רמאמה ךשמה


סופוריא ארודב ידוהיה תסנכה תיב
ידוהיה תסנכה תיבמ תרזחושמה הנומתב ןייענ .תונומת רפסמ ידי לע ליעל רומאה תא םיגדנ
ידוהי בושי ,הארנכ ,היה ארוד .קשמד ןואיזומב םויה גצומ אוהש יפכ ,סופוריא ארודב
לע ךרעב 200 תנשב הנבנ הזה תסנכה תיב .אעדרהנו אתידבמופמ הנופצ ,תרפ רהנ לע גשגשמ
ךרעב .םירחא םיבושח םינבמ לש םלש לולכממ קלחכ ,םוקמב היהש יאמורה רצבמה די
דחא והז .שדחמ ורייוצ םירויצה ןמ קלחו ,ןיינבה ץפוש ןכמ רחאל הנש שמחו םיעברא
רפסמ תוזחמ םיראתמש םירויצ םיאור וב - דיחי אוה תודהיב - רתויב םימודקה םיניינבה
רצבמה לע םיסרפה לש רוצמה ןמזבש םושמ ללכה ןמ אצוי ןפואב רמשנ הזה םוקמה .ך"נתה
תסנכה תיב .המוחה לע ןגהל ידכ המדא וכפשו ,תסנכה תיבמ ,תוניפ יתש ,הניפ וסרה יאמורה
תחלשמ ידי לע תוריפח 1935-1932 -ב ושענש ןמזב ,ונלש ןמזל דע השעמל ,תחתמ רובק ראשנ
.קשמדב ןואיזומל רבעוהו תסנכה תיב רזחוש זא .תיתפרצ-תינקירמא


סופוריא ארודב ידוהיה תסנכה תיב
הבש ,ריקב החמוגה תא םיאור .רתויב תיניינעמ איהש ,תסנכה תיב לש הניפ םיאור הנומתב
שי .םינוש םירופיס םיספ-םיספ תרוצב םיראותמ תוריקה לע .שדוקה ירפס תא וקיזחה
אוצמל םילוכי ונחנא דחא רויצ ךותב םג .תוליגמל המודב וריוצ הלאה םירופיסהש םיבשוח
ךותב םייק הזש םשכ ,םיכשמהב רופיס ןימ - תחא םעפמ רתוי העיפומה תומד התוא םימעפל
.הידצב םידומע ינשו החמוגה ובו ,יעצמאה קלחה אוה רתויב ןיינעמה קלחה .הליגמה
תיב ךותב יזכרמהו בושחה םוקמב אוהש - הזה רויצב .תריוצמ ריק תטילב םידומעה לעמ
עיפומ דצב .שדקמה תיב לש למסה וא שדקמה תיב ומכ םיעודי םילמס םיעיפומ - תסנכה
ירכ ,ןאכ אקווד עיפוה הזה רויצהש הארנכ .קחצי תדיקע אוה ולש אשונהש תויומד םע רויצ
םיניינבמ ולידבהלו ,םילשורי לש שדקמה תיב אוה ,ןאכ וב רבודמש שדקמהש שיגדהל
השחרתה ובש םוקמ ותואב הנבנ שדקמה יכ ,נ"כהיב לש םירחא םירויצב םיראותמה םירחא
תתל ןוצר ןאכ ןיא ,קמוע תתל ןוצר ןאכ ןיא .רויצה לש הרוצה םג תניינעמ .קחצי תדיקע
בגה םע דמוע םהרבא ;דמוע קחצי תא םיאור .ירויצ-ירופיס רואית אלא ,יתימאו יח רואית
םשל .ךבסב תוזחאנ וינרקש לייאה ,הטמל .הלעמל ןנעה ךותמ תצבצבמ - םיהולא דיו ;ונילא
לש םירויצה ןיב לודג ןוימד ואצמ םירקוחה .ינרוצ חותינל סנכא אל .ץעה הנומתב יוצמ לכ
.אמורב תובמוקטקב םג לשמל ואצמנש ,םימדקומה םיירצונה םירויצה ןיבל סופוריא ארוד
רויצה ילוא והז .(םנחלופ תא אמורב םינושארה םירצונה וכרע הב הרעמ - הבמוקטק)
.תסנכ תיבב ,ידוהי םוקמב קחצי תדיקע אשונ לע רתויב םודקה יביטרוגיפה

