רשימת מאמרים על בתי כנסת

יוסף תבורי

- המשך המאמר -

 1. גולדשמידט-לעהמאנן, רות, "ביבליוגראפיה: בתי כנסת קדומים בארץ ישראל", קתדרה, 4 (תשל"ז), עמ' 205-222.
 2. גורלי, משה, "רשימה ביבליוגרפית של ספרים וקונטרסים על הנושא חנוכת בתי כנסת בקהילות איטליה", תצליל, ט (תשכ"ט), עמ' 135-136.
 3. גורלי, מ', "רשימה ביבליוגרפית של ספרים וקונטרסים על הנושא חנוכת בתי כנסת בקהילות הולנד (תל"ה-תרפ"ד)", תצליל, י (תש"ל), עמ' 12-15.
 4. גורלי, מ', "רשימה ביבליוגרפית של ספרים וקונטרסים על הנושא חנוכת בתי כנסת בקהילות גרמניה (תקנ"ז-תרנ"ד)", תצליל, יא (תשל"א), עמ' 170-172.
 5. גורלי, מ', "רשימה ביבליוגרפית של ספרים וקונטרסים על הנושא חנוכת בתי כנסת בקהילות אנגליה (ת"ק-תשי"ט)", תצליל, יא (תשל"א), עמ' 173-177.
 6. דינרי, ידידיה אלטר, "בתי כנסת בימי הביניים", חכמי אשכנז בשלהי ימי-הביניים: דרכיהם וכתביהם בהלכה, ירושלים תשמ"ד, עמ' 416 <פרק מביבליוגרפיה>.
 7. מור, מנחם ואוריאל רפפורט, "ביבליוגראפיה לבתי-כנסת עתיקים", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 267-288.
 8. קרבל, ת"א, "בתי-הכנסת בתפוצה", בית הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד: לקט מאמרים (בעריכת ז' ספראי), ירושלים תשמ"ו, עמ' 193-197.

 9. אבי-יונה, מ', "הארכיטקטורה של בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל ובתפוצות", האמנות היהודית (בעריכת בצלאל רות), תל-אביב תשי"ט, עמ' 135-163.
 10. אונטרמן, א"י, "מכירת בית-הכנסת לפדיון שבויים", בה"כ, ג/יא (ער"ה תש"ט), עמ' 358-360.
 11. אורנשטיין, א', "מכשיר למיזוג גלויות", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' עט-פד.
 12. אילן, ישעיהו, "בית הכנסת - הגדרות ותפיסות בתכנון", מבנים, 10 (1982), עמ' 56-63 <=ארשת, ב (תשמ"ג), עמ' 93-103>.
 13. אליהו, מרדכי, "מכירת בית כנסת והפיכתו למסגד", תחומין, יד (תשנ"ד), עמ' 235-237.
 14. ארזוני, יעקב, "הסבת מבנה בית כנסת לשימוש אחר", מלילות, א (תשנ"ח), עמ' 239-249.צולם
 15. אשכנזי, שלמה, "האשה ובית הכנסת", בה"כ, א/ב (חנוכה תש"ו), עמ' 15-17.
 16. אשכנזי, ש', "האשה ובית הכנסת", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 44-52.
 17. אשכנזי, ש', "אשה שמנעה הפיכת בית כנסת לכנסיה במחיר חייה", בה"כ, א/ג (פורים תש"ו), עמ' 5-6 <מעשה בלבוב במאה ה-17>.
 18. בוקאנץ, שמואל נתן הלוי, "בענין חופה בבית הכנסת", ישורון, ג (אלול תשנ"ז), עמ' תרי-תרטז <תשובת הגר"ח סולוויצ'יק לשאלה אם מותר לערוך חופות בבית הכנסת למרות קדושתו, ועוד שהחופה לא נערכת תחת כיפת השמים, והשיב שאין לעשות כן!>.
 19. ביאלר, יהודה ליב, "עיטורי וציורי בית הכנסת", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 66-73.
 20. ביגל, משה, "בית כנסת בישוב - מבנה ותכנון פנים", מלילות, א (תשנ"ח), עמ' 251-277.צולם
 21. בן-אורי, מאיר, "הנתונים הפיזיים לבצוע שירה בצבור בביהכ"נ", דוכן, ט (תשל"ב), עמ' 51-63.
 22. בן-אורי, מאיר, "תכנון בתי כנסת במדינת ישראל", בית הכנסת, מאמרים ומסות, עמ' קצה-רמב.
 23. בן-ציון, ניסן, "נטיעת עצים בחצר בית-כנסת", בה"כ, ב/ה (שבט תש"ז) עמ' 8-9.
 24. בראון, משה בצלאל, "קדושת בית הכנסת ואיסור נתיצת אבניו", ישורון, ג (אלול תשנ"ז), עמ' שלט-שמו <האם מצוות "לא תעשון כן לה' אלקיכם" כוללת גם פינוי מטלטלין מבית הכנסת, או דווקא בדבר המחובר; וכן למקורותיה של קדושת בית הכנסת והשינויים המותרים או אסורים בו>.
 25. ברגמן, י"ד, "בענין מכירת בית כנסת", או"מ, ז/ג-ד [כז-כח] (אלול תש"ך), עמ' 16-18.
 26. ברונרוט, חיים מרדכי, "הלכות בית הכנסת", בה"כ, א/ג (פורים תש"ו), עמ' 11 <בדבר חובת חלונות בבית כנסת>.
 27. ברלינר, א', "בית הכנסת", כתבים נבחרים, א, ירושלים תשכ"ט, עמ' 83-85.
 28. גוטהולד, זאב, "הלכה ומנהגים בבנין ובתכנון של בתי הכנסת בארץ", ושכנתי בתוכם: קובץ מוקדש לבעיות יסוד בארכיטקטורה של בית הכנסת (בעריכת דוד קסוטו), ירושלים תשכ"ח, עמ' 20-49.
