:ןכותה
הנשה שאר
לולא שדוח .264
הנשה שאר ברע .265
רפוש תעיקת
רפושה .266
העורתה תולוק .267
תועיקתה ןמזב הדימע ;העיקתה ןמז .268
תוכרבה .269
םינוש םיניד .270
םירופיכה םוי
םירופיכה םוי ברע .271
םירופיכה םוי ירוסיא .272
הייתשו הליכא .273
הציחר .274
לדנסה תליענ .275 

הנשה שאר


לולא שדוח .264
ידכ ,תירחש תליפת ירחא רפושב םיעקות ,הנשה שאר ברע דעו ,לולא שדוח שאר לש ינש םוימ
תירחש תליפת רחאל "יעשיו ירוא 'ה דודל" רומזמ םיפיסומ םיזנכשא .הבושתל ררועתהל
.תרצע ינימש דע ותוא םירמואו ,(החנמו תירחש :םירמוא שיו) תיברעו
יאצומב םיליחתמ םיזנכשאו ,םירופיכה םוי דעו לולא ח"רמ תוחילס רמול םיגהונ םידרפס
,הנשה שאר ינפלש תבש יאצומבו ;תבש וא 'ה םויב לח הנשה שאר םא ,הנשה שאר ינפלש תבש
וא ב םימיב הנשה שאר לח םא ,ןכ ינפלש תבש יאצומבו ;תבש וא 'ה םויב לח הנשה שאר םא
.(ב ב"מ .א,אפקת) .ג

תודמ ג"י תורכזומש החילס לכ לע גלדי לבא ,תודיחיב תוחילס רמאי ותדיחיב ןינמ ןיאש לייח
תוחילס רמול וליחתה .תימרא תובותכה תוחילסה לעו (םוחר ל-א 'ה 'ה) םיפא ךרא ל-א לעו
,שידק יצח רמאי רובצה חילשו ,תוחילסה תרימא תא וקיספי ,ןינמ ףסאתהו ןינמ אלב
רחאלש םלש שידק רמול ץ"שה ךירצ ,םיחכונהמ קלח ורזפתהו ןינמ היה .תוחילסב וכישמיו
.(ד ב"מ ,אפקת) .תוחילס
.(בי ב"מ ,הסקת) .ךליאו הליל תוצחמ :תוחילס ןמז

הנשה שאר ברע .265
הבוח תועיקתל (לולא) תושר תועיקת ןיב לידבהל ידכ ,רפושב םיעקות ןיאו ,תוחילסב םיברמ
םיברעמ - 'ד םויב ה"ר ברע לח ."םירדנ תרתה" - תירחש תליפת רחאל .(ג,אפקת) .(ה"ר)
.255 ףיעס "ןילישבת בוריע"

ךרוצ היהי אלש ידכ ,ינשה םויל תורנה תא םג שארמ ןיכהל שיו ,בוט םוי לכבכ תורנ םיקילדמ
.רנה הצק תא סימהל ילב םדימצהל ךרד אצמי - ןיכה אל .םקיבדהל ידכ םסימהל

 

רפוש תעיקת

רפושה .266
:הז וניד ,םגפנש רפוש
.לוספ - וכרואל בוקנ ובור ;רשכ - םלש ובור :םתסנ אלו בקונ םא .1
- דצל דצמ רפושה קדסנ םא ;רשכ - דצל דצמ קדסה ןיאו ,וכרואל רפושה קדסנ םא .2
.גחה ינפל טוחב ותוא רושקל ךירצ הליחתכל
.הכרב אלב םיעקות - רפושה בורב קדסה היה .רשכ - רפושה בורב קדסה ןיא םא - דבעידב
רועיש הפל ךומסה קלחב ראשנ .לוספ - ובור .רשכ - וטועימ :ובחורל רפושה בקינ וא קדסנ .3
אוה ינשה קלחה םא םג רשכ קחדה תעשבו .(ט-ז,ופקת) וב עוקתל רתומ ,(חפט) רשכ רפוש לש
.חפט וב ראשנש
םגפנ ולוק םא ,בקנ וב שיש רפושב עוקתל ןיא הליחתכלו ,םירשכ רפושה עימשמש תולוקה לכ
.(ו,ופקת) .םלש וכרוא בור םא םג ,בקנה ידי לע