אפלא תיב

6-ה האמה תליחת ,אפלא תיבב תסנכה תיבמ ספיספ :1 הנומת

יתב לש תוריק לע רייצל וגהנ תישישה האמה תליחתבו תישימחה ,תיעיברה ,תישילשה האמב
יבר :בותכש ומכ .אפלא תיבב נ"כהיב לש הפצרה תמגודכ ,תופצר ורטיעו ,לארשי ץראב תסנכ
תורצנב םג .בצמה תא ,הארנכ ,הניש אל הז ,וחימש הלאכ ויה םא .םהידיב החימ אל ןנחוי
.שממ לש הקיטסלקונוקוא ןיא ןיידע תאז לכבו םיחומש םישיאו םישנא שיש םעפ אל םיאור
,הלוכ הפצרה לש רוזחיש םיאור 1 'סמ הנומתב .1929 תנשב הפשחנ אפלא תיב לש הפצרה
לש ןיינעמ רואית שי ,המצע ינפב תניינעמ דואמ איהש ,וזה הפצרה ךותב .ךיירו קינקוס יפל
קיזחמה םהרבא ;רומחה םע םירענה .ולוכ רופיסה תא שממ ןאכ םיאור ונחנא .קחצי תדיקע
םירבסה הנומתב שי .הז רואיתב םג העיפומש םיהולא די ,בושו ;שאה םע חבזמה ;קחציב
.יקב וניא ירמגלש ימל בתכב

.ידמל יביטימירפ אוה ןמצע תויומדה לש ןונגסה ,תינכט הניחבמ .דואמ הפי ספיספה תדובע
לע םירויצ םיאצומ ונחנא ,םימיוסמ תומוקמב ,ןמז ותוא לש תימור תונמאב וליפאש רמול שי
שי תאז םע דחי לבא ,ילמס ירמגל אוה רואיתה .הכומנ רתוי וליפא םימעפלו המוד המר
השרפה לש רופיסה תא רסומ תמאבש והשמ ,ירופיס דואמ ,יביאנ דואמ והשמ הזה רויצב
.וטושפכ תאזה

אפלא תיבב תסנכה תיב תפצרמ טירפ :2 הנומת

יאדכ תמאבש המ . 2 'סמ הנומת רתויב בושחה ,יזכרמה עטקה - רחא ןווגב היצקודרפר הנה
תחא תומודו תויטמכס יד ןה םינפה .םינפה לש העבה ידי לע יוטיב ידיל אב אל אשונה :ןייצל
השענ הז םא תעדוי ינניא ;קחצי לש םייניעב תלהובמ העבה שוחל םילוכי ונחנא ילוא .הינשל
.ומצע דעב רבדמ שחרתמש המו ,שרחתמש המ רופיס ,הלילעה וז ןאכ ןתינש המ .הנווכב