 29. גויטיין, ש"ד, "אנבול - בימה של בית-כנסת", א"י, ו (תשכ"א), עמ' 162-167 <נדפס שנית, במהדורה מתוקנת ומעובדת, בתוך הנ"ל, היישוב בארץ-ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים - לאור כתבי הגניזה, ירושלים תש"ם, עמ' 219-225>.
 30. גויטיין, ש"ד, "בית הכנסת וציודו לפי כתבי-הגניזה", א"י, ז (תשכ"ד), עמ' 81-97 <וראה עוד: הנ"ל, "כלי כסף ובדי פאר בבתי-כנסיות של פוסטאט בשנת 1159", תרביץ, לח (תשכ"ט), עמ' 397>.
 31. גורן, שלמה, "פתחי בתי כנסת", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 9-14.
 32. ג'מילי, אדוארד, "האדריכלות של בית-הכנסת בימינו", האמנות היהודית (בעריכת ב"ס רות; מהדורה חדשה בעריכת ב' נרקיס), תל אביב, 1996, עמ' 202-213.
 33. גנק, מ"ד, "בענין בעלות ברכוש בית הכנסת וס"ת", או"מ, כט (תשמ"א), עמ' 116-119.
 34. גפן, דוד, "אמנות בית הכנסת בהלכה", ארשת, ג (תשמ"ד), עמ' 77-86.
 35. גרוס, ברוך, "בית הכנסת כמקום התפתחות המשפט העברי", בה"כ, א/ה (שבועות תש"ו), עמ' 7-8, 22.
 36. גרוס, ב', "מעמדו המשפטי של בית הכנסת", בה"כ, ג/ח-י (אייר-מנחם אב תש"ח), עמ' 324-327.
 37. גרוס, מ"ד, "על קביעת תמונות בבית כנסת", בה"כ, א/ד (פסח תש"ו), עמ' 22-23.
 38. גרוס, מ"ד, "בית הכנסת במאמרי חכמינו", בה"כ, א/ה (שבועות תש"ו), עמ' 20-21; ב, י (אדר תש"ז), עמ' 11-12.
 39. גרוסברג, אשר, "זכר למקדש בבתי כנסת קדומים", תחומין, טו (תשנ"ה), עמ' 461-488 <השווה הנ"ל, "בתי-הכנסת הקדומים ובית-המקדש", א"י, כה (תשנ"ו), עמ' 314-326; הנ"ל, "מקדש בבית הכנסת", ארץ וטבע, 58 (תשנ"ט), עמ' 62-66>.
 40. גרינברג, שמואל, "קדושת 'ארון הקודש' שבבתי כנסיות", בה"כ, א/ב (חנוכה תש"ו), עמ' 9-11.
 41. גרינברג, ש', "מקום הבימה בבית הכנסת", בה"כ, א/ד (פסח תש"ו), עמ' 20-21.
 42. גרשוני, יהודה, "על איסור סתירה בבית הכנסת", בה"כ, ב/ג-ד (כסלו-טבת תש"ז), עמ' 6-7.
 43. דוידוביץ, דוד, "תכניות בתי-כנסת", בה"כ, א/ה (שבועות תש"ו), עמ' 22-23, 30.
 44. דרברמדיגר, פנחס, "בית הכנסת כגורם להתערות", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' עה-עח.
 45. דיכובסקי, שלמה, "חלוקת בית כנסת בין שני מניינים", תחומין, יב (תשנ"א), עמ' 101-106.
 46. דיכובסקי, שלמה ואברהם שרמן, "ירושת בית-כנסת", תחומין, יב (תשנ"א), עמ' 266-271.
 47. האגר, מ"מ, "המותר לקבוע תמונות בבית כנסת?", בה"כ, א/ג (פורים תש"ו), עמ' 14-15.
 48. הברמן, א"מ, "בעיית העוגב בבתי כנסת ותשובתו של הרב יעקב חי ריקאנטי ליעקב הירץ בער", תצליל, 10 <18> (תשל"ח), עמ' 21-25 <=הנ"ל, קבוצי יחד, ירושלים תש"ם, עמ' 187-193>.
 49. היבנר, שמואל, "המותר לאדם לכונן בית כנסת סמוך לביכ"נ אחר", הדרום, לג (ניסן תשל"א), עמ' 37-46.
 50. היבנר, ש', "הקמת בתי דירה מעל גבי בית כנסת", הדרום, לד (תשרי תשל"ב), עמ' 20-27.
 51. הילדסהיימר, מ', "בימה באמצע בית הכנסת", סיני, סו (תש"ל), עמ' 380.
 52. הכהן, מ', "בענין בימה באמצע בית הכנסת", נועם, ה (תשכ"ב), עמ' ס-סט <וראה עוד מאיר שיק, שם, ו (תשכ"ג), עמ' רעח-רפ>.
 53. הכהן, מרדכי, "בית הכנסת בחיינו", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' יא-נה.
 54. הכהן, מרדכי, "בית הכנסת בהלכה ובאגדה", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 16-29.
 55. הכהן, מנחם, "'מקדש מעט' - בית-הכנסת וכליו", מחניים, 11 (תשנ"ה), עמ' 190-203.
 56. וילבוש, זהר, "פסוקים מעוטרים על קירות בתי-כנסת", קעמ"י, ט, חטיבה ד, כרך שני, ירושלים תשמ"ו, עמ' 13-16 <על בתי כנסת במרוקו>.
 57. וינגרטן, ש' הכהן, "חופה בבית הכנסת", ט"י, י [מג] (טבת תשל"ה), עמ' 15-17, 42.
 58. וינקלר, מ"ש, "בענין מכירת ביהכ"נ של כרכים", או"ח, ו (תר"ץ), עמ' 184-185.
 59. ורהפטיג, שילם, "ריבות על מקום מושב בבית הכנסת בספרות התשובות", ט"י, ג [יט] (ניסן תשל"א), עמ' 21-23.
