רשימת מאמרים על בתי כנסת

יוסף תבורי

- המשך המאמר -


ארץ ישראל
 1. אבן-חן [=אדלשטיין], י', "בית כנסת עולמי בירושלים", בית הכנסת: מאמרים ומסות, ירושלים תשט"ו, עמ' פה-צ.
 2. אדלשטיין, יעקב, "בית הכנסת הגדול בירושלים", ארשת, ב (תשמ"ג), עמ' 89-92.
 3. אדלשטיין, י', "ארכיטקטורה של בתי כנסת בישראל", ארשת, ד (תשמ"ד), עמ' 93-95.
 4. אדלשטיין, י', "על תולדות ביכ"נ רמב"ן", ארשת, ה (תשמ"ה), עמ' 66-72.
 5. אדלשטיין, י', "כיצד הובאו ארונות הקודש מאיטליה לארץ ישראל?", ארשת, ו (תשמ"ז), עמ' 90-95.
 6. אלישר, אליהו, "בתי-הכנסת על-שם ריב"ז", במערכה, 8 [96] (ניסן תשכ"ט), עמ' 13-15.
 7. אלישר, א', "אור נוסף על בתי הכנסת על-שם רבן יוחנן בן זכאי", במערכה, 10 [114] (אלול תש"ל), עמ' 16-17, 32.
 8. ארליך, יחזקאל, "בצפת של מעלה", בה"כ, ג/ג (כסלו תש"ח), עמ' 143-145.
 9. בי"ר, אהרן, "מוסדות תורה ותפילה בין החומות", הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים (בעריכת מרדכי נאור), ירושלים תשמ"ז, עמ' 108-183.
 10. בן-אורי, מאיר, "בתי כנסת במדינת ישראל", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' קצה-רמב <כולל תכנון בתי-הכנסת ותכנון כלי השרד>.
 11. בן-אורי, מאיר, "בית-הכנסת בכפה הפוכה", שלוחות - עתון הנוער הדתי, סז (תמוז תש"ך), עמ' 23-24 <על הצעות לבניית בית הכנסת בקריית נצרת>.
 12. בן-מנחם, נפתלי, "בית הכנסת 'תפארת ישראל'", ט"י, ב [יב] (אב תשכ"ז), עמ' 8-10.
 13. בניהו, מאיר, "לתולדות בית המדרש בירושלים במאה הי"ז", ACUH, 21 (1948), עמ' א-כח.
 14. בנעט, איתמר-יוסף, "מקדש מעט ב'חאן' ההיסטורי בחדרה", בה"כ, ב/י (תמוז תש"ז), עמ' 29.
 15. גליצנשטיין, שמעון, "בית המדרש 'ירושלים' של ר' אליקים געציל ז"ל", בה"כ, ג/ג (כסלו תש"ח), עמ' 142-143 <בית מדרש ליד מאה שערים>.
 16. דינור, ב"צ, "בית תפלה ומדרש ליהודים על הר הבית בימי הערבים", ציון, ג (תרפ"ט), עמ' 55 ואילך.
 17. הירשברג, ח"ז, "שרידיהם של בתי-כנסת קדומים בירושלים", קדמוניות, א [1-2] (תשכ"ח), עמ' 56-62.
 18. הכהן, מ', "בתי כנסיות בירושלים העתיקה", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' שיב-שמח.
 19. וילנאי, זאב, "בתי הכנסת בירושלים באגדות ישראל", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 124-127.
 20. ז"ק, יעקב, "בית הכנסת במושב", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' קצא-קצב.
 21. טל, מיכאל, "בית-הכנסת 'מראות הסולם' של היישוב הישן בנוה-צדק", רימונים, 5 (תשנ"ז - 1997), עמ' 79-87,
 22. יזרעאלי, רמי, "בית הכנסת 'האר"י' הספרדי בצפת", אריאל, 119-120 (תשנ"ז), עמ' 158-166.
 23. יניב, ברכה, "סקר בתי-הכנסת של הספרדים בירושלים", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, ה-ו (תשמ"ד), עמ' 201-208.
 24. כרמי, רם, "'החורבה': סיפור שלא נגמר", סטודיו, 91 (1998), עמ' 66-69.
 25. לובר, שמואל יהודה (לואי), "דברי ימי 'ישורון'", ט"י, י [מא] (תשרי תשל"ה), עמ' 3, 13-19.
 26. לנדוי, בצלאל, "מאה שנות מערכה על ביה"כ של הרמב"ן", המודיע, 31.10.86, עמ' יא, יב.
