוהו - בשוי אוה
,בהוא - בשוי הזה ישפיטה זורחה ,תאזה תלובקתהו .בהואו בשוי אוה ;הבישיה ןפואב ,ךכ הנה
(...רמאיו ול בשיש .תושעל המ ,יתוא בהוא) ףוס הל ןיאו הלחתה הל ןיאש תאזה תוימתסה
(?בשוי קר התא המל ,בהוא רבכ התא םאו ?בהוא התא המ) ךחוגמ היבוט םג .לובג ילב תכחוגמ
לע - הזוניפשו ,הזוניפש לע בושחל הל םרוג היבוט :הלש העיבקה תומימתב ,תכחוגמ איה םגו
.ונחכש הבהאה תאו ,ןאגרומ לש ורפס

םג) םיפיה םינפהו תובשחמה לעב ,ינלופה רימידלו ;ולש גיעלמה רוטיוקס-ןונל האלפנ אמגודו
תמגמוגמה ןושלה ."ןוטלפא תודוא לע יפוסוליפ ןיינעב דבועו דרפס ץראב היה םג" (החידב וז
רואיתבש תוימתסהו תויבקעה-רסוח לבא ,המצעלשכ הקיחצמ "יפוסוליפ ןיינעב דבוע" תרעסנהו
לש היפוסוליפה לע דבוע אוהו ןווי ץראב היה אוהש ונל רמאנ היה וליא .ירקיעה טקאפה רצוי אוה
עסיש ךכב הרבס ילוא שי ןוטלפאב קמעתהל הצורה םדא .רשק םושמ שי ךכב ,אחינ - ןוטלפא
ינלופה רימידלו עסנ המ םשל ?ןוטלפא לע ותדובעו דרפסב ותויה ןיב רשקה המ לבא .ןוויל
רדס ,ןויגה ידמ רתוי שקבמ התא ,רקי ארוק .הלמ ףא ,הז לכ לע ?ןיינע הזיאל רשקב ?דרפסל
עסנ עודמ ךל רפסל הנווכ לכ יל ןיאו ,הביס ןיאו ,רשק הפ ןיא .יקסב'צידרב קחוצ ,םייחב רשפו
- ךל רסח הז קרו ,ןיבמו עדוי רבכ התא םלועב םירחאה םירבדה לכ תא ,המ .דרפסל רימידלו
,קיחצמ ,ודות לבא ,ךרפומ םלועה .והז .רשק ןיא ?ילש ןטקה רופיסב תוישרפה רושיק תא תעדל
יקסב'צידרב בייח הז עודמ יכו .הככ ,דרפס ץראב היה ,קורי רועב ןוטלפא לעב ,רימידלו הנה
םתא םיעדוי םולכ ,םייחבו ?'א הכרעמב ריקה לע הלתש חדקא לכב תישילשה הכרעמב תוריל
!קוחצלו ,יתובר ,תוהבל אנ ?ריקה לע וללה םיחדקאה לכ םישוע המ

.ונממ יונפ רתא ןיא ,םצעב לבא .יקסב'צידרב לש השקה גולגילל תודחא תואמגוד אלא יתאבה אל
ירקחמ רפס בתכ אוהש םירמוא" .הינמור ץראמ דימלתה ,לשמל ,הנה .וירוביגל דנ יקסב'צידרב
.הבשח אל ונלש תיטנגיליטניאה הרוביגה הז לע ,חא ?"ירקחמ" אשונ הזיאב !תמאב ."םלש
אל םאה .חאל הל תויהל לכוי יכ הל רמאשכ "ךכ רמוא אוה עודמ הניבה אל" איה ,תאז תמועל
:םהינש :קחוצ יקסב'צידרב ?וברקב סייגש זועה טעומ הכ עודמ הניבה אל וא ,ותונשייב תא הניבה
?טלחומו טושפ שואי םכבלבו ,םימכחתמ ,םינפ םידימעמ ,םיממתמ ?הלאכ אל םתאו .יתובר
,דחופמו םהדנ ,אוהו ,"ןווכתמ התא המל הניבמ אל ינא" ינמורל ול תרמוא ,הארנכ ,הרבחה
הב תוצרל ילבמ ,תעדה חסיהב התוא חקולש ,ןטפטפה ינלופל חטשה תא הנפמו ול קלתסמ
.שממ

םהינש ,תישאר .הרובע םיאתמ והשמ שיש הארנ ןאכ .רופיסב ראותמה ןושארה רבגה אוה יליסאו
אוה ,תינש .(םילעופה תדוגא ריכזמ אוה) םילעופ ןוגראו היצולובר תוכלהב םינינועמו םיטסילאיצוס
?אל המל ?ןכבו .ותב תא דמלל ותיבל האב ונלש תיטנדוטסה ןכש ,השאל קוקזו (התמ ותשא) יונפ
תוחפל ירה ,ןמורל אל םא ,תוכירדב הפצמ ארוקה .שממ םימשה ןמ ,רשיו רשכ ךודיש ,הרואכל
,הביס ןיא .קוחצו קתוש יקסב'צידרב .ןמור ןיא עודמ ,ריעסמ-יטילופ וא קומע-יגולוכיספ רבסהל
םילבקמ ונא ,רבסה םוקמב .ןמור רתוי ונניא ןמורה םג :ןמור םניא םייחה קר אל .הז ךכ ,יתובר
תונליאה" :םיצע םה הלש םיקתושה םירבגה ,ונלש הרוחבה לע אלפנו קיחצמ ,ןבצעמ רואית
"...םהל המוקו םהל הבוג ...םישירחמה

רופיסל הרזח
דף הבית             חזרה לתוכן ספרות