 60. ושלר, אברהם יצחק, "מבנה בית הכנסת", בית הכנסת בהלכה, בהשקפה ובחינוך היהודי, ירושלים: בית מורשה בירושלים - אור תורה סטון בסיוע המרכז לשירותים רוחניים בתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית, תש"ס, עמ' 85-98.
 61. זוהר, יעקב, "אם יש היתר לארון קודש תלוי בקיר", הדרום, כד (תשרי תשכ"ז), עמ' 101-104.
 62. זנה, ישעיהו, "כינויי בית הכנסת", תרביץ, כז (תשי"ח), עמ' 557-559 <על הכינוי "שער השמים" לבית כנסת>.
 63. חייקין, עזריאל, "ברכת שהחיינו בחינוך בית הכנסת חדש", שרידים, ו (תשמ"ה), עמ' נא-נג.
 64. חלמיש, מ', "שיחות חולין בבית-כנסת - מציאות ומאבק", מלאת, ב (תשמ"ד), עמ' 225-252 <=הנ"ל, הקבלה בתפילה, בהלכה ובמנהג, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס, עמ' 401-435>.
 65. חמיאל, חיים, "על השכינה ובית-הכנסת בתרגומים הארמיים", קובץ הציונות הדתית, ירושלים: הסתדרות המזרחי-הפועל המזרחי, 1999, עמ' 77-79.
 66. טולידנו, יעקב משה, "יסוד בית כנסת", בה"כ, א/ג (פורים תש"ו), עמ' 4 <בדבר קדושת בית הכנסת והחיוב בבנייתו>.
 67. טולידנו, י"מ, "סוכה בבית הכנסת", בה"כ, ג/ב (חשון תש"ח), עמ' 88.
 68. כהן, יחזקאל, "קדושת בית המקדש ובית הכנסת", כתלנו, ח (תשל"ו), עמ' 117-120.
 69. כהנא, י"ז, "אמנות בתי הכנסת בהלכה", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' רנה-שח <=הנ"ל, מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשל"ג, עמ' 349-394>.
 70. כהנא, ש"ז, "להווי של בית הכנסת", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' נה-סח.
 71. כשר, מנחם מנדל, "קדושת בית הכנסת", הדרום, ג (אלול תשי"ז), עמ' 9-14 <וראה עוד: משה חיים אפרים בלוך, שם, ד, עמ' 79-80>.
 72. ליוואי, שמחה הלוי, "בענין המקום להתפלל בבית הכנסת אם לצד מזרח דוקא", הדרום, לא (ניסן תש"ל), עמ' 216.
 73. מאיר, ל"א, "בית רוחב באמנות היהודית הדתית", א"י, ה (תשי"ט), עמ' 238-239.
 74. מריאני, אליהו עמנואל, "עריכת אירועים קהלתיים בבית כנסת - ההיבט ההלכתי והמעשי", בית הכנסת בהלכה, בהשקפה ובחינוך היהודי, ירושלים: בית מורשה בירושלים - אור תורה סטון בסיוע המרכז לשירותים רוחניים בתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית, תש"ס, עמ' 125-140.
 75. נאכט, יעקב, "הידור בית הכנסת", סיני, לו (תשט"ו), עמ' תקנג-תקנט.
 76. נחמני, ב', "בתי כנסת בחיי העם", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 32-43.
 77. נכון, שלמה א', "עליית בתי כנסת", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' קפז-קצ.
 78. סולוביצ'יק, י"ד [מפי השמועה], "בענין קדושת בית המדרש ובית הכנסת", מסורה, ח (ניסן תשנ"ג), עמ' לט-מד.
 79. סולוביצ'יק, י"ד [מפי השמועה], "הערות בענין ארון קודש", מסורה, ח (ניסן תשנ"ג), עמ' מד-מז.
 80. סורוצקין, ז', "בענין העמדת הבימה באמצע בית הכנסת", נועם, ה (תשכ"ב), עמ' נב-נט.
 81. סטיסקין, דני, "מיקומו של בית הכנסת", מלילות, א (תשנ"ח), עמ' 279-289.צולם
 82. ספיר, יצחק, "כיוון התפילה ומקום הפתח בבתי הכנסת הקדומים", טללי אורות, ד (תשנ"ג), עמ' 144-165 <ראה עוד , אשר גרוסברג, "כיוון התפילה", טללי אורות, ה (תשנ"ד), עמ' 219-222; ספיר, "כיוון התפילה ומקום הפתח", שם, עמ' 223-228>.
 83. ספראי, זאב, "מבית-הכנסת למקדש מעט", ישראל - עם וארץ, ז-ח (תשנ"ד), עמ' 149-158.
 84. עוזיאל, ב"צ מאיר חי, "בית הכנסת או בי כנישתא", בה"כ, א/ב (חנוכה תש"ו), עמ' 3-4; בה"כ, א/ג (תש"ו), עמ' 2-3.
 85. פלאי, פנחס, "היחס לבית הכנסת והנובע ממנו", ט"י, ו [לח] (תשרי תשל"ד), עמ' 20-22.
 86. פלאי, פ', "ממקום למקום", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' קנא-קפו.
 87. פלדר, גדליה, "מכירת בית הכנסת", הדרום, ז (אלול תשי"ח), עמ' 59-64.
 88. פלוסר, דוד, "'בית הכנסת' - כמושג בדת ישראל", דעות, כט (אביב תשכ"ה), עמ' 164-168.
 89. פרידמן, מ"ע, "על סדר הישיבה בבתי כנסת קדומים", קדמוניות, כז (תשנ"ד), עמ' 64 <ראה עוד הנ"ל, "תיקון", קדמוניות, כז (תשנ"ה), עמ' 143>.
 90. פרידמן, מ"ע, "הערה בדבר מקום חיבור הסידור של ר' שלמה בר' נתן", אסופת קרית ספר: מחקרים במדעי היהדות וביקורות ספרים (בעריכת יהושע רוזנברג), ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשנ"ה [מוסף לכרך סח של קרית ספר], עמ' 151-154 <על כיוון בית הכנסת>.