 27. לנדוי, ב', "על מקומו של בית-כנסת הרמב"ן בירושלים", המודיע, 7.11.86, עמ' י.
 28. מאיר-מריל, עדינה, "בית-הכנסת הגדול בתל-אביב ותרומתו של אלכס ברוולד להקמתו", קתדרה, 57 (תשרי תשנ"א), עמ' 105-119.
 29. מאיר-מריל, עדינה, "בית הכנסת הגדול בחדרה", אריאל, 95-96 (אלול תשנ"ד), עמ' 116-121 <השווה הנ"ל, חדרה; מאה שנה ועוד. ערכו: נינה רודין ואריה אמיר. ירושלים: אריאל, 1993, עמ' 76-82>.
 30. מאיר-מריל, עדינה, "בתי-כנסת בארץ בסגנון הבינלאומי (1930-1939)", אריאל, 102-103 (תשנ"ד), עמ' 209-215.
 31. מוסקוביץ, תמר, "בית-הכנסת ותשמישי הקדושה אשר בו", אהל משה: מאה שנים לשכונה ולבית-הכנסת שלה (ערכה: נעמי פויכטונגר), ירושלים תשמ"ד, עמ' 47-94.
 32. מזר, אילת ואורית פלג, "'בית המנורות' בחפירות הר הבית - בית הכנסת הקדום ביותר שנתגלה עד כה בירושלים", קתדרה, 94 (תש"ס), עמ' 55-74 <בית כנסת מתחילת המאה השביעית לספה"נ>.צולם
 33. מלאכי, א"ר, "בית הכנסת של הרמב"ן בירושלים", או"מ, יז (תשכ"ח), עמ' 57-65.
 34. מלאכי, א"ר, "הכותל המערבי כמקום תפילה", או"מ, טז (תשכ"ז), עמ' 193-199.
 35. סמילנסקי, דוד, "כיצד הוקם בית הכנסת הגדול בתל-אביב", בה"כ, א/א (ער"ה תש"ו), עמ' 13-14.
 36. עשני, ישעיהו, "האר"י ובית-הכנסת האר"י בצפת", ספר זאב וילנאי (בעריכת אלי שילר), ירושלים 1984, עמ' 293-296.
 37. פינקרפלד, י', "בית הכנסת לעדת הקראים בירושלים", ירושלים: קובץ החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה מוקדש לזכר ר' אברהם משה לונץ, ירושלים תרפ"ח, עמ' רה-רכ.
 38. פינקרפלד, י', "בית הכנסת של אברהם אבינו בחברון", ידיעות, ו (תרצ"ט), עמ' 61-65 <הנ"ל, בתי הכנסיות בא"י מסוף תקופת הגאונים עד עליית החסידים, ירושלים תש"ו, עמ' לא-לב>.
 39. פינקרפלד, י', "בתי הכנסת בארץ משלהי תקופת הגאונים ועד למחצית השניה של המאה הי"ט", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' רמג-רנד.
 40. פינקרפלד, י', "בתי-הכנסת בעיר העתיקה בירושלים", יהודה וירושלים - הכינוס הארצי השנים עשר לידיעת הארץ, ירושלים תשי"ז, עמ' 105-109.
 41. פירון, מ', "בית הכנסת הצבאי", בית הכנסת: מאמרים ומסות, עמ' סט-עד.
 42. פירון, מרדכי, "בית הכנסת הצבאי בצה"ל", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 118-123.
 43. פליישר, עזרא, "לקראת שבעים השנים הבאות", עלי עין - ספר ישרון (בעריכת צבי כורך), ירושלים תשנ"ד, עמ' 15-21.
 44. פרנקל, יצחק ידידיה, "בתי כנסת בתל אביב", בה"כ, ג/א (תשרי תש"ח), עמ' 51-53; שם, ג/ב (חשון תש"ח), עמ' 114-115; שם, ג/ז (ניסן תש"ח), עמ' 195-196.
 45. קסוטו, ד', "ארבעה בתי-הכנסת הספרדיים בירושלים העתיקה", קדמוניות, ה (תשל"ב), עמ' 135-137.
 46. קסוטו, ד', "לזיהוי בית כנסת הרמב"ן עפ"י תאור מבנהו בדורות", מחקרים ביהדות: ספר היובל לדוד קוטלר (בעריכת א"מ ראבילו), תל-אביב תשל"ו, עמ' 278-302.
 47. קסוטו, ד', "מקור יהודי-איטלקי מן המאה הי"ח ובעיית המבנה של בתי-הכנסת הספרדיים בעיר העתיקה בירושלים", קתדרה, 24 (תשמ"ב), עמ' 41-50.