ובייראס לש הדגהה

14-ה האמהמ "ובייראס תדגה" די בתכ :3 הנומת

האמה ןמ רתויב םיפיה דיה-יבתכמ דחאל אפלא תיבב תישישה האמה תליחתמ רובענ
.חספ לש הדגה יהוז 3 הנומת "ובייראס לש הדגהה" :ול םיארוקש די-בתכ ,הרשע-עבראה
ןמ המכ רייצל תונמדזהה ,לכ םדוק .תודחוימ תוביס יאדוו ךכלו ,תוריוצמ תודגה הברה שי
תאיצי תשרפל תורישי םירושקש םירופיס אקווד ואלו ,ארקמה לש םיבושחה םירופיסה
;תיסחי רצק אוה רופיסה ,תינש .קחצי תדיקע תא ורייצ ,לשמל ,הזה הרקמב ;םירצמ
,ךכ לכ ודיפקה אל - ךכש ןוויכמו ,תסנכה תיבל חקלנ אלש רפס הז ,רקיעה הארנכו תישילשו
.הנומתב םיאור םתאש יפכ ,םדא ינב לש תויומד םע םג םירויצב ורטעלו וטשקל היה ןתינו
זאמו הינסוב תריב ובייראס ריעב הנש 76 -כ ינפל ,הרקמ ךרדב ירמגל התלגתנ וזה הדגהה
אלל הב שיו ,דרפס ןופצב ,הארנכ ,הרצונ איה לבא .המש ןאכמו ןואיזומב םש הרומש איה
שיש םייתפרצ די-יבתכ אוצמל לוכי חרטיש ימ .תיתפרצה-תיתוגה תונמאה לש העפשה קפס
לכ ,תשובלתהו תומדה ,תוצבשמה ,עקרבש יביטרוקדה ךסמה לשמל ,המוד ןונגס םהב
תונמאה לש העפשה תרכינ םלוכב - הנומתב םיאור ונחנאש ,תועונתה לש וזה היצלוקיטראה
םהרבא ובש ,רחא ףדב ול םדקש רויצל ךשמה אוה ומצע הדיקעה רופיס .תיתפרצה-תיתוגה
- אשונב ירוקמו ןיינעמ דואמ לופיט והז .רומחה םע םיראשנה םירענה ינשמ םידרפנ קחציו
תא חבזמה לעו םהרבא תא םיאצומ ונחנא ,םייוצח תומלוע ינש ןיב וליאכו ,דחא דצמשכ
,םידוהיהש רמול שי .םיהולא די התוא ,לייאה ,ץעה תא םיאור ונחנא ינש דצמו ,קחצי
אלש ,םיכאלמ ינפ רייצל אל וא םיכאלמ רייצל אל ודיפקה ,תויומד ורייצשכ םג ,ללכ-ךרדב
איה דיה ןכל .םיירצונה םינמואה תאז ושעש יפכ ,םיהולא תא ורייצ אלש ךכ לע רבדל
דיה םע דחי אבש םיוסמ לוקל ןאכ ןיזאמ םהרבא וליאכ םישיגרמ ונחנאו ,םיננעהמ העיפומה
םע דחי לבא ,ירופיס אוה אשונב לופיטה ,בוש .לייאה תא םג האור אוה ןמזה ותואבו ,וזה
קחצי לש תומדב ,בבותסמה שארה לש הרוצב :ןוגכ ,םיוסמ ינרוצ חתמ םג ןאכ שי תאז
הריצי יהוז ,היצרטסוליא םתס רשאמ רתוי אוה הזכ רויצש ,רמול רשפאו ;םרומ ושארש
הרוצב םיריוצמ םהו ץעהו לייאה ,ןבומכ ,םיריוצמ ןאכ תא .המצע ינפב ךרע תלעב תיתונמוא
בתכה לש בולישל דחוימ רשועו תועמשמ שי ,דיה-יבתכ תניחבמ .תיביטרוקדו תננגוסמ דואמ
.ןאכ הזב ןודנ אלו ילש םוחתה הז ןיא לבא ,רויצה םע

םירפצה תדגה

14-ה האמב הינמרגב הבתכנש םירפצה תדגהב - "הדיקעה" :4 הנומת

.םירפיצה לש העפותב אוה וז הדגהב דחוימה ןיינעה .4 הנומת םירפיצה תדגה ךותמ ףד והז
,ןבומכ ,םיריוצמ ןאכ םג .רופיצ לש שאר ול שי - ךאלמה עיפומ ןכא ןאכו - ךאלמה וליפא
שי ,דיה-יבתכ תניחבמ תיביטרוקדו תננגוסמ דואמ הרוצב םיריוצמ םהו ,ץעהו לייאה
הזב ןודנ אלו ילש םוחתה הז ןיא לבא ,רויצה םע בתכה לש בולישל דחוימ רשועו תועמשמ
.ןאכ


"הרות הנשמ" ךותמ ףד

זנכשאב בתכנש ם"במרה לש הרות הנשמ ךותמ "הדיקעה" :5 הנומת

לש תיסופיט הרוצ יהוז . 5 הנומת זנכשאמ ןכ םג ,ם"במרה לש "הרות הנשמ" ךותמ ףד והז
עיפומ הטמל .הלעמל ןיינעמ רעשו .תונוש תורוצבו םינוש םיעבצב תויתוא ידי לע ,ףד רוטיע
תלכאמה תא ספות שממ ךאלמה :תרחא היצטרפרטניא םע ,ןאכו .קחצי תדיקע לש אשונה
הרוצב ןאכ תוחתופמ לייאה לש םיינרקה לבא .חבזמה ילגרל אצמנש לייאה לע עיבצמו
ךיא לבא ,ךבסב זחאיהל ךירצ היה אוה ,תרמוא תאז .םיצעה לעש םילעה ומכ ,תיביטרוקד
תא רטיעש ,ןמאה לש יביטרוקדה שוחהו ;םיינרקה לש ךשמהל וליאכ ןאכ ךפוה ךבסה אוהש
ףיסוהל אל ,רייאל ,רטעל םצעב איה הנווכה ,בוש .רתויב הפי הרוצב ןאכ טלבומ ,הזה רפסה
.בותכה םע רשק אלל ,יל המדנ ,אוהש ,ףסונ דבור הזיא אלא ,תפסונ תועמשמ

