םידליה ירויצב םיעבצה

ןהכ .מ

1955 ב-א תיעישת הנש ,תוברתו ךוניחל םיקפא


:רמאמה ןכות
םידליה ירויצ תנבה
עבצה
:םיעבצה לש הקילובמיסה
םודא      
הבהאב ךרוצ לש יוטיבכ םודאה      
הביא וא תונפקות לש יוטיבכ םודאה      
לוחכ      
בוהצ      
קורי      
רוחש      
םירחא םיעבצ      
םיעבצה תקולח      
רחא עבצב עבצ יוסיכ      
םילדבנ םיעבצ      
ותוכיא תא רמוש עבצ לכ ךא ,םיעבצ לש בובריע      
םיעבצ לש אלמ בובריע      


םייושע ןכש .ןמזמ םיגוגאדפהו םיגולוכיספה תא הקיסעמ םידליה-ירויצ לש םתועמשמ
יוטיב-תורוצמ רתוי הברה - דליה לש תינחורה ותוחתפתה חונעיפל חתפמ שמשל םירויצה
יוארה ןמ ,םהירויצב ול םיקקזנ םידליהש ,עבצה לש ותועמשמ רתויב תניינעמו .תורחא
.תירבה-תוצראבש הקטנוב עדונה רפסה-תיבב ךרענש ,רקחמה תואצות לע דומענש ,אופיא

תא הלעמו דליה לש ויתוריציב ןד ןושארה ךרכה .םיפיקמ םיכרכ ינשב סופדב עיפוה רקחמה
חותינ בגא ,םימ-יעבצב דליה לש וירויצ לע תעדה ןאכ הנתינ דחוימב ,ןתנבהל תודוסיה
קלח תושידקמ תורבחמה .'וכו ףדב רויצה לש ומוקמ ,תורוצה ,םיווקה ,עבצה לש םתועמשמ
ותוחתפתהב ליבקמה בלשהו םייוסמ רויצ ןיבש סחיה תרדגהל ,םירויצה תרבסהל ןרקחממ
,םידליה 150 לש םהייח -תורוק רואיתל שדקומ ינשה ךרכה .דליה לש תירוטומוכיספה
תויצקודורפר 120 רפסב .םכסמ יטסיטאטס רמוח ללוכ אוה ןכו ,רקחמה ךרענ םהיניבש
.תוינועבצ ןבור - םידליה-ירויצמ

תוצראבש הקטנווב עדונה רפסה-תיבב 1937/38 תנשב ךרענ ,םיכנחמ 13 י"ע עצובש רקחמה
.וקיסכמ ידילי לש םהיתוריצי תא בר ןמז ךשמ רקחש ,קרוי-וינמ עדמ שיא היה ומזוי .תירבה
בר רמוח לש וחותינ ןכש ,םידליה ירויצ תלאשב יניצר ןויע ליחתיש ,םיכנחמ-תדיעוב עיצה אוה
םע לכ לש םירויצב ןכ תושעל ןתינש יפכ ,םינטקה לש םתוישיא לע רוא ץיפהל יושע הז
.יביטימירפ

תועש בור רפסה-תיבב וראשנש ,שמח דע םייתנש ינב םידלי לש תוצובקב ושענ תויולכתסהה
,התיה תיללכה תומשרתהה .םירהצה תחונמלו תוירקיעה תוחוראה ןמזב תוברל ,םויה
ןוגריאל םייארחא םג ויה תמייוסמ הדימבו ,רפסה-תיבב ירמגל םיישפוח ויה םידליהש
רויצה תעשב קר אלו ,םישדח 9 ךות ,םוי םוי הכרענ תולכתסהה .םייתרבחה רקיעב ,םהייח
יטאמארדה קחשמה תעבו הינב-ירמוחב קחשמה תועשב רקיעב ,םויה לכ ךשמב אלא
ירוחאמ קחשימה-םלואל םיכומס םינטק םירדחב אלא ,םידליה ןיב ואצמנ אל םילכתסמה
.לכתסמה דצמ ףוקשו םלועה דצמ םוטא אוהש ,(לזג לש וגרוס) גרוס לש הציחמ

.קיודמ יגולופרומ חותינ וקדבנ םלוכו ,ךאשרור ןחבמב םג ונחבנ םידליה ןיבמ םישולש

םירוקיב ,תוישדח תוחיש ,יעובש ח"וד ,םירוהו םיכנחמ ןיב דימתמ עגמ םייק הז רפס-תיבב
הלועפ-ףותיש ןוצרב םילבקמו םישרוד םיאקירמאה םירוהה - ךוניח-ישק םידלי לש םהיתבב
עייסל ידכ םימייקה םיאנתב ןאכ היה םנמאש ,ונל םיריבסמ הלא םיטרפ ,הז ןיממ
.רקחמה עוציבלו תויולכתסהל

