שמוחל רייואמ דומע ,רבדמב לארשי הנחמו ןכשמה
1995 ה"נשת ,"םע תרות" שמוחל ןור םייח תאמ