םוי םוי ייחב רוטקודה

ןונרא ףסוי

1955 'ד תיעישת הנש ,תוברתו ךוניחל םיקפא


שונאי -ב תודקמתה ךות קא'צרוק שונאי לש םימותיה תיבב םוי םויה ייח לש רואית :ריצקת
.םימותיה תיבב דבעש םדא ידי לע אבומ רואתה .קא'צרוק

השרו ,קא'צרוק ,האוש :חתפמ תולימ

תואובמ -ירעש בוחרה ידדצ ינשל .םינבא ףצורמה ,הנלאמכורק בוחר לש וכרואל הליבומ ךרדה
םידלי . . . ו הכאלמ-יתב לש תלוספ ,ךולכל ,ןיכפוש -ימ ,םילעופ-יתב לאו תשורח-יתב לא
הזה ינוציחה םלועה ןיב דירפמהו תואובמה לכמ הנושה ,92 'סמ רעשב םיסנכנ ונא .םיכלכולמ
.תומוקה שמח ןב לודגה תיבבש "קא'צרוק ידלי" לש םמלועו

דמוע (םילודגה ויסיכ ינשב תונותנ וידי) קורי קולח שובל תינוניב המוק לעב שיאב לקתנ רצחב
אוה ןיא .וינפ לע תובבוש-לש-ךויחו וביבס תורת תויסדנוקה תולוחכה ויניע .ףיקשמו דצה ןמ ול
ויפואל המיאתמ תינוקאל הבושת והנעי - וילא הנפי יכ דלי .רשפמ וניא ףאו ךירדמ וניא ,ברעתמ
.וב רביד אוהש ,ןיינעל לאושה לש

ינניא" ?"רוטקודה ןכיה" אוה עדויה ,לואשל קולחבש "רעושה" לא הנפתו ,תרבג ןמדזת םיתעל
הוולש וינפ םיקיפמ - החידבה החילצהשמו .תובידאב הנעי - "דרשמה לא תונפל הילע . . . עדוי
שיאה היה "ירזכא" .החמש לש ץוצינ ץנצני תוטקשה ויניעבו קוחצב ץורפי עגר רובעכו תומימתו
.ותצע לוטיל עובשב םעפ תואב ויהש ,ינגרוב-ריעזה דמעמה ןמ תוהמאה יבגל

,םיטע ,תורבחמ ובו) ןורא :הטוהיר .רטמ X22.5 היתודימש - "תונח"ה ול השמיש הלבקה-רדח
איהו ץועיה רחאל ןאכמ תאצוי השא שוגפל תלוכי תחא אל .תואסכ ינשו ןחלוש ;(ב"ויכו תונורפע
םע השא - וא ;"...תעגושמ םאה אלא ,הלוח הדליה אלש" הל רמאנש םושמ תינבצעו תשערנ
ןורפ רבכ ןבה יכ ,רוזעי אל רבד םושש" :הל רמא רוטקודהש לע הבלענש ,אירבהו לדוגמה הנב
. . . השא ול תתל שיו

ךיא ?התוא עזעזא ךיא ?הנב תא תוקלהל התוכז לע תרבדמה ,םאל דיגא המו רמוא היה ונלו)
.("?העיגה ורורחש תעש יכו ,שפוחל תוכז שי ןבלש ,הל ריבסא

לא .םילענל-תונוראה ודמע םש םירדח לא ,הטמל תוגרדמ המכ וליבוה תיבה לא הסינכה ןמ
.תוחלקמהו ,םינסחמה ,חבטמה

עוקש .דצ לכל םימ םיזיתמהו םישעורה ,םינבה לש םימורעה םיפוגה ןיב קא'צרוק דמוע תחלקמב
.םהישאר תא ףפוחו םהיתובג תא ףשפשמ :הכאלמב אוה

.תקלצ - םירענה דחא לש ופוג לע
"?ךל ןינמ הזו" -
.(ב"י ןב אוה התע) ןטק יתייה רשאכ דוע . . . הז"-
הזש ,הרמא אמא . . . לודג עצפ יתלבק ינאו . . . תוכמ וציברה ,םהיניב ובר ונלש בוחרב םירוחבה
". . . הברה ורזע אל שיבכע-ירוקו םימה יכ ,באכו הלגומ התיה ןמז הברה .ןיכסמ
". . . ןבסל קיספא יכ ,טקשב דומע ?הז עצפ ךל היה ןמז המכ" -
" . . . םישדח המכ ,א" -