םידליה ירויצ תנבה
תושגרהבו ,ותוישיא לש רתויב תוקומעה תובכשב הרוקמ םדא לכ לצא הריציה-תלוכי
ותוגהנתהב ןירשימב הריציה-תלוכי תאטבתמ 4-3-2 ינב יבגל .ולש תוימנידה דוסיב תוצוענה
םה 4-2 ינב םידליה ירויצש ,תורבחמה יתש תועבוק ךכ ךותמ .דליה לש וישעמ לכבו
תאו הרוצה תא ,םיווקה תא ,עבצה תא חתנמ רקחמה ,םיימינפה דליה-ייח לש היצקייורפ
עקר לע קר רויצ לכ חתנל שי יכ ,אוה שיגדמ לכ םדוק ךא ;ריינה ףד לע רויצה תדמעה
תורשפא ןיא השעמל יכ ,אופיא ,אצוי .וייחבש םיימוימויה םישעמהו דליה לש היפארגויבה
תגצה לע לקהל ידכ אלא רפסב השענ הז חותינ ןיאו ,דרפנב 'וכו םיווקה תאו עבצה תא חתנל
.רקחמה

,תונוש תויתרבח תוביבסל וכייתשה רקחמל רמוח ושמישש םידליה יכ ,ןובשחב חקינ םא
ועבקנש תודבועה יכ ,רמול ןתינ ירה - תונוש תוצרא ידולי ויה ,הנוש תילכלכ המרב תוחפשמל
ויהי יכ ,רורב ךא ,םתנבהלו םידליה-ירויצ תרבסהל םיקוחכ שמשל ,ללכ ךרדב ,תולוכי רפסב
ןיב המאתה-יא שי םיתעל יכ ,ךכב ושיגרה ןמצע תורבחמה ירהו .ללכה ןמ םיאצוי דימת
םתלכי-יא תא וחיכוהש ,םידלי המכ ויה ןכו .ירויצה ויוטיבו םיוסמ דלי לש ותוגהנתה
,םירויצ טטרשל וחילצה ךשוממ דודיע ירחא קרו ;רויצה ךרד יוטיב ידיל עיגהל תטלחומה
.דחוימב הב לפטל אלב רפסב תרכזנ קר וז העפות .םיינוציח םימצע לש הקתעה קר דימת ויהש

םתוימנידל רישי יוטיב םיווהמ םהירויצ ןיא בוש 5 ליגמ הלעמל םידלי לצא יכ ,עודי ןכו
,ותוא רייצל ,10 דע 5 ינבמ ,םידלי 100 לע ליטהש ,דלפנבל לש ןויסנה םג דיעמ ךכ לע .תימינפה
לש תומד ורייצ 7 דע 5 ינב ."וגישהל םכבל לכב םיצור םתאש ,ץע חופת יולת ףנע לע" :אשונ
סחיה יפל אצוישמ רתוי ,המוצע התיה חופתה לא היוטנה עורזה :הדימה-לע-רתי הובג םדא
רתוי הברה הרוצב תישונאה תומדהו ירפה ונתינ 9 ליגמ םידליה לצא .ףוגה-יקלח ראש לא
.חופתה תא קר םידליה בור ורייצ - 12 ליגב .תננגוסמ

.םתוחתפתהל יוטיב םה םידליה ירויצש ,תורבחמה לש ןהיתונקסמל קוזיח ןתונ הז ןויסנ
עבצב שומישב הדמתהה ,םיישממ-יתלבה םיטרפה ,תוטמשהה ,רפסמב וא הרזגב המזגהה"
עדונש ןבומכ ,דליה לש ותוחתפתה בלש תא ףושחל ידכ ןהב שי ולאה תועפותה לכ - םייוסמ
ךרוצהו הביבסה וילע םיפוכשו םיעבצהו תורוצה ןמ ררחתשמ דליהש הדימב קר ךרע ,ןהל
,םה םה - "םולכ םיאטבמ םניאש םישוקשיקה" ,םייטקרטסבאה םירויצה ."תמאל ברקתהל
.הברה ונל םילגמש ,בורה לע

תא םיאטבמ הרוצהו ווקה ולאו ;םיישגרה םייחה לש םתוכיאלו םתמצועל יוטיבה אוה עבצה
לש הרוצה ,ףוסבל .תאזה הטילשה תלועפל ןוויכה תאו דליה לש תימצעה ותטילש תויורשפא
יבגלו ינוציחה םלועה יבגל ,ומצעל עבוק דליהש ,הדמעה תא הארמ ףדה לע רויצה תדמעה
,ךכב טלבתמ םידליה לשו םירגובמה לש תוירויצה תורוצה ןיב לודגה לדבהה .ימינפה ומלוע
.יולג יוטיב ומצע תא אטבמ אוה 5 ליג דע תוחפלו ,לבוקמ םכסה לכל ענכנ וניא דליהש