 48. קפלן, צבי, "בבית הכנסת הצבאי", מחניים, יט (ער"ה תשי"ד), עמ' 46-47.
 49. ריבלין, א"ב, "חורבת רבי יהודה החסיד בירושלים", סיני, סה (תשכ"ט), עמ' רסא-רסו.
 50. שוחט, א', "לתולדות ביה"כ על קברו של שמואל הנביא", ידיעות, ו (תרצ"ט), עמ' 81-86 <=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ שני, ירושלים תשכ"ה, עמ' 241-245; וראה עוד: ש' אסף, "לתולדות בית הכנסת על קברו של שמואל הנביא", ידיעות, ו (תרצ"ט), עמ' 141-142 (=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ שני, ירושלים תשכ"ה, עמ' 246-247); ש"ח קוק, "הערות לתולדות ביה"כ על קברו של שמואל הנביא", ידיעות, ו (תרצ"ט), עמ' 143-144 (=ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מבחר מאמרים מכרכים א-טו, קובץ שני, ירושלים תשכ"ה, עמ' 248-294)>.
 51. שטרן, מ"י, "הראש, הר המשחית, הר המשחה והדום רגלי אלקינו", ט"י, ה [לה] (תשל"ג), עמ' 26-28 <על הר הזיתים במסורת ישראל ומקומו כמקום תפילה>.
 52. Akerman, Luis Mariano, "The Evocative Character of Louis Kahn's Hurva Synagogue Project, 1967-1974", The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art; Studies in Honor of Bezalel Narkiss on the Occasion of His Seventieth Birthday (ed. Bianca Kuhnel), Jerusalem: Hebrew University, Center for Jewish Art, 1998, pp. 245-253.
 53. Cassuto, D., "The Four Sephardic Synagogues in the Old City of Jerusalem", Immanuel, 4 (1974), pp. 109-114 .
 54. Nulman, Macy, "Jerusalem's 'Yeshurun' Synagogue: A Historical Overview", JJML, 17 (1994-1995), pp. 15-30.
 55. Nulman, Macy, "The 'Dutch' Synagogue in Har Nof as it Relates to Other Synagogues in Israel and the Diaspora", JJML, 20 (1998), pp. 31-42.
 56. Weyl, Martin, "Chagall's Interior of a Synagogue in Safed", Israel Museum Journal, 10 (1992), pp. 23-30.

  מצרים
 57. אלוני, נחמיה, "גניזת קהיר ובית כנסת עזרא אינם זהים", ב"מ, כג (תשל"ח), עמ' 480-493.
 58. אסף, ש', "בית הכנסת העתיק בדמוה (מצרים)", מלילה, א (תש"ד), עמ' 18-25.
 59. בן-דב, מאיר, "בית הכנסת על-שם עזרא הסופר במצרים", קדמוניות, טו [57] (תשמ"ב), עמ' 33-39 <ראה עוד נעמה ברוש, שם, טז [61] (תשמ"ג), עמ' 37; מ' בן-דב, שם, עמ' 37>.
 60. ברקת, אלינער, "מוצא וחברה בקהילה היהודית בפסטאט במאה האחת-עשרה", פעמים, 34 (תשמ"ח), עמ' 3-28.
 61. גויטין, ש"ד, "התמודדות בין בית-הכנסת לבין הקהילה", ספר חיים שירמן (ערכו: ש' אברמסון וא' מירסקי), ירושלים תש"ל, עמ' 69-77.
 62. גויטין, ש"ד, "יציע נשים בבנין בית הכנסת בתקופת הגאונים", תרביץ, לג (תשכ"ד), עמ' 314 <תגובה למאמרו של ש' ספראי, "האם היתה קיימת עזרת נשים בבית הכנסת בתקופה העתיקה", תרביץ, לב (תשכ"ג), עמ' 329-338 (=הנ"ל, ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, תל אביב תשמ"ד, עמ' 94-104)>.
 63. גויטין, ש"ד, "בית הכנסת וציודו לפי כתבי-הגניזה", א"י, ז (תשכ"ד), עמ' 81-97 <וראה עוד: הנ"ל, "כלי כסף ובדי פאר בבתי-כנסיות של פוסטאט בשנת 1159", תרביץ, לח (תשכ"ט), עמ' 397>.
 64. גיל, משה, "ידיעות על בתי כנסת בתעודות הגניזה", כנסת עזרא: ספרות וחיים בבית הכנסת, אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר (בעריכת ש' אליצור ואחרים), ירושלים תשנ"ה, עמ' 311-325
 65. גנוז, יצחק, "בתי הכנסת שבמצרים באגדה ובסיפורי עם", י"ע, כג [53-54] (תשמ"ו), עמ' 24-30.