.המודא תישושבג התלגתנ םינבה דחא לש ושאר תפיפח ןמזב
"?תאז ךל רדיס ימ" -
". . . םילפכ לפכ ול יתרזחה ינא לבא" -
"?ימל" -
,ופוצרפ לע םיאור םויה דע .לזרב טומב ופא תא ול יתחתפ ינא לבא ,שארה תא יל חתפ יחא" -
. . . האר אל וישכע דע רוטקודה םג .ריתסהל לוכי ילש תא - ינאו .ול יתישעש המ
.הביסה תא ןוחב- homo rapax דליה לע רמאתש דעו "homo homini, lupus est" :רמוא היה ונלו)
,ץוחמ לוק-תב םניא תוניירבע לש ףוריטו סנוא ,תורכיש יאצאצ ןכש .ונתמשא וז - םהלש תוקלצה
.("תיבמ ווצ אלא

םיעצבמל םוקמה וב ,לודגה םלואה לא ,הלעמל תוגרדמ המכ וליבוה תיבה לא הסינכה ןמ
קא'צרוק .תוחוראה ןאכ ונתינ םויב תועובקה תועשב .הלוכ הרבחה לש םייתוברתהו םייתרבחה
.ומוקמב בשי גנוגה לוק עמשהב .םידליה ןיב בשוי היה

םירבדו רמוא ילב .הדיצה המשו םתוא תסרופ .םחלה ימורק תא תלכוא הנניא הנטקה הי'זדנא
.הכילשמ הי'זדנא רשא תא אוה לכוא ;וללה םימורקה לא רוטקודהו לש ודי ,םוי םוי ,תטשומ

הי'זדנא ?לכאתש ענכשלו ריבסהל תוסנל אל עודמ :המת ןחלושה די-לע בשויש ,ריעצה ךנחמה
רוטקודה ןיב רוטניק-תחיש תמקרנ ,החוראה ירחא ,םיתעל .לכה לעו הברה תרפסמ ,תינרבד איה
.הניבל

ןניאש ,םחלה-ימורקב ובשומ םוקמש ,דש לע םידליל רופיס "רוטקוד"ה רפסמ םימיה דחאב
רפסמו דשה עיפומ וב ,םולחב םייתסמ רופיסה ,דשה דגנ תומחול ןה ךכו םימורקה תא תולכוא
םיעטה קלחה תא תולכוא ןניאש ,ךכ ידיל ןאיבהו תותבסה תא "רדיס"ש ךיא ,תמלוחה הדליל
. . . םחלה לש רתויב

.איה תועשר - לכה לכאיש ,דליה לע ףוכל ,ןאכ םיליעומ םניא עונכשהו הקעצה" :רמא ונלו)
.שפנב - (?דיורפ ,רלדא ?עדי ימ) - היגולוכיספה .םיינישב הביסה תא שפחת הקיטסיטנדה
לא - םייתוברתה םיפתרמה לש הקיתסימה יקמעמ לא יתוא םיאיבמ ילש םידליה לש םייחה
.("םהלש תותבסה לש הלכשהה לא ,תולפטה תונומאה

.עדא אל - ?רופיסה ןמ האצותכ םאה .םחל-ימורק לוכאל הליחתה הי'זדנא

האציש תונבה תחא הנתנש הבושתה לע ,תעדה -תוחידב ךותמ ,ורפסב קא'צרוק היה האגתמ
-תיבלו הטימל ,תוינבגע-קרמל" :הרמא - רתויב תעגעגתמ איה המל ,הלאשל .םימותיה תיב תא
."שומישה

םייתוברת םיאנתו החונמ ,לכוא :וללה םידליל חיטבהל הצור ינאש המ הנה" :רמוא היה ונלו)
הלא ,רתיה לכו םידליה לש טפשמ-תיב ,תימצעה הלהנהה" :ףיסוהו ."םייגולויבה םהיכרצל
.(". . . םיעצמא אלא םניא

