התפתחות החינוך הממ"ד

בחמישים השנה האחרונות

מתתיהו דגן

פרק מתוך הספר
"החינוך הציוני הדתי במבחן הזמן והתקופה" • תשס"ו • 2006
הספר יצא בהוצאת משרד הביטחון ומכללת ליפשיץהתוכן:
א. גני ילדים טרום חובה וגני חובה בחינוך הדתי
ב. החינוך היסודי הממלכתי הדתי
ג. החינוך העל יסודי הדתי
    1. המשברים במוסדות הישיבתיים היוקרתיים
    2. מגמות חדשות בחינוך הבת הדתית
    3. הרפורמות בבתי הספר המקיפים הדתיים
ד. החינוך הלא פורמלי בחינוך הממלכתי הדתי
ה. החינוך הפנימייתי בחינוך הממלכתי הדתי
ו. הכשרת המורים וטיפוח כוח אדם בהוראה
ז. אמצעים אחרים להעמקה אידיאולוגית - קידומם של המורים ושל המנהלים והשבחתם
ח. קשרי גומלין עם הקהילה ועם הורי התלמידים
    1. ההתמודדות עם אוכלוסיית התלמידים לגווניה בחינוך הממלכתי הדתי
    2. הגישור על פערים וקירוב הרחוקים - הסוגיה החברתית
    3. הפערים בהישגים הלימודיים
    4. מעורבות אמצעי תקשורת ומעורבות גופים משפטיים בעבודת המינהל החינוך הדתי
    5. האיום על אחדותו של החינוך הממלכתי הדתי
    6. מעורבות הורים והתערבותם
    7. מעורבות של רבנים ומעורבות של אישים דתיים

מילות מפתח:
חינוך דתי, ממ"ד, ממלכתי דתי

התפתחותו של החינוך הממלכתי דתי
החינוך הממלכתי הדתי הוא מסגרת המשך ארגונית לזרם "המזרחי" שנוסד לפני כ-100 שנים. עיקרו של זרם זה עד קום המדינה היה מורכב ממוסדות עצמאיים ששירתו את האוכלוסייה הדתית החזקה. לאחר קום המדינה התפתח כמגמה מוכרת יחד עם הזרמים האחרים במערכת החינוך, כחינוך בעל תפיסה אידיאולוגית מיוחדת. הוא סבל מעליות ומירידות בביקוש לשורותיו, זאת על רקע תהליכים הקשורים בחילונה של אוכלוסייה מחד, או בפרישתה של אוכלוסייה דתית למסגרות חינוכיות חרדיות מאידך. מגמות יסוד אלה משפיעות גם כיום על הרכבו, על היקפו ועל דרכו של החינוך הממלכתי הדתי. להלן סקירה כללית על התפתחותו של החינוך הממלכתי הדתי מאז הקמתו (1953) ועד לימים אלה.

עם קום המדינה וכינון הממשלה הזמנית הראשונה בשנת תש"ח ירד "זרם המזרחי" מ-26% מכלל התלמידים שהיו לו בשנת תש"ח, ל-19% בשנת תשי"ג (קיל. תשמ"ז). אולם במעבר משנת הלימודים תשי"ג לשנת הלימודים תשי"ד - לאחר אישורו של חוק החינוך הממלכתי - גדל החינוך הדתי בבת אחת. נוספו לו למעלה ממאה מוסדות חדשים. מספר התלמידים עלה מ-38.000 ל- 53.000. התוספת הגדולה באה ממוסדות החינוך שהיו במעברות ובשכונות המצוקה, וכן ממעברם של מוסדות "הפשט הדתי" של זרם העובדים לחינוך הממלכתי הדתי.1 כן נוספו מספר מוסדות מן הזרם של פועלי אגודת ישראל.2 שנת השיא בהיקפו של החינוך הממלכתי הדתי הייתה שנת תש"ל (1970) שאז החינוך הדתי הגיע להיקף של 27.8% מכלל הציבור היהודי. לאחר מכן הוא התייצב סביב 20%. השינויים באחוזים במשך השנים מצביעים על התנודות ועל הדינמיקה של האוכלוסייה היהודית בישראל. מחד, גידול במגמת החילון במשך השנים, ומאידך לגידול משמעותי בהיקפו של החינוך החרדי של ש"ס בשנים האחרונות, הקולט תלמידים מן החינוך החילוני.

להלן הנתונים על התפתחות של מוסדות החינוך הדתי ואוכלוסיות התלמידים בחלוקה על פי שלבי הגיל השונים בשנים האחרונות.

לוח מס' 2. תלמידים במערכת החינוך הממלכתי דתי

  גני ילדים   בתי ספר יסודיים   בתי ספר על יסודיים   מוסדות להכשרת מורים  
שנה מוסדות תלמידים מוסדות תלמידים מוסדות תלמידים מוסדות תלמידים
תשנ"ט 1815 47.056 411 108.287 228 47.323    
תש"ס 1806 48.029 407 105.515 244 87.000    
תשס"א 1834 48.963 405   250 84.000 16 9540

מקור: נתונים למועצת חמ"ד, תשנ"ז-תשנ"ט, מינהל החינוך הדתי, 8/99. וכן: מעשה ידינו כוננהו, מינהל החינוך הדתי, תשס"א. הארץ, מוסף חינוך 30/12/03

ההתפתחות על פי שלבי הגיל

מן הנתונים אנו למדים שמספר התלמידים בחינוך הממלכתי הדתי במשך חמישים השנים, אינו סטטי. ככל שעולים בשלבי הגיל יורד שיעורו של החינוך הממלכתי הדתי. מן הנתונים של השנים האחרונות, אנו למדים כי הירידה הראשונה והגדולה מתרחשת במעבר מגן החובה לכיתה א', (מ30% מתוך כלל החינוך היהודי ל-20% בכיתות א'). ירידה קטנה הרבה יותר במעבר מן החינוך היסודי לעל יסודי (מ- 20% ל-19%-18%). הגורמים לכך נבדקו במספר מחקרים, ראה להלן.3

א. גני ילדים טרום חובה וגני חובה בחינוך הדתי
גני הילדים של החינוך הממלכתי הדתי מהווים שער כניסה ובמידה מסוימת גם "חלון ראווה" לחינוך הדתי עבור כלל ציבור ההורים במערכת החינוך. הדגשים המרכזיים של הגן הדתי בתכניותיו החינוכיות הם: יצירת קשר הדוק עם ההורים וטיפוח ההווי הדתי המתאים לגילאים אלה, מתן ביטוי להתפתחותם האינטלקטואלית והרגשית של ילדי הגן ובהכנתם לקראת הלימודים ולקראת הדרישות החינוכיות והלימודיות של בית הספר היסודי הממלכתי הדתי.

גני הילדים הדתיים מושכים אליהם הרבה הורים מסורתיים ואף הורים חילוניים, משום שגיל ילדיהם וערכי היהדות המוקנים בגן, אינם מאיימים על אורח החיים של ההורים. משום שהחלק הגלוי של קיום המצוות לגילאים אלה הוא מצומצם, עובדה זו אינה יוצרת לחצים על בית ההורים לשנות את אורח חייהם.

האופי הדתי של גן הילדים בא לידי ביטוי בטכסים המיוחדים כמו: תפילות הבוקר, לימוד ברכות הנהנין, חגיגת הסדור, קבלת שבת מידי יום ששי ופינת הקודש הכוללת ספרי תורה וספרי קודש. בצד פינות אחרות המכינות את הילדים לרכישת מודעות בנושאים שונים בחיי הקהילה כולה ובחיי הציבור הדתי בפרט. כן מתקיימות בגני הילדים הדתיים פעולות של חניכה דתית כשהתלמידים ממלאים תפקידים של חזנים, או "אבות המשפחה" העורכים קידוש ובתפקידים אחרים של משמשים בקודש. טכסים אלה נתפסים בעיני ההורים הלא דתיים כפעולות חווייתיות לגיל הרך שאינן מזיקות ואינן מחייבות אורנטציה דתית בעתיד. גם הילדים בגיל זה נוטים להפריד בין "המנהגים" של הגננת ושל הגן ובין מה שמקובל בבית. הם חיים עם השוני בין שתי המסגרות בלי שהדבר יציק להם. הטכסים הדתיים אינם יוצרים עימותים עם ההורים ואינם גוררים התעקשויות של ילדם לנהוג בביתו בצורה שונה מזו שהוריו מצפים. ההורים מקבלים את ההשתקפות של הטכסים ברוח טובה ואף יודעים להתמוגג מנחת - יחד עם ילדיהם. הם מתרשמים מכישרון המשחק והחיקוי של פעולות דתיות אצל ילדיהם יותר מן המשמעות הדתית המעשית. פעמים רבות ההחלטה היכן לשלוח את הילד בגיל הרך מושפעת גם מן הקרבה הגיאוגרפית ומן הידיעות המגיעות על טיבה של הגננת. על רקע נתונים אלה ניתן להסביר את העובדה ששיעור ההרשמה לגני הילדים הדתיים הוא גבוה הרבה יותר מאשר לחינוך היסודי הממלכתי הדתי. (לסלוי, שוורצוולד. תשמ"ה ).