העורתה תולוק .267
ןיאש ןויכ .העיקת-העורת-העיקת ףורצה םימעפ שולש :תולוק העשת עומשל הבוח הרותהמ
:םיפורצה תא םימעפ שולש םיעקות ונא ,"העורת" קוידב יהמ םיעדוי ונא
- לכה ךסב .העיקת-העורת-העיקת ;העיקת-םירבש-העיקת ;העיקת-העורת-םירבש-העיקת
,םש םיעקותש תולוקה 100 תא עומשלו תסנכה תיבב תויהל םילוכי םניאש םילייח .תולוק 30
.(ב-א,צקת) .םתבוח ידי ואציו ,הלא תולוק 30 ועמשי
- תיעקרק תת הדמע וא רקנוב ךותב םיעקות רשאכ .ולוק דה אלו ,שממ רפוש לוק עומשל שי
אצמנה לייח .רפושה לוק תא ועמשיש ידכ ,המינפ םשאר וסינכי וא ,הכותב םיעמושה ויהי
.(ז ב"מ ,זפקת) .רפוש דה וא ,רפוש לוק עמש םא קודבי העיקתה םוקממ קחרמב

תועיקתה ןמזב הדימע ;העיקתה ןמז .268
תולעמ עוקתל לוכי ,דיקפתל תאצל בייחש ןוגכ ,לוכי וניא .העיקשל דעו המחה ץנהמ רפוש ןמז
לדתשי תודיחיב עקותה .הכרב ילבו ,םיבכוכה תאצ דע עקתי ,העיקשה ינפל עקת אל .רחשה
רוביצהש העשב ותעקת היהת זאש ,םויה לש תישילשה העשה רחאל דע תועיקתה תא רחאל
רקיעמ .אצי ,הבישיב עקת - דבעידב .ןעשיי אלו דומעי עקותה .(א,חפקת) תועיקתל עיגה רבכ
לארשי לכ וגהנ לבא .("בשוימד תועיקת") ףסומ ינפלש תועיקתה ןמזב דומעל ךרוצ ןיא ןידה
דומעל עקותל םג השק .עקותה קר דומעי ,םהב דומעל השקש הדמע וא בצומ .םהב םג דומעל
.(א,הפקת) .בשי -

תוכרבה .269
ןיב הקספה תעשב שחלב ומצעל ךרבי ,תועיקתה תליחת ירחא תסנכה תיבל עיגהש לייח
.תועיקתה תא עומשל ךישמיו ,"ונייחהש"ו "רפוש לוק עומשל" :תוכרבה יתש תא תועיקתה
אוהש פ"עא ,בצומל בצוממ רבועה עקות לעב .ריסחהש תועיקתה תא ומצעל םילשהל לדתשיו
םהש ףידע ,םידיחיל עקות אוה םאו .ךרבלו רוזחל לוכי ,תוכרבהו תועיקתה תבוח ידי אצי רבכ
.(וט צ"הש .אי .ה ב"מ הפקת) .םמצעל וכרבי

םינוש םיניד .270
קיספה .ינוחטב ךרוצל וא הליפתה ,תועיקתה ןיינעב אלא ,תועיקתה ןמזב רובידב קיספהל ןיא
.(ב"מו ג,בצקת) .ךרבמו רזוח וניא -
.גחב הרוסא לוק תעמשה יכ ,תורתוימ תועיקת עוקתל ןיא בוש ,תועיקתה לכ ומייסש רחאל
.(וצקת) .םתבוח ידי םירחא איצוהל וב עוקתל אוה יוארש ןויכ ,רפושה תא לטלטל רתומ לבא
םיאיבמ ןיא ןכל .ןנברדמ ורוסיאש רבדב וליפאו ,רפוש תעיקת ךרוצל בוט םוי םיללחמ ןיא
דיקפתב עסונה בכרב בצומל בצוממ רפוש ריבעהל רתומ לבא .(אכ,ופקת) ,םוחתל ץוחמ רפוש
.(ד,הת יפ לע) .ינוחטב
שולש ירחא תונפתהל לכוי אל .םויה ןמ תועש שולש ירחא קר תודיחיב ףסומ ללפתהל יואר
.(ח,אצקת) .ללפתיו םידקי תועש