םיריכמ ונא ןיאש יפל" :הנועו לאוש היה "?ונילע הסמעמכ םה המל ךא ,םידליה תא םיבהוא ונא"
."הכירצ איה דומילו איה הרות - דליה !םמלוע תא

?דמל דציכו

והשמ הליג דימת ןכש .דימת ןפסוא היהש ,םינינפ-בתכ תוסוכמה תוברה תואקתפה ןה תומסרופמ
.םייח-תוטוז שי ,םיללכ ןיא - ןעט - דליה תרכהל לובג ןיא ,ןכש .שדח

לע תעד לש רוקמ ול ושמיש ןמז קרפ ידמ םידליה תליקש :האופרה ןמ באש הדימלה-תוטיש תא
.ךינח לכ לש תילאודיבידניאה ותוחתפתה

ךשמב ורגאנש ,תואמל םידלי לש הליקשהו הדידמה תואצות לע תומישר יאלמ םיבע םיצבק
"! . . . עדוי ינניא ןיידע" :בישמ דימת היה םילאושל .םוכיסל וכיח - םינשה

,םימותיה -תיבב םגיהנה םרט .עדי אל םילבוקמה םידלי-ינחבמ תא .ףאש היציאוטניאה יקמעממ
."והנשמל המוד דלי ןיאש" םושמ

?וירוגמ תיבל םיכומסה תובוחרה תומש המ -
?וב אנקמה ?רשע-תחוראל ותתיכבש ןכשה דליה לבקמ המ -
?קורי וא לוחכ - הפי רתוי לותח הזיא -
?דלונאק תוירכוס יתש וא ,םישורג -5-ב דלוקוש :רתוי הווש המ -
?דלי לש ותכישנ וא בלכ לש ותכישנ :רתוי באוכ המ -

לש ותוחתפתה לע המישרבו .הירכוס דלי לכ לביק בלח -ןש לכ דעב :קחשימ לש הפיקע ךרדב וא
,ןטק תיב לש תינבת יבג-לע הקבדוה - ןשהו .המיאתמ הדומעב ךיראתה םשרנ ,ןשה-לעב ,דליה
,ליבשב םייניש הנוק רוטקודה :םידליל עודי היה עצבמה .םירחא םידלי לש םיינישה דיל
". . . ולש םיינישה-תיב

:םייכוניח םיטנמומ "תסיפת" לש ךרדב וא

ויקרפ לע דסומה לש ןותעה תאירקל ןיזאהל ידכ ופסאתה םהיכנחמו םידליה .םירהצה ינפל תבש
"תודות" ,(םירחא םיכנחמ םג כ"חא ,קא'צרוק ובתכ תובר םינש) רצק יתונמדזה רמאמ :םיעובקה
.ןידה -תיב לש ןיד-יקספ (בוט-השעמ וא הרזע לע ,הזל הז ,יבמופב םידומ םידלי)

:ארוק קא'צרוק

;300 ףיעס - תונרות אלימ אלש לע - קמלש
;400 ףיעס - ריזחה אלו לגלג חקלש לע - קנה
.1 ףיעס - הזיגרהש לע - הרש

רבד ליגרכ ,לכה .תושגרתה אלל םיבישקמ םידליה .השגדה אללו תוינוטונומב םרוז לוקה
.עובשב-עובש

.400 ףיעס - םידליה דחא לש את חתפש לע - הקסוי

.ולוק "רוטקוד"ה םיערה - "!?ךל בשוח התא המ ,רקרקמ לוגנרת ,ךתומכש טישכת" :םואתפו
.םייניצר-יצחו םיינחדב -יצח םיפודיג לש המלש הרוש הז ירחאו

.עיפשמ הז - לוק-תמרהו םיפודיג ,רבד ול םירמוא םניא ןיידע םיפיעס ,שדח דלי" :םשר וסקנפבו)
(".ותמשא תא שיגרה זא קר

:יוסינ לש ךרדב םג
אב ."ףסכ ןיא םניח ינא חצחצמ םויה" .םיילענ-חוצחצל הנחת קא'צרוק ול חתפ תוגרדמה-רדחב
החשמהש ןמזמ הז" :ומצע לא רביד לשמ ,ריעמו ותכאלמ השוע חצחצמהו ולגר תא דימעמ ,דליה
,לענל בוט וישכע . . . לענה לעמ קבאה תא בגנל ילע םדוק" "...הפגהו הילוסה ןיב לא העיגה אל
םניא 'םינפה' ,החשמ תוחפ - הלעמ יפלכ רתויש המו הטמל החשמ הברה ;הקיטמסוק הל יתישע
". . . החירמ הברה םיבהוא