קליטה פתוחה זו של תלמידים לגן הדתי מעוררת את התנגדותם של חלק מן ההורים הדתיים. מנקודת מבטם של הורים אלה, נטייתם של הורים מסורתיים וחילוניים לשלוח את ילדיהם לגנים הדתיים אינה רצויה. הורים אלה מלינים על כך שקליטה לא סלקטיבית מבחינה דתית אינה מקילה על הגננות בעבודתן, ומקשה עליהן לחנוך את התפתחותם הדתית של ילדי הגן. הם מעלים חששות שטיבם ורמתם של התכנים ושל הווי החיים הדתיים, יושפעו מן הנוכחות הרבה לעיתים של ילדים שאין להוריהם מחויבות דתית, שאינם מוכנים שהגן יחזק את ההתנהגות הדתית של ילדיהם, ולו בין כותלי גן הילדים.

בעקבות השגות אלה של ההורים הדתיים וחששן של הגננות מפני בריחת תלמידים דתיים משקיעה מערכת הפיקוח הדתית מאמצים נוספים בשני התחומים. בחיזוק זהותו הדתית של גן הילדים מחד, ובשיתוף גני הילדים הדתיים בפרויקטים מערכתיים חדשניים בדומה לשאר הגנים הממלכתיים מאידך. זאת כדי להעלות את רמת הפעילות של הגן בכל התחומים. בד בבד נערך סגל המפקחות על הגנים הדתיים להיענות לדרישות מיוחדות. לשם כך נוקט סגל זה יוזמות המתאימות לאופי הדתי ולסביבה החברתית של ההורים.

בין הפרויקטים המיוחדים לגנים הממלכתיים דתיים, תכניות "הרצף החינוכי" המתמודדות עם המעבר של התלמידים מגן הילדים הממלכתי הדתי לבית הספר היסודי הממלכתי הדתי הן המרכזיות ביניהם. מניע זה עומד גם אחר עידוד הקמתן של חטיבות צעירות בתוך בתי הספר הדתיים. זאת על מנת לסלול דרכים להמשכיות טבעית לילדי הגן, וכן לאתר בשלבים מוקדמים את הפערים בין דרישות בית הספר לבין הפעילות בגן הילדים. סגל הפיקוח וההדרכה של הגן הדתי יוזם פרויקטים מיוחדים לחיזוק גירויי ההבעה הלשונית. הגן הדתי היה החלוץ באימוץ תכניות להיכרות מוקדמת של ילדי הגן עם יסודות של קריאה וכתיבה. כמו כן משלב הגן הדתי תכניות לפיתוח חשיבה מתמטית של התלמידים כהכנה ללימודי המדעים. לאחרונה מתמודדים סגל הפיקוח על גני הילדים והגננות עצמן על נושא חינוך הבת. כיצד להכינה לשינויים ולהתפתחויות ברוח הפמיניזם, וכיצד ליישב את הדבר גם במסגרת הווי החיים הדתיים. הצעדים שנמנו נועדו לענות על הצורך בחיזוק הזהות הדתית של הגן ושל ילדיו ולהרגיע את ההורים הדתיים החוששים מחילונו בעקבות קליטת שיעור גבוה של ילדים מבתים מסורתיים או חילוניים. זאת בלי להזניח את הצעדתו של הגן הדתי לתכניות החדשניות ביותר. מן הראוי לציין כי על אף ההעמקה הדתית, על אף חידוד האופי הדתי ועל אף עיצוב אקלים חינוכי המתאים למוסד דתי, עדיין ממשיכים אלפי הורים לא דתיים או הורים מסורתיים לשלוח את ילדיהם לגן הדתי.

להלן נתוני ההתפתחות של גני הילדים הדתיים בשנים האחרונות.

לוח מס' 3. נתונים על המוסדות ועל התלמידים בגני הילדים

שנה מוסדות תלמידים
תשנ"ח 1824 48.351
תשנ"ט 1820 47.056
תש"ס 1806 48.029
תשס"א 1834 48.963
תשס"ב 1807 46.811

מקור: משרד החינוך. מינהל תקשוב ומערכות מידע מיום 13/1/02

כאמור הייתה ירידה עקבית בשיעור התלמידים בגני הילדים הדתיים במשך שנות קיומו של החינוך הדתי (לסלוי, שורצולד, תשמ"ה). אך בעשור האחרון ישנה יציבות יחסית הן במספר גני הילדים והן במספרי התלמידים. חיזוק החינוך הדתי נמשך בלי לגרום לדחייתם של הורים מסורתיים.

ב. החינוך היסודי הממלכתי הדתי
מוסדות החינוך היסודיים, הממלכתיים דתיים, פרוסים כמעט בכל יישוב יהודי במדינה. חלקם הגדול של בתי הספר היסודיים הדתיים היה ממוקם באזורי מצוקה בהם נמצא שיעור גבוה של תלמידים טעוני טיפוח, בהשוואה לשיעורים נמוכים יותר של תלמידים טעוני טיפוח במוסדות החילוניים (אגוזי, 1975). בשלושים השנים הראשונות לקיום המדינה רוב המוסדות היו בעלי הרכבים הומוגניים שכונתיים. דהיינו הפרדה בין האוכלוסיות החלשות לאוכלוסיות החזקות. בעשרים השנים האחרונות, עם שיפור תנאי הדיור של כלל האוכלוסיות והקמתן של שכונות ויישובים חדשים, נוצר מיזוג של אוכלוסיות. התנודה שחלה בדפוסי המגורים, גרמה לעירובן של אוכלוסיות ממעמדות סוציו אקונומים שונים, בעיקר ביישובים גדולים ובשכונות החדשות. המפגש בין האוכלוסיות השונות החריף את בעיות המיזוג החינוכי בחינוך היסודי הדתי, בעיקר בסוגיות הנוגעות לתהליכי האינטגרציה החברתית בבתי הספר. הבעיות באו לידי ביטוי במספר ממדים: החברתי, הדתי והלימודי. בשלושת התחומים האלה היו פערים בין האוכלוסיות. כאשר היה ריכוז של שלושת הממדים במוסד אחד, התפתחו סכסוכים עד כדי פיצוץ היחסים בין האוכלוסיות השונות.

בשנים הראשונות החינוך היסודי הדתי, היישובי או האזורי, היה מתוכנן על בסיס דיפרנציאלי, דהיינו על פי הצרכים השונים של קבוצות התלמידים הבאות בשעריו. "החמד היה ער לצורכיהן ולמשאלותיהן של קבוצות הורים שונות, הנזקקות להדגשים שונים ולהעדפות שונות כשהם מושתתים על חינוך לשמירת מצוות" (שורצולד. תש"ן). ההנחיות שניתנו למוסדות החינוך על ידי מנהלי החינוך הדתי, נועדו לעודד כיבוד המורשת התרבותית והדתית של בני עדות שונות ושמירה עליה. זאת בלי לוותר על המטרות המשותפות לכלל תלמידי החינוך הדתי הן בתחום הדתי והן בתחום ההישגים הלימודיים. אולם מנהלים והורים פירשו את ההנחיות להתחשבות בשונות בכוונים לא צפויים ולא נכונים. חלק ניכר מבין מנהלי המוסדות בעיירות הפיתוח ובשכונות המצוקה "הבינו" הנחיות אלה כמתן לגיטימציה לוויתורים בתחום הדתי לאוכלוסיות פושרות בתוך בתי הספר. "הבנה" זו באה לידי ביטוי הן על ידי הסתפקות במועט בשעות שהוקצו להוראת מקצועות היהדות והן באי הקפדה על טיפוח האקלים החינוכי הדתי. מנהלי המוסדות תלו ויתורים אלה בעובדה שהם קלטו אוכלוסיות מסורתיות או חילוניות. כך גם לא נעשה מאמץ במוסדות אלה לצמצם את קליטתם של מורים לא דתיים ולפעול להחלפתם בהקדם ככל האפשר במורים מתאימים יותר. כך פעלו גם בתחום ההישגים הלימודיים, על כך בהמשך.