.-4ו 3.6 ליג ןיב בורל ,ינאטנופס ןפואב דלי לכ לצא עיפומ םדאה תומד לש ןושארה רואיתה
לגר לעב דלי ;הכוב דלי רייצי ללמוא דלי .ומצע לש תונומת בורל ןה רייצמ דליהש תויומדה
ןיב ל"נה דלפנבל ךרעש ,ןויסנה ןיינעמ .הינשה ןמ הרצק תחאה ולגרש ,םדא רייצי המוקע
םע תויומד אצומ- התא רמוחב םהיתוריצי לכבו םהירויצ לכב .ןורוויעה ףס לע ודמעש םידלי
.תומוצע םיניע

לש תילכשה ותוחתפתה םלוס תא ןייצל ידכ וב שי ףוגבש םינושה םיקלחה לש םתעפוה רדס
ףוגהו תועבצאה .םיידיה תואב ןכ-ירחא ,םיילגרה ךכ רחאו ,שארה עיפומ םדוק .דליה
,הפב שומישה ןויסנ תא דליה שכור הליחת ,תמאבו .-5ו 4 ליג ןיב םידלי ירויצב םיעיפומ
רחאו ,ויתועורזב שמתשמ אוה ףוסבלו ,וילגרב שמתשהל דמול אוה ךכ רמא ,םינזאבו םיניעב
םיטרפ וא םידגבה תעפוה .תויחל ידכ ,רתוי תוטושפ םילימב וא ,רוציל ידכ - ויתועבצאב ךכ
עבקנ ,ףאנאדוג יפל .םנויסנ לא רישי סחיב תדמוע ,'וכו םירותפכ ןוגכ ,םידליה ירויצב םירחא
עגרב קר םירותפכה םיעיפומ ,ןכ םאו ;םדאה לש וחומב םירבדה רואית יפל ילכשה ליגה םלוס
.םמצעב םהידגב תא רתפכל םידמול םידליהש

ןדה ,קרפה תא קר רוקסנ וישכעו .רקחמה יכרוע לש תויללכה תוחנהה ןמ המכ ונאבה ןאכ דע
.ונתמישר רקיע תא שידקהל ונווכתנ וז היעבל ןכש םידליה-ירויצבש םיעבצב

עבצה
םישמתשמ רפסה-תיבב .דליה לש תישיאה תוימנידל הנושארה יוטיבה תרוצ אוה עבצה
לש הרדיס םתושרב .ךכב וצרי םא תועבצאב עובצל םג םה םיאשר ףא ,לוחכמב בורל םידליה
.םנוצר יפל ,םימ ףיסוהל םג םה םילוכיו :לזונ עבצ ןהבו תונטק תונצנצ

הרושיא תא תאצומ ,םיקומע תושגרל יוטיב שמשמ עבצהש ,הנושאר החנה התוא
- םיאצמנ םהש עגרב ,עבצב ןינע אוצמל ,לכ םדוק ,םיטונ םידליה :תואבה תויולכתסהב
תונבה לצא רתוי ,דימתמ אוהו ,עיפומ עבצב שומישה .ינשגר בצמב - םתוגהנתה תניחבמ
תצובקו ,עבצב קרו ךא םישמתשמה םידלי :וז תמועל וז םיוושמ םא ;םינבה לצא רשאמ
םה הנושארה הצובקה ידליש ,הדבועה תטלבתמ ירה - תונורפעב רקיעב םישמתשמה םידלי
.הינשה הצובקה ידלימ םיינשגר רתוי הברה

:םיילאודיבידניא םירקמב םידליה לש םתוגהנתהב םג ןרושיא לע ואב הלאה תויולכתסהה
- םיבחר עבצ-ימתכב שומישל ךכ-רחא ורזח ,םיישפנ םיישק םהילע ורבעש םידלי ,לשמל
אל רשא וא ,תורוצ וא םיווק םירייצמ ויה ללכ ךרדבש ,םירחא .ןמזמ הובזעש יוטיב-תרוצ
התוא התלגתנ הלא םידלי ןיב .עבצב רייצל ,תושגרתה לש עגרב ,םואתפ וליחתה ,ללכ ורייצ
םינשה 5 ךשמ ,םימעפ שולש הרזח .6 -ו 5 ליג ירחא םג ,םירבשמ לש תונמדזהב ,הבגה-תרוצ
תויחא וא םיחא תדלוה לש תונמדזהב דימתו םיבחר עבצ-ימתכב שמתשהל ,רפסה-תיב לש
.החפשמב