 66. טולידנו, י"מ, "בתי הכנסת העתיקים באלכסנדריה וסביבותיה", HUCA, 12-13 (1937-1938), עמ' 701-714.
 67. צמח, מ', "בתי הכנסת במצרים", מזרח ומערב, א (תר"ץ), עמ' 358 ואילך.
 68. Cassuto, D., "A Selection of Synagogues in Old Cairo", Bulletin of the Israeli Academic Center in Cairo, 10 (July 1988), pp. 4-13.
 69. Cassuto, D., "The Rabbinical Synagogues of Cairo", The History of the Jews in Egypt in the Ottoman Period, 1517-1914, Jerusalem, 1988.
 70. Fenton, Paul B. (Joseph), "La synagogue qaraite du Caire d'apres un fragment historique provenant de la Genizah", Henoch; studi storicofilologici sull'ebraismo, Torino 14,1-2 (1992), pp. 145-151 .
 71. Gottheil, R., "An Eleventh Century Document Concerning a Cairo Synagogue", JQR, OS 19 (1907), pp. 467-528.
 72. Gottheil, R., "A Document of the Fifteenth Century Concerning Two Synagogues of the Jews in Old Cairo", JQR, 18 (1927-1928), pp. 131-152.
 73. Le Quesne, Charles, "Cairo Restoration nears Completion", Genizah Fragments, 25 (1993), pp. 1, 4.
 74. Mosseri, Jack, "The Synagogues of Egypt: Past and Present", The Jewish Review, 5 (1914), pp. 31-44.
 75. Reguer, Sara, "Women and the Synagogue in Medieval Cairo", Daughters of the King, pp. 51-57.
 76. Ward, Seth, "Ibn al-Rif'a on the Churches and Synagogues of Cairo", Avoda and 'Ibida: Ritual and Liturgy in Islamic and Judaic Traditions (ed. Seth Ward), Leiden: Brill, 1999 [=Medieval Encounters, 5/1 (1999)], pp. 70-82.

  צפון אפריקה ארצות המזרח
 77. אלמאליח, אברהם, "בתי הכנסת בטריפולי", סיני, יג (תש"ג-תש"ד), עמ' קלז-קנה.
 78. בן-דב, מאיר, "בית-הכנסת בעליי", ספר זאב וילנאי (בעריכת אלי שילר), ירושלים 1984, עמ' 301-303.
 79. בן-יעקב, אברהם, "בתי-הכנסת של עדות המזרח", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 108-115.
 80. בן יעקב, אברהם, "בתי-כנסיות בבגדאד", סיני, נד (תשכ"ה), עמ' צה-קא.
 81. הירשברג, ח"ז, "על בית הכנסת הקדום בעיר תוניס: על שיקומה של עדה לאחר חורבנה בידי המייחדים", ב"א, ט (תשל"א), עמ' 297-314.
 82. וילבוש, זהר, "פסוקים מעוטרים על קירות בתי-כנסת", קעמ"י, ט, חטיבה ד, ב, ירושלים תשמ"ו, עמ' 13-16 <על בתי כנסת במרוקו>.
 83. יהושע, יעקב, "בית הכנסת הספרדי בדור שחלף: החום והלבביות ששררו בבתי הכנסת הצנועים והפשוטים של שנות ילדותנו", במערכה, כב [262] (תשמ"ב), עמ' 8, 30-31.
 84. יהושע, י', "בית הכנסת שבילדותי", ט"י, ה [לז] (אייר - סיון תשל"ג), עמ' 24-26.
 85. מאיר, עדינה, "בית-הכנסת הקדמון של חלב", מאוצרות ארם צובה, ירושלים: מוזיאון ישראל, 1994, עמ' 13-14 <קטלוג של תערוכה עם תמונות; appeared also in English>.
 86. פינקרפלד, י', "בית הכנסת 'הגריבה' באי ג'רבה", א"י, ד (תשט"ז), עמ' 222-226 <+לוח כ; השווה הנ"ל, "בתי הכנסת באי ג'רבה ובסביבתו", בשבילי האמנות היהודית, תשט"ז, עמ' 60-74>.
 87. קאפח, יוסף, "בתי כנסת בתימן", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' קל-קלג <= הנ"ל, "בתי הכנסת בתימן", ארשת, א (תש"ם), עמ' 62-67; =כתבים, ירושלים תשמ"ט, עמ' 953-957>.
 88. קסוטו, דוד, "בית הכנסת העתיק של חלב ותולדותיו", פעמים, 72 (תשנ"ז), עמ' 84-105.