המציאות שנוצרה בבתי ספר אלה גרמה להנצחת הפערים בין האוכלוסיות בתחום הדתי והלימודי. דבר שהחמיר את מצב בוגריהם כאשר רצו להשתלב בהמשך לימודיהם בבתי ספר אינטגרטיביים ויוקרתיים. בגישתם הלא נכונה של מספר מנהלים הם תרמו במידת מה להחרפת המחלוקות בנושא האינטגרציה בחינוך הדתי.

כאמור, עם השינוי בדפוסי המגורים והמעבר של משפחות העולים לשכונות חדשות מעורבות עם האוכלוסייה הוותיקה נוצרו מפגשים, שהפכו למתוחים בין האוכלוסיות השונות. ההורים מן האוכלוסייה הוותיקה שפגשו לראשונה בחייהם את האוכלוסיות החלשות, לא התלהבו מן הלימוד המשותף של ילדיהם עם ילדי העולים. האוכלוסייה הוותיקה שהייתה חזקה מבחינה דתית וגם מבחינה כלכלית, חששה מפני חילון ילדיה ומפני הירידה הצפויה, לדעתם, ברמת ההישגים הלימודיים והדתיים. הורי התלמידים הוותיקים העלו השגות כנגד השיעור הגבוה של תלמידים חלשים מרקע סוציו אקונומי נמוך בבתי הספר המשותפים. בהעדר פתרונות מיידיים החלו הורים רבים מן הקבוצה החזקה להתארגן ולהתגייס כנגד מדיניות האינטגרציה של משרד החינוך ומינהל החינוך הדתי. הם ראו במדיניות זו איום על רמת הלימודים ועל הרמה החברתית של ילדיהם. קבוצות הורים פעלו להקמתם של בתי ספר נפרדים שהציבו תנאי קבלה מחמירים מבחינה דתית ומבחינת ההתייחסות לרקע הכלכלי. מחסומי כניסה אלה היו, כמובן, בניגוד לחוק המחייב את המוסדות הרשמיים לקבל כל תלמיד הפונה להירשם לבתי הספר על פי אזורי רישום מוגדרים. בכך היה גם משום התרסה כנגד מדיניות האינטגרציה בין העדות השונות.

הרפורמה במערכת החינוך העל יסודי שהקדימה בשנתיים את המפגשים בין האוכלוסיות השונות, הוסיפה אף היא שמן למדורת המיזוג החברתי. היא חייבה מבט חדש על סוגיות כלליות וסוגיות דתיות. הרחבת אזורי הרישום של החינוך העל יסודי (כיתות ז-י"ב) מחד, והשארת בית הספר היסודי הדתי ללא נערים בני מצווה שהיוו קודם לרפורמה את היסוד המרכזי לקיומן של תפילות הציבור בבתי הספר מאידך, חייבו הסתכלות מחודשת על מבנה מערכת החינוך. התפתחויות אלה פגעו באפשרות שילובם של תלמידים בגיל בית הספר היסודי ובסדרי חניכתם בחברה הדתית.

ההרכבים ההטרוגניים של תלמידים בבתי הספר בשכונות החדשות החריפו את העימותים בין ראשי מינהל החינוך הדתי לבין נציגי הורים מן האוכלוסיות החזקות והמבוססות. הם ציפו כי מינהל החינוך הדתי וסגל הפיקוח יתמכו בדרישתם להפרדה בין האוכלוסיות (איזק. 1991).4

המוסדות הראשונים שדגלו בהפרדה הוקמו בעיר ירושלים. הנהלות המוסדות קבעו לעצמם גדרים וסייגים כדי ליצור אבחנה בולטת בינם לבין האוכלוסייה החלשה, כך שיוכלו לדחות קבלתם של החלשים בעיקר על רקע דתיותם. המאבקים התנהלו בעצמות שונות בין קבוצות ההורים שיזמו את ההפרדה ואשר גיבשו נוהל של דחיית תלמידים מסורתיים לבין ראשי החינוך הדתי שנזעקו להגן על האינטגרציה ועל המדיניות, הנקוטה בידם לקירוב תלמידים הרחוקים מאורח החיים הדתי וקליטתם במוסדות החינוך הממלכתי הדתי. הפולמוס בנושא זה החריף והגיע לאמצעי התקשורת ההמוניים שששו לעסוק בבעיות חברתיות עדינות וביחסים הבין עדתיים במוסדות החינוך הדתי (קיל, הצופה, כ"א שבט תשמ"ה).5 אמצעי תקשורת חילוניים מיהרו להוקיע את הציבור הדתי ואת הנהלת החינוך הדתי על התנגדותם, כביכול, לשִוויון החברתי ולשִוויון הלימודי.

ראשי החינוך הדתי צפו בחרדה בהתפתחויות אלה. הן בגלל החשש מפני הפרדה שתיווצר בין האוכלוסיות השונות, ותקשה על כל המרכיבים במערכת החינוך הדתית לשמור על ההרמוניה ועל ההישגים בתחום הדתי והלימודי; והן מחמת חילול ה' שעלה מן הפרסומים באמצעי התקשורת השונים. הדאגה הייתה מפני הסכנה שאם יהיה פילוג סופי בין האוכלוסיות, שיגרור הקמתם של מוסדות נפרדים נוספים, תיפגע מהותו הרעיונית הבסיסית של החינוך הדתי. חינוך שרואה את עצמו ואת תפקידו כמגשר וכמקרב רחוקים. כמספק מפגשים אינטנסיביים בין האוכלוסיות השונות מבחינה חברתית ודתית.

יחד עם זה קשה היה לנקוט עמדה המתעלמת לגמרי מן הטענות של האוכלוסייה החזקה, שחלקן היו מוצדקות. כמו הטענה על ההישגים הלימודיים והדתיים הנמוכים של בני שכבות חברתיות נמוכות שהייתה נכונה. והיא כאמור תוצאה של מדיניות חינוכית מוטעית של כלל מערכת החינוך בהתמודדותה עם האוכלוסיות החלשות. שר החינוך ז. המר מינה ועדה ציבורית בהשתתפות המפקח הארצי על מוסדות החינוך היסודיים הדתיים, מ. לאבל. בעקבות מסקנות הוועדה פורסם מסמך רשמי מטעם מרכז ההסברה של המדינה בחודש אוקטובר 1983 תחת הכותרת "אני תומך ביוזמת הורים בחינוך" החלטת שר החינוך. במסמך מוצעות נוסחאות שונות המציגות תנאים וסייגים בפני הורים הרוצים להקים מוסדות נפרדים. אולם יחד עם זה נדרש אגף החינוך הדתי, "להיערך בתחומי היוזמה, התפיסה, התכנון, הפיקוח וההדרכה למציאות חדשה שבה יגבר רצון ההורים להיות מעורבים בשיפור החינוך של ילדיהם. ותתחזק השאיפה להשתתף בעיצוב בית-ספרם - אם כבית-ספר תורני ייחודי, אם כבית-ספר שבו מוגברים הלימודים התורניים במסגרת תפיסה מקיפה ורחבה, אם כבית-ספר שבו מתקיימות זו בצד זו המגמות השונות. כל אלו צריך שתתקיים בהם מחויבות ואחריות לאינטגרציה בחינוך" (שם). במסמך צוין כי מוסדות ייחודיים יאושרו על ידי ועדה בראשות המפקח הארצי על בתי הספר היסודיים, מ. לאבל.

הנהלת החינוך הממלכתי הדתי נקטה לאחר מספר שנים פעולות יזומות לשינוי פני החינוך היסודי הדתי. היא החלה בהכנות להיערכות ולהתמודדות עם השינויים הגיאוגרפים הן מבחינת אזורי הרישום החדשים והן באשר להרכבים החברתיים המשתנים של התלמידים במוסדות החינוך היסודי. עקרונות השינוי שהוצעו נועדו כדי להתמודד באמצעים חדשים עם סוגית האינטגרציה. הצעדים שננקטו היו:

חיזוק החינוך התורני והדתי בכל מוסדות החינוך. כולל המוסדות הקולטים את האוכלוסיות החלשות מבחינה דתית. התקציב שגויס לחוגים התורניים ניתן בעיקר לאוכלוסיות אלה.

מתן תשובות בית-ספריות "מגנטיות" יוקרתיות לאוכלוסיות החזקות ביישובים הממוזגים. טיפוח תחומים חדשים שיציעו אלטרנטיבות להעלאת הרמה הדתית והלימודית של כלל התלמידים, בלי שהדבר יחייב הפרדה ביניהם על פי קריטריון ערכי או חברתי כל שהוא.