ןמזב ,םיבר םימי ךשמב ךכו .בגא-ךרד תורעה י"ע דמלמו חצחצמ אוהו אבי דלי רחא דלי
,ןלצע" הזו "ןיבמ ,עדוי ,דמל הז :םשרו תורזחומה םילענה תא קדב םילענה-תפלחה
."ןזבזב ,קינתפכיא-אל

("ךמצעב הנדמל - עדיש דליה ןמ שורדתש דעו איה הרות - םילענ חוצחיצ" :רמא ונל)

.םירגובמה םלוע תא םישאמ היה - "דליל חולסל הטונ אוה ןיא ךא .ומצע יפלכ ינחלס רגובמה"
:רגובמלו דליל תווש תויוכז - ךינחהו ךנחמה ןיב הנומא לע היונבה ,ולש םידליה-תרבחב

אל ,רפס חקלש ,הסרובה ןמ ריעצ ךנחמ יפלכ דלי לש ותעיבתב ןיידמו בשוי םידליה לש ןידה-תיב
.עורק דחא ףדשכ ךלכולמ וריזחה ףוסבלו ,בר ןמז ךשמב וריזחה

אל גהנתה םשאנהש עבוק ןידה-תיב") 200 קר ול ןתינ םא ,הזכ דימת אוה" :ורימחהש ויה
םשאנהש ,עבוק ןידה-תיב") 600 - ושרד ;". . . רגובמ אוהש ינפמ ,הזש ודיגי ,("הרושכ
תורקל לוכי הז" :ולקהש ויהו ;("חולה לעו ןותעב םסרופי ןידה-קספ ;דאמ עורג ןפואב גהנתה
."200 קיפסמ .הנווכב היה אל הז .דחא לכל
םסרופי ןידה-קספ ,דואמ עורג ןפואב גהנתה ןבוארש ,עבוק ןידה תיב") 500 :ערכוה העבצהב
.("ןותעב

.ךילשהל ,ךלכלל ,רובשל ,עורקל רוסאש דליל םירמוא ונחנא" :קא'צרוק לש גח-םוי היה הז םוי
"!ונל ודיגי םהש ןמז עיגה

םימלתשמה - םיטנאסרובה ורג וז המוקב .הינשה המוקל תוגרדמ-ירדח וליבוה לודגה םלואה ןמ
,טרופסל םילהנמה תא ,ץרמה ישנא תא ,ךוניחל תודותעה תא אוצמל הצר דמולה רעונב ,רעונמ
,הירואית תאז - ?תואצרה .ךנחלו ךירדהל היה ךירצ הזה רעונה תא .םידוקיר ,הקיזומ ,םיקחשמ
!תוטוז הלא - הקיטקארפ

תא הל ריתתש הנממ תשקבמה הנטק הדלי הדי .תיטנאסרוב - תכנחמ תדמוע לודגה םלואב
קא'צרוק הילא ברקתמ עגרב וב .הכאלמב הליחתמו תפפוכתמ תכנחמה .םילענה-ךורשבש רשקה
.הכובמ .קיספהל הילעש ,הל ריעמו תופעוז םינפב

"?ךכ דובעל רשפא םינש המכ" :תכנחמלו "!ךלגר תא ימירה" - "!אסיכ יחק" :הדליה לא קא'צרוק
.ךלהו רמא - "?םישדח המכ קר דובעל תבשוח תרבגה םאה" :המ ןמז רחא

הזש דלי ,םידליה ןיב ,םיבשוי קא'צרוק לש ונחלושל ךומסה ןחלושה די לע .החוראה תעשב
,באכ -לש-לוק עימשהו םגל שדחה דליה .דואמ םח ,שגוהש ואקקה .הריעצ תכנחמו עיגה התע
יתשו תכנחמה לש הדי תא הפחד עתפ-תעונת .הקשמה תא ןנצת :התרזע תא העיצה תכנחמה
.הרבשל השקתהו היינמחל דליה לטנ .ךייחו לכתסה קא'צרוק .לפסה תא ורדיג תונטקה םיידיה
.הזחה לע ,ותצלוח ךותל היינמחלה הדדנ קזב-תעונתב .רוזעל התוננוכ תא תכנחמה העיבה בושו

