.(1744) ד"קת ,היצנו ,ם"במרה לש "ונקויד" וילעו ןוילדמ
.ןקוידה תותימא תא רשאמה וי'גיר לאומש קחצי ברה לש ובתכמ ןקוידל תחתמ