חיזוק ההישגים במתמטיקה על ידי מינוי של מרכז ארצי מיוחד שיפעל לגבש תכניות חדשות וליצור דרכי קשר עם המורים למתמטיקה בחינוך הדתי.

טיפול ממוקד בבעיות הקריאה בקרב אוכלוסיות חלשות, בעיקר מתן זכות קדימה לחיזוק הקריאה על חשבון מקצועות אחרים בכיתות הראשונות בבית הספר היסודי.

ניתן להעריך כי המאבק על העלאת הרמה הדתית בבתי הספר היסודיים שפתח בו חלק מן הציבור המבוסס של ההורים, בסופו של דבר, הועיל לכלל המערכת הדתית. התחרות בין המוסדות באשר למשיכת תלמידים, חייבה את כל הנוגעים בדבר להתעשת ולהציע דרכים חדשות להתמודדות עם הבעיות הדתיות, החברתיות והלימודיות שנבעו מן המפגש המשותף. בהרבה יישובים עלתה לראשונה שאלת הרמה הלימודית והרמה הדתית לדיון קהילתי ציבורי. התוצאה הייתה ברוכה. נסתמנה השבחה מסוימת של ההישגים הלימודיים במוסדות החינוך היסודי. בחלק מן המוסדות חוזקו ותוגברו הלימודים התורניים. כן נעשו מאמצים לשינוי באקלים החינוכי ולהעלאת ההישגים הלימודיים (ראה פרק ד'). במסגרת מאמצים אלה הוקמו במספר יישובים מגוון של מוסדות המאפשר להורים לבחור בייחודיות של התכנית שהם מעוניינים בה. הייחודיות מתקיימת הן בדרכים הארגוניות והן בייחוד התכני שיש לבית הספר כמו: תגבור של לימודים תורניים, לימודים מדעיים, לימודי האומנויות, ולימודי תקשורת ועוד (דגן. תשנ"ה).

לביצוע התמורות במוסדות החינוך היסודי שותפים גם חברי הגרעינים התורניים, שהתיישבו בערי הפיתוח השונות. הגברים שביניהם מסייעים בהוראת מקצועות היהדות, ואילו בנות הזוג משמשות כמורות למקצועות הכלליים. חברי הגרעינים מגלים מעורבות גבוהה בנעשה בבתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים. נושא ה"הפרדה המינית" בחינוך הדתי שהיה בתחילתו סלע מחלוקת בקרב האוכלוסייה החזקה, נקלט בקרב רוב ההורים של הקהילות הציוניות הדתיות, לא רק כעניין הנובע משיקול הלכתי אלא גם כאמצעי ערכי להבטחת שיתוף כל הגורמים בקהילה ושמירת האחדות של כלל האוכלוסייה בהתרחשות החינוכית המוסדית.

בצד הישגים אלה ישנם עדיין בתי ספר יסודיים רבים, הסובלים מניהול לקוי, מאווירה שאינה מעודדת הישגים כמו לימודיים ודתיים. כמו- כן מצוות מורים חלש, לעיתים שחוק שאיננו מאמין ביכולתו לקדם תלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוך. תופעות אלה שכיחות יותר בבתי ספר שמנהליהם אינם מבוקרים, שאינם צריכים לעמוד בתחרות כל שהיא על מכסת התלמידים המגיעה אליהם. הנהלת החינוך הדתי עדיין צריכה לשכנע את המנהלים ואת עובדי ההוראה לערוך שינויים מתאימים גם בקרב אוכלוסיות חלשות. להגביר את ערנותם ואת מודעותם של המנהלים לקבוצות הורים שאינן יודעות להתלונן על רמת המנהל, על רמת הצוות ועל רמת ההישגים הנמוכה של ילדיהם. קבוצות אלה חשות חוסר אונים כלפי הגורמים החיצוניים הנתפסים בעיניהם כבעלי סמכות מוחלטת שאין לערער אחריה. הם מקבלים את שירותי מערכת החינוך הנמוכים כפי שהם ללא ערעור וללא ביקורת. בנושאים אלה יש לעשות עוד כברת דרך ארוכה על מנת לגרום לחילופי מנהלים וחילופי חלק מן המורים, להגביר את מעורבותם ואת ביקורתם של ההורים מרקע סוציו-אקונומי נמוך במתרחש בבתי הספר בהם לומדים ילדיהם, ולפקח על צוותי ההוראה וההנהלה במוסדות החינוך ביישוביהם, בדומה למה שקורה באוכלוסיות החזקות. בסיכומו של קטע זה, נראה כי בית הספר היסודי הדתי נותר כחוליה החלשה ביותר שיש להתמודד עמה.

להלן הנתונים על התפתחות החינוך היסודי הדתי בחמישים השנים.

לוח מס' 4. נתונים על החינוך היסודי הדתי (באחוזים)

שנה חינוך ממלכתי חינוך ממלכתי דתי חינוך עצמאי- חרדי וחינוך דתי אחר*
1953 68.5 24.5 7.00
1960 66.9 26.5 6.6
1970 65.6 27.8 6.6
1980 74.2 20.1 5.7
1990 67.6 20.5 11.9*
2000 60.8 19.2 20.00*
2002 59.8 19.2 21.1*
2003 57.6 18.8 23.6*

מקור: נתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה בפרסומים השונים, וכן בחוברות משרד החינוך. המינהל לכלכלה ותקציבים משנת תשס"א 2001 ואילך

חינוך דתי אחר כולל מוסדות מוכרים שאינם רשמיים הנמצאים בפיקוח מינהל החינוך הדתי. משנת 1989 הוכנסו כל מוסדות הפטור מחוק חינוך חובה (כמו תלמודי תורה פרטיים) תחת ההגדרה של חינוך חרדי, זו אחת הסיבות לגידול המפתיע בנתונים של השנים האחרונות.

על פי לוח זה, שיעורו של החינוך היסודי הממלכתי הדתי בשנים האחרונות יציב, אם כי ישנה ירידה בשיעורים קטנים ביותר מידי שנה. זאת על אף החילון הנמשך של האוכלוסייה היהודית מחד, והתרחבות השפעתו של החינוך החרדי לזרמיו השונים, שגדל ב-12% בשנים האחרונות, מאידך. החינוך החילוני נמצא בירידה גדולה, ייתכן שעובדה זו נובעת יותר משיעורי ילודה נמוכים מאשר ממעבר משמעותי של תלמידים חילוניים לחינוך דתי כל שהוא. אך אי-אפשר להתעלם גם משינויי כיוון מצומצמים בחברה הישראלית, בעיקר בקרב האוכלוסייה המזרחית, הנוטה לחזור לשורשים ולהתחזק מבחינה דתית. מוסדות "אל המעיין" עושות את עיקר העבודה בנושא זה. מסגרת זו מצליחה למשוך חלק מן האוכלוסייה החילונית המזרחית לזרמים חרדיים.6 ניידות זו מן המוסדות החילוניים ובמקרים מעטים גם ממוסדות החמ"ד מחייבת את החינוך הממלכתי הדתי להיערך לקליטת תלמידים, הנושרים ממוסדות ש"ס, בכיתות הראשונות של החינוך היסודי. בבדיקה ראשונית של תופעה זו מתברר כי ההזנחה החינוכית של תלמידים אלה בכיתות הנמוכות בולטת לעיין. קיימת נשירה גדולה של תלמידים ממוסדות "אל המעיין". חלק גדול מבין הנושרים מגיעים למוסדות החינוך הממלכתי הדתי עם ידע מינימלי במקצועות הכלליים וספוגים הרגלי למידה לקויים. קבלתם חזרה למוסדות החינוך הממלכתי הדתי נתקלת בהתנגדותם של מנהלים ומורים, שאינם רוצים להתחיל מחדש את התמודדותם בקשיים אלה. מינהל החינוך הדתי נקט פעולות הסברה ושכנוע כדי שתלמידים אלה יוכלו לשקם את עצמם בחינוך הממלכתי הדתי.

ג. החינוך העל יסודי הדתי
עד קום המדינה החינוך העל יסודי - הכללי והדתי - היה נחלתם של הקבוצות החזקות בלבד. אחרי קום המדינה החינוך הדתי נערך מחדש והחל להתבדל במבנהו מן החינוך החילוני. הציבור החזק והמבוסס שלח את בניו לישיבות תיכוניות ולמוסדות עיוניים יוקרתיים שהלכו וצמחו. הבנות של האוכלוסייה המבוססת למדו בעיקר בתיכוניים עיוניים (במוסדות המעטים שהיו). בעיירות הפיתוח ובשכונות המצוקה עדיין לא נבנו מוסדות לחינוך על יסודי (עד סוף שנות הששים). כך שרוב ילדי יישובים אלה סיימו את לימודיהם עם הגיעם לכיתות ח'. זאת נוסף לשיעורי הנשירה מבתי הספר היסודיים שהיו גבוהים בקרב אוכלוסייה זו (דגן. 1986). בעיה זו של אוכלוסיות העולים החדשים מארצות אסיה ומארצות אפריקה הייתה קיימת גם בחינוך החילוני. ניתן להעריך, כי התוצאה של חינוך הדור הראשון לילדי העולים היא בעלת השפעה גדולה על סוגית הפערים החברתיים והלימודיים עד היום הזה. הדור הראשון שקיבל חינוך לקוי ומנוכר, לא היה מסוגל לכוון את ילדיו לתוצאות טובות יותר.

