אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ג

אין גוזרין על הציבור אא"כ יכולין לעמוד בה - ר' ידעיה הפניני ("אוצר הפירושים" למסכת הוריות, הו"ל הרב גניחובסקי, עמ' י"ב)

"במארה אתם נארים וכו' הגוי כולו" (מלאכי ג, ט) – [כלומר העובר על גזירת חכמים עליו לסבול קללה ("הפורץ גדר ישכנון נחש", עבודה זרה כז ע"ב) וכיון שרוב ציבור אינם יכולים לשמור גזירה מסויימת זו, הם "נאורים" כלומר הם בכלל ארור. ויש למנוע מצב כזה ולכן אין לגזור גזירות כאלו] – מהרש"א