דומענ ונא ."תושגרל הפש" ןיעכ שממ םה ,םייוסמ ישגר בצמל ינייפוא יוטיב םינתונ םיעבצה
ואצמש ,יפוא-ייולג םידלי .םהב םישמתשמ םידליהש ,םיידוסיה םיעבצה לע טורטורפב ןאכ
םייניפוא םה םיילרטואינה םיעבצה .םימח םיעבצ ללכ ךרדב םיפידעמ ,הצובקב םמוקמ תא
םה םיינפקות בורלו ,רגובמב םייולת םניא ,םמצעב טולשל םיעדוי םהש ,םירגוסמ םידליל
.םירגובמ םע עגמב

םיעבצה לש הקילובמיסה
םודא
.ןגה לש הנושארה הנשב רקיעב שומישב אצמנ אוהו ,ןושארה עיפומ ,ללכ ךרדב ,םודאה עבצה
לע תוגאדה הל תורזש ,הארנו ;רתוי הרישי התבוגת ,םודא עבצב תשמתשמה הצובקה
םהש דחוימב טלבתנש ןמזב ,ליגרה ןמ רתוי ,םודאב ושמתשה םיבר םידלי .היקוחו הביבסה
ויה ;תחלצומ תולגתסה ףקשל דימת אב וניא םודא עבצב שומישה לבא .םירשואמו םייתרבח
.ידיחי עבצכ טעמכ עיפוהו רזח םודאהש וא ,תישקע תוקבדיה וזיא ךכב הטלבתנש ,םירקמ
תינפקות וא תויהל הלוכי איהו ,רתויב הפירח הייווח םודאה עבצה ףקשמ הלא םירקמב
.הבהאב ךרוצ לש יוטיב וא ,היפואב

הבהאב ךרוצ לש יוטיבכ םודאה
-םרוג דחוימב רסח ותביבס יאנתב - םייתנש ךשמב וירחא ובקע תורבחמהש ,לשמל ,.א דליה
ישפנ ךרוצ דימת םיאטבמה ,םודא עבצ לש םיבחר םיחטש וירויצב אצומ התא - הבהאה
יטרפ הנהו ,הלא וירויצב דליה אצמש יתימאה קופיסה תא םג םה םיאטבמ ןמזב-ובו ,הבהאב
,הנותח לש סכט ללכ קחשמה .פ םע קחשמ לש תועש הליבשכ רשואמ היה .א" :תולכתסהה
חטש עבצו חולה לא רשי ,א ךלה קחשמה ירחא .קחשמה םויס םע םידוקירו ,םיחרוא תלבק
."רתויב רישעהו זעה םודאב בחר

בורל תשמתשמ ,תצמאמה המא לצא הבהא -תותואל דחוימב הכוז הניאש ,תצמואמ הדלי .פ"
קחשמ ירחא ,הנושארה םעפבו .ג לש התדלי ,קחשמב ,התיה איה רקובה .םיילארטיינ םיעבצב
(העסנ םאה) תלפטמ םע הדבל .פ הראשנ הז רחאל םימי 5 .םודאב ולוכ טעמכ ףד .פ העבצ ,הז
.םודאב קר טעמכ רויצ הרייצ בושו ;הלוכ תרשואמ התיהו

תועובש השולש רובעכ קר .רייצל ירמגל הלדח ,פו ,התיבה המא הרזח ,ןכ ירחא םירופס םימי
."םיהכו םיילארטיינ םיעבצב השמתשה ךא ,רייצל בוש הליחתה םאה הרזח זאמ

םיעבצל רבסה תנתונ םג אלא ,דחוימב רשוא השיגרמ איהש עגרב ,םודאב תרייצמ קר אל .ג"
ןורחאה ,ןטקה לוגיעהו ,אמא (ירטנצנוקה) לוחכה לוגיעה ,אבא ארקנ םודאה לוגיעהל :הלש
םודאב עובצל הסנמ איהו רמוחמ םינטק םיתב תרצוי .ג הפוקת התואב .'ינא ,בוהצהו
ינא .אלפנ אוה םודאש ,ןוכנ, :הירויצמ דחא תשרפמ איה .'םינפב ינאו םינטק םיתב, :תרמואו
".'םודא תבהוא