עד סוף שנות השישים האחריות של אגף החינוך הדתי על החינוך העל יסודי הדתי לא הייתה מעוגנת בתקנות של משרד החינוך. רק בשנת תשכ"ב החליטה הממשלה להעביר את בתי הספר העל יסודיים הדתיים לפיקוחו של האגף לחינוך הדתי.

לוח מס' 5. נתונים על החינוך העל יסודי - החטיבות העליונות (באחוזים)

שנה חינוך ממלכתי חינוך ממלכתי דתי חינוך דתי אחר*
1970 73.7 22.4 3.8
1980 73.8 22.2 4.0
1990 78.6 18.4 3.8
2000 74.6 17.2 7.2
2002 67.0 17.0 16.0
2003 66.5 16.9 16.6

מקור: השנתונים הסטטיסטים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

*חינוך דתי אחר כולל מוסדות החינוך העצמאי, בתי הספר של ש"ס ומוסדות מוכרים בפיקוח מינהל החינוך הדתי. עד שנת 1970 אין נתונים נפרדים על החטיבות העליונות משום שהרפורמה הייתה עדיין בתהליך התהוותה.

מלוח מס' 5 ניתן ללמוד, כי במשך כשלושים ושתיים שנים ירד החינוך העל יסודי הדתי ב-5.5%. החינוך הממלכתי ירד ב- 7.2% ואילו החינוך החרדי עלה ב- 12.8%.

שתי המגמות - הממלכתית והממלכתית הדתית - שונות בחלוקה לסוגי המוסדות וגם במבנה הפנימי שלהם. בחינוך הכללי קיימים שני מסלולים עיקריים: החינוך העיוני המכוון בעיקרו לאוכלוסיות החזקות, בצד החינוך המקיף והטכנולוגי שנועדו בעיקר לאוכלוסיות החלשות. רוב בתי הספר המקיפים והטכנולוגיים נמצאים בעיירות הפיתוח ובשכונות המצוקה.

בחינוך הדתי החלוקה בין סוגי המוסדות שונה. בצד בתי הספר העיוניים קיימים ישיבות תיכוניות לבנים ואולפנות לבנות. בישיבות ובאולפנות נלמדים מקצועות היהדות באיכות גבוהה ובכמות גדולה של שעות הוראה. גם לימודי המדעים זוכים להקצאה ולעידוד רשמיים. השיעור הממוצע של הזכאים לתעודת הבגרות עולה על 80%. כן קיים מספר קטן מאוד של ישיבות מקצועיות וכן קיימים בתי ספר טכנולוגיים. עד לפני כחמש עשרה שנים בתי הספר המקיפים קלטו למעלה מחמישים אחוזים מכלל אוכלוסיית התלמידים בחינוך העל יסודי הדתי. עם התפשטותו של החינוך התורני ליישובי הפריפריה צומצם מספרם של בתי הספר המקיפים. גם אלה שנותרו משנים את אופיים בהדרגה. שיעור הכיתות התורניות והעיוניות בבתי הספר המקיפים גדל והולך בעקבות רפורמות שנערכו בו. כיום הוא אינו דומה במתכונתו לחינוך הכללי. בסך הכול מגוון בתי הספר במסגרות החינוך העל יסודי הדתי הוא גדול. החל מבתי ספר תיכוניים עיוניים, ישיבות ואולפנות, בתי ספר מקיפים, ועד מרכזי נוער ומפתני"ם. כל אלה מספקים אפשרויות רבות של בחירה רבה ומגוונת להורים ולתלמידים, בשונה מן החינוך הממלכתי שאפשרויות הבחירה של תלמידיו מצומצמות יותר. הריבוי באפשרויות הבחירה אינו טומן בהכרח בחובו תו יתרון ממשי לאוכלוסיות החלשות, משום שמגוון זה יכול לשמש כ"מסגרת" למיון נוסף בקרב האוכלוסיות החלשות, תוך הפנייתם המכוונת למוסדות בעלי הישגים ותוצרים נמוכים.

גם שיעור התלמידים הלומדים במוסדות פנימייתיים דתיים גבוה. כ-18.3%, מול כ-3.7% בחינוך הכללי (שנתון סטטיסטי, 2000).

להלן החלוקה של החינוך העל יסודי הדתי לסוגי המוסדות.

לוח מס' 6. החלוקה של מוסדות החינוך העל יסודי לסוגיהם בשנת תשנ"ו

סוג המוסד מס' מוסדות מס' תלמידים תשנ"ו אחוזים
ישיבות תיכוניות 68 14.356 33
אולפנות 52 8.967 25
בתי ספר עיוניים 38 26.424 18
בתי ספר מקיפים 48 20.441 24
סך הכול 206 70.188 100

מקור: חוזר המפקח הארצי על החינוך העל יסודי הדתי 9/2002

מלוח מס' 6, ניתן ללמוד על השינויים בחלוקה לסוגי המוסדות. אם קודם לכן בשנות השבעים והשמונים, בתי הספר המקיפים הוו למעלה מ- 50% מן המוסדות בחינוך העל יסודי, עם הרפורמה שהונהגה בבתי הספר המקיפים, פחת מספרם ובמקומם נפתחו ישיבות ואולפנות בעיירות הפיתוח ובשכונות המצוקה. כך ששיעור בתי הספר המקיפים בחינוך העל יסודי הדתי ירד ל-24%.

1. המשברים במוסדות הישיבתיים היוקרתיים
הישיבות התיכוניות היו חיל החלוץ במהפכה שחלה בחינוך העל יסודי הדתי. במובן של שילוב רמה גבוהה של לימודים כלליים עם לימוד תורני מוגבר מבחינת היקף שעות הלמידה (בר לב. תשל"ז). הישיבות התיכוניות הראשונות הוקמו בעקבות אי שביעות רצון של ההורים מן הרמה הדתית בבתי הספר התיכוניים. הישיבות התיכוניות סיפקו בתחילתן מסגרת חברתית מבודלת שאיננה צריכה להתמודד עם נושאי האינטגרציה. הישיבות התיכוניות יצרו תחרות חזקה בין כלל מנהלי המוסדות על האוכלוסיות המבוססות, דבר שחייב את הנהלת המוסדות האחרים - שאינם ישיבות או אולפנות - לערוך שינויים. תחילה בבתי הספר העיוניים ולאחר מכן גם בבתי הספר המקיפים. אלא שבעשרים השנים האחרונות חלק מן הישיבות הוותיקות סובלות מ"מחלות זקנה", "הסתיידות עורקים" וצבירת ותק של מסורת התנהלות שאינה מתעדכנת. דווקא הישיבות הצעירות יותר יודעות להתמודד עם עולמם המשתנה של התלמידים ועם "החוץ" התרבותי האוניברסלי שתלמידים מביאים לספסל הלימודים.

רוחות "הפוסט מודרניזם" נושבות בקרב כלל הציבור בישראל וגם במחנה הציונות הדתית. כמו במוסדות החילונים חל פיחות ביסודות הערכיים גם במוסדות הדתיים, אם כי בצורה מינורית יותר בהשוואה לחינוך הכללי. תופעות שכיחות בחינוך בימינו כמו: חוסר הנכונות של התלמידים להשקיע בלימודים ו"להגיע" אל המורה כדי ללמוד ממנו, במקום זה התפתחו ציפיות ותביעות מן המחנכים שהם ימצאו את הדרך כיצד להגיע לתלמיד. התביעות הגוברות של תלמידים להוראה מעניינת יותר, לחומר לימודי שיראה להם כרלוונטי כבר בזמן לימודיהם על בסיס של אקטואליה, וההדגשה על היסודות האקספרסיביים והאמוציונליים בחינוך, משנים באופן מהותי את מערך חלוקת התפקידים שבין המורים והתלמידים, משנים את מעמדו של המורה ודימוייו בעיני תלמידיו, את צורת מילוי תפקידו ואת אופני ההערכה לאישיותו. קיימות ציפיות גבוהות מן המורים לעשות את כל כברת הדרך לקראת התלמיד ולהתאמץ יותר בעבודתו. הוא נתבע לפלס מסילות ללבבם של תלמידיו, לחדש בסגנונות ההוראה ולהתאים את שיטות החינוך וההוראה לעידן החדש.