 89. קסוטו, דוד, "בתי-כנסת פתוחים לשמים באגן הים התיכון ובאסיה", קעמ"י, 10 ג/ב (תש"ן), עמ' 9-16.
 90. קסוטו, דוד, "האדריכלות של בתי-הכנסת במרחב הים התיכון המוסלמי ובאסיה", מחניים, 11 (תשנ"ה), עמ' 204-219.
 91. שרף, מיכל, "האי הפלאי", עת-מול, ז [3] (תשמ"ב), עמ' 14-16.
 92. Furman, Jacobo, "A Glass Synagogue Lamp From Damascus", JJA, 12-13 (1986/1987), pp. 279-284.
 93. Herschberg, H.Z., "The Old Synagogue in Tunis: The Rehabilitation of the Community after the Downfall of the Almohad Dynasty", Bulletin of the Institute of Jewish Studies, 1 (1973), pp. 43-63 <מהדורה שונה של מאמרו בשנתון ב"א>.
 94. Lund, John, "A Synagogue at Carthage? Menorah-Lamps from the Danish Excavations", Journal of Roman Archaeology, 8 (1995), pp. 245-262.
 95. Nitzan-Shiftan, Alona, "The Sephardic Synagogue; The Fusion of Sephardic Jewish Tradition with Ottoman Architectural Forms", Sefarad; architettura e urbanistica ebraiche dopo il 1492, A cura di Attilio Petruccioli. Como: Dell'Oca, 1996, pp. 129-144.

  אירופה

  א. כללי
 96. בן-יוסף, מנחם, "חורבן בתיהכ"נ בשואה", ארשת, ו (תשמ"ז), עמ' 81-88.
 97. דינרי, ידידיה אלטר, "בתי כנסת בימי הביניים", חכמי אשכנז בשלהי ימי-הביניים: דרכיהם וכתביהם בהלכה, ירושלים תשמ"ד, עמ' 416 <פרק מביבליוגרפיה>.
 98. פראגר, משה, "בתי כנסת בוערים ובתי כנסת במחתרת", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 148-173.
 99. צורף, אפרים, "בתי כנסת בימי הביניים", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 78-81.
 100. קשטן, אהרן, "הארכיטקטורה של בתי-הכנסת בימי הביניים ועד תקופת האמנציפציה", האמנות היהודית (בעריכת ב"ס רות; מהדורה חדשה בעריכת ב' נרקיס), תל אביב 1996, עמ' 83-96.
 101. Busch, Ralf, "Constantin Uhde als Synagogenarchitekt", Artibus et Historiae, 17 (1988), pp. 39-48.
 102. Goldin, Simha, "The Synagogue in Medieval Jewish Community as an Integral Institution", Journal of Ritual Studies, 9 (1995), pp. 15-39 <השווה שמחה גולדין, "מוסד בית הכנסת בקהילה" הייחוד והיחד: חידת הישרדותן של הקבוצות היהודיות בימי הביניים, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1997; "הנ"ל, עיכוב התפילה - מנגנון לשחרור לחצים", שם, עמ' 157-161>.
 103. Hammer-Schenk, H., "Aesthetische und politische Funktionen historisierender Baustile im Synagogenbau des ausgehenden 19. Jahrhunderts", Kritische Berichte, Mitteilungsorgan des Ulmer Vereins fur Kunstwissenschaft, 3/2-3 (1975), pp. 12-24.
 104. Kukatzi, Bernhard, "'Wo die toten Menschen schweigen, so sprechen um so lauter die lebendigen Steine' - Eine Bestandaufnahme von nach 1945 erhaltenen Synagogenbauten und -resten", Juden in der Provinz, Beitrag zur Geschichte der Juden in Pfalz zwischen Emanzipation und Vernichtung (ed. Alfred Hans Kuby), Neustadt a.d.W. 1988, pp. 195-226.
 105. Kunzl, Hannelore, "Der Synagogenbau in der Antike", Die Architektur der Synagoge, pp. 45-60.
 106. Kunzl, Hannelore, "Der Synagogenbau im Mittelalter", Die Architektur der Synagoge, pp. 61-88.
 107. Kunzl, Hannelore, "Europaeischer Synagogenbau vom 16. bis zum 18 Jahrhundert", Die Architektur der Synagoge, pp. 89-114.
 108. Kunzl, Hannelore, "Die Architektur der mittelalterlichen Synagogen und rituellen Baeder", Judentum im Mittelalter (ed. K. Schubert), Eisenstadt, 1978, pp. 40-59.