,תישארב רפסמ םוליצ

ןקוש תיירפס ,17-ה האמה תליחת ,"תישארב"ל חתופ ףד :6 הנומת

, 6 הנומת תישארב רפסמ םוליצ הנושארל ןאכ .שממ ך"נת ירפסמ ויה אל הכ דע תונומתה לכ
וניא רפסה ראש לכו ,הזה רעשה קר רטועמ וב ,ןקוש תיירפסב אצמנש םסרופמה שמוחהמ
.ללכ רטועמ

;םעלב לש ונותא דעו םלועה תאירבמ רופיסה ראותמ םהבו םינוילדמ הששו םיעברא רעשב
םירישעהו םיפיה םירעשה ןמ דחא יאדווב והז .ןיע תביהרמו דואמ הרישע ,תטשוקמ הרוצב
.1300 תנשמ ךרעב ,הפוקתה לש

לכ םייוצמ הז רויצב םג .קחצי תדיקע תא ראתמה עטקה ,הזה רעשה ךותמ עטקב אנ ןנובתנ
קיזחמ אוהשכ ךאלמה רייוצמ ןאכ םג .ליעל תונומתב וניאר רבכש םילבוקמה םיטנמלאה
.לייאה הטמלו ,תלכאמב

לבא ,הנומתל הנומתמ תונתשמה החונת לש תויצאירו םנמא שי יכ ,ןייצל רשפא םוכיסל
.אשונל היצטרפרטניא התוא ןלוכב

םיידוהי אל םיבתכ

15-ה האמה ןמ ינמרא די בתכ :7 הנומת

.7 הנומת 15-ה האמה ןמ ינמרא די-בתכ ךותמ ףד והז .םיידוהי אל םיבתכב בצמה הנוש
ןווגב יכ םא ,הרורב יד תיניטנזיב תרוסמ יפ לע תאזו םינוש ןונגסה םגו הרוצה םג ןאכ
רשא ,עקרב םייביטרוקדה םיטנמלאה לכ םע תדחוימה תיביטרוקדה הרוצה הלעמל .דחוימ
ןנגוסמ המוד ןפואב .הנטקה היסא רוזאב תימלסומהו תיסרפה תונמאה תא םיריכזמ דואמ
,דרפסב ,הפוריאב םג ;תורחא תועפשה ןאכ שי ,תינרוצ הניחבמ .ךבסב זחאנש לייאה םג
תניחבמ םג .הנוש התייה השיגה לבא ,תיתוגה תונמאה לש תיתביבס העפשה וניאר ,זנכשאב
רופיסב ראותמ ,הנושארה םעפב ,ןאכש יל המדנ .בר לדבה רכינ אשונה לש היצטרפרטניאה
ףוצרפה ךכל םרוג תמיוסמ הדימב ילוא .רתויב ףירח והשמ ,רתויב ילאטורב והשמ הדיקעה
העבה םינפל הנתינ אל םדוק וניארש םירויצבש ןמזב וב ,ירזכא והשמ וב שיש דחוימה
הב שי ביבסמ תאזה העונתה לכ - תלכאמה תא קיזחמ םהרבא ךיא םיאור ןאכ .תדחוימ
רחא רואית ,ליעלש םירויצה לכל האוושהב ,ןאכ .ירזכא רתוי הברה ,ףירח רתוי הברה והשמ
אוהש הזב קפתסמ אל אוה .ךאלמה רואיתב רומוה אלמ והשמ שי ,יתעדל .תרחא הסיפתו
.לייא ןאכ ךל שי הנה ,בל םישת ,הארת :ול רמואו עבצאב וב עגונ אוה אלא ,םהרבאל ארוק
הבש וזמ הנוש השיגב רויצה לא שגינ יאדווב ,הזה רויצה תא רייצש שיאה ,הזה ןמאה ,ןכבו
.ליעל וניארש דיה-יבתכ תא ורטיעש םיידוהיה םינמואה וילא ושגינ