 

םירופיכה םוי

םירופיכה םוי ברע .271
תושעל םיגהונ .(ד,חרת 'עו .א,דרת) .םירופיכה םוי ברע התשמבו לכאמב תוברהל הווצמ
תא לייח לכ ךורעי .(א,הרת) םיינעל םתרומת תא םיקלחמו ,תוחילסה רחאל רקובב "תורפכ"
,ותביזעו אטחה תרכה :תללוכ הבושתה .אטחש עדויש המ לכ לע הבושתב בושיו ,ושפנ ןובשח
.דיתעל הלבקו ,יודיו ,הטרח
םוי ןיא ורבחל םדא ןיבש תוריבע" ןכש ,םדגנ אטחש וירבח תא סייפל לייח לכ לדתשי
.(א,ורת) ."ורבח תא הצריש דע רפכמ םירופיכה
ורמוא וניא רוביצ חילש .שחלבש הליפת ףוסב "אטח לע"ו ,יודיו םירמוא החנמ תליפתב
.(ה .א,זרת) .ץ"שה תרזחב
לע לוחמ ףיסוהל ידכ ,תושמשה ןיב ינפל המייסל ךירצו ,תקספמ הדועס - החנמ רחאל
-כ לוכאל קיספהל ךירצ ןכלו ,העש יצחכ תויהל ךירצ תושמשה ןיב םע תפסותה רועיש .שדוקה
תותשלו לוכאל רשפא ,תמדקומ תקספמה הדועסה םהב םיסיסבב .העיקש ינפל תוקד 10
ןיאש ,תקספמה הדועסה םויס ינפל תונתהל יוצר םלוא ,הליכא ןמז ףוס דע ,הדועסה ירחא
.(בי ב"מ ג,א חרת) .םוצה תא םילבקמ

:הז אוה םירופיכה םוי ברעב הליכא ןמז ףוס
5.40 הליכא ןמז ףוס - 14.9 ךיראתב רופיכ םוי ברע
5.31 הליכא ןמז ףוס - 21.9 ךיראתב רופיכ םוי ברע
5.22 הליכא ןמז ףוס - 28.9 ךיראתב רופיכ םוי ברע
5.12 הליכא ןמז ףוס - 5.10 ךיראתב רופיכ םוי ברע
5.03 הליכא ןמז ףוס - 12.10 ךיראתב רופיכ םוי ברע

.(ב,ירת) .וניחהש ךרבל ןיאו ."םירופיכה םוי לש רנ קילדהל" םיכרבמו תורנ קילדהל םיגהונ

םירופיכה םוי ירוסיא .272
ינפל תוקד 10 -כ םליחתהלו ,הכאלמו הייתשו הליכא רוסיאב שדוקה לע לוחמ ףיסוהל ךירצ
.(ב ב"מ חרת) .העיקש
לדנסה תליענ ,הכיסו הציחר ,הייתשו הליכאב ,(תבשכ) הכאלמ תיישעב רוסא םירופיכה םוי
םייוניעה ראש יבגל .הייתשו הליכא לעו הכאלמ לע קר שי תרכ שנוע .הטימה שימשתו
.(ג ב"מ א,אירת) .ןנברדמ וא הרותה ןמ םרוסיא םא תקולחמ

הייתשו הליכא .273
וב הייתשה יכ עבק אפורהו םח רוזאב אצמנה וא ,הייתשו הליכא בייחמה דיקפת אלממה לייח
םויה תשודק תא ללחלו לוכאל םהילע הווצמ - הנכס קפס וליפא וב שיש הלוח וא ,תיחרכה
ךא" רמאנ וילעו ,ושפנב בייחתמ - ומצע לע רימחמ אוהו ,לוכאל ךירצה לייח .םהיכרוצ לכל
.(ה ב"מ א,חירת ה,ט תישארב) ."שורדא םכיתושפנל םכמד תא

