םידוהי םידליל רעונ תורבח

ןדא חבש

- רמאמה ךשמה -ונבוקב ידוהיה םידליה תיב

ידוהיה בוחרב תירוביצה המחלמהו תישרוש תידוהי הביבס ךותב םקוה הז יכוניח לעפמ
.תקהבומ הרוצב וב הפקתשה

תעונתו תינויצה העונתה תעפשה הילאמ ןבומה רבדכ ןאכ התייהש ,תימצעה תידוהיה הרכהה
ןויסינה תודלות תא םילעמ - םירחא םיזכרמב וכשמהו הזה תיבה לוסיח ןכו תידוהיה םילעופה
.הנורתפ יטבלו תידוהיה היעבה לכל למס תגרדמל הזה יכוניחה

רחאל .דסומה תמקהל עינמ םיטילפה תייעבו המחלמה ןאכ םג ושמיש ןטרגמואבל המודב
םידליה תייעב קרפה לע התלע זא .םדוק וקחרוה םשמש ,אטילל םיטילפה ורזח היצאוקאואה
אטילב םידוהיה יניינעל רטסינימה .םהב לפטיש ,יכוניח דסומ םיקהל טלחוהו םימותיהו םיבוזעה
להנמ םויכ) ןמהל .ז ר"דה תא ןימזה ("לארשי ירודש" להנמ ,ילאלוס ר"ד םויכ) קי'צייבולוס ר"ד
.הזה דסומה תלהנה תא ומצע לע לבקל (ןמש-ןב רעונה רפכ

ןיעמ היהש ,ןילרבב "ידוהיה םעה תיב"ב תיכוניחו תילאיצוס הדובעב ןויסינ רבכ היה ןמהל ר"דל
.ידוהיה בוחרב 'טנמלטס"ה תעונת לש החולש

יעבורמ דחאב םיבשייתמ ויה ,תויחא ,םיכנחמ ,םירומ ,םיטנדוטס ר"פע ויהש ,וז העונת ידיסח
ונגרא םה .םהל רוזעלו םכנחל ,םיבשותה ייח תמר תא תולעהל הנווכ ךותמ םיינעה ריעה
.'וכו 'וכו תיטפשמ הצעל תונחת ,תיאופר תוצעייתה תונחת ,םיליגה לכמ םידליל םינודעומ
.תילאיצוסו תיאופר ,תיכוניח הלועפב קסעש ,הזה אתה םקוה ונבוקב םג

קר לפטל הנווכה התייה הליחת ."טנמלטס"ה לש יכוניחה לעפמה היה "ידוהיה םידליה תיב"
יעצמא לכ תורסוחמ תוחפשמ ינב םיבר םידלי םהיניבו ,םידלי 300 -כ ופסאתנשכ לבא ,םימותיב
.תמדוקה תינכתה תא תואיצמה התניש ,הסנרפ

,םיבוזע םידלי הלא ויה .ןטרגמואב תא ראתמה קרפה ןמ ונל עודי ישונאה רמוחה לש וביט
םה .םקנ ישגר םבלב ויה ןכ לעו הבהא לכ םירסח ויה םהו תירמוח הניחבמ קר אל ולבסש
.םיכנחמל ןושארה םסחי היה האנשו ןומא-יא לש סחי .םהל הערה הכש ,הרבחה תא ואנש
,םיילאיצוסה תודסומה ידיקפ םתוא לכל דוגינב םיכנחמה םהל וארהש ,בלה-בוטו תובידאה
לופיי רשכה ןמזה אובבש ,הווסמ אלא הז ןיא אמש דשח םהב וררוע ,ןכל םדוק ושגפנ םתאש
.םהינפ לעמ

ינפמ ןנוגתהל ידכ לכ םדוק אלא ,דסומה םע הלועפ ףותיש םשל אל םמצעמ ונגראתנ םיכינחה
רחבנ .התוננוגתה תא תנגראמה ,בוחר-תייפונכ םויקל ךשמה ןיעכ היה הז .השדחה "תודיקפ"ה
לע ןגהל ידכ ,ךוניחה תצעומב חוכ יאב עבתו הלהנהה םע מ"ומ לכב םידליה תא גצייש ,דעו
דחא דצמ ,םתעדל ,הנוכנ הניאש ,תוגהנתה לע תונולת הצעומה ינפל םיאיבמ ויה םה .םידליה
.הנורחאה םירהצה תחורא לש הביט לע וא םידבועה

המחלמ םשל קר םייק היה אוה .דבלב ילילש יוטיב ןושארה ןמזב ול אצמ תופתושה שגר
ידכ םימרמו םירקשמ ויה םירענה .יבויח קיפאל ונווכל ךרד ושפיח םיכנחמה ,תוננוגתהו
תלהנהשכ ונתשנ םירבדה ינפ .םידגבה ןסחממ והשמ וא חבטמהמ תפסונ הנמ איצוהל
.ביטקלוק םנוגראל וארק םה .םמצע םירענל הרסמנ וללה תודסומה

.הבדנ תרותב ונתינש םידגב םישבולו דסח-םחל לע םייח םהש ,השגרהה דאמ םהילע הדיבכה
.ךכ לע הבוט ריכהלו תובדנ םהידימ לבקל דוע םהילע הנהו ,הלהנהה תאו הרבחה תא ואנש םה

.תירמוח תואמצע ידיל ביטקלוקה תא איבהל ךיא היה םיחוכיוהו תוחישה לכב ירקיעה אשונה
,ףסכה תא ועבת םה ,םידבוע וררחשו .תובר תוריש תודובע םמצע לע לבקל וטילחה םידליה
תרומת םידליה תיבל ותוא הרסמ איהו ,ביטקלוקה לש תפתושמה הפוקה תבוטל הז י"ע ךסחנש
וברה ,תודובעה לכל קחדיהל טושפ םידליה וליחתה זאו .הז רודיסל המיכסה הלהנהה .לכואה
םידדצו םיללצ םג ויה .תורחואמ תועשב הדובעה לע רוסאל ויה םיחרכומש דע ,םיברעב םג דובעל
שגוה תרחמל ירה ,ןיכפוש לש טיבע תאצוהב ךינח לש ותרזע תא השקיב תכנחמ םא םיכחוגמ
חולשל הטלחהה הדיעמ תימצעה הרכהה לש תוחתפתה לע .וז "הדובע" לע םג ןובשח דרשמל
.ללכה ןובשח לע היסנמיגל רענ