החינוך הממלכתי הדתי מושפע פחות מן הרוחות החדשות המנשבות במערכות החינוך, הוא משמר יותר את החינוך המסורתי. המחויבות לערכים דתיים ולערכים כלליים עדיין עומדת בראש סדר העדיפות שלו במערכת החינוך. התמורות החברתיות בעולם המערבי מעמידים במבחן קשה יותר את אלה הממשיכים לחתור לגילויי משמעות ערכיים בחיי האדם ולחינוך עם אורנטציה ערכית. ההשפעות של תמורות אלה מגבירות בהדרגה את "תופעות השוליים". השוליים ההולכים ומתרחבים גם בקרב מחנה התלמידים הדתיים. התרחבות זו משמעותה שיותר תלמידים נתפסים לאלימות, לצריכת סמים, למתירנות מינית, למצבי דיכאון ואף לבחירה בדרך ההתאבדות כפיתרון לאנרכיה הנפשית המתחוללת בתוכו של הנער המתבגר. תופעות אלה אמנם קיימות גם בקרב תלמידי החינוך הדתי, אך הן במינון נמוך מאשר בחינוך החילוני ובעצמה פחותה ממנו.

המחנכים במוסדות התורניים נדרשים להתמודד עם תלמידים הנלחמים על עצמאותם הרעיונית והמחשבתית, המעמידים את שיקול דעתם כבעל עדיפות מול זה של מחנכיהם. כיבוד סמכותם של מוריהם אינו דבר מובן מאליו בעיני תלמידיהם. הם מצפים שהמורים יתאימו עצמם לכל מה שנראה רלוונטי וחשוב בעיניהם תוך שפיטה ביקורתית מתמדת של המורים על כך שאינם מייצגים בהתנהגותם את רמת הציפיות שלהם. "המרכזיות של דמות הר"מ בעיני התלמיד איבדה מערכה... התלמיד מרגיש ויודע אם הר"מ נמצא בתפילה כי זו חובתו והוא דורש על זה משכורת תפילתו תיהפך לתפלה" (נוימן. תשנ"ט).7

התביעה לכיבוד האינדיווידואליות של כל תלמיד מחייבת שינוי מהותי בעבודת המורה. כמו: כיבוד התביעה לגישה ישירה והתחברות לעולמם של התלמידים, בדרישה למעבר לשיטת ההוראה הדיאלוגית, בעיצוב וטיפוח יחסי שוויון בין מורים לתלמידים ועוד. הנכונות לנקוט דרכים חדשות היא נחלתם של רמי"ם מעטים בישיבות הוותיקות. הם חוששים מן הפיחות שיתרחש במעמדם ובסמכותם כבני סמכא בעולם התורה, אם הם יסגלו לעצמם את הנורמות החדשות ביחסי מורים ותלמידים. קיים ניגוד ממשי במבנה הציפיות והדימויים העצמיים של המורים, המוגדרים "כמלאך ה' צבאות" שעליו אמונים מקורות היהדות, ובין יחסם של התלמידים כלפי המורים ומעמדם של המורים בחברה הישראלית. מקצוע ההוראה מוצג כבעל השפעה גורלית לעתידם של התלמידים, בחינוך הדתי גם לעתידם היהודי-הדתי ולרמת רוחניותם. זו הגישה וזה הדימוי שספגו חלק גדול של הרמי"ם והמחנכים בתהליך התחנכותם. ההתכחשות של החברה הדתית למעמדו של המורה מפתיעה את המחנכים בעולם הישיבות ומדאיגה אותם. על רקע השקיפות והפתיחות, קשה למורים לשמור על דיסקרטיות. קשה גם להקפיד על שמירת מרחק מן התלמידים כפי שהיה בדורות הקודמים. הם צריכים להתרגל לכך שהתלמידים כיום רואים במוריהם "בשר ודם" שאינם כליל השלמות. גם להם יש חולשות. התלמידים מבחינים כמה הם רודפים אחר החומרנות, תרים אחר הנוחיות והרווחה הכלכלית, מציגים תביעות שכר מוגזמות ומסתפקים בשעות עבודה מעטות.

המקצועות הנפגעים מיידית אצל מורים שלא הסכינו להתאים את הוראתם למציאות הרלוונטית של תלמידיהם, הם מקצועות היהדות.8 רבים תולים את הסיבות לכך בוותקם של הרמי"ם בישיבות הותיקות ובאי ההיערכות מחדש של ראשי הישיבות והמחנכים לדרכי עבודה ולשיטות ההוראה במוסדות התורניים. המשברים הקשורים בהוראת התלמוד אצל חלק מתלמידי הישיבות והקושי לפעול למען חיבובה של תורה בפרט ושל מקצועות היהדות בכלל, פוגעים ביוקרתן של הישיבות ובמידת האמון של ההורים במוסדות התורניים. הוגים מעמיקים בשאלות הדור מפנים את ביקורתם כלפי הרמי"ם. "השאלה איזו מסכת ללמד היא שאלה משנית. הרבה יותר חשוב כמה התלמיד חושב, כמה הוא יוצר בלימוד, עד כמה תחום הלימוד רלוונטי לחיים שלו, כמה הוא מבטא את כישרונו האישי" (וישליצקי. תשנ"ו).

מרכז ההוויה והלימוד בחינוך הדתי הם מקצועות היהדות, הן מבחינת היקף שעות ההוראה והלמידה והן בהדגשת מעמדם המרכזי של מקצועות הקודש, כמייצגים את המטרה המרכזית ואת החלק החשוב ביותר של הלימודים במוסדות התורניים.9 היחס המועדף למקצועות אלה בא לידי ביטוי בהיקף שעות הלימוד המוקדשות למקצועות היהדות. למעלה מעשרים וחמש שעות הוראה שבועיות בישיבות התיכוניות וקרוב לשיעור זה באולפנות. נוסף ליוזמות חדשות המעודדות את התלמידים ללמוד גם בשעות הערב המאוחרות. עם פתיחת מסלולים ישיבתיים ואולפניים בבתי הספר המקיפים והעיוניים בשנים האחרונות גדל מספר שעות ההוראה למקצועות היהדות גם בבתי ספר אלה. (בפרופורציות נמוכות יותר). רבים רואים גם כיום במקצועות היהדות את המפתח להתפתחות האינטלקטואלית והרוחנית של התלמידים.

המתחים האישיים והקבוצתיים בין התלמידים למחנכיהם מקשים על המשך קיומה של המסגרת הישיבתית. "הניכור הרב בין חלק מן הרמי"ם ובין התלמידים הוא תוצאה של אי הכרה בשינויים שחלו בחברה הדתית. גם בחברה זו יש תמיכה בהתלבטויותיו של היחיד ובהתייחסות רצינית לשאלותיו ולספקותיו בענייני מחשבה, מוסר והתנהגות דתית... אותם רמי"ם נמנעים מלהתייחס לשאלות, רואים בהם קנטרנות לשמה, וחוששים מן ההתמודדות בבחינת 'אל תעירו ואל תעוררו'. ובכך הם שותפים ליציאתם של יחידים לחילון" (פישרמן. 1998). חוסר הנכונות של המורים לעצב יחסים חדשים - פתוחים ומקרבים יותר - עם תלמידיהם, מגביר את תסכולם של ראשי הישיבות והמחנכים במוסדות התורניים ושל ההורים השולחים ילדיהם למוסדות אלה.10

הכמות הרבה של שעות ההוראה במקצועות היהדות יצרה ציפיות ואשליות שלא הוגשמו. על רקע לימוד כה אינטנסיבי ומקיף של מקצועות אלה, טבעי שיהיו ציפיות גבוהות מבחינת רמת ההישגים התורניים ובעצמת ההשפעה המצופה על בקיאותו של התלמיד במקורות, על התנהגותו הדתית ועל רמת הקיום הערכי שלו. במשך השנים מתברר שהכמות של שעות הלימוד וההוראה, איננה מייצרת בהכרח אדם באיכות אחרת מבחינה דתית ואינטלקטואלית. אף נטען, כי תהליכי ההוראה השמרניים מקפחים את ההתפתחות הדתית של התלמידים ולא ממצים את המרכיבים האיכותיים הדרושים למסגרות חינוכיות בתקופה המודרנית והפוסט מודרנית, כמו:

פיתוח של דרכים ללימוד ולחינוך עצמי של התלמידים כך שיהיו מאומנים ויהיו רגילים ל "קביעת עיתים לתורה".