 109. Kunzl, H., "Nineteenth Century Synagogues in the Neo-Islamic Style", WCJS, 8, Jerusalem 1982-1984, Vol. 4, pp. 71-78.
 110. Muhlinghaus, Gerhard W., "Der Synagogenbau des 17. und 18. Jahrhunderts", Die Architektur der Synagoge, pp. 115-156.
 111. Riederer, Guenter, "Kataloge Beth ha-Knesseth - Ort der Zusammenkunft: Zur Geschichte der Muenchner Synagogen, ihrer Rabbiner und Kantoren, Muenchen: Buchendorfer Verlag, 1999", Jewish Studies Newsletter Tue, 4 Apr 2000.
 112. Rosenau, H., "The Synagogue and Protestant Church Architecture", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 4 (1941), pp. 80-84 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 309-316>.
 113. Rosenau, Helen, "The Architecture of the Synagogue in Neoclassicism and Historicism", The Visual Dimension; Aspects of Jewish Art: Published in Memory of Isaiah Shachar (ed. Clare Moore), Boulder: Westview Press in cooperation with the Oxford Centre for Postgraduate Hebrew Studies, 1993, pp. 83-103.
 114. Wischnitzer, Rachel, "Mutual Influences Between Eastern and Western Europe in Synagogue Architecture from the 12th to the 18th Century", YIVO Annual, 2-3 (1947-1948), pp. 25-68 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 265-308; appeared originally in Yiddish in Yivo Bletter>.
 115. Wischnitzer, R., "The Egyptian Revival in Synagogue Architecture", Publication of the American Jewish Historical Society, 41 (1951), pp. 61-75 <=The Synagogue: Studies in Origins, pp. 334-350; R. Wischnitzer, From Dura to Rembrandt: Studies in the History of Art, Milwaukee-Vienna-Jerusalem 1990, pp. 96-105>.

  ב. איטליה
 116. ברגמן, דבורה, "שירים לחנוכת בתי כנסת בהולנד ובאיטליה", כנסת עזרא: ספרות וחיים בבית הכנסת, אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר (בעריכת ש' אליצור ואחרים), ירושלים תשנ"ה, עמ' 365-377
 117. ברלינר, א', "בתי הכנסת וסדרי התפלה באיטליה", בה"כ, ב/ז (ניסן תש"ז), עמ' 24, 29 ; ב/ט (סיון תש"ז), עמ' 13-14; ג/א (תשרי תש"ח), עמ' 36-37 <חלק ממאמרו "רשמי סיור באיטליה">.
 118. גורלי, משה, "רשימה ביבליוגרפית של ספרים וקונטרסים על הנושא חנוכת בתי כנסת בקהילות איטליה", תצליל, ט (תשכ"ט), עמ' 135-136.
 119. דוידוביץ, ד', "תכנון אולם התפילה בבתי-כנסת איטלקיים", קעמ"י, ה, עמ' 37-43. <צולם>
 120. טואף, שבתי א', "לתולדות העדה ובית-הכנסת בליוורנו", א"י, ג (תשי"ד), עמ' 249-257 <חלק מן המאמר נדפס שנית בתוך: ארשת, א (תש"ם), עמ' 68-80>.
 121. לוי, ליאו, "בתי הכנסת באיטליה", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 134-142. <צולם>
 122. נכון, שלמה א', "ארון הקודש ממנטובה בירושלים", ט"י, א [ג] (אב תשכ"ו), עמ' 22-24, 25.
 123. נכון, ש"א, "על שלושה שרידים של בית הכנסת של ליוורנו בבית הכנסת האיטלקי בירושלים", ט"י, ג [כג] (אלול תשל"א), עמ' 24-26.
 124. נכון, שלמה אומברטו, "ארונות קודש מאיטליה בבולים מועדים לשמחה לשנת תשל"ג", ט"י, ד [לב] (אב תשל"ב), עמ' 30-32.
 125. פינקרפלד, יעקב, "בתי הכנסת בוונציה", בה"כ, א/ה (שבועות תש"ו), עמ' 30-33. <צולם>
 126. פישוף, איריס, "אדריכלות בתי-הכנסת באיטליה - הבטים אמנותיים והיסטוריים", פעמים, 8 (תשמ"א), עמ' 3-19.
 127. קארפי, דניאל, "פעולת 'בית-הכנסת הגדולה' שבוויניציאה למען עניי ארץ-ישראל בשנים ת"ב-תקמ"ט", ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון - קובץ מחקרים לתולדות היהודים באיטליה, ירושלים תשל"ח, עמ' 196-208.