 91. פרסטר, גדעון, "גלגל המזלות בבתי-הכנסת בעת העתיקה ומקומו במחשבה ובליטורגיה היהודית", א"י, יט (תשמ"ז), עמ' 225-234.
 92. פרסטר, ג', "נושאים אלגוריים וסמליים בעלי משמעות נוצרית בעיטורי רצפות הפסיפס של בתי-כנסת במאה השישית בארץ-ישראל", יהודים, שומרונים ונוצרים בארץ-ישראל הביזנטית (ערכו: דוד יעקבי ויורם צפריר), ירושלים תשמ"ח, עמ' 198-206.
 93. צוקרמן, דובעריש, "בענין מזוזת בית הכנסת", הדרום, לא (ניסן תש"ל), עמ' 26-27.
 94. קובלסקי, שלום דוב, "שילוב בית הכנסת וקהילה", שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל, ג (תשמ"ט), עמ' קעג-קעו
 95. קוק, אברהם יצחק, "על עזרת נשים בבית הכנסת", בה"כ, ג/א (תשרי תש"ח), עמ' 25-28.
 96. קוק, צבי יהודה, "מקום תורה ומקום תפלה (עוד לענין קביעת תמונות גדולי ישראל בבתי כנסת ובתי מדרש)", בה"כ, ב/א (ער"ה תש"ז), עמ' 22-23.
 97. קוק, ש"ח, "בניני עץ בהר הבית ונטיעה ע"י ביהכנ"ס", בה"כ, ב/ז (ניסן תש"ז), עמ' 20, 28 <=הנ"ל, עיונים ומחקרים, ירושלים תשכ"ג, ב, עמ' 11-12>.
 98. קוק, ש"ח, "גובהו של בית-הכנסת", עיונים ומחקרים, ירושלים תשכ"ג, א, עמ' 300-303.
 99. קוק, ש"ח, "סוכת בית הכנסת", בה"כ, ג/יא (ער"ה תש"ט), עמ' 362 <=הנ"ל, עיונים ומחקרים, ירושלים תשכ"ג, ב, עמ' 30-32>.
 100. קרליבך, יוסף צבי, "עיצוב חללו של בית הכנסת", ט"י, ד [כה] (חשון תשל"ב), עמ' 16-19 <ערך ותרגם: ז' גוטהולד>.
 101. רודריג, יצחק, "קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות", מלילות, א (תשנ"ח), עמ' 231-238.צולם
 102. רוזנבליט, פ', "התוכן והצורה של בתי הכנסת", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 176-179.
 103. רוזנטאל, יהודה, "לתולדות המחיצה", הדאר, לה/ג (תשט"ז), עמ' 48, 53 <=הנ"ל, מחקרים ומקורות, ירושלים תשכ"ז, עמ' 652-656>.
 104. רוזנסון, י', "בתי כנסת 'בגובהה של עיר' - המציאות והמשמעות הדתית", על אתר, א (טבת תשנ"ו), עמ' 57-70 <וראה עוד: אהרן ארנד, "בית הכנסת ב'גבוה שבעיר'", על אתר, ב (תמוז תשנ"ו), עמ' 155-158>.
 105. ריינס, חיים זאב, "המקדש ובית הכנסת", סיני, מד (תשי"ט), עמ' ריג-רכד.
 106. שוורצבוים, חיים, "בית הכנסת באגדות העם", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 56-58.
 107. שטינברג, משה הלוי, "בדבר מכירת בית הכנסת ע"י שבעה טובי העיר", הדרום, ל (תשרי תש"ל), עמ' 36-42.
 108. שטינזלץ, ע', "מקדש ובית תפלה", ט"י, ב [ח] (טבת תשכ"ז), עמ' 10-13.
 109. שכטר, נחום ש', "בדין בימה באמצע בה"כ, אי בעינן באמצע בדיוק", נועם, ז (תשכ"ד), עמ' קכה-קלב.
 110. שכטר, צ', "בעניני בית הכנסת וקדושתו", או"מ, לד (תשמ"ו), עמ' 54-67.
 111. שנאן, אביגדור, "מעולמו של בית הכנסת", דרך אפרתה, ו (תשנ"ו), עמ' 9-23.
 112. שפיגל, יעקב, "מי עמד על הדוכן ומי עלה עליו", סידרא, יד (תשנ"ח), עמ' 137-163 <על הבדל בין בתי-כנסת בארץ-ישראל לבתי כנסת בבבל>.
 113. שפירא, דוד שלמה, "קדושת בית הכנסת וקדושה ראשונה", הדרום, טז (תשרי תשכ"ג), עמ' 76-82; יז (ניסן תשכ"ג), עמ' 178.
 114. שפרבר, דוד, "הנשים המתפללות לעצמן", דעות, (אלול תשס"א), עמ' 30-33.צולם
 115. שפרן, יוסף, "בית הכנסת ויחס הכבוד אליו", הדרום, יב (אלול תש"ך), עמ' 134-136.
 116. תא-שמע, ישראל, "'מקדש מעט' - הסמל והמשמעות", כנסת עזרא: ספרות וחיים בבית הכנסת, אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר (בעריכת ש' אליצור ואחרים), ירושלים תשנ"ה, עמ' 351-364.
 117. Bacher, W., "Le siege de Moise", REJ, 34 (1897), pp. 299-301.
 118. Basch, Emanuel, "Die Ostseite bei Synagogenbauten", Ben Chanania, 3 (1860), pp. 188-191.
 119. Baumgarten, Joseph M., "Art in the Synagogue: Some Talmudic Views", Judaism, 19 (1970), pp. 196-206 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 79-89; Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue, pp. 71-86>.
 120. Binstock, Ivan, "A Survey of Contemporary Halakhic Literature: ... Penalties of not Paying the Synagogue Bill", Le'ela, 35 (1993), pp. 16-18.
 121. Branham, Joan R., "Sacred Space Under Erasure in Ancient Synagogues and Churches", Art Bulletin, 74 (1992), pp. 375-394.