,ןייפוא םצעבש ,די-יבתכמ תוחוקל תואמגוד ןורחאה ןקלחב ויה התע דע וניארש תואמגודה
לעש םירויצה םג םיכייש הז גוסל ;ירויא ,יביטרטסוליא יפוא תתל תוכירצ ,ןתוהמ םצעב
ריק-ירויצ .רופיסה תא רפסל ידכ ,םהב ושמתשה םירצונהש ,םירויצ ,םיטילבת - תוריקה
ולכי םהיפלו בותכו אורק םיעדוי םניאש םישנאה ליבשב ך"נת ןיעמ תווהל םיכירצ ויה הלא
.הלאה תולילעה תא רוכזלו דומלל

היינטנאמ יקלטיאה רייצה לש רויצ

15-ה האמה ,הייטנאמ תאמ "הדיקעה" :8 הנומת

שמחה האמהמ רויצ ,היינטנאמ יקלטיאה רייצה לש רויצ ונינפל .רחא רושימל התע רובענ
עצמאב ותריצי רקיע ;1506 ,הרשע-ששה האמה תישארב תמ היינטנאמ . 8 הנומת הרשע
;היצרטסוליא וניא הזה רויצה .יאזירג לש הקינכטב דב לע רויצ והז .הרשע-שמחה האמה
,דחוימ שוריפ ול תתל הצורו םיוסמ ערואמ לא סחייתמש רויצ והז ;דמלל אב אקווד ואל אוה
לכמ ירמגל הנוש השיגבו תרחא הרוצב ;תינרוצ הניחבמ רקיעב אטבתמ הזה שוריפה .ישיא
ילב ;תואיצמה תא תוארהל ןויסינ ילב ,םיחוטש ויה םימדוקה םירויצה .ליעל וניארש המ
שבוגמ רבכ הזה ןויסינהש םיאור ונחנא ןאכ .ללח לשו ףוג לש הילשא איהש וזיא רוציל ןויסינ
ללח לש אל יכ םא ,ללח לש תמיוסמ השגרה שי ;תויטסלפ ןה תויומדה .תטלוב דואמ הרוצב
המ לכ ,תרמוא תאז .הביטקפסרפ לש עדי ,הימוטנא לש עדי ןאכ שי ;רוחאמ יפוס-ןיא
לש יטסילאירה םייפוא ללגב .תאזה הריציב םשוימ סנסנרה לש תונמאה תא ןייפאמש
.ירמגל תילמסה תועמשמה דבאתש ילבמ ,וזכ ךרדב םג םתוא םשייל רשפא הלאה םירופיסה

הדימב ,ןאכ םגש תבשוח ינא .הכ דע וניארש תונומתב רשאמ הנוש איה םג אשונה לא השיגה
הזחמבש תוירזכאה לש ילוא ,חוכה לש יוטיב ונשי ,תומדוקה תונומתב רשאמ הקזח רתוי
העבהכ קר אל ותוא תשרפמ יתייהש הזה רענה לש םינפב טנמומ םג שי .וניניע דגנל שחרתמה
םינפל םג םיוסמ יוטיב תתל ןויסינ שי .תודרמתה לש השגרה תעבה ןימכ וליפא אלא ,לבס לש
תוחוקלש תונומתב תוארל ונלוכי רשאמ ישונא-יטמרד חתמ רתוי הברה ןאכ שי .םהרבא לש
לש ,תיתרוסמה השיגה התוא תא םיאור ונחנא ןאכ םג .הלועפה לע םשוה שגדהשכ די-יבתכמ
.חבזמה לע ול בשוי רבכש לייאהו הלעמל העיפומש דיה

הזנורו ידי לע, הרשע-ששה האמהמ הנומת

17-ה האמה היצנו ,הזנורו תאמ "הדיקעה" :9 הנומת

9 הנומת .הזנורו ,ינאיצנוו ןמא ידי לע הרשע-ששה האמב הריוצש הנומת איהש ,תאזה הנומתב
לע תנעשנש ,תונמא תריצי ןאכ שי .השיגה התוא לש חותיפבו ךשמהב םיניחבמ ונחנא
לא תשגינ ,ןוכנ רתוי וא ;ןמאה לש דחוימה שוריפה תא הזה אשונל תנתונה ,עודי ,רכומ אשונ
לש ברה רשועה הז ,אשונה לא סחייתהל ילב ,ןיעל דימ טלובש המ .הכרד יפ לע אשונה
לע דוע אל תנתינ םעפהש ,תויטמרדה רקיעבו ,ינאיצנווה רויצה תא ללכב ןייפאמש ,םיעבצה
ךותב תימאנידה הפונתה ידי לע אלא - םדוקה רויצב וניארש יפכ - חוכ לש יוטיב הזיא ידי
.המצע הנומתה לש הנבמה