 128. קסוטו, ד', "סיפורו של בית כנסת - על ק"ק קאסלי ועל המוצאות את בית הכנסת שלה במרוצת הדורות", ספר הזכרון לשלמה אומברטו נכון, ירושלים תשל"ח, עמ' 176-195. <צולם>
 129. קסוטו, ד', "בית הכנסת הספרדי (פוננסינו) בגטו של ונציה", רמונים, 2 (תשמ"ו-1985), עמ' 4-13. <צולם>
 130. קסוטו, ד', "בית הכנסת של טרינו ורצ'ילזי - תקופתו וסגנונו", ישראל - עם וארץ: שנתון מוזיאון הארץ, ב-ג (20-21) (תשמ"ה-ו), עמ' 215-222.
 131. קסוטו, ד', "השפעות סביבתיות על בית-הכנסת הונציאני בעידן הברוק", קעמ"י, ח, ד, עמ' 101-105. <צולם>
 132. קסוטו, ד', "בתי כנסת באיטליה בימי הביניים", קעמ"י, ט, חטיבה ד, ב, ירושלים תשמ"ו, עמ' 1-6. <צולם>
 133. קסוטו, דוד, "ארונות קודש בקהילות הלבנטיניות באיטליה", קעמ"י, 11 ד 2 (תשנ"ד), עמ' 1-8. <צולם>
 134. Bonfil, Roberto, "La Sinagoga in Italia come luogo di riunione e di preghiera", Il Centenario del Tempio Israelitico di Firenze, atti del convegno 24 ottobre 1982, Firenze 1985, p. 36 ff.
 135. Boralevi, Alberto, "La construzione della Sinagoga di Firenze", Il Centenario del Tempio Israelitico di Firenze: Atti del convegno, 24 ottobre 1982, Florence 1985, pp. 50-72.
 136. Cassuto, David, "Il vano architettonice della sinagoga barocca in Italia", Italia Judaica, Atti del I Convegno internazionale, Roma 1983, pp. 467-482.
 137. Cassuto, D., "Le caratteristiche del Tempio italiano durante 1 secoli", Il Centenario del Tempio Israelitico di Firenze: Atti del convegno, 2 ottobre 1982, Florence 1985, pp. 16-35.
 138. Cassuto, D., "The Synagogue of Congliano Veneto", Ariel, 59 (1985), pp. 69-81.
 139. Cassuto, D., "Le sinagoghe piemontesi nell'era Barocca", Italia Judaica - 1989, Atti del III' convegno internationale Italia Judaica: Gli Ebrei in Italia dalle segregazione alla prima Emancipazione, Tel Aviv, 15-20 June 1986, Pubblicato degli archivi di stato saggi, 11 (1989), pp. 165-178 .
 140. Cassuto, Noemi, "The Italian Synagogue Through the Ages", Synagogues Without Jews, pp. 300-307.
 141. Fanucci Lovitch, Miria, "L'edificio (secc. XIV-XIX)", La Sinagoga di Pisa; dalle origini al restauro ottocentesco di Marco Treves (a cura di Michele Luzzati), Firenze: Edifir, 1997, pp. 23-33 .
 142. Ferretti, Mario, "La sinagoga di Livorno", La Nazione ebrea di Livorno; itinerari di vita (a cura di Isidoro Kahn, Dora Liscia Bemporad), Livorno: Graphis Arte, 1991, pp. 41-51.
 143. Mann, Vivian B., "The Recovery of a Known Work", JJA, 12-13 (1986/1987), pp. 269-278 <ארון קודש מאורבינו באיטליה>.
 144. Racheli, Albert Maria, "Architettura e architetti delle sinaghoge italiene del periodo eclettico", Italia Judaica, Atti del I Convegno internazionale, Roma, 1983, pp. 483-499.
 145. Vitta, Edoardo, "L'ebraismo fiorentino; il Ghetto e le sue sinagoghe", Il Centenario del Tempio Israelitico di Firenze: Atti del convegno, 24 ottobre 1982, Florence 1985, pp. 45-49.

  ג. ספרד
 146. ברקאי, רון, "טולדו - ראי לתולדות יהודי ספרד בימי-הביניים", בית-הכנסת שמואל הלוי, עמ' 22-26 .
 147. יהודה, א"ש, "בית הכנסת של ר' שמואל הלוי בטולידו וכתובותיו", בצרון, ב/ב [14] (תש"א), עמ' 101-109.
 148. מושיוב, דוד, "בתי כנסת עתיקים בספרד", מחניים, צה (ער"ה תשכ"ה), עמ' 182-184.