 122. Branham, Joan R., "Vicarious Sacrality: Temple Space in Ancient Synagogues", Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 319-345.
 123. Chiat, Marilyn J. Segal, Handbook of Synagogue Architecture, Brown Judaic Studies, 29, 1982, rev.: Leslie J. Hoppe, CBQ, 46 (1984), pp. 149-150; Amos Kloner, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 46/3 (1983), pp. 541-542.
 124. Chiat, Marilyn J. S. and Marchita B. Mauck, "Using Archaeological Sources", The Making of Jewish and Christian Worship (ed. Paul F. Bradshaw and Lawrence Hoffman), Notre Dame, Indiana - London: Notre Dame University Press, 1991, pp. 69-106.
 125. Chiat, Marilyn, "Form and Function in the Early Synagogue and Church", pp. 406-426.
 126. Cohen, Shaye J. D., "Women in the Synagogues of Antiquity", CJ, 34 (1980), pp. 23-29.
 127. Cohen, Shaye J. D., "Purity and Piety: The Separation of Menstruants from Sancta", Daughters of the King, pp. 103-115.
 128. Cohen, Shaye J. D. "Were Pharisees and Rabbis the Leaders of Communal Prayer and Torah Study in Antiquity? The Evidence of the New Testament, Josephus, and the Early Church Fathers", Evolution of the Synagogue, pp. 89-105.
 129. Fine, Steven, "From Meeting House to Sacred Realm: Holiness and the Ancient Synagogue", Sacred Realm, pp. 21-47.
 130. Foerster, Gideon, "The Art and Architecture of the Synagogue in its Late Roman Setting", The Synagogue in Late Antiquity, pp. 139-146.
 131. Gertel, Elliot B., "Planning the Modern Synagogue Building: Historical and Spatial Considerations", CJ, 38/4 (1986), pp. 42-50.
 132. Ginsburger, M., "La chaire de Moise", REJ, 90 (1931), pp. 161-165.
 133. Greenberg, S., "The Land, the Diaspora, and the Synagogue", CJ, 26 (1971), pp. 41-49 <על בית הכנסת כגורם מאחד>.
 134. Gutmann, Joseph, "Early Synagogue and Jewish Catacomb Art and its Relation to Christian Art", ANRW, II/21,2 (1984), pp. 1313-1342 <=J. Gutmann, Sacred Images: Studies in Art from Antiquity to the Middle Ages, Northampton, 1989; Early Christianity and Judaism (ed. Everett Ferguson), New York: Garland, 1993>.
 135. Guttmann, Joseph, "Die Mappe Schuletragen: An Unusual Judeo-German Custom", Visible Religion: Annual for Religious Iconography, 2 (1983), pp. 167-173 <נהגו שילד בן שנה מביא לבית הכנסת את המפה שעליה נימול שתשמש כעטיפה לספר תורה>.
 136. Hengel, Martin, "Proseuche und Synagoge: judische Gemeinde, Gotteshaus und Gottesdienst in der Diaspora und in Palastina", Tradition und Glaube, Das fruhe Christentum in seiner Umwelt: Festgabe fur Karl G. Kuhn zum 65 Geburtstage (ed. Gert Jeremias et al.), Gottingen 1971, pp. 157-183 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 27-54>.
 137. Hoffman, Jeffrey, "The Ancient Torah Service in Light of the Realia of the Talmudic Era", CJ, 42 (1989/1990), pp. 41-48 <על הבימה וארון הקודש בבתי הכנסת של תקופת המשנה והתלמוד>.
 138. Hoffman, Lawrence A., "Tempel, Synagoge, Chawura", Judische Lebenswetten - Essays, pp. 33-49.
 139. Hruby, K., "La Synagogue dans la litterature rabbinique", L'Orient Syrien, 9 (1964), pp. 473-514.
 140. Joseph, Norma Baumel, "Mehitzah: Halakhic Decisions and Political Consequences", Daughters of the King, pp. 117-134.
 141. Kahn, I., "Noch einige Bemerkungen uber die Richtung der h. Lade in der Synagoge", Ben Chananja, 3 (1860), pp. 374-378.
 142. Katz, David, "Performing a Wedding in a Synagogue", JHCS, 18 (1989), pp. 47-60.
 143. Kaufmann, David, "Art in the Synagogue", JQR, 9 (1897), pp. 254-269.
 144. Klein, Rudolf, "Spirituality and Space", Synagogues Without Jews, pp. 318-326.
 145. Krauss, S., "The Christian Legislation on the Synagogue", Ignace Goldziher Memorial Volume, Vol. 2, Jerusalem 1958, pp. 14-41.
 146. Lamm, Norman, "Separate Pews in the Synagogue: A Social and Psychological Approach", Tradition, 1/2 (1958-1959), pp. 141-164.
 147. Landsberger, Franz, "The House of the People", HUCA, 22 (1949), pp. 149-155.
 148. Landsberger, F., "The Sacred Direction in Synagogue and Church", HUCA, 28 (1957), pp. 181-203 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 239-261>.
 149. Low, L., "Der Synagogale Ritus", MGWJ, 33 (1884), pp. 97-114, 161-170, 214-224, 305-326, 364-374, 458-466 <=idem, Gesammelte Schriften, 4, Szegedin 1898, pp, 1-71; see also Vol. 5, pp. 21-33>.
 150. Low, L., "Brustwer und Gitter der Frauengallerien", Ben Chananja, 7 (1864), pp. 667-678, 750-754 <=idem, Gesammelte Schriften, Szegedin 1898, 4, pp. 72-92>.
 151. Low, L., "Der Almemorfrage", Ben Chananja, 8 (1865), pp. 681-688 <=idem, Gesammelte Schriften, Szegedin 1898, 4, pp. 93-107>.
 152. Mattila, Sharon Lee, "Where Women Sat in Ancient Synagogues: The Archaeological Evidence in Context", Voluntary Associations in the Graeco-Roman World (ed. John S. Kloppenborg and Steven G. Wilson), London: Routledge, 1996, pp. 266-286.