קפס ררועתנ ובש ,דחא הרקמ קר עודי ,תפתושמה הפוקל םרכש לכ תא םירסומ ויה םידליה
שינעה םירבחה טפשמו ימצע דובכ רסוח לש השעמ היה רכשהמ קלח תמלעה .וז הלאשב
.הז גוסמ תוריבע לע השק

ןאכ ולקתנ םירומה .םמצע םידליה לש םתוכמסל ןותנ היה םידליה תיבמ איצוהל שנועה
,קזנב וניחבה יכ םאו .םירענה דחא תא איצוהל ושקיבש העשב םידליה דצמ תודגנתהב
השירד לכש ,ךכ ידכ דע קזח היה תידדהה תובירעה שגר ירה ,איבמ רחא וא הז טרפש
וראשנ םיקיזמ םירענ המכש ,התייה האצותה ,תינשקע תודגנתהב הלקתנ רענ תאצוהל
,תיבה תא הלא לכ ובזע ןמזה ךשמב .תילילש התייה םתעפשהו ךשוממ ןמז דסומב
.הבוטל ונתשנ - וראשנש םיטעמהו

הכלה םירענ תייפונכ .םירבדה ינפ ונתשה טאל טאל ךא ,רדס יא םירדחב ררש הליחת
הגאדהו "ינא"ל לעמ תוממורתהה :דסומה ייחב ןושארה בלשה היה הז .הרבחל הכפהנו
.םילעופה תוגלפמ לש רעונ תוצובקל תופרטצהה :ינשה בלשה .ללכל

םג םימעפל תאטבתמ התייה וז האנש ,תטהול האנש רודח היה תינגרובה הרבחל םסחי
:םתאנשל אשונ שמשמ היה ינגרובל םהיניעב הארנש המ לכ .רחא וא הז ךנחמב המחלמב

לש הכולמה אסכ לע ותוא התלעה תונגרובהש ,רסיקה ,לודגה ינגרובה היה םיהולא"
(134)."םילעופה לוצינב וב רזעיהל ידכ ,םלועה

,היסהרפב תבשב אקווד ןנשעלו תוירגיס ןהב תונקל ידכ הטורפל הטורפ וכסח ןכלו

.(םש) ,"ונלכשה רוא לא דחא דעצ דוע ןוירטלורפה תא ברקל"ו

,הזה דסומב הלועפ תינש 5 םכסמה ,ח"ודב ןמהיל ר"ד ןייצמ - "תדל התשענ תוסרוקיפאה"
וכפהיי אלש ידכ ,םתלועפ תא הרסא אל הלהנהה .םינטקה ןיב םג הלומעת הלהנתה וז חורב
.םתעפשה רבגת אלש ידכו םיפדרנל

םע יטסילטיפקה רטשמה תא והיז םה .תינויצה העונתה םהיניעב התייה תונגרובל ינש יוטיב
,"תודבע לש בצמב םילעופה דמעמ תא ריאשהל תידוהיה תונגרובה לש הטיש" הב וארו תונויצה
.איהה הפוקתב םידוהיה םילעופה ןיב ובשנש ,תוחורה תעפשה התייה וז .(םש)

ביבסמ ץרפ תונחמה ינש ןיב בירה .ןטק טועימ וויה םה לבא ,םידחא םינויצ םג ויה םירענה ןיב
הכיח בורה ,האלמתנ םתשירד ףוס ףוס .םיירבע םירפס םג ושרד םינויצה .היירפסה ןוגראל
ח"וד םסרופ םיישדוח רחאל .תונמדזהה העיפוה הגהו .טועימה תא לסחל המיאתמ תונמדזהל
ררבתה הריקח רחאל לבא ,םיירבע םירפס וחקל םנמאש ,ןיוצ הז ח"ודב .הירפסב שומישה לע
:הנקסמה .םירפסה תא וארק אלש
,תירבעב םחלהל ךירצש הדימ התואב הנשי תד לש הנשי הפשבכ תירבעב םחלהל שי"
.(134)"תינויצה העונתה תפש

דמצנ רעונה .תונויצל הדגנתהש ,אטילב תידוהיה םילעופה תעונת לש התעפשהב ואב הלא תועד
יווהו הרבח ייח םש אצמ אל רעונה .הבזכאה האב הרהמ דע לבא .תולודג הנממ הוויקו הילא
.תונקיר האב תולודגה תווקתה םוקמבו וקיפסה אל תויטילופה תואמסיסה .ובלל בורקה

הנגההו תויתמחלמה תומגמה יכ ,םויק תוכז רבכ ול התייה אל ."ביטקלוק"ה םג ערפתה םייתניב
.ךועדו ךולה וכלה םידליה תיב ינפב

הבזכא תפוקתבו .התוררופתהב הרבח לכ םיוולמה ,ןובקירה תותוא ועיפוה רצק ןמז ךשמב
הטלתשה רעונה תעונת לש תיטנמורה חורה .הרבחה תוחתפתהב ישילשה בלשה אב וז
קירו ןטק תיב ריעה תברקב ואצמ לויט ןמזב .שדח יתרבח ןויסינ ידיל םתאיבהו םיכינחה בלב
מ"ומ רחאל .תמצמוצמ השדח הדעל ןועמ הזה תיבב םיקהל וטילחה םיכינחה .םלשנ אלש
.תינכתל התמכסה תא םיכינחה ולביק - הלהנהה םע ךשוממ