 149. מאלדונדו, בזיליו פאבון, "היסודות המודחאריים של בית-הכנסת 'אל טרנסיטו'", בית-הכנסת שמואל הלוי, עמ' 27-37 .
 150. עומר, מרדכי, "בית הכנסת שמואל הלוי בטולדו", בית-הכנסת שמואל הלוי, עמ' 12-22 .
 151. קמינקא, אהרון, "זכרון לבית הכנסת ע"ש הרמב"ם בקורדובה", בה"כ, ב/ח (אייר תש"ז), עמ' 13-16.
 152. תמרי, אתי, "הכתובות העבריות המעטרות את אולם בית הכנסת", בית-הכנסת שמואל הלוי, עמ' 38-45 .
 153. Assis, Yom-Tov, "Synagogues in Mediaeval Spain", JA, 18 (1992), pp. 6-29.
 154. Barkai, Ron, "Toledo - espejo de la historia de los judios de Espana en la Edad Media; Toledo - a Mirror to the History of Medieval Jews in Spain", La Sinagoga de Samuel ha-Levi, pp. 152-161 .
 155. Ecker, H. L., "The Conversion of Mosques to Synagogues in Seville: The Case of the Mezquita de la Juderia", Gesta, 36/2 (1997), pp. 190-207.
 156. Goldman, Esther W., "Samuel Halevi Abulafia's Synagogue (El Transito) in Toledo", JA, 18 (1992), pp. 58-69.
 157. Lacave, Jose Luis, "Nueva identificacion de sinagogas en Espana", Jews and Conversos; Studies in Society and the Inquisition (ed. Yosef Kaplan), Jerusalem 1985, pp. 9-20.
 158. Lopez Alvarez, Ana Maria, "La galeria de mujeres de la sinagoga de El Transito; nuevos hallazgos", Sefarad, 47,2 (1987), pp. 301-314.
 159. Lopez Alvarez, Ana Maria, with Santiago Palomero Plaza and Yasmina Alvarez Delgado, "Nuevos datos sobre la historia de la sinagoga del Transito", Sefarad, 52,2 (1992), pp. 473-500.
 160. Lopez Alvarez, Ana Maria, "La Sinagoga del Transito como marco de la exposicion 'La Escuela de Traductores de Toledo'", La Escuela de Traductores de Toledo: Diputacion Provincial de Toledo, 1996, pp. 9-16.
 161. Maldonado, Basilio Pavon, "Los elementos mudejares en la Sinagoga de El Tr?nsito; The Mudejar Elements of the El Tr?nsito Synagogue", La Sinagoga de Samuel ha-Levi, pp. 136-151 .
 162. Marin Padilla, Encarnacion, "Notas sobre una sinagoga de Zaragoza, la de 'Alhaquim'", Sefarad, 56,2 (1996), pp. 437-438.
 163. Moreno Koch, Yolanda, "Nuevas Sinagogas y cementarios en Extremadura medieval", WCJS, 9 B1 (1986), pp. 113-120.
 164. Omer, Mordechai, "La Sinagoga de Samuel ha-Levi en Toledo; The Samuel Halevy Synagogue in Toledo", La Sinagoga de Samuel ha-Levi, pp. 162-184 .
 165. Palomero Plaza, Santiago with Ana Maria Lopez Alvarez, Yasmina Alvarez Delgado, "The Heikhal, Bimah and Teivah in Sephardi Synagogues Excavations in the Samuel Halevi Synagogue (del Transito) in Toledo", JA, 18 (1992), pp. 30-47.
 166. Palomero Plaza, Santiago, Ana Maria Lopez Alvarez and Yasmina Alvarez Delgado, "Excavations around the Samuel Halevi synagogue (Del Transito) in Toledo", JA, 18 (1992), pp. 48-57.
 167. Planas I Marce, Silvia, "Nuevos datos sobre las sinagogas de la cumunidad de Girona", , Jewish Studies at the Turn of the Twentieth Century (Proceedings of the 6th EAJS Congress, vol. 1: Biblical, Rabbinical and Medieval Studies; ed: Judit Targarona Borr?s and Angel S?enz-Badillos), Leiden: Brill, 1999, pp. 493-503.
 168. Rallo Gruss, Maria Carmen, "Restauracion de las yeserias de la Sala de Mujeres de la sinagoga de El Transito (Toledo)", Sefarad, 49,2 (1989), pp. 397-406.
 169. Tamari, Ittai Joseph, "Las inscripciones hebreas de la Sinagoga de El Transito; The Inscriptions Adorning the Synagogue Hall", La Sinagoga de Samuel ha-Levi, pp. 118-135 .

המשך המאמר