 153. Mihaly, Eugene, "Jewish Prayer and Synagogue Architecture", Judaism, 7/4 (Fall 1958), pp. 309-319.
 154. Neusner, Jacob, "The Symbolism of Ancient Judaism: The Evidence of the Synagogues", Ancient Synagogues: The State of Research, pp. 7-18.
 155. Renov, I., "The Seat of Moses", IEJ, 5 (1955), pp. 262-267 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 233-238>.
 156. Richardson, Peter, "Early Synagogues as Collegia in the Diapora and Palestine", Voluntary Associations in the Graeco-Roman World (ed. John S. Kloppenborg and Steven G. Wilson), London: Routledge, 1996, pp. 90-109.
 157. Roth, C., "'Chair of Moses' and its Survivals", Palestine Exploration Quarterly, 81 (1949), pp. 100-111.
 158. Sabar, Shalom, "Synagogue Interior Decoration and the Halakhah", Synagogues Without Jews, pp. 308-317.
 159. Safrai, S., "The Synagogue", The Jewish People in the First Century (ed. M. Stern and S. Safrai), Philadelphia 1976, Vol. 2, pp. 908-944 .
 160. Safrai, Shmuel, "Were Women Segregated in the Ancient Synagogue?", Jerusalem Perspective, 52 (1997), pp. 24-36.
 161. Safrai, Ze'ev, "From the Synagogue to 'Little Temple'", WCJS, 10, B/II, Jerusalem 1990, pp. 23-28 <המחבר עומד על אלמנטים ארכיטקוניים בבית הכנסת שהושפעו מן המקדש; לנוסח מורחב בעברית ראה ספראי, זאב >.
 162. Saul, Gail, "Controversial Interpretations of Early Synagogue Art", Jewish Affairs, 38/11 (1983), pp. 42-46.
 163. Saul, G., "The Helios Motif in Ancient Synagogues", Jewish Affairs, 40/9 (1985), pp. 81-88.
 164. Shatzmiller, J., "Tumultus et Rumor in Synagoga", AJSReview, 2 (1977), pp. 227-255.
 165. Soloveitchik, J. B., "On Seating and Sanctification", The Sanctity of the Synagogue (ed. B. Litvin), New York 1959, pp. 114-118.
 166. Soloveitchik, J. B., "The Synagogue as an Institution and as an Idea", Joseph H. Lookstein Memorial Volume (ed. Leo Landman), New York 1980, pp. 321-339 <תורגם לעברית בתוך: הנ"ל, דברי הגות והערכה, ירושלים תשמ"ב, עמ' 99-116>.
 167. Sonne, I., "The Zodiac Theme in Ancient Synagogues and Hebrew Printed Books", SBB, 1 (1953), pp. 3-133.
 168. Starr Sered, Susan, "The Synagogue as a Sacred Space for the Elderly Oriental Women of Jerusalem", Daughters of the King, pp. 205-216.
 169. Touati, Charles, "La synagogue dans la litterature rabbinique", Art et archeologie des Juifs en France medievale (ed. Bernard Blumenkranz), Toulouse 1980, pp. 133-136.
 170. Wiener, Nancy, and Edward Elkin, "Should a Synagogue Accept Tainted Gifts?", Reform Jewish Ethics and the Halakhah: An Experiment in Decision Making (ed. Eugene B. Borowitz), West Orange, NJ: Behrman House, 1994, pp. 305-337.
 171. Wilkinson, J., "Orientation, Jewish and Christian", Palestine Exploration Quarterly, 116/1 (1984), pp. 16-30.
 172. Wischnitzer, Rachel, "Thoraschrein, Almemor und Vorbeterpulpit", Menorah (Vienna), 7 (1929), pp. 619-624.
 173. Wischnitzer, R., "The Problem of Synagogue Architecture", Commentary, 3 (1947), pp. 233-241 .
 174. Woolf, Jeffrey Robert, "Medieval Models of Purity and Sanctity: Ashkenazic Women in the Synagogue", Purity and Holiness: The Heritage of Leviticus (ed. M.J.H.M. Poorthuis and J. Schwartz), Leiden: Brill, 2000, pp. 263-280.
 175. Zipser, M., "Die Rucksicht auf die Ostseite bei Synagogenbauten", Ben Chananja, 3 (1860), pp. 9-18.
 176. Zipser, M., "Noch ein Wort uber die Ostrichtung der Synagogen", Ben Chananja, 3 (1860), pp. 283-285.
 177. גרוסברג, אשר, "בתי הכנסת הקדומים ובית המקדש: ז. התפתחות מבנה בתי הכנסת הקדומים", א"י, כה (תשנ"ו), עמ' 321-323.
 178. הרטום, אליה שמואל, "רמזים לבית הכנסת במקרא", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 30.
 179. וינגרין, י', "ראשיתו של בית הכנסת", הגות עברית באירופה (בעריכת מ' זהרי), תל אביב תשכ"ט, עמ' 253-265.
 180. כהן, אמוץ, "מה קדם לבית הכנסת", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 180-181.
 181. לוי, אליעזר, "ה'פנים' של בית הכנסת בזמן בית שני (פרק מתוך הספר: יסודות התפילה)", בה"כ, ב/א (ער"ה תש"ז), עמ' 24-25 <השווה הנ"ל, יסודות התפילה, תל-אביב: ציוני, תשל"ז, עמ' 79-84>.
 182. לוין, ישראל, "בית-הכנסת בתקופת בית שני - אופיו והתפתחותו", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 11-30.
 183. מעוז, צבי אורי, "בית הכנסת בתקופת הבית השני - קווים לדמותו הארכיטקטונית והחברתית", א"י, כג (תשנ"ב), עמ' 331-344.
 184. ספראי, ש', "בית-המקדש ובית הכנסת", בתי-כנסת עתיקים, עמ' 31-51 <=הנ"ל, בימי הבית ובימי המשנה: מחקרים בתולדות ישראל, ירושלים תשנ"ד, עמ' 133-153>.