.ךייחו עבצאב "םייא" קא'צרוק

ןכשה ןחלושה ןמ .הינמחלה תריבשב ול רוזעלו ואקאקה תא ןנצל דליה שקיב ,רפסמ םימי רחאל
,ןומיא-יא וא ןומיא שוכרלו ליגרהל ושוריפ - תייבל" :רמוא היה לשמ ,המכסה לש שאר עונעינ אב
" . . םייחה -ןויסנמ האצות - םהינש

,םישקבמו םידליה והופיקה .לכואה-םלואל ,הנושארה םעפב ,דרויו - הלחממ םק טנאסרוב-ךנחמ
בוריסה ירבד תא ועמש םידלי העברא-השולש .שולח לוקב ןנוגתמ ךנחמה .רופיס םהל רפסיש
.שלח ינדוע ,רחמ ילוא ,םויה אל :ריבסמ ךנחמה "!רפס ,רפס" :וכישמה םיראשנה .םהל וכלהו
םיכישממו תונלבס-יאב םלוק םיריבגמ ,םיראשנ םידחא ךא ,וכלהו ועמש םידליה ןמ םידחא
אוה םר לוקבו ". . . יל ביאכהל וצרי אלו יתוא םיבהוא םהש יתבשח" :רהרהמ ךנחמה ,עובתל
ץלאנ םינורחאה תא ולאו .וכלהו וקלתסנ םינש דוע .םתוגהנתהמ ונוצר תועיבש-יא תא עיבמ
.הפיזנב קלסל

:ריעה ,ריעצה ךנחמה לש םיבזכואמה וינפ תא ותוארבו שחרתמב ,קוחרמ ,לכתסה קא'צרוק
ךירצש ימ שי ,זמרב םהל ידש ,שפנ-ינידע שי :םירגובמה לש םמלועבכ ,םידליה לש םמלועב"
רוכזל יאדכ ,הקזחה דיה תפש תא אלא םיניבמ םניאש שיו ;רתוי השבי המיענב םהיפלכ טוקנל
"!תאזה הדוזיפאה תא

ןטק דלי .םקחשימב םידליה ירחא תבקועו תיבה ירוחאמש רצחב תדמוע תיטנאסרוב-תכנחמ
,ויתורעש תא תרזפמו ושאר לע הדי תא המש תעדה-חסהב .הבגב עגנו יאשחב הילא ברק
.וב לכתסהל ילבמ

ןב הז ,בלבלכ הז ןיא !תוארלו בבותסהל יליעוה ,יתרבג" :ריעהו הילא ברקתה ,םעזנ קא'צרוק
"...!םדא

.םידליה לש הנישה-ימלוא לא ,הינש המוקל תוגרדמ וליבוה םיטנאסרובה לש המוקה ןמ

םלואל ךומס .םינש ךשמב וב ןל קא'צרוקש ,ןטק רדח היה יוצמ םינבה לש לודגה הינשה םלוא י"ע
םיבר תוליל .םלואה לש רוא תמולא הרדח ,החותפה תלדל דעבמו ראומ שומיש תיב היה יוצמ
ןיב רשק שפיח .םתביכש תרוצ תא ןחוב היהו םידליה לש םהיתוטימ דיל השע תוכורא תועשו
תא ןחב ;ינומלא לש הבטרהה ינמז רחא בקע ;ינולפ דלי לצא המטסאה תופקתהו הביכשה תרוצ
וא בגה לע) הניש ךותמ רובידהו דחוימה הביכשה בצמ ןיב רשק שי םאה ,הליל ידחפ לש םייפוא
.ב"ויכו (הזחה לע

