אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר 

 

 

 

שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כענין ומשיב כהלכה, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע, אומר 'לא שמעתי', ומודה על האמת. וחלופיהן בגולם.


התואר 'גולם' כהיפוכו של 'חכם', משמעותו חומר בלתי גמור, שטרם הגיע לתכליתו. לפי זה אין לראות בשבעת הדברים כללי התנהגות של חכמים מול שאינם חכמים, כי אם שבעה שלבים דקים יותר המבדילים בין אדם שהשלים את חכמתו לבין תלמיד שעדיין נמצא במצב גולמי, וחכמתו לא עובדה לגמרי.


חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין – שלב ראשון בכוח החכמה הוא יכולת הזיהוי, מיהו העומד לפניך, האם הוא חכם וגדול ממך בחכמה או בניסיון חיים. מדובר בשלב מקדים בטרם נכנסים לעומקם של דברים. 'גולם' אינו יודע להבחין את רמתו של הדובר או העומד לפניו, עד לאחר ששומע את דבריו ומעכל אותם.


אינו נכנס לתוך דברי חברו – השלב השני בכוח של אדם חכם הוא לדעת להבחין בין אמצע הטענה לבין גמר הטענה. לכן החכם לא יכנס לתוך דברי חברו בין אם הוא מסכים עמו ובין אם לא, והיכולת לזהות מהו אמצע ומהו סוף, מצויה בו גם אם אינו מקשיב בקשב רב לתוכן הדברים. 'גולם' לעמתו אין לו חושים אלו וקשה לו לדעת היכן אוחזים אם לא מסבירים לו זאת באופן מפורש.


אינו נבהל להשיב – השלב השלישי בכוח של אדם חכם הוא לדעת להבחין בין שאלה טובה לבין פירכה. 'גולם' הנתקל בשאלה עולמו חרב עליו, אך לא כן החכם המנוסה, היודע שיש יסוד לחכמה ויש לה קיום גם כאשר נשאלת עליה שאלה טובה. יכולת הזו גורמת לחכם שלא להיבהל להשיב.


שואל כענין ומשיב כהלכה – השלב הרביעי בכוח של אדם חכם הוא לדעת להתמקד בנקודה המרכזית ולא להיגרר לדיון על הדברים המסתעפים. אצל ה'גולם' לעומת זאת, הדברים מבולבלים, אינו יודע במה להתמקד והוא מאריך ומאבד את הנקודה העיקרית של הסוגיה.


אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון – שלב חמישי בכוח החכמה הוא לדעת להטיל סדר בדברים, בין עיקר לטפל, אב לתולדה, ולהקדים סיבה לתוצאה. לעומת זאת אצל הגולם אי הבהירות של הסוגיא מתבטאת גם בזה שאינו כלים לערוך סדר בדברים, וראשית כל הבנה הוא הסדר, כידוע.


על מה שלא שמע אומר 'לא שמעתי' – השלב השישי בכוח של האדם החכם, הוא לדעת להבדיל בין דבר ישן שקיבל במסורת לבין דבר חידוש. לעומת זאת הגולם כיוון שאינו מבין את מהותה של החכמה, הוא גם חסר הבחנה בין ישן לחדש, בין מקורי לבין מסורתי.


מודה על האמת – השלב השביעי כולל את כל השלבים שקדמו לו. היכולת להודות על האמת מורה שמטרתו של החכם היא האמת. הבנת האמת על בוריה היא אצלו עיקר בפני עצמו, ללא קשר לתוצאות ולנסיבות שבהם נאמרים הדברים. זהו ההבדל המהותי שממנו נובעים כל ששת השלבים הראשונים. אלא שמידה זו טמונה בלבו של אדם, ורק כאשר השיג את כל ששת השלבים הקודמים, יש לו את הכלים להאמין בעצמו שהאמת היא שמניעה אותו. לא כן ה'גולם', גם אם יודה על האמת ויאמר 'איני יודע', אין בכך כלום. הודאה זו כמוה כקיצור דרך בלתי אפשרי, כל עוד לא עבר את ששת השלבים הראשונים. 'חכמה' שלמה היא ענין של תהליך, ועד שלא יהיה בדרגה של חכם שלם, ראוי לו שלא ידבר בשם ה'אמת', שכין האמת נסתרת היא וקשה להשגה.


וחלופיהן בגולם – אין בהכרח גנאי בזה שהגולם נוהג ההיפך מן החכם בכל הדברים האמורים. כאמור, אם לא עבר תהליך ארוך של השגת ששת השלבים – אינו חכם, וגם אם יקפוץ ויחקה את החכם – לא יהפוך בכך לחכם. מאידך גיסא, יש גם ל'גולם' נקודת יתרון, לפעמים למידה בצורה לא מסודרת מתאימה יותר לאדם בתקופת הלימוד הראשוני, שכן הטבע של השלב ה'גולמי' הוא לגלות נמהרות ולהט, שאינה נמצאת אצל החכם השלם. להט זה מעוור את עיני ה'גולם' מלהבחין בפרטים ובשלבים, מחד, אבל מאידך הוא מעניק לו 'קרש קפיצה' קדימה אל השלבים הבאים, ואין לזלזל בו.