הביא וא תונפקות לש יוטיבכ םודאה
םיסג םיווק תרוצב ,ללכ ךרדב ,העיפומ םודאה עבצה י"ע יוטיב ידיל האבה תונפקותה
םילודג םיחיש תרוצב וא ,ףדה לע אצמנה רויצ הזיא םיסוכמ וא ,םידדוב וא ,םייכונא
תדמוע ,דודיעב בר ךרוצ הב שגרומש ,.ס :תודחא תואמגוד הנהו .םירחא םיעבצ םיסכמה
דימ ,רחא דלי לש ותשובלתמ לעפתמה ךנחמה תא תעמוש איהשכ ;הלש רויצה תא םייסל
רויצ רייצמ תא םודאב הסכמו חולה לא איה תרזוח זאו ,הינרופצ תא םסרכל איה הליחתמ
.ריינה לש קלח תערוק איהש ,הזכ זועב תועיבקב טעמכ ותוא הסכמ אוה ,םודאב

םודאב ףד הזיא תשקשקמ איה הז ירחא שדוח .דאמ תוקוחר םיתעל םודאב תשמתשמ .ס
."יתוא זיגרמו ילש םילגרה ןיב ץר ,ד" :תרמואו

הסכמ אוה דימ ,וירויצ לע הרעה וזיא עמוש אוהשכ ,ךא ;םילוחכ םירויצ ללכ ךרדב רייצמ .א
תוקוחר םיתעל שמתשמ אוה וירויצבו ,ענכנ ידמ רתוי דלי אוה .ב .םימודא םיווקב םתוא
םיעבצב תועיבקב טעמכ ותוא הסכמ אוה ,םודאב רויצ רייצמ אוהש םעפ לכ ,ךא .םודא עבצב
הארה ,םודאב שמתשהשכ תוטעומה תויונמדזהב היננואב הברה קסוע אוה .םיילארטיינ
.ויכנחמו וירבח יפלכ הביאו תואמצע

לוחכ
הברה תימצע הטילש לש תוגהנתהב םינייטצמ ,לוחכה עבצה תא םיפידעמה ,4-2 ינב םידליה
םישמתשמה םידליה תצובקב וליאכ הארנ .םודא עבצב םישמתשמה םידליה ןמ ההובג רתוי
הביבסה יקוחל עמשיהל םיסנמש םידליה םיכייתשמ דחא גוסל .םידלי יגוס ינש שי לוחכב
,םידלי םינמנ ינשה גוסה לאו הלא םיקוח לבקל םיצור םה ןיא םשפנ קמוע ךותב לבא
.םתורמ תא לבקל ידכ ידמל ההובג תוחתפתה לש בלשב םיאצמנו הרבחה יקוחל םיעמשנה

יוטיבב הז בצמ םינייצמ ירה ,םירחאה םיעבצה תא םיבחר םיחטשב הסכמ לוחכה םא
."ןדועמ לוחכ" :םיארוק ,םיווקב ובורו ,רתוי ןידע לוחכה םא ."הרוצע הדרח"

ההכ לוחכב ףדה תא עבוצ .ב רשאכ .'ב לוחכל 'א לוחכמ רבועה ,.ב לש הרקמה אוה ןינעמ
םירבד רמואו יכבב ץרופ אוה ,קחשמ םושב ףתתשמ וניאו להבנ ,ןשייב אוהש ןמיס ,ןמשו
ףוסב ."םתוא ךותחל הלוכי תיכוכזה ,ןולחה לע םינפה תא ומישת לא" :ןוגכ ,םמוקמב םניאש
תוחפ ללכ ךרדב הארמ .ב ,ריהב לוחכב םיקד םיווק םלוכ ,שיבכע-ירוק ןימ 'ב רייצמ הנשה
,הצובקל ותולגתסהב תומדקתהה הכישממ תואבה םינשב .הצובקל תולגתסה רתויו הדרט
.וילע בוהאה עבצה ראשנ לוחכהו

םישדוח ועבצ אלש םידלי .תולחמ ירחא תופוכת םיתעל עיפומ לוחכה עבצהש ,ןייצל יאדכ
תרוצל ,םתלחממ ואירבהש ירחא ,בוש ורזח ,לוחכ לש םיבחר םיחטש םע םירויצ םימימת
.וז רויצ

הסנמ .ד ,לשמל .תימצע הטילשל ןויסנ לש יוטיבכ ,םודא םע תופוכת םיתעל עיפומ ,ב לוחכה
,םימודא םיחטש עבוצ אוה :תויתרבח-יאל הקזח היטנ לע רבגתהל זע ןוצרבו האלמ הרכהב
רמולכ - התיבה ותוא תחקל םיאבש עגרב וא ,רגובמל ורויצ תא תוארהל הצור אוהש עגרב ךא
.םילוחכ םיוקב וירויצ תא הסכמ אוה - הרבחה יקוח תא לבקל הצור אוהש תע לכב