.הדובעה רחאל ,ברעב קר וליחתה םייתימאה םייחה .הדובע לש תינתחדק הפוקת הליחתה
םג .םינטקה םידליה םג ורזע תאזה הדובעב .תיבה רבעל ןמינ רהנב ולעוה םישרקו םינבל
,הצובקה תריחב .תיבה תכונח לש העשה הברקתנו םמצע םיכינחה ידיב השענ טוהירה
.וללה תושדחה תושגרהה תא ןייצמ ןמהל ר"ד .תועובש הכרא ,הזה תיבב רוגתש
האנש וא המחלמב וניא םנכותש ,אתווצ-ייח לש םייפויב שיגרהל וליחתה הנושארה םעפב"
,םיעינמה תוחוכה ...םירוענה-סוריאבו םדא יפלכ םדא לש םייבבל םיסחיב אלא ,תפתושמ
"יטוריא יפוא ילעב ויה ,םייח-תשגרה לש הכ דע עודי יתלב חתמל הצובקה לכ תא ואיבהש
.(134)

- "הרבח ייח תויהל ונורשכ" היה עבוקה קומינה יכ םא .הריחבה תואצותב םג האטבתה וז הדובע
.ךשומ יטוריא חוכ ילעב םיכינח ורחבנ ירה

.םידודנהו עבט ייח ,הלש יווהה לע ,תינגרובה רעונה-תעונת ייחל תומדתה לש הפוקת וז התייה
"םירוענה סורא"ש ,תוצובקה ראש לרוגכ היה הלרוג .הצובקה הררופתנ הנשה תיצחמ רובעכ
,םיילאידיא הרבח ייח תורגבתהה תפוקתב שפיח ינגרוב" רעונה .הלש רשקמה חוכה אוה
לש וחור יפל הניאש ,תואיצמהמ החירב םצעב וז התייה ,הקיטנמורו תודידי לע םיססובמה
ןכות הל שיו תואיצמב תססובמ איה םא הדע םיקהל לוכי הז רעונ .ידוהיה ירטלורפה רעונה
.םימי הכיראה אל ןכלו ,הזכ ןכות היה אל "ןטקה תיבבש הצובק"ל .יזכרמ םייח

.תויטנ יתש ורהבתנו וכלה .תידוהיה תואיצמב תושרתשהה תפוקת איה - תיעיברה הפוקתה
:תועוצקמל הייטנה םהל איה תינייפוא .תולגב םעה ךותב הדובע לש לאידיאל הנפ דחא קלח
.תויחאו םילעופ ךוניח ,הארוה

."ריעצה ץולחה"ו "ריעצה רמושה" :תוצובק יתשב זכרתהו ,לארשי ץראל תולעל הצר ינשה קלחה
היה יעוצקמה לאידיאה .רגובמה רעונה תיצחמ תא ףיקה כ"חא ,לטובמ טועימ היה הלחתהב
.80-70 -כ היה תוצובקה יתשב םירענה רפסמ .י"א תמדא לע הכאלמ לעב וא רכיא

ינשהו ן'זדיבוריבל הנפ ןושארה ,םינוש םינוויכל ונפ ל"נה םיקלחה ינשו ,לסוח ונבוקב םידליה תיב
.םיכינחה תונורכיזב הבוטל רכזנה ,םוחנ-רב םייח ךנחמה היה ץראל םילועה ןיב .י"אל

.ץראל הילעל תוננוכתמה ,רעונה תוצובק לע ןמהל ר"ד רפסמ ח"ודה ףוסב
תואמ םוקמ כ"חא ואצמי ובש ,רעונו םידלי רפכל םיניערג תויהל דיקפתל םתוא םיניכמ"
הזה רפכה םעפ םוקי ילוא .הלוגה תוצרא לכמ םידוהיה םימותיה ןיבש םיבוטהמ תובר
,ידוהיה םעה לש "תיגוגדפה היצניבורפ"ה תא הווהיו םימותי בושי לש תרגסמל לעמ
".שדחתמ םעל חוכ זכרמ
."ןמש-ןב רעונה רפכ"ב לעופל האצוהש ,תזעונ תינכת התייה תאז

הלהנהה .ץראל ויכינחמ לודג קלחו וידסיימ תילע םע הקספנ הנבוקב םידליה תיב תוחתפתה
.ירמגל התוא קיספה כ"חאו ותכימת תא םייתניב ןיטקה טניו'גה .יקסניבול .י ר"ד ידיל הרבע
םידליה תיב .ןטקו ךלה םידליה רפסמ .םיימינפה םייחה תויעב לכ תא החיכשה םחלל הגאדה
הצרפש הפרש ,תוקונית תיב קר ראשנו ,ץראל םינורחאה ולע -1930ב .1928 תנשב רגסנ
.לעפמה לכל ץק המש הנש התואב."תכנחמה הדעה" לש הנומתל םישדח םיווק ףיסומ וניא ראותמה לעפמה לש ימינפה ןוגראה

ירה ,לדג הבש הביבסהמ קתונמ רעונה היה ןטרגמואבב םא .ידוהיה עקרב ןאכ שי דחוימ ןיינע
.וילע הבר בוחרה תעפשהו "ומע ךותב" רעונה לדג ,ונבוקב ןאכ

םילגד ,תונומתב תקפתסמה ,תיגולויזארפה תונויצה :תוחוכ ינש םהיניב םימחלנ ןטרגמואבב
ךוניחה ןיב המחלמה הבלתשנ וז המחלמב .תיצולחה תונויצהו ,תודדוב תוירבע םילמו
.ןויסינה קספנ םישדח הנומש רחאלו ,הנוילעה לע הזב התייה הלהנהה די .היצרטסינימדאהו
.ןויסינה לש הפי רואית ובו רפס בתכ דלפנרבש ,התייה תירקיעה האצותה