:וז ךרדב הייתשהו הליכאה היהת ,לייחה רשוכב םגופ וניאו ירשפא רבדה םא
ידכב הסגה תבתוכ) תוקד 9 ידימ (חי ב"מ ח"ירת 'ע) ק"מס 40 -מ תוחפ לכאי - הליכא
םינוש לכוא ינימ .לכויש לככ טאל לכאי - הז יטיא בצקב לוכאל לוכי וניא .(סרפ תליכא
.(זט ,הכ כ"שש .ד-א,בירת) .הליכא רועישל דחי םיפרטצמ
דצל סינכהל לוכי םדאש םילזונ תומכ) וימגול אולממ תוחפה חפנב םיקשמ התשי - הייתש
עדויה לייח .ק"מס 40 אוה עצוממה לדוגה .םדא לש ויפ יפל ,ישיא אוה הז רועיש .(ויפ לש דחא
"וימגול אולמ" רועיש המ םירופיכה םוי ברע דודמיש בטומ ,םירופכ םויב לוכאל ךרטציש
.ט,בירת) ."וימגול אלמ"מ תוחפ בוש התשיו ,תוקד עשתכ ןיתמי וז תומכ תייתש רחאל .ולצא
.(אכ ב"מ חירת
תותשלו ,הליכא רועישמ תוחפ לוכאל רשפא ןכל .דחא רועישל תופרטצמ ןניא הייתשו הליכא
.(ב,בירת) .דחי הייתש רועישמ תוחפ

לטונש ךרדכ וידי לוטי .תבשב לחה םירופיכ םויב וליפאו ,שדקי אל םירופיכה םויב לכואה
רמגב .הקספה לכ ירחא ךרבלו רוזחל ךירצ וניא הליכאה ןמ ותעד חיסה אל םאו ,לוחב
הייתשה לע .סרפ תליכא ידכב (ק"מס 29) תיזכ לכא םא קר הנורחא הכרב ךרבי ,הליכאה
םויב") "אוביו הלעי" רמאי ןוזמה תכרב ךרבמ םא .הייתשה תליחתב הנושאר הכרב קר ךרבי
םירופיכה םויב הבוטל ונרכזו" ףיסוי שולש ןיעמ הכרבב ."הצר" םג תבשבו ("הזה םירופיכה
.(הכ,חי ,זט,הכ כ"שש .טכ ב"מ י ,חירת) .רזוח וניא - חכש ."הזה
.(בכ,הכ כ"שש) .ללפתהלו לוכאל רשאמ ,םויה לכ בכשלו כ"ויב םוצל בטומ

הציחר .274
.ךלכולמה םוקמה תא קר ץחרי ךא ,ךולכל ריסהל רתומ .כ"ויב הרוסאה איה - גונעת תציחר
ופוג לכ סינכהל יאשר - דוחל ךולכל לכ ץוחרל השקו ,תומוקמ המכב ךלכולמ ופוגש לייח
ריסהל התרטמש הציחר .ךולכלה תא קר ריסי אלא ,הציחרהמ תונהיל אלש לדתשיו ,םימל
ירשק דע תרתומ תירחש םידי תליטנ .העיזה תא לובסל השק םא תרתומ הבורמ העיז
.(ב"מ ב .א,גירת) .תועבצאה

לדנסה תליענ .275
לייח .םירתומ - קיטסלפו ימוג .ןתיילוס וא ןפוגב רוע שיש הלא ןה תורוסאה םילענה
ןיא םא רוע ילענ לוענל יאשר השק ךרדב רובעל ךירצה .םלעני - ודיקפת ךרוצל םילענ ךירצה
אצמנה .תורחא ול ןיא םא רוע ילענ לוענל יאשר - םיברקעמ ששוחו הדשב אצמנה .תורחא ול
.(גי ב"מ ד-ב,דירת) .םריסי ,לכוישכו ,םילענ לוענל יאשר - םיברקעמ ששוחו הדשב