לועיש אוה הנוש . . .ינולפ לש הליל לועיש והז" :ריעמ היה לועיש עמשיהב .וילא וניוולנ םיתעל
דימת יתוא םידקמ - ורטנסל תחתמ ול ויה ויכרבש ,ןב לע עיבצה - הזו" ;" . . .םוי לועישמ הליל
,דחא הליל ךשמב םימעפ שמח ודי לע יתייהש ,ןמז היה .תועובש רבכ ךשמנ דייצה . . .הבטרהב
"...ינמידקה תישימחה םעפבו

רתויב תוקוחר םיתעל" .םידליה לצא הריחנה יבצק לעו "המישנ לש הינופמיס" לע רפסל םג עדי
." . . .ילאודיבידניא הז םג .הווש המישנ בצק םידליה לצא אצמת

תונש רשאמ תוגרדמ רתוי - וירבד יפל - וליבוה ,גגה תיילעבש ינאטירופהו לודגה ,יטרפה ורדחל
.וייח

הביתכ-ןחלוש ,תורבחמ ,תומישר הברהו םירפס טעמ ובו גגוזמ ןורא ,הכימש הסוכמ לזרב תטימ
ןולחה .תואסכ השולש םינשו ,הקורי הליה הסוכמ ןחלוש תרונמו ,הנש חול ,ומא םולצת וילעו לודג
.תימדיקה רצחל ףיקשמ לודגה

דחא לע ועיבצהב םעפ חש "התא האור" .רצחב םידליה יקחשימ ירחא בקע הזה ןולחל דעבמ
,ןאכמ אציש רחאל תעכ ;ףסכ ףייזמ היה ,ונילא אב אלוליא ,הז קיינה" רצחב טלשש םידליה
" . . . הדוס ימ קר ףייזי

"תילאיר תוימיספ" ?דליה לש וכוניחל הלעמו וייח תונש םישולש שידקהש ,םדא רבדי ךכ םאה
.הזל ארק

,"ןטק היהאו בושאשכו" ,"םידליה תא בוהאל ךיא" :וירפס תא בתכ ,הזה ןחלושה די לע ,ןאכ
הכורא הרושו "תחדבמה הקיגוגדפה" ,"םיהולאה םע םינפ לא םינפ" ,"דובכל דליה לש ותוכז"
.םידליל םירפס לש

.דובכל דליה לש ותוכז אלא ,המשל דליל הבהאה אל :דליל סחיה לע ויתועד תא הגה ןאכ

.ברעה תועשב םינמזומ תויהל וכזש ימ לש םהיתולאשל בישהל הסינ ןאכ

:רהרהו ףייעה קא'צרוק בשי ןאכו
ךותמ םכותל תפלז התא תאזה הפיטה תאו .תמא לש הפיטו םימ הברה ,התא לאוש - ,םירפס"
םייחה ןמ אלא םירפסה ךותמ אל דומלל שי דליה לע תמאה תא .האב איה ךנויסנ ךותמו ךתמשנ
". . .םירצק הכ םייחהו .דבלב

תוירגיסה ןינמכ םיריעז םימודא םיבלצ הנשה חולב םשור אוהשכ ,ומצע תא ךנחל ךישמה ןאכ
...תוירגס 10 קר ןשעלו ומצע תא שינעהל טילחה ןכל םדוק םוי ןכש .םויה ךשמב ןשיעש

ץיק תבשומב ינולפ דלי םע יקבאמ לע ול יתרפיס ךכ בגאו 1932 תנשב ונממ יתדרפנ ןאכ
.14 ןב קר אוהו תונוז העור ,יאניכס ,בנג ,ןרקש :קני'צוכי'צבש

םשרש רחא "םידליה תא בוהאל ךיא" ורפס תא יל שיגהו ךייח ,הצרא יתיילע ינפל וילא יתאבשכ
:ףיסוהו"!Memento Stasiek" :ורעשב
"!םידליה םה הלאכו הלאכ !רוכז"

:בתכ "דובכל םידליה תוכז" ורפסב
.בלח ןתי לגעה ;םיציב הליטמה תלוגנרתל היהי חורפאה .אובי רשא ירפל הרושבה אוה חרפה"
"?ביזכי אלו לדגי םאה :הגאדו האצוה ,הדיקש םייתניבו

לודג ךנחמה לש ותמורת יהוזו .דליל ןתנ - םדאבש בוטה תאש ,עדי ןכש ,חטבו ערז קא'צרוק
!םיכנחמל