רכנתה דחא .תידוהיה םילעופה תעונתב םישרשומ ויה םהינש .םירחא תוחכ ינש ומחלנ ונבוקב
,ינויצ-יטנאה ,ירטלורפה בוחרה לש העפשהה הרבג הליחת .התא םירשק שפיח ינשהו תונויצל
חצינ .י"אל ,רומאכ ,הלע קלחו ן'זדיבוריבל רגיה קלח .יוארה המוקמ תא י"א השבכ טאל טאל ךא
.שעמה רסוחו תושידאה תא תושדחתההו ןיינבה רצי

חתפתהש ,ךשמה ראשנ הנבוקב םידליה תיבל וליאו ,הפי היפרגונומ אלא הראשנ אל ןטרגמואבל
ויכרעש ,תיממעה תידוהיה תואיצמב שרשומה יכוניח לעפמ היה ונבוקב םידליה-תיב .ןמזה ךשמב
תייחתב שמתשהל חילצהש ,םינושארה םיידוהיה תודסומה דחא אוה .תישממה היווהל םירבוחמ
.יזכרמ יכוניח םרוגבכ םעה

תימצע הלהנה י"ע ,המצע תא תכנחמה ,םירוענה-תדע תדכלתמ וביבסמש ,ןכותל הז םרוג תכיפה
.ידוהיה ךוניחה ליבשב ונבוקב לעפמה לש לודגה וכרע הזב - הדובעו


םלוא דיל ןגנילרה

.1933 תנשב הינמרגב םידוהי-תיב
הדקפ תימואל-ןיבה תודהיה לש העווזה תלומעת לע הבושתכ" :זירכה וידרב ןירקה
,םרח תרמשמ ידוהי רחסמ תיב לכ דיל דומעת לירפאל דחאמ לחהש ךיירה תלשממ
,..םהישעמ לע םינוקל ריעתש
!הקוחתל דוגינב הז ירה :(היסנמיגב הרומ) דירפגיז
ונחנא ונכרד תא בשחלו ונמצעל רוזחל תארוקה ,םיהולא די יהוז :(68 ןב ונתוח) ץירומ
"."םירחא םיהולא ונדבעו וניתוקוחב ונכלה אל ,ונתודהי תא ונחנזה הינמרג ידוהי

תידוהיה היעבה תא םמכסב ,ןגנילרה יכינחמ םידחא י"ע בתכנש ,ןטק הזחמ ליחתמ הלא תורושב
ךרדה ישופיח תאו היעבה תא דימ ונל תוריבסמ ןה .(1938 ראורבפ 'ט ,142) ,םהידומיל ןמזב
.הנורתפל

המע םע םירשק הל ויה אלש ,תידוהי תכנחמ תלהנהב יכוניח דסומ םייק היה םלוא דיל ןגנילרהב
םידימלתה הובזע ,ןוטלשל רלטיה תולע םע .םידוהיו םינמרג םידימלת ורקיב דסומב .ותוברתו
יכרעל תרחא השיג בייחמ ,הלא םימיב םידוהי םידליל דסומש ,הניבה דסומה תלעב .םינמרגה
דסומה להנמ ,יבושי .י םויכ) לטנזור וגוהל דסומה תא הרכמ איה .התלוכי לע הלועה ,תודהיה
.(קילאיב תירקב "הבהא"

םיכרצל םאתהב השדח ךרדב ידוהי רעונ ךנחל םיצמאמה וכשמנ המחלמל דע 1933 תנשמ
,הינמרג תודהיב וררועתנש םישדחה

;110-ל רפסמה עיגה הל הצוחמ םידימלת םע דחיו ,הימינפב םידימלת 80-כ עצוממב ויה דסומב
.הרשע-עבש ינב דע שש ינבמ

,םידיקפתל םניכהלו םיידוהיו םייללכ םיכרעב םיידוהי תורענו םירענ דייצל התייה דסומה תרטמ
.םהינפל םדימעי דיתעהש

יאשונ ויה םה .תידוהיה הליהקהו תידוהיה החפשמה :ידוהיה יווהב ולעפ םייבויח תוחוכ ינש
ושלחנ הלא תוחוכ .םיידוהיה םייחה תא םיבצעמהו תורודה ןיב םיכוותמה ,םיידוהיה םיכרעה
יוארה ןמוקמ תא הלא תורגסמל ריזחהל רתח ןגנילרהב דסומה .ונוונתנ ףא םיבר תומוקמבו
.ידוהיה ייחב

.תבשה "ע עבקנ דסומב מ"חה לש סומתירה .יתד ןויבצ לעב ידוהי יווה היה ןגנילרהב יווהה
החונמלו ך"נתב האירקל ,הליפתל תשדקומ התייה תבשה צ"החא ישש םויב רמגנ עובשה
םירויסל ,םילויטל ,תישפוח הדובעל תורשפא הנתינ הז םויב עובשה תלחתה אוה 'א םוי
ושדקוה םימלש תועובש השש .םיכינחל היווח וקינעהו ינחור זכרמ וויה םיגחה .'וכו הביבסב
ידומילל שדוק היה ירשת שדוח לכ .םיידוהיה תועובשה ויה הלא .םיירבעה םידומילל קרו ךא
:םיגחל תונכהב וקסע םויב םיתעשכ .תירבעה ןושלה תא ודמל םויל תועש 3-2 ,תודהיה
תויעבב ולפיט תועשה רתיב םג ,הליפתל .תוניגנמ דומילו גחה תרבסה ,תוליפת םוגרת
.ידומיל טקייורפ שמש הכוסה ןינב .הז אשונ ביבס תזכורמ התייה הדובעה .י"או תודהיה
תשגרה ידיל ועיגה םה .םינוש םיטושיקבו ןוטרק תכאלמב ,רויצב ,תורגנב ודבע םידליה
.הבר תיתרבח תופתושו הריצי

ושמיש םיידוהיה םיגחה .תידוהי תינכת עוציבב וקסע חספה ינפל עובשו הכונחה ינפל עובש
.תורפסהו תונמאה ,הקיזומה חופיטל תונמדזה