היכולת להפיק בצורה משמעותית מן הלימוד ומהעמקת הידע והבקיאות בחברותא של תלמידים, סגנון למידה המיוחד לישיבות

ניצול ההזדמנות לפיתוח דיאלוגים עם התלמידים והקצאת מקום מרכזי לקיום דיונים יזומים על ידי הרמי"ם עם התלמידים. במיוחד ביחס למידת הרלוונטיות של הנושאים הנלמדים בתלמוד למציאות החינוכית והתורנית של חברת התלמידים בימינו. "אין לזלזל בגורם הרלוונטיות, לא בבחירת החומר ולא בהצגתו...שאיפתנו היא שחיות תבצבץ מבין השיטין של כל מסכת" (ליכטנשטיין, תשנ"ו).

שימוש רחב יותר בלימודי היהדות לפיתוח אינטלקטואלי, תורני ורוחני. בניגוד למצופה השעות הרבות המוקצות ללימוד התלמוד, אינן תורמות להצטיינות יתרה של תלמידים בלימודים אלה וגם אינן מצליחות להשפיע בטווח הרחוק על אורח החיים הדתי של הבוגרים. בניגוד למצופה מעטים מבין הבוגרים קובעים "עתים לתורה" בגלל שחשקה נפשם בלימודה. "הגיע הזמן ליצור את המערכת הזאת, המערכת המפנימה שבה ביולוג בן תורה, ביולוג שלא יכול ללכת לעבודה בלי שהיה בשיעור בבוקר. אפילו אם הוא רוצה הוא לא יכול, כי זה חלק מהמהות אצלו, זה לא נעשה ויכול להיות שזה עוד לא יכול היה להיעשות" (אלון. תשנ"ו).

ניצול חברת הגיל לעיצוב איכותי של שעות הפנאי שיהיו בעלי צביון ואורח חיים יהודי, המשמר את אורח החיים הדתי ברמה ערכית גבוהה.

כאשר הועם זוהרם של לימודי היהדות במוסדות התורניים בשנים האחרונות, הפכו חלק מן הישיבות הוותיקות למוקדי מתיחות ביחסי תלמידים ורמי"ם. ההורים עמדו למגינת לבם חסרי אונים מול הניכור שחשו ילדיהם כלפי הישיבה וכלפי לימוד התלמוד.

השגרה שדבקה בדרכי ההוראה בישיבות התיכוניות וה"סדקים" המתהווים בין הדורות, הולידו משברים אישיים של תלמידים ושל מוריהם. במספר ישיבות וותיקות ויוקרתיות אף התפתחו משברים מוסדיים חמורים, עד כדי סיכון המשך קיומן. הנהלת מינהל החינוך הדתי מינתה ועדות נכבדות רבות לבדיקת מעמדה של הוראת התלמוד, ואף פורסמו סיכומיהם בקרב כלל מוסדות החינוך הדתיים (משרד החינוך. תשנ"ו). ההמלצות שנתקבלו ושאושרו על ידי הנהלת החינוך הדתי, לא היה בהן כדי לשנות את המצב ולהשפיע על ראשי הישיבות ליצור את השינויים הדרושים בתכניות הלימוד ובפעילות עם תלמידים. היו לכך מספר סיבות. א. ההמלצות היו נדושות ולא חדשניות. חלקן לא ניתנות לביצוע. ב. על רקע סירובם של ראשי הישיבות להקשיב למתרחש בקרב תלמידיהם לא היה סיכוי, כי יהיו נכונים לערוך את השינויים המתחייבים מן התמורות החברתיות, במיוחד אלה שהתאימו לחברה הציונית הדתית. ג. הוותק הרב של חלק מן הנוגעים בדבר (ראשי ישיבות ורמי"ם) היה לרועץ, משום שעל פי מה שאנו יודעים מממצאי המחקר קשה לאמץ שינויים -ודאי לא משמעותיים- בגיל גבוה ולאחר צבירת ותק רב.

בשנת תשס"א נתמנתה ועדה חדשה - רחבה ואיכותית בהרכבה - על ידי ראש מינהל החינוך הדתי. במקביל הוחל בניסוי חינוכי וולונטרי במספר ישיבות תיכוניות במספר תחומים (מינהל החינוך הדתי, תשס"ב). קשה לאמוד את ממדי ההצלחה על רקע ההשתהות הממושכת בהגשת ההמלצות (איזנברג. תשס"ד).

לזכותם של ראשי הישיבות נציין כי הם מודעים לבעיות. בשיחות עם המפקחים הם הודו שאינם מצליחים לחבב את לימוד הגמרא על תלמידיהם; שאינם יכולים להבטיח, כי יצמיחו בוגרים הדבקים במשנתם בהמשך חייהם, משום שעוד בזמן לימודיהם הם מפגינים חוסר עניין בלימוד הגמרא. הם אף בקשו את סיועו של מינהל החינוך הדתי בנושא זה.11 אך חוסר האונים המודע לא פקח את עיניהם ולא המריץ אותם לנסות דרכים אחרות. הם היו כבולים למוסכמות ישנות, דבר שמנע מהם את היכולת להעמיק התבוננותם בתלמידיהם, ולקיים קשרים קרובים עמם. הם גם התקשו להפיק לקחים מעשיים מן הבעיות שהתעוררו במוסדותיהם ולערוך רפורמות אישיות ורפורמות תכניות. חלק קטן מראשי הישיבות וחלק גדול יותר מן הרמי"ם הוותיקים ממשיכים להיות אבן נגף בעריכת שינויים ראויים במוסדות התורניים ובהתאמת דרכים ושיטות ההוראה לדורות הצעירים. ראשי הישיבות ומנהלי מוסדות תורניים אחרים, הרוצים ומעיזים להציע רפורמות מתאימות, חוששים לבצע שינויים שלא יקבלו את ברכתם של ראשי העולם התורני. הם אינם רוצים להראות כ"רפורמיסטים" ומחדשים חס וחלילה. במקביל כניסתם של רמי"ם חרדיים לישיבות התיכוניות מחמירה את המצב ומחזקת את הגישה השמרנית, אך הניסיונות לערוך "בדק בית" נמשכים.12

חלק מן המוסדות הישיבתיים סובלים אמנם ממשברים תכופים. עד שלא תהיה "פריצת דרך" ביוזמתם ובאחריותם של ראשי המוסדות התורניים, קיים החשש של פיחות הולך וגובר ביוקרתם של מוסדות אלה.

על אף הנאמר לעיל אי-אפשר להתעלם מתרומתם המשמעותית הכוללת של הישיבות התיכוניות במשך חמישים שנות קיומו של החינוך הדתי. הם הצילו את החינוך הדתי בשעותיו הקשות, כאשר החילון התפשט בקרב חברי הקהילות הציוניות דתיות. הישיבות התיכוניות והאולפנות ספקו ומספקים גם כיום פתרונות מקוריים וחדשניים להתמודדות עם החילון במוסדות תורניים הפועלים ברוח הציונות הדתית. חלק ניכר ממוסדות אלה מצליחים לגבש תכניות לימודים ופרויקטים חינוכיים מגוונים הנותנים מענה למציאות הקיומית של העם היהודי בארצו. בזכות המוסדות התורניים ניתנה האפשרות להוכיח, כי שילוב בין לימודים תורניים מוגברים, בין חיי תורה ובין חיי המדינה המודרנית המאמצת את הקדמה הטכנולוגית, הוא המתכון לתקופה זו. שילוב זה נעשה תוך שמירה על המסורת ותוך פילוס דרכים לקדמה ברוחה של היהדות האורתודוכסית. הישיבות התיכוניות שימשו כחממת ניסוי לנוסחה שהוכיחה את עצמה במציאות הישראלית, והיא פועלת הלכה למעשה בחברה הישראלית ובמדינה היהודית.

בהציגן אתגרים רבים תורניים ואינטלקטואליים בפני תלמידיהם תרמו הישיבות לצמיחה של מנהיגות תורנית ורוחנית, אקדמית וציבורית מקרב בוגריהם לכלל השכבות והעדות, ובכללן גם מיוצאי עדות המזרח (דגן. 1990).

ראשי הישיבות התיכוניות הראשונות היו בבחינת מסמני דרך לרבים שבאו בעקבותיהם. הקמת הישיבות תרמה לצמיחתם, מספר שנים לאחר מכן, להקמתן של האולפנות. לאחר מכן שולבו תכניות של תגבור תורני גם בבתי הספר העיוניים העירוניים ובתי הספר המקיפים, שפתחו כיתות ישיבתיות וכיתות ואולפניות.