- םודאל לוחכב שומישמ רבעמ לש דחוימבו ,'ב לוחכב שומיש לש תובר תואמגוד איבמ רפסה
לוחכב םידליה םישמתשמ בורה לעש רפסה ןייצמ ,ףוסבל .תוגהנתהב םייונישל ליבקמב רבעמ
תא רקיעב ,יוהיזל םינתינה םינושארה םימצעה תאו תונושארה תויתואה תא רייצל ידכ
.םיתבה

םייסופיט םיטקילפנוק רפסמ תגצהב םייתסמ לוחכ עבצב םישמתשמה םידליה לע רקחמה
:םה ,רתויב םיבושחה םיטקילפנוקה ינש .לוחכב שומישל

לצא םיתעל העיפומה תושגנתה - לודגל ןוצרהו "קונית ראשיהל" ןוצרה ןיב תושגנתה
דלי ,קונית ראשיהל ונוצרל יוטיבכ תופוכת םיתעל עיפומ בוהצה .ותחפשמב םיחא ודלונשכ
זא לוחכה הסכמ ,ללכ ךרדב .תימצע הטילש רתיל עיגהל רמולכ ,רבגתהל ןוצרכ לוחכהו
.ןיטולחל וליפא םיתעל ,בוהצה

רושק לוחכה ,ונויקנבו קוניתב הרושקה תושגנתהה תא תנמסמ לוחכה עבצה תעפוה
לש תונמדזהבש ,.ז לש אמגודה תא איבמ רפסה .ךלכלתהל ןוצרב םוחה ,ןויקנל הפיאשב
יפ לע הטילשה תא שדחמ תלבקמ איה הז ירחא ;ךלכלתהל תרזוח איה החפשמב תושגנתה
-רחא ;רמוחב קר תקחשמ איה הליחת :קחשמב תוגרד לש הפוקת הילע תרבוע זאו ,תעבטה
עגרב - לוחכב םתוא הסכמו ,םימוח םיחטש עובצל הליחתמ איה ףוסבו ,לוחבו ץובב ךכ
.היתואיצי לע הנוצרמ טולשל החילצהש

בוהצ
וניאו ותמכסה תא שפחמ ,רגובמב יולת דליה .רתויב יתודלי בלשל בוהצה ךייתשמ ללכ ךרדב
ןמיס אוה שמשמ ,רזוח אוהשכו ;לוחכה ינפל ,ללכ ךרדב ,עיפומ בוהצה .ינפקות תויהל זיעמ
עיפומ בוהצה ,ילאנאהו ילארואה רוזאב תוניינעתהה תושדחתהב הרושקה תמיוסמ היסרגרל
ושיגרהש ,םידלי לש תובר תואמגוד ונתינ רפסב .הבהא ירסוחמו רתוי םירגובמ םידלי לצא םג
.בוהצה עבצל הפדעה וטילבה ךכ ךותו םתיבב םיחנזומו םיבוזע םמצע תא

ליחתמ דליהש רחאל ,םירחא םיעבצ ידי-לע ,ללכ ךרדב ,בוהצה הסוכמ הלא םידלי לצא
בוהצה תא הסכמ וניא בוש זאו ,תונפקות ישעמב ךכ לע ביגהל הסנמו ללמואה ובצמב שיגרהל
תולגתסהל יוטיב שמשמ והירה ,םירחאה ןמ לדבומב עיפומ בוהצה עבצה םא .םירחא םיעבצב
וילע הרבע ,ליגרכ ,רשואמו יולג דלי .י .תישגר הניחבמ יקלח לקשמ-יווש לש שגרלו הבוט רתוי
תא הסכמ ליחתה הפוקת התואב .תוומב רושקה יטאמרד קחשמ קחיש ןאכו רבשמ -תפוקת
אל רבכ אבא" :ורמאב ,וז ותוגהנתה תא ריבסה תועובש העברא ירחא קר .בוהצב וירויצ לכ
בוהצה תעמשמ ,(תיבה תא בזע ויבאו ודרפנ וירוהש ,ררבתנ תמאבו) "ול ךלה אוה ,יתוא בהוא
אוהו ,תולת לש בצמל תיתודלי תולגתסהב רבודמ ךא ,הבוט תולכתסה לש יוטיבכ עיפומ
,יתימא רשוא לש בצמ אטבמ אוהשמ רתוי הלא תולת-יסחי לש לקשמה-יוויש תא אטבמ
.תולתבש לקשמ -יוויש ותוא סרהנש עגרב םג עיפומ אוה ירהש

קורי
םיטלושכ ,םודאב םישמתשמה םידליה תצובקל האוושהב ,םיארנ קוריב םישמתשמה םידליה
םידליה רשאמ ,םידרח תוחפו הלועפ-ףותישל םילגוסמ רתוי הברה הז םעו רתוי םמצע לע
.לוחכב שומישל קוריב שומישה ליבקמ דואמ תופוכת םיתעל .לוחכב םישמתשמה