ךרד .דסומה ייחב םייוטיב תא ואצמ ידוהיה םעה ייחב םירחא םייתוברת תוערואמ םג
תמושת לש הזכ זוכיר תרזעב .ם"במרל -800ה לבויל רשקב םידומיל עובש ךרענ :לשמ
.םייניצר םיגשיה גישהל םיכנחמה וחילצה םירבעה םידומילל ביבסמ בלה

עובשל תועש 4 ודמלנ הכומנה הגרדב .הנשה תומי ראשב םג ודמלנ םיירבעה תועוצקמה
.תודהיה תויעבב קוסיעל ושדקוה תופסונ תועש 2 .תועש 6 - רתוי ההובגבו

.תועוצקמה רתיב םג וגשוה תורטמה

.רבוב ןיטרמ תיב ,ם"במרה תיב ,קילאיב תיב םיתבה תומש םג םידיעמ דסומב יווהה לע

ידוהי יווהב וצר םה ,תודהיה יכרע תרבסהבו תירבעה ןושל" דומילב קר וקפתסה אל דסומה ינווכמ
דחא .האלמ הביש קר ,םתעדל ,תויהל הלוכי תודהיל הבישה .תדה תווצמ תרימש ךות יתרוסמ
."ונלש הבושתה ךרד" םיכינחה ןותיעב חז ךילהתל ארק םידימלתה

יגהנמל םיכסהל םהל היה השקו םינימאמ םניאש םיבר ויה םירענה ןיב .םיבורמ ויה םיישקה
תדעוימה ,תבשה ףאו ,םתוא האלה םיגחה לש הבורמה חופיטה .םהב ונימאה אלש ,תרוסמ
הסננ םדוק ."עמשנו השענ" התייה ךנחמה תשירד .דאמ םהילע הדיבכה ,ך"נתלו החונמל הלוכ
םיכינחה .םיכרע תאייחהל ןיא תרחא ךרד .השגרהלו הנבהל כ"חא עיגהל ידכ ,הז ןונגסב תויחל
.תוליפתב םינימאמ ןיאשכ ללפתהל רשפא יא .רשוי יא וז ךרדב ואר

הרימאה" ולא ןיעמ תורעה שי םיכינחה ןותיעב .וז םכרדב םיכנחמה וחילצה םא טופשל השק
המ" ."תודהיל קומע רשק תשגרהל ,הנושארה םעפב יתוא האיבה תוליפתה לש תפתושמה
."תודהיל ךרדה תא" - ולש הדירפה םואנב רענ לאוש " ?ןאכ יתשכר

.הלכשהל רתוי ישעמ ןוויכ הינש הנקסמל איבה הינמרג תודהי לש הבצמ

המגמה .תישעמ הינשהו תינויע תחא ,תומגמ יתשל התיכה הלצפתנ רמגה ינפל םינש שולש
םיישעמ תועוצקמל השידקה ןמזה רתי תא .םיינויע םידומיל ליבשב םויב תועש 4 החינה תישעמה
,היכירכ ,תורגנ) תוכאלמלו (היפרגונטס ,הביתכ תונוכמ ,ישומיש ןובשח ,םיסקנפ תלהנה ןוגכ)
לכב ודבע תונושארה םייתנשב .עובשל תועש 12 וקסע תוכאלמב .(תיב קשמו תוננג ,תורגסמ
.הנשה לכל תחא הכאלמב ורחב - תישילשה הנשב .הנש יצח עוצקמ

תא וריבגה ןכלו תויסכס-ולגנא תוצראל הריגהב ךרוצה תא ןובשחב האיבה וז תישעמ המגמ
.י"אל הילע תארקל רישכהל םג ונווכתה תוכאלמה תיינקהב .תילגנאה דומיל

סויג היה ירשת שדוח ינפל םימי השולש לשמ ךרד .הדובעל ןמז החינה תינויעה המגמה םג
תשגדה .'וכו םירפס תכירכב ,םידגבה ,םיכרדה ןוקיתב ,ידוסי ןויקינב וקסע .הדובעל יללכ
.ימואלה ךוניחה יכרצו םיילאוטקאה םיכרצה לשב ןאכ האב תישעמה המגמהו הדובעה

ךותמ תצקמבו ,תונויצה תעפשה ללגב תצקמ - םויה םינופ םידוהיה ונחנאש ,הזב קפתסהל ןיא"
ידוסי םוקמ שידקהל שרוד אוהו ,ולש ח"ודב לטנזור .ח רמוא "הכאלמלו תואלקחל - םיאנתה חרוכ
.רעונה רחבי עוצקמ הזיאב בל םיש ילב הדובע י"ע םלועל רצוי סחי בוציעל

הרבחה ןוגרא
וז ,תישיא הטירוטוא ןיב ןיחבהל שי לבא .ךוניח לכל סיסבה תא הטירוטואב האור דסומה להנמ
לש אלא תישיא הניא הטירוטואה לארשי תודלותב .םיכרע לש הטירוטוא ןיבו ,רתויב תלבוקמה
.התעפשה הלדג הדימב-הב ,ויוטיבו קוחה תומלגתה התייה תוישיאהש הדימב .תדה יקוח
.םיקוחה תעמשמל הרס אל תוישיאה םא ,תמלענ התייה וז הטירוטוא

אלל םידוהיה וראשנ - הז קוח רערעתנשכ .םינש יפלא ךשמב ירבעה םעה תא וכניח תודהיה יקוח
חוכ תא באוש ךנחמה .םיכנחמ םיכרע לש הטירוטואה לארשי ידלי ךוניחב תערכמ ןכלו .הטירוטוא
."תילנויצקנופ הטירוטוא" יהוז .הלאכ םיכרעמ ותעפשה