םינמואהש קפס ןיא .ושארל ביבסמו םהרבא לש ודיל ביבסמ תועונת יתש לש שגפימ שי ןאכ
היה אוה .רומחה עיפומ ןאכ םג .רוקמל םיבורק - רתוי םימעפל ,תוחפ םימעפל - ויה הלאה
אל וליפא הזו ,םיאור אלו טעמכ ונחנא לייאה תא .היציזופמוקה תניחבמ םג ץוחנ הארנכ
הזה אשונל םיירצונ םינמוא וסחייש תירצונה תועמשמה ללגב ילוא תאזו הלט רתוי הז ;לייא
וניארש םיפיהו םיטשוקמה תוחבזמל דוגינב ,טושפ דואמ אוה ןאכ חבזמה .םייניבה ימימ דוע
תלבק לש העבה שי קחצי לש ותומדב םג .ןאכ הנוש אוה קחצי לש תומדה לא השיגה .ליעל
שמשמ קר אל אוה ;קחצי לש ונברק םג אוה ןאכ ןברוקה ,תרמוא תאז ;העינכ לש ,ןידה
.אשונה לא השיגה תניחבמ תובישח ךכל שי .ןברקכ

טדנרבמר - קוראבה ןונגס

17-ה האמה ,וי'גאבאראק תאמ "הדיקעה" :10 הנומת

האמב םינמואה לע לבוקמ דואמ אשונל ותוא השע הזה אשונה לש יטמרדה יפואה
.קוראבה ןונגס םשב ותוא םינכמש ןונגסב ,תוילותקה תוצראב םינמוא לע ,הרשע-עבשה

יוטיב ידיל תואב שממ ותריציב . 10 הנומת ו'גאבאראק לש וז איה ,תיסופיט דואמ המגוד
,םירחא תומוקמב םיכלהמ םג אצמ הזה אשונה ,ךדיאמ .השעמבש תוירזכאהו תוילאטורבה
טדנרבמר ספות בושח םוקמ הזיא ריכזא םא ילאנב הז היהי .טדנרבמר לש ותריציב דוחייבו
תא תוארהל ידכ קר אל טדנבמר לצא הדיקעה אשונ תא איבא .ך"נתהמ םיאשונ רויצב
הבש דחוימה תא םג אלא ,הזה אשונהמ תפקתשמ איהש יפכ ,טדנרבמר תריצי לש הלודגה
רויצ אוה ,(ןכנימב אצמנ) 11 הנומת ןאכ םיאור םתאש רויצה .תומדוקה תונומתל האוושהב
,העונת תעבה התוא ;יסופיט והשמ וב שי .הזנורו לש רויצל ,תמיוסמ הדימב ,ויפואב המודש
רויצה תא םינייפאמה םהש ,לצו רוא לש הלאה םיפירחה םידוגינה ,הפירח הרואת ,תויטמרד
.הרשע-עבשה האמה לש יקוראבה

1635 טדנרבמר תאמ "הדיקעה" :11 הנומת

1635 תנשב ותוא רייצ אוה - טדנרבמר לש רתוי םימדקומה םירויצה ןמ דחא אוה הזה רויצה
םע ,המצע היציזופמוקה ךותב חותמה קחשמה תא בוש םיאור ןאכ .(21 ןב זא היה אוהו)
דחיו ,דואמ ביאכמ ,השק והשמ הב שיש ,תומדה לא השיגה .תומוקעו םינוסכלא לש העונת
בשחיהל הלוכיש העונתב קחצי לש םינפה תא ריתסמ םהרבא .שגרמ דואמ והשמ תאז םע
המ הארי אל קחציש ידכ םינפה תא הסכמ וליאכ המדנ ןמזב וב לבא ,השק העונתכ ילוא
.ןאכ שחרתמש