 185. פרסטר, ג', "בתי הכנסת במצדה ובהרודיון", א"י, יא (תשל"ג), עמ' 224-228.
 186. Berger, Adolf, "The Jewish Synagogue and the Aedes Sacrae in Roman Law", Studi in onore di Biondo Biondi (ed. A. Guiffre), Milano 1965, 1, pp. 145-163 <האם בית הכנסת הוכר כמקום קדוש על פי החוק הרומאי>.
 187. Binder, D., "Second Temple Synagogues", http://www.smu.edu/dbinder/.
 188. Campbell, E. F., "Jewish Shrines of the Hellenistic and Persian Periods", Symposia Celebrating the Seventy-fifth Anniversary of the Founding of the American Schools of Oriental Research (1900-1975) (ed. F. M. Cross), Cambridge, Mass: American Schools of Oriental Research, 1979, pp. 159-167.
 189. Chen, D., "The Design of the Ancient Synagogues in Judea - Massada and Herodium", BASOR, 239 (1980), pp. 37-40.
 190. Clermont-Ganneau, C., "Decouverte ? Jerusalem d'une synagogue de l'epoque herodienne", Syrie, 1 (1920), pp. 190-197.
 191. Cohen, Shaye J. D., "Pagan and Christian Evidence on the Ancient Synagogue", The Synagogue in Late Antiquity, pp. 159-181.
 192. Cohen, Shaye J. D., "The Temple and the Synagogue", The Temple in Antiquity: Ancient Records and Modern Perspectives (ed. Truman G. Madsen), Provo, Utah: Brigham Young University, 1984, pp. 151-174צולם.
 193. Finkelstein, Louis, "The Origin of the Synagogue", PAAJR, 1 (1928-1930), pp. 49-59 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 3-13>.
 194. Fine, Steven, "Did the Synagogue Replace the Temple?", Bible Review, April 1996, pp. 18-26, 41.
 195. Flesher, Paul V. McCracken, "Palestinian Synagogues before 70 C.E.: A Review of the Evidence", Approaches to Ancient Judaism, 6 (1989), pp. 67-81 <=Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 27-39>.
 196. Foerster, G., "The Synagogues at Masada and Herodium", Eretz Israel, 2 (1973), pp. 224-228.
 197. Foerster, G., "The Synagogues at Masada and Herodium", JJA, 2-3 (1977), pp. 6-11 <=Ancient Synagogues Revealed, pp. 24-29>.
 198. Foerster, Gideon, "Les synagogues de la periode du second Temple", Le Monde de la Bible, 57 (1989), pp. 9-14.
 199. Grabbe, L. L., "Synagogues in Pre-70 Palestine: A Re-Assessment", JTS, 39 (1988), pp. 401-410 <=Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 17-26>.
 200. Griffiths, J. Gwyn, "Egypt and the Rise of the Synagogue", JTS, 38/1 (1987), pp. 1-15 <=Ancient Synagogues: Historical Analysis, pp. 3-16>.
 201. Grossberg, Asher, "Ancient Synagogues and the Temple", B'Or Ha'Torah, 6 (1987), pp. 83-98 <=Science in the Light of Torah (ed. Herman Branover and Ilana Coven Attia), Northvale (N.J) - London 1994, pp. 237-254>.
 202. Grossberg, Asher, "A Temple in the synagogue", Erez, 61 (November-December 1998), pp. 35-39, 68.
 203. Gutmann, J., "The Origin of the Synagogue: The Current State of Research", Archaeologischer Anzeiger, 87/1 1972, pp. 36-40 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 72-76; J. Gutmann, Sacred Images: Studies in Art from Antiquity to the Middle Ages, Northampton 1989; תורגם לעברית בתוך: בית-הכנסת בתקופת המשנה והתלמוד, תשמ"ו, עמ' 43-48>.
 204. Gutmann, Joseph, "Synagogue Origins: Theories and Facts", Ancient Synagogues: The State of Research, pp. 1-6.
 205. Gutmann, J., "Sherira Gaon and the Babylonian Origin of the Synagogue", Occident et Orient, pp. 209-212.
 206. Gutman, S., "The Synagogue at Gamla", Ancient Synagogues Revealed, pp. 30-34.
 207. Hachlili, Rachel, "The Origin of the Synagogue; a Re-assessment", JSJ, 28,1 (1997), pp. 34-47
 208. Hoenig, Sidney, "The Supposititious Temple Synagogue", JQR, 54 (1963), pp. 115-131 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 55-71>.
 209. Hoenig, S., "The Ancient City-Square: The Forerunner of the Synagogue", ANRW, II, 19/1 (1979), pp. 448-476.
 210. Horsley, Richard A., "Synagogues in Galilee and the Gospels", Evolution of the Synagogue, pp. 46-69.
 211. Huttenmeister, Frowald G., "Die Synagoge: Ihre Entwicklung von einer multifunktionalen Einrichtung zum reinen Kultbau", Gemeinde ohne Tempel, pp. 357-370 .
 212. Kee, Howard Clark, "The Transformation of the Synagogue After 70 C.E.; Its Import for Early Christianity", NTS, 36/1 (1990), pp. 1-24 .
 213. Kee, Howard Clark, "Defining the First-Century CE Synagogue; Problems and Progress", NTS, 41,4 (1995), pp. 481-500 .
 214. Koenig, Jean, "L'origine exilique de la synagogue", Melanges d'histoire des religions offerts ? Henri-Charles Puech (ed. A. Bareau), Paris: Presses Universitaire de France, 1974, pp. 33-55.צולם
 215. Kugelmass, Harvey J., "Jewish Liturgy and the Emergence of the Synagogue as House of Prayer in the Post-Destruction Era", 'Ou demeures-tu?' (Jn 1,38); La maison depuis le monde biblique. En hommage au professeur Guy Couturier a l'occasion de ses soixante-cinq ans (ed. par Jean-Claude Petit et al.), Saint-Laurent, Quebec: Edition Fides, 1994, pp. 289-303. צולם
 216. Landman, L., "The Origin of the Synagogue", Essays on the Occasion of the Seventieth Annniversary of the Dropsie University (eds. A. I. Katsh & Leon Nemoy), Philadelphia 1979, pp. 317-325.