תיתרבח תולגתסה ,הוולש ףקשמ ,'ב לוחכ לש הפוקתה ירחא תופוכת םיתעל עיפומה ,קוריה
םייקה רשקה אוה ,קוריב םישמתשמה םידלי לצא ,ירמגל הנוש דוסי .הטקש תינוציח העפוהו
םיברמ ,ןויקנה תא וגישה אל ןיידעו האוצב ןיינע םילגמה ,םידלי .ןויקנהו ךוניחה לא
םשל המחלמ לש ןמיסכ עיפומ ,ונרכזהש יפכ ,לוחכה עבצה ולאו ;דחי בוהצו קוריב שמתשהל
.ןויקנה תגשה

רזוח והירה ,החפשמב חא תדלוהל הבוגתכ ,ביטרהל וא ךלכלתהל רזוח םיוסמ דלישכ ,םיתעל
לע רתי הדיפקמ הביבס דגנ האחמ לש יוטיבב םג עיפומ קורי ,ףוסבל .קוריב שמתשהל םג
םירייצמ ויהו קוריה עבצה תא ופידעהש ,םידליה בור .רימחמ רטשמב תגהונה ,הדימה
םידליה תאמ העבתש ,ההובג יד המר תלעב הביבסל וכייתשה ,הז עבצב םיבחר םיחטש
,הלא םירגובמ-םידלי ועיגה םישדח המכ וא תועובש המכ ירחא קר םירגובמ לש תוגהנתה
זאו ,םתאחמ תא אטבל םהל הרשפאש תוקרפתה לש הגרד התואל ,רפסה-תיב לש הריוואב
.קוריב שומישל ורבע

רוחש
יגוס ינש שי .האכודמ תוגהנתה הוולמה הדרח ,דחפ ,רוסיא רוחשב שומישה אטבמ ללכ ךרדב
:םהו רוחשב םישמתשמה םידלי

.הבוט תולגתסה ץוח יפלכ םיארמו ,םמצע לע הלודג הטילש ילעב םה תילכש הניחבמש םידלי

.הרבחה ייחב םיפתתשמ םניאו םידדובתמה ,םיבוצע ,םירדוק םידלי

תונורפעב קר הדליה השמתשה ,יצחו הנש ךשמב .ודרפתנ הירוהש תעב רפסה-תיבל העיגה .א
םיבחר םיחטשב העיבצה .םירוחש ,םיקד םיווק םע םירויצ הרצי ,רייצל הליחתהשכ .םירוחש
.שדחה היבא םע םילשהל הדליה הליחתה זאו ,ןוירהל הסנכנ אמא יכ התארשכ קר העיפוה

וניא םדוקה הרקמה םגו רוחשב-םיווק רשאמ רתוי רוחשב םיבחר םיחטש םימיגדמ בורה לע
הראשנ ,םייחל התולגתסהב תמייוסמ תומדקתה ףא לעש ,הדלי לש הרקמ והז :הז ללכמ אצוי
.רפסה-תיב ייחל הלגתסה אלו ,תכסכוסמ דאמ

,עובצל ירמגל לדח ךכ רחא ,רוחשב םיבר םיחטש עובצל ליחתה ,ןוירהל ומא הסנכנשכ ,.ג
הברה קסעו הליל ידחפמ לבס ,שדחמ ביטרהל ליחתה .איהש תוליעפ לכל לגוסמ-יתלב היהו
:רמאו חולל ברקתה .אכודמו םינוא-רסח רפסה-תיבל רזחו ,הלח .םויה תועשב םג ,היננואב
ךרדב .רוחשב קר העיבצ לש הפוקת האב הז ירחא ,"רוחשב עובצל ךירצ ינא ,רייצל ךירצ ינא"
.בוטר היה רבכ רשאכ - "יפיפ יפיפ" :רמאו עצמאב העיבצה תא םואתפ דליה קיספה ללכ
עובצל ךישמה אוה ."ךכ םישוע תוקוניתה ,לכה ירחא" :הנוע היה ,תלפטמה ותוא התניגשכ
."הליל" םהל ארק אוה בורל .םשב ולש םירויצל אורקל ליחתהו ,רוחש עבצב םיבחר םיחטש
היה .תובוב םע קחשל .ג ליחתה ,ףוסב .תופירח התואב אל ךא ,וכישמה םידחפהו הבטרהה
הצור התא ,הנטק תוחא תאז" :ורמואב ךנחמל הבוב איבמו ןהיתוטימב תובובה תא ביכשמ
ןקרופ תרוצ וז תרבגומ תוליעפב אצמו ,רתויו רתוי ,עובצל הברה הזה עגרה ןמ "?התוא גורהל
.תימינפה ותוחיתמל