,תימינפ רתוי הברה איה טדנרבמר לש םימדקומה םירויצל תיסופיט איהש םינפה תעבה םג
םינמואה תמועל ,טדנרבמר תא דחיימש המ .וישכע דע וניארש המ לכמ האטבמ רתוי הברה
יוטיב ידיל האבש ,תישפנה ,תימינפה המרדב זחאנ אוה רתויו רתויש אוה ,םירחאה
התוא אטבמו וזה תישונאה המרדה ללגב ך"נתה ירופיס תא בהוא אוהו ,ך"נתה לש םירופיסב
,ןיינעל רתוי הארנכ המיאתמ איהש ,הלוגעה תלכאמה העיפומ ןאכש ,בל ומיש ,בגא .וירויצב
ריכמו ותפוקתב םדרטשמאב םידוהיל בורק טדנרבמרש הדבועב רושק הזש תויהל לוכיו
.םידוהיה לש םיגהנמו תורוסמ

םהרבא תא הארמ טירחתה .אשונה ןמ הנטק הייטס םע טדנרבמר לש ותריצי םוחתמ דוע
ןב לש היווחה תא ,האלפנו הקומע הרוצב ,וב רוסמל עדי טדנרבמר .12 הנומת קחציו
העיבמ הנומתב .םייכרבה ןיב ןטקה דליה תא קיזחמ ,םימיה עבש ןקזה באה :םינוקזה
הברה הרוצב שוחל תנתונ ילוא וזה הנומתה .הוולש לש ,החמש לש ,תישפנ תומלש לש השגרה
,ןברקב (תאז אטיב םג רתוי רחואמ םנמאו) אטבל הצור היה טדנרבמר רשאמ הפירח רתוי
.בירקהל םהרבא שקבתנש ,ןברוקה לש הקומעה תישונאה תויגארטב

דנלוה 17-ה האמה ,"קחציו םהרבא" ,טדנרבמר לש טירחת :12 הנומת

בטיה רכינ הזו ,ותפוקת לש תשובלתב ,ותפוקת ינב ויה וליאכ תויומדה תא ראת ןמא לכ
:יחרזמ יפוא םהל שיש בשח אוהש ,םירזיבא םשו הפ ףיסוה טדנרבמר יכ םא ,הזה רויצב
לש לדומה :הפוקתה לש דחא ןמיס דוע ןאכ שי .םיראופמ םיליעמ םגו םינברוט םימעפל
םיטרטופ המכ דוע שיו ,טדנרבמר רג וכותבש ,םדרטשמא לש וטגהמ ןקז ידוהי אוה םהרבא
.םידוהילו תודהיל ך"נתה ןיב רשגה תא רצוי וליאכ טדנרבמר .ידוהי ותוא לש

דנלוה 13-ה האמה ,"קחצי תדיקע" ,טדנרבמר לש טירחת :13 הנומת

, 13 הנומת טירחתב קחצי תדיקע תא ראתמו רזוח ,הנש םירשע רובעכ ,טדנרבמר רשאכ
יוטיב היה םנמא ,המנפה םנמא התייה רויצב .טדנרבמר לש השיגב הנתשה והשמש םיאור ונא
איה המנפהה ,טירחתב ;וניארש רחא רייצ אוהש הזיא לצא רשאמ רתוי םיימינפ תושגר לש
םצעו ,ישיא דואמ דואמ יפוא תלעב איה אשונה לא השיגה לכ .הקומע רתוי הברה דוע
בוש אוה ,ויכרב לע ותוא קיזחמ םהרבא ,חבזמה לע קחצי ןיא .תאז הארמ היצטרפרטניאה
הכר רתוי הברה ,השיגר רתוי הברה - ירמגל תרחא העונתב םעפה לבא ,ויניע תא הסכמ
רתוי הברה ,קמוע רתוי הברה הב שי ,ומצע םהרבא לש תומדה םג .תמדוקה הנומתב רשאמ
קפתסהו םיינוציחה םיטרפה יטרפ תא תתל הצר אל רבכ טדנרבמר וז הפוקתב יכ ,תוטשפ
תונומת יתש יבגל םג ןוכנ ןאכ רומאה לבא ,עבצ ןיבל טירחת ןיב האוושה וז םנמא .םיווקב
קר ,תימינפה הלילעה תא אטבל ,ירקיעה ןויערה תא תתל לדתשה טדנרבמר .םינמז םתואמ
ידי לע וא ,תוישפוח רתוי הברה תוחירמ ידי לע עבצב םא ;תויללכ תורוצ ידי לע ,זמר ידי לע
ירמגל הרוצב לבא ,ליעל רבכ וניארש הלועפ - םהרבא לש ודיב ןאכ ספות שממש ךאלמה .וק
לש תיטמרדה העונתה םע תורבחתמ םייפנכהו ,ותוא קבחמ ,ולוכ שממ ותוא ספות - הנוש
זמר וליפא שיו ףונה ותוא עיפומ ןאכ םג .עקרבש םירישעו םיתתור דואמ םיוק לשו לצו רוא
לא בורק דואמ היה ,רחא ןמא ןכמ רתוי הארנכ ,טדנרבמר .םיתרשמה לש תויומדה יתשל
.ךירצש יפכ וב לפטל עדיו רוקמה