ךינחה תא תמיוסמ הדימב םיררחשמ םה .הרבחה ייח תודסומב םלגתהל םיכירצ םייכוניח םיכרע
תכנחמ תוישיאל רתויב הבחר תורשפא םיחינמ םהש יפ-לע-ףא ,תכנחמה תוישיאב האלמ תולתמ
.תיתימא

םיכרע .תידוהיה הליהקהו החפשמה הייחב תערכמ העפשה ילעב םייתרבח תודסומ ויה תודהיל
.לארשי ידלי ךוניחב לצנל שי הלא

ס"היב-תדע לע תרוקב וחתמ ןגנילרה יכנחמ .הרבחה ייח ןוגראב תורחא םיכרדב הכלה ןגנילרה
אבילאש העשב ,דסומה ייח תא םמצעב םילהנמ םה וליאכ ,םידליה בלב תוילשא תרצוי איהש לע
.(םיסג םימעפו םיקד םה םימעפש) םיטוחה לכ תא םיכנחמה םיכשומ תמאד

לע ועיפשה הנושארה הפוקתב םנמא .רכינ יתרבח ןוגרא לכ אלל ויה וללה םינושארה םישדוחה
לוע תקירפ לש םינמיס וארנ ךכיפלו ,ןשייתהל וכרד שודיח לכ לבא .םישדחה םירודיסה םידליה
לכ ןהב ואר אלש םושמ ,תויללכ תוחיש לכמ םיכנחמה וענמנ טקש-יא לש וז הפוקתב .תעמשמ
.םירגובמה םידימלתה תשירד יפל ןושארה עברה ףוסב קר ומייקתה תונושארה תוחישה .תלעות

תא לבקל ועיצהו ס"היב-תדע לע הברה ועמש םידליה .יתרבחה ןוגראה תייעב הדמע קרפה לע
.תרחא הרוצ דסומב םייתרבחה םייחה ןוגראל ונתנ םיכנחמה .תאזה הרוצה

הרבחה ,תורבח 7 ויה דסומב ,םייתרבחה םייחה ןוגראב ידוסיה אתה התייה "הרבחה"
-שאר) דימלת דמוע השארכ .ןווכמו ץעוי הל שמשמה ,דסומב םידבועה דחא ביבס תזכרתמ
,ףרודסרקיובש "הרובח"ה םע ההז הניא ןגנילרהב הרבחה .ריעצ דבוע םג םימעפלו (הרבחה
."תינכט" הצובקמ רתוי בושח םרוג הווהמ איה ,םירחא תודסומ חסונב "החפשמ" הנניא ףא איה
הריחב ךותמ תרצונ איה .םינוש םיליג ילעבו םינימה ינשמ םירבח ויה 12-8 הרבח לכ ךותב
םה .החישל עובשב םעפ ופסאתהו ולייט ,דחי ולכא אלא ,דחי םירג ויה אל םידליה ,תישפוח
,הרקיב ,הירבח לע ח"וד הלביק הרבחה .וקחשו רפס וארק ,םהיניב םיתורישה תא ורדיס
,תונוש תודובע המצע לע הלביק ,רבחל סרפ הקינעהו הלליה ,השינעהו הריהזה ,העבת
.דכלמ םרוג ויה הלא םידיקפת ,'וכו דומילה ירדח טושיק ,ןותיע תאצוה ןוגכ

התייה הרבחה .ליג ילדבה תמחמ תפתושמה הלועפב םיישקה לע תונולתה ובר ןמזה ךשמב
םיישקה תא חיכוה ןויסינה ,םיליגה לכמ םירבח הליכה איה :ךנואמה ןורקיעה יפל םדוק היונב
.הזכ ןוגראב

- ינב ויה ןהמ תחאב .ךרעב דחא ליג ינב ויה הירבח ,א .ז ,יקפוא דוסי לע תורבח יתש ורצונ הנהו
.12-11 ינב הליכהש ,תישילש הרבח םג הרצונ ףוסבלו ,11-10 ינב - הינשבו ,10-7

ןויסינ השענ .םירחא םיליגל סחיב םג יקפואה ןורקיעה תמשגה תא ושרד םירגובמה םיליגה
ןויסינה .םיליגה יפל "תבשה-יגנע" תא ןגראלו תודרפנה תורגסמה תא םייקל :הרשפ לש
.תיקפוא - הזמ הלעמל ,תכנואמ הקולח היהת 12 ליג דע "להקה" טילחה 1937 תנשבו ,לשכנ

,תורבחה םוחתל ץוחמ תושיגפ לש תורשפא היהת םירגובה םידימלתלש ,םכסוה

:היה ודיקפתמ "תורבח"ה דעוו תא וויה תורבחה ישאר
,"תורבח"ב הלועפה תא זכרל
תורחוב תורבחה .םידבועה ןיבמ רבח ,תורבחה שאר דמע ושארב ."להק"ל תועצה לע ןודל
םישנוע םיעיצמ םה ,תונולתב םינופ םהילא ,להקה לש תוחותפה תובישיב םיפתתשמה ,ןחוכ-יאב
."םיחילש" םיארקנ םה .ןחלושה דיל טקשה לע םידקומה

םתדובע ,םתוגהנתהש ,םיכינח םה וירבח .הרבחב רתויב בושחה דסומה אוה " להקה "
דסומב תוהשל םיכירצ ויה םה .דסומב םייחה יבצעמ ןיב תויהל םתוכז תא וקידצה םהידומילו
.תוחפל ,םישדח 3

ןוגראב ןד אוה ,לכה תא תובייחמ ויה ויתוטלחה .דסומה ייח לש םיידוסי םיניינעב ןד "להק"ה
ןונקתה םכוס הנש ךשמב םינוידמ האצותכ .'וכו םויח רדסב ,תורבחל םיכינחה תקולחב ,תיבה
.תיבה לש

.תוחותפ להקה תובישי ויה תודחוימ תועינמ ויה אל םא

חוכ יאב ינשו "להק"ה ירבח י"ע ורחבנ םירבחה רתי .להנמה י"ע ונומ םינושארה םירבחה תשמח
דמעומה תא ותרבחב רוריב רחאל עיצה הרבחה שאר .תובישיב תועיבקב םיפתתשמה ,םידבועה
.להקל העצהה האבוה תיללכ המכסה רחאל ,תורבחה דעוול