ליחתה ,ימואתפ ןפואב ,ךכ-רחא .םימי המכל עבצה תא ירמגל .ג בזע ,תיבב קוניתה דלונשכ
ליחתה בושו ,ותוגהנתהב הבטה הלח הזה םויה ןמ .רוחש עקר לע םיריהב םיעבצב שמתשמ
.וירבח םע קחשמ

םירחא םיעבצ
םידיעמ םניאש ,םינשייב םידלי הברה .תוחיתמ רסוחו רשוא לש בצמ ללכ ךרדב אטבמ םותכ
.םותכב םישמתשמ םהש ךכב יוציפ םיאצומ ,םייתרבחה םייחב האלמ תופתתשה ףתתשהל
לצא הבוגת -עבצכ (קורי ומכ) עיפומו ,ךלכלתהל ךרוצה ליבשב ינייפוא אוה ,ליעל רומאכ ,םוח
איה .םינש 3 לש ליגמ היקנ התיה ,לשמל .ד .הדימה-לע-רתי דיבכמ רטשמב םינותנה םידלי
לוגס .ימומחש עבצ ןימל דימת טעמכ .העיגמו ,םיעבצה תא תבברעמ ,היתועבצאב קר תעבוצ
.תויושגנתה לש םישק םיעגרב ,ללכ ךרדב ,עיפומ אוה .רידנ יד אוה

םיעבצה תקולח
ןפואב םיעבצ בברעל ,הזמ הז םילדבנ םיעבצב שמתשהל ,ינש עבצב דחא עבצ תוסנל רשפא
.אלמ ןפואב םתוא בברעל ,יקלח

רחא עבצב עבצ יוסיכ
הקומע תימאניד היטנ ןאכ תמייק .תויטנ יתש ןיב תושגנתהל אוה ןמיס רחא עבצב עבצ יוסיכ
תא ןייצמ אוה ;תוחתפתה לש יוטיבכ יוסיכה עיפומ ןגה תונשב .תרתסומ תויהל הצורש
הטילש לש תוגהנתהל םתוא םיזרזמש ,םידלי .תימצע הטילשל תיתודלי תוגהנתהמ רבעמה
תושגנתהה תא יוסיכה ידי לע תופוכת םיתעל םיאטבמ ,םהל םיאתמ וניאש בצק יפל ,תימצע
תיתרבח תוגהנתה) םיילארטיינ םיעבצ ידי לע וז תושגנתה תאטבתמ םיתעל .הב םינותנ םהש
יוטיב אוה םימח םיעבצב הסוכמ רוחש .(הקומע תוימניד) םימח םיעבצ םיסכמה ,(הייופכ
רדסה יוניש .ירטאיכיספ לופיטל םיקוקז ,םבורב ,ךכ םיעבוצש םידליה .םירתסנ םידחפל
םיתעל ,הליעפ תוגהנתה הוולמ ,םימח םיעבצב םיסוכמ םיילארטיינ םיעבצ ,רמולכ ,יוסיכב
.(דרמ לש הרוצ תאז םגו) הלחמ וא דרמ

םילדבנ םיעבצ
הביבסה תועיבתל םינענהו תינוציח תולגתסה םיארמה ,םידלי לצא בורל תאצמנ וז רויצ-תרוצ
הבטה לש ןמיס הז ירה ,םיעבצ בברעל םה םיליחתמשכו .םינדחפ ,םיחותמ םה הלא םידלי -
.םיטלושו םיצירע םה ,תאז הרוצב עובצל םיליגרה ,םידלי הברה .יללכה םלקשמ-יווישב

ותוכיא תא רמוש עבצ לכ ךא ,םיעבצ לש בובריע
םלועה םע הינומרהב יח דליהש ,יוטיב ידיל םהב אב ;רתויב םיבוטה םירויצה םה הלא
.ומצע םעו ינוציחה

םיעבצ לש אלמ בובריע
לש ןמיס םג הלא םירויצב עיפומש ,רשפא .דאמ םיריעצ םידליל םייסופיט םירויצ םה הלא
,רתוי םירגובמ םידלי יבגל .(3-2 ינב יבגל ןוכנ הזש רשפאו) םיעבצה ןיב לידבהל תלוכי רסוח
.ןויקנל ךוניחה תיעב םע םיקבאנהו ךלכלתהל םיצורה םידליב רבודמש אוה ןמיס

ללכה לע דמלל אובל אוה דואמ ןכוסמ :הרהזהב םייתסמ ,רפסבש ידוסיה אוהש ,הזה קרפה
םימרוגה תא םג ןובשחב איבהל אוה ךרוצה ןמש ינפמ ,דבלב םיעבצה ןיינעב תוגהנתה ךותמ
.םירחאה