םישדח םידמימ תופיסומש תושיג ,דחא אשונל ירמגל תונוש תושיג תויהל תולוכי ,ןכבו
.תיתונמואה הריציל

סנבור לש הנומת

17-ה האמה ,סנור ימלפה רייצה תאמ ריק רויצל הציקס "קחצי תדיקע" :14 הנומת

וז הנומת . 14 הנומת טדנרבמר לש ונמז ןב לודגה ימלפה רייצה ,סנבור לש הנומתב םייסנ
.הרקתל דעונש ,רויצל הציקס ,השעמל ,רויצ והז :אשונה לא השיגב ירמגל רחא בטוק הארמ
.רבולב תאצמנ וזה הציקסה םויה .טדנרבמר לשכ הפוקת התוא ןב רויצה

תא םיאור ;תוליגר יתלב תוביטקפסרפ ןאכ שי ,הרקת לע תויהל דעוימ היה רויצהש ןוויכמ
לש תישממה תומדה תא ;קמועל תבכושש קחצי לש תומדה תאו הלעמל הטמלמ חבזמה
תא אטבל וליאכ םיאבו וביבסמ םילברעתמש םיגירא לש שוג קר םיאור ,םיאור אל םהרבא
הסיטב ,לוכיבכ ,אב ,ופוג לכ ךרואל שממ ותוא םיאורש ,ךאלמה ;ןאכ יוצמש יטמרדה בצמה
םיאור םתא :דואמ יטמרד ערואמ םג ןאכ שי .ןמז ותואב ותוא םיאור אלו םיאור .הלעמלמ
- ךאלמה לש םגו םהרבא לש םג - םיידיהו ,קחצי לש ושארל לעמ יוצמ הנומתה זכרמש
םינוסכלאב ןה ,ללכה ןמ תאצוי הפונת הב שי הנומתה לכ .תאזה תיזכרמה הדוקנב תורבחתמ
תא עיבהל אבש ,טדנרבמר תמועל .תויומדה לש םינוויכב ,תוביקספרפה לש רואיתב ןהו
סנבור שמתשמ ,ןשפנ קמועל עיגהל ידכ תוטושפו תוישונא דואמ תויומד ידי לע אשונה
.םכינפלש אשונה תא ,וכרד יפ לע ,אטבמ אוה הבש ,הריעסמ תינרוצ המרדב ,וזה הנומתב

םוכיס
אשונל תונמאה תוריצי לש תונוש תושיג לע דומלל ןתינ הלאה תואמגודה לכמש יל המדנ
,ונלש הפוקתב וליפאו ,תופוקתה לכב םינמואה ליבשב הזה אשונה לש תועמשמה לעו יכ"נתה
הפוס וא הרשע-עשתה האמה תישאר לש םינמוא םג אלא ,לאגאש קר אלו ;ונממ קוחר אלו
םיאשונ רייצ םעפ אלש ,האורקלאד תא לשמל ריכזהל יד .םתריציל םיאשונ ך"נתב ואצמ
םיילארשי םינמוא ןכ ומכו .בקעי םע קבאנש ךאלמה תא ,לשמל ,רייצ ןגוג וליפא .הלאכ
.םתריציל םיאשונה תא ך"נתה ןמ ובאשש

,ידוזיפא ,ירקמ היה אל םהלש הריציב יכ"נתה אשונהש הלאה םינמואה ןמ גיצהל יתרחב ינא
.טדנרבמר ןוגכ - הזה אשונל םהלשמ דחוימ דמימ הזיא ופיסוה םהשו ,בושחו יזכרמ אלא
תויהל הלדח תונמאה םא וליפא ,רגסנ אל ןיידע ך"נתה רפס וז הניחבמש יל המדנ
םידבר יאדווב ול ףיסותו הזה אשונה לא רוזחת דוע תונמאהש השגרה שי יל .תיביטרוגיפ
.ונלש הפוקתה ינב םינמוא לש השגרההו הנבהה יפלו ןמזה חור יפל ,םישדח

רמאמה תליחתל הרזח