ךשמל להקה ךותמ םירחבנ השולשו סנרפה ,דסומה להנמ .םישארה דעוו דמע "להק"ה שארב
,ךרוצה יפל סנכתנ להקה .םידבועה רבח תובישיכ ףתתשמ היה םישארה דעוו .םישדח השולש
תוטלחהה ויה םידחוימ םירקמב .תולוק 5 לש בורב תולבקתמ ויה תוטלחהה .סנרפה י"ע ןמזוהו
תודסומה ינש תא םיסנכמ ויה ,תועד יקוליח ולגתנ םא .רושיאל - םידבועה תבישי ינפל תואבומ
:השנעה תוכז התייה להקל .תפתושמ הבישיל
תישיא הפיזנ
להקה ינפל הפיזנ
תיבמופ הפיזנ
.להקהמ האצוה , להקה תובישימ תינמז האצוה
להקב ויה 1937 תנשב .תורבחה שאר ינפל וא דעווה ינפל ןנואתהל היה רשפא להקה ירבח לע
.םירבח 15

הרוצב םיליעפ םהו ליאוה ,םהל דוע םיאתמ וניא דימלת םאש ,התייה להקה ירבח תשגרה
.םהלש ירפכה ךוניחה תיב ןיינבב תרגובמ

םויה רדס
1934 ףרוח
6.55 המיק
7.10-7 תולמעתה
7.25 רקוב תחורא
8.15-7.45 רדחה רודיס
12.10-8.20 םידומיל
12.45 םירהצ תחורא
3.30--2.30 םיתוריש
3.35 החנמ
5 3.50- םידומיל
6.30--5 הציחר ,ס"יבל הדובע
6.30 ברע תחורא
8 - 7.15 יונפ ןמז
8 םינטקל הניש
9 8- םילודגל הדובע
:'ו םוי
12.50 םירהצ
3.15 החנמ תחורא ,יוקינ
תבש ידגב תשיבל
פ.-15 4.30 םירדחב הדובע
5.30 הליפת
רחואמ רתוי העש יצח ןושיל םיכלוה
תבש
8 המיק
8.45 רקוב תחורא
9.30 הליפת
12 החורא
3.30 החנמ תחורא
5 הלדבה
6.30 ברע תחורא

לכב םיפתושמה םהיתודוסי לע ,ךוניחה יתב ידוהי יכוניח ןויסינכ לכ םדוק ןיינעמ ןגנילרהב ןויסינה
םייתרבח םיכרצ קופיסל ךרד םישפוחמ אלא ,תויללכ תויכוניח תועיבת קר אל םיקפסמ ,תוצראה
.םיימואל וא

ושפיח םה .ףדרנ םע ינב לש ךרד ישופיחל המגוד אוה ןגנילרהב םידוהי ידליל ירפכה ךוניחה תיב
ברקל וצר ןגנילרהב םיכנחמה .רתויב הנוכנכ םהל התארנש ךרדב ,םשרושל ורתח םה ,םמצע תא
תרוסמו תוימואל םליבשב התייה תודהיו תודהיה לא ,ידוהי ךרע לכמ םיקוחרה ,םיריעצה תא
לבא .חוכיול םוקמ ןאכ ןיא ירה ,תימינפ הנומא ךותמ תעבונ תיתדה תרוסמל השיגה םא .תיתד
ילב םיימואלהו םייתוברתה ויכרעו םעל הרזח ןיאש ,תילכש הרכה ךותמ אב הזה ןורתפה םא
,םירקמה בורב החיכוה תואיצמה .ךכ לע םיבר םיררוע ,יאדו ,ואצמי ירה ,תיתדה תרוסמה שודיק
.םעה לש םיימואלהו םייתוברתה םיכרעה תייחתל תורחא םיכרד שיש

םמויקש ידכ ,תושגדה לכ םיאטבמ םניאש ,םיגהנמ תופכל ךרדה תיארנ ןיא תיכוניח הניחבמ
םיקודה םירשק שיש ,תעדוי היגולוכיספה םנמא .ךנחמה ןיינועמ םהבש ,תושגרהה תא ררועי
.יבויח סחי ךותמ םיעיפומ םייוטיבהשכ ,לעופ הז קוח ,ןהייוטיב ןיבל תויווח ןיב םילמוג-תעפשהו
גישמ ךנחמהו הלדג תודגנתהה .תעדה תא תוחינמ תואצותה ןיא ,ןוצר-יא םתוא הוולמ םא
סחיה עודי .םיכינחה םע םכסהה אוה - החלצהל ןושאר יאנת .הצרש הממ ךפהה תא םיקרפל
אלא ,הנומאל יוטיב הניא הליפתה םהבש ,ץראב םייכוניח תודסומ המכב ,לשמל ,ןוזמה תכרבל
.תונווכל םידגונמ םה םיגשיהה .הלהנהה תארוה

,תודסומ לש תואמגוד ונאבה .תיכוניחה התניחב אלא ,המצעלשכ היעבה אל תניינעמ הז הרקמב
קשמה וויה םירחא תודסומב .ירוטזינולוקה לעפמה היה יכוניחה םלעפמ לש יזכרמה ריצהש
היה ירקיעה קבדהש ,תואמגוד וניאר בושו .תכנחמ תוברעתהלו יתרבח דוכילל קבד ןיעמ וניינבו
דקומה תדוקנ איה ויכרעלו םעל הבישה :הז הרקמב .'וכו 'וכו םירוענה ינבל שדח םייח ןונגס תריצי
עקר םישמשמו בלה תמושת לכ תא םיזכרמה ,םילעפמ םה םידוהיה םיגחה .תיכוניחה הלועפב
תועובש ,תוניחבה לכמ טקיורפ ונה ,לשמל ,הכוסה ןיינב .תילקיזומ ,תיתונמוא הלועפל חונ
ךיא המגוד ונינפל .הנשה ךשמב םייחה ךלהמ לכל סומתירה תא םיעבוק םיירבעה םידומילה
.הנושאר הגרדממ ךנחמ םרוג םתוברתו םמע לע םיפדרנ םינב תוקפרתה לש קזחה ןוצרה הווהמ