הבעיות התקציביות של המוסדות העל יסודיים הדתיים ודמי ההחזקה הגבוהים המוטלים על ההורים כדי לקיים את המסגרת המלאה של הישיבה והפנימייה, מכבידים על ציבור ההורים ועל ראשי המוסדות. מימון יום לימודים ארוך ועלות הפנימייה בישיבות התיכוניות ובאולפנות דורשים משאבים רבים. משרד החינוך לא מכיר בתקצוב הנוסף הדרוש להגברת לימודי היהדות בישיבות התיכוניות ובאולפנות, וכן בכיתות התורניות בבתי הספר העיוניים והמקיפים. ההורים נאלצים לשאת בעול העיקרי.13 ניתן לשער שמסיבה זו מואטת כניסתם לישיבות היוקרתיות של תלמידים ממוצא אסיה וממוצא אפריקה ממעמד סוציו אקונומי נמוך, ובמקביל גדל בצורה משמעותית מספרן של הישיבות התיכוניות ללא פנימייה המקיימים יום לימודים ארוך. השינוי הזה אינו חוסך כסף רב לישיבות מאחר ועיקר ההוצאות קשורות להארכת יום הלימודים ולהזנת התלמידים. פנימיית היום ממלאת אחר רצונם של הורים רבים, שאינם רוצים להתנתק בגיל כה צעיר למשך 6 עד 8 שנים מילדיהם. סוגיה זו מחייבת התגייסותם של אנשי ציבור לגיוס מקורות נוספים, ממשלתיים ופרטיים, כדי לשמר את איכותו של החינוך הישיבתי והחינוך האולפני.

לסיכום. הביקורת העולה אינה מכוּונת לכלל הישיבות התיכוניות. ישנן ישיבות חדשות ומתחדשות המתמודדות היטב עם הבעיות החשובות. אם הישיבות רוצות להמשיך ולהוות גורם משפיע מרכזי על חינוכם וזהותם הדתית של תלמידיהם, מן הראוי שיטו אוזנן לביקורת ולשים לב לתחושות התלמידים. על הרמי"ם להתמודד עם העובדות. כך למשל בעניינים חשובים אין התלמידים מתייעצים או מושפעים ממוריהם. הם מעדיפים לפנות לבוגרי הישיבות, המשלבים בחייהם הלכה למעשה את תחומי השירות למדינה כמו השירות בצבא עם הנכונות להשתתף בעיצוב החיים הציבוריים במדינה. יש לתלמידים תחושה, כי מוריהם לא נתנו תשובות למפגשיהם בעתיד עם צמתים מרכזיים בחיים (פוליטיקה, מדינה, חברה ועולם תרבותי מערבי). העדר השכלה כללית של חלק ניכר מן הרבנים והרמי"ם פוגע ביכולתם להתמודד עם עולם המציאות ועם סמלים וערכי תרבות של העולם התרבותי, המערבי והמודרני. ייתכן כי הפיתרון טמון בעיצוב מחדש של תכניות הלימודים בישיבות, הן במקצועות הקודש והן במקצועות החול ברוח תכנית הישיבה של הרב קוק זצ"ל. "לא תוכל לעד התורה להיות מצומצמת רק בחקר ההלכה המעשית לבדו. החלק הרוחני שבתורה, לכל רחבו, עמקו והיקפו, מוכרח גם הוא למצוא מקום בישיבה. האגדות, המדרשים הנגלים והנסתרים. ספרי המחקר והקבלה העיונית, המוסר והרעיון, הדקדוק, הפיוט והשירה... בייחוד בימינו, וביותר בארץ ישראל, הדורשת תעופה רוחנית מבניה. בטבע קדושתה המלוּוה את כל אווירה" (אגרות ראיה. חלק א'. סעיף קמ"ו).

כן יש לצמצם את תחושת התלמידים, כי הרמי"ם מעודדים אותם להסתגרות ולאי-השתלבות בחיי המדינה על כל ענפיה, כולל בקהילה הציונית הדתית. מתקבל הרושם שאם הרמי"ם ישקיעו במספר תחומים, קיים סיכוי להפיג את המתחים ולחזור לימים שהישיבות היו במרכז היצירה של הציונות הדתית. הנקודות המרכזיות שבלטו בדיון זה, מובילות להמלצה על מספר צעדים, כמו:

השקעה רבה בקשרים בין תלמידים לבין מחנכים. פיתוח דו-שיח אמיתי בו חושף המחנך את עולמו ואת השקפותיו על אורח חיים יהודי דתי. במקביל עידוד התלמידים לחשוף ולהאזין בתשומת לב מרבית לקולות העולים מקרבם. לבקש התייחסות הרמי"ם ללבטיהם, למחשבותיהם ולדרכי התמודדותם.

השקעה רבה בדרכי הלימוד ובהעמקת לימודי הקודש כאתגר עיוני ומעשי לדורנו. לימוד הגמרא מספק אתגרים אינטלקטואלים גבוהים. ניתן למשוך את ליבם של התלמידים

מתן תשומת לב המחנכים לשאלות חברתיות ומדיניות של הציבור בישראל. להציג את הנושאים ואת הבעיות החברתיות כחלק מן התפיסה הדתית הכוללת

לעצב מסלולים חדשים של השפעה חינוכית. לסחוף את התלמידים מכוחה של האמת ולא רק מכוח הסמכות התורנית והחשיבה הכוללת

2. מגמות חדשות בחינוך הבת הדתית
מערכות חינוך בכלל ומערכות חינוך דתיות בפרט משנות את דפוסי פעילותן ונערכות לשינויים בקצב איטי בהשוואה למערכות אחרות. לעיתים הן נאלצות לערוך שינויים רק עקב הלחצים מבחוץ הנובעות מן התמורות החברתיות והפוליטיות. מערכות חינוך מתקשות להיערך למצבים חדשים ולשנות את דפוסי פעולתן, גם כאשר השינויים הנדרשים אינם נוגדים או סותרים את תפיסותיהן הערכיות. כך ניתן להסביר את ההתפתחויות בסוגיית חינוך הבנות וביחס למעמד האישה במוסדות החינוך הממלכתי הדתי. תהליכים חדשים התרחשו בקהילה הציונית הדתית עוד לפני שילובנו ובוררו בדרכים המקובלות עם רבנים, פוסקי הלכות ואנשי חינוך. המעשים והפעולות היזומים מקדימים את הברור והעיון ההלכתי, אף עוקפים את תהליך קבלת ההחלטות של הביוקרטיה הממסדית הרבנית המאחרת בתגובתה לנושאים חדשים כמו אלה העוסקים במעמד האישה.

בדורנו רבים העוסקים בשאלות של "מעמד האישה", בשוויון בין המינים ובשאלות הדנות בתפקידה של מערכת החינוך בשינוי ובהתאמה של מערך השוויון בהזדמנויות ובשילוב רב- גוני של תפקידים גם של הבנות. במשך שנים רבות לא ניתנה תשומת לב לדרכי החינוך ולהתייחסות לבנות בחברות יהודיות רבות. חינוכן של הבנות במסגרות פורמליות במשך הדורות היה שולי, בהשוואה למיקוד ולתשומת הלב שקיבל חינוך הבנים במקורות היהדות ובפסיקה ההלכתית. הציבור הציוני הדתי לא ראה את עצמו מחוץ להתפתחויות האוניברסליות בנושאים אלה ובצורך להיערך בצורה אחרת בחינוך הבנות בעקבות התמורות החברתיות. באופן עקרוני ובמידה רבה גם באופן מעשי, החינוך הממלכתי הדתי קיבל והפנים את המסרים של העולם המערבי בנושאים רבים שלא היו מנוגדים להלכה ולמסורת היהודית, גם אם לא זכו בעבר להארה או לעידוד מצד חוגים רבניים. הממסד ככלל לא נקט יוזמה כל שהיא בנושא זה.

התמורות שהוזכרו לעיל, באשר למעמדם החדש של הנשים בחברה המערבית, השפיעו על בנות וגם על נשי הקהילות הציוניות דתיות. ההתעוררות באה בראש ובראשונה מן התלמידות עצמן. אלה שלא הסכינו עם ההתעלמות של הממסד הרבני והממסד החינוכי מן המסרים החדשים לגבי מעמדו של המין הנשי בחברה. הביקורת של הנשים הדתיות עלתה בתחילה במלמולים חרישיים. אך קולה עלה והתגבר במשך השנים. בחלק מן המוסדות התורניים עלו קולות של אי שביעת רצון מאופיו של החינוך הדתי שