"םע תרות" שמוחל רייואמ דומע .דופאה
1995 ה"נשת ,תומש רפס ,ןהכה םחנמ ברה תאמ