ויה םירומהש םושמ אלו ,םידוהי םה םידליהש םושמ אל .קהבומ ידוהי דסומ ןגנילרה היה ךכיפל
.יכוניח זכרמו הרטמ ושענ היכרעו תודהיהש םושמ אלא ,תירבע םידמלמה ,תימואל הרכה ילעב
םכרע ללגב קר אל האב םתשגדה .ימואל ידוהי ןויבצ ולביק הז דסומב הדובעהו הכאלמה םג
דוחייבו ,הינמרג ידוהי ברקב וררועתנש ,םיילאוטקאה םיכרצה ללגב םג אלא ,יללכה ישונאה
."אפרנ הדובעבו" :דהה תא עמוש התא ןאכו ."הדובעב וניקל" םידוהיה ונחנאש םושמ

המוד איה .יטרקוטסירא ןווג תלעב תינויצוטיטסנוק היכרנומ ןכ רמול רשפא םא ,התייה ןגנילרה
ילהנמ ןיב לידבמה וקה וידיקפתב דימתמה ,להנמ לש ותוישיא םהב תטלבתמש ,תודסומ הברהל
םהילעש ,םיילגנאה תודסומל ול יומיד-דצ הזב .םמצע םידימלתה ןיב םג רבוע ,םילהונמהו דסומה
,םיכינחה םתוא ;יתוהמ אוה לדבהה וליאו ינוציח אלא וניא יומידה לבא .םינושארה םיקרפב רבוד
תוכמס םג םהל התייה אלא ,ךנחמה להנמה לש תוארוה יעצבמ קר ויה אל ,"להק"ל וחפוסו ונומש
דעצ ןאכ השענ ןכ לע רתי .דסומה לש תיטרקומדה ותרוצ תא העבק וז תקקוחמ תוכמס .תקקוחמ
ןווגה .דסומב םידבועה תובישיב ופתתשה (םישארה דעו) "להק"ה חוכ-יאב השולש :רתויב ינוציק
ונתינ ,הל קרו ,הלו םינבומה לכב תידיעה הרחבנ םיכינחה ןיבמש ,הזב אוה יטרקוטסיראה
,תוירחאה תוכזב אלא ,הנוה וא הסוחיי םושמ היטרקוטסירא תאז התייה אל .תובחר תויוכמס
וירבח תשמח .רחבנ אל (הצעומה) "להק"הש םושמ רבגוה הז ןווג .בוטה ןוצרהו תורגבה
הכורכ התייה היצטפואוקה ."להק"ה ירבח י"ע וחפוס ראשה ,להנמה י"ע ונומ םינושארה
לבקל ךרוצ היה דוע הז לכ ירחאו .טלחומ בור תשירדב םגו תועבצה המכבו תובר תודבכהב
.םידבועהו להנמה םעטמ רושיא

ןובשח לע ובחרוה םיטעמה לש תויוכמסה .וז הקוחל סיסב שמיש אל םיכינחה תלוכיב בר ןומיא
.תויוכזה ילעב לש םוצמצ

תא האר) 1931 תנשב באהאג י"ע וסנכוהו דלאונדואב ולחש םייונישה תא ונל הריכזמ הטישה
דלאונדואב ,ןאכ "להקה" תא המ תדימב תוריכזמ ל"נה דסומב "תורמשמ"ה .(דלאונדוא לע קרפה
לע ססבתמ ןגנילרה לש ימינפה הנוגרא םג .תמייקה היטרקומדה ןמ קופיס רסוח ךותמ ואב םה
הדעה" תעונתב רבשמל יוטיב היה ןגנילרה רטשמ .תומייקה ס"היב-תודע רטשממ קופיסה רסוח
.תויטרקומדה "תכנחמה
היפרגוילביב

:ןטרגמואב - קרפל
132. Dr. S. Bernfeld: Kinderheim Baumgarten. Berlicht uber einen ernsthaften Versuch
mit neur Erziehung. Judischer Verlag, Berlin 1921.
133. Dr. S. Bernfeld: Die Schulgemeinde und ihre Funktion im Klassen kampf. E.
Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1921.
.1948 היבחרמ ,דלפנרוק .ע :םוגרת .רעונהו טעה .דלפנרב .ז .א133

:ונבוקב םידליה תיב - קרפל
134. Dr. S. Lehman: Von der Strassenhorde zur Gemeinschaft. Aus Dem Leben des
"Judischen Kinderhauses in Kowno".
135. Dr. S. Lehman: Notwendigkeit der neuen Gemeinschaft. Beitrag zum Programm
einer neuen j?dischen Jugendgemeisnchaft. Der Jude.
יד ןיא טלאטשנא ןופ גנולקיווטנא רעד ןגעוו טכיראב א .ענוואק ןיא זיוהרעדניק סאד - יקסניבול .י .רד .136
.1933 ענליוו .אוויי .דנאב רעטשרע .גיגאגאדעפ ןוא עיגאלאכיספ ראפ ןטפירש .1929-1925 ןראי
טעוועדאהעגפיוא טראד זיא סאוו םענייא ןופ גנוביירשאב) זיוהרעדניק רענוואק ןיא - רכאס השמ .137
.םש (.ןראוועג

:ןגנילרה - קרפל
.Bericht: 1933/1934 .138
.Bericht: 1934/1935 .139
.Bericht: 1935/1936 .140
.Bericht: 1936/1937 .141
.1935-1938 (דסומה ןותע) "ונייח" תונוילג .142


רמאמה תליחתל הרזח