 217. Laperrousaz, Ernest-Marie, "A propos des deux plus anciennes synagogues actuellement connues de Palestine [Massada et Herodium], et dernieres nouvelles archeologiques de Jerusalem", REJ, 144 (1985), pp. 297-304.
 218. Levenson, J.D., "From Temple to Synagogue: 1 Kings 8", Traditions in Transformation (ed. B. Halpern and J.D. Levenson), Winona Lake 1981, pp. 143-166.
 219. Levine, Lee I., "The Second Temple Synagogue: The Formative Years", The Synagogue in Late Antiquity, pp. 7-32.
 220. Levine, Lee I., "Les fonctions de la synagogue ancienne", Le Monde de la Bible, 57 (1989), pp. 28-31.
 221. Levine, Lee I., "The Nature and Origin of the Palestinian Synagogue Reconsidered", JBL, 115 (1996), pp. 425-448.
 222. Levine, Lee I., The Ancient Synagogue: The First Thousand Years, New Haven-London: Yale University Press, 2000, rev: P. van der Horst, "H-JUDAIC: The Jewish Studies Network (http://h-net.msu.edu/judaic); זאב ספראי, ציון, סו/ב (תשס"א), עמ' 238-241
 223. Mansoor, Menahem, "How the Synagogue Came To Be", Jewish Spectator (New York), 41/4 (Winter 1976), pp. 35-37.
 224. Ma'oz, Zvi Uri, "The Synagogue in the Second Temple Period as a Reflection of Alexandrine Architecture", Israeli Academic Center in Cairo, Bulletin 18 (1994), pp. 5-12 <על בית הכנסת בגמלא>.
 225. Ma'oz, Zvi Uri, "The Synagogue of Gamla and the Typology of Second-Temple Synagogues", Ancient Synagogues Revealed, pp. 35-41.
 226. Mckay, Heather, "Ancient Synagogues: The Continuing Dialectic between Two Major Views", Currents in Research: Biblical Studies, 6 (1998), pp. 103-142.
 227. Morgenstern, J., "The Origin of the Synagogue", Studi Orientalistici in Onore di Giorgio Levi Della Vida, Rome 1956, pp. 192-201.
 228. Miller, S., "The Rabbis and the Non-Existent Monolithic Synagogue", Jews, Christians and Polytheists in the Ancient Synagogue, pp. 57-70.
 229. Netzer, Ehud, "The Synagogue of Masada (Loci 1042-1043)", Masada III, The Yigael Yadin Excavations 1963-1965, Final Reports: The Buildings Stratigraphy and Architecture, Jerusalem 1991, pp.402-413.
 230. Netzer, Ehud, "A Synagogue from the Hasmonean Period Recently Exposed in the Western Plain of Jericho", IEJ, 49 (1999), pp. 203-221.
 231. Oster, R. E., "Supposed Anachronism in Luke-Acts' Use of SUNAGOGH", NTS, 39 (1993), pp. 178-208 .
 232. Perrot, Charles, "L'enigme des anciennes synagogues", Le Monde de la Bible, 57 (1989), pp. 5-8.
 233. Perrot, Charles, "Les synagogues posterieures ? la ruine du Temple", Le Monde de la Bible, 57 (1989), pp. 32-35.
 234. Perrot, Charles, "La synagogue dans le Nouveau Testament", Le Monde de la Bible, 57 (1989), pp. 36-39.
 235. Rabinowitz, L. I., "Synagogue, Origins and History in Halakha, in Aggadah and Architecture", EJ, 15 1972, pp. 579-629.
 236. Reisner, Rainer, "Synagogues in Jerusalem", The Book of Acts in its Palestinian Setting (ed. Richard Bauckham; Grand Rapids: Eerdmans, 1995), pp. 179-211.
 237. Rivkin, E., "Ben Sira and the Non-Existence of the Synagogue: A Study in Historical Method", In the Time of Harvest: Essays in Honor of Abba Hillel Silver, New York 1963, pp. 320-354.
 238. Schreiner, Stefan, "Wo man Tora lernt, braucht man keinen Tempel, Einige Anmerkungen zum Prblem der Tempelsubstitution im rabbinischen Judentum", Gemeinde ohne Tempel, pp. 371-392 .
 239. Siegert, Folker, "Die Synagogue und das Postulat eines unblutigen Opfer", Gemeinde ohne Tempel, pp. 335-356 .
 240. Strange, James E., "Ancient Texts, Archaeology as Text, and the Problem of the First-Century Synagogue", Evolution of the Synagogue, pp. 27-45.
 241. Waldow, H. Eberhard von, "The Origin of the Synagogue Reconsidered", From Faith to Faith: Essays in Honor of Donald G. Miller on his Seventieth Birthday (ed. Dikran Y. Hadidian), The Pickwick Press: Pittsburgh 1979, pp. 269-284.
 242. Weingreen, J., "The Origin of the Synagogue", Hermathena, 98 (1964), pp. 68-84 <=From Bible to Mishna: The Continuity of Tradition, Manchester University Press 1974, pp. 115-131; ראה לעיל, וינגרין>.
 243. Wilson, E. Jan, "The Masada Synagogue and its Relationship to Jewish Worship during the Second Temple Period", Masada and the World of the New Testament (ed. John F. Hall and John W. Welch; BYU Studies Monographs, Provo: Brigham Young University, 1997), pp. 269-276 צולם.
 244. Zeitlin, S. Z., "The Origin of the Synagogue", PAAJR, 1 (1930-1931), pp. <=idem, Studies in the Early History of Judaism, New York 1973, pp. 1-13; =The Synagogue: Studies in Origins, pp. 14-26>.
 245. Zeitlin, S. Z., "There Was No Synagogue in the Temple", JQR, 53 (1962), pp. 168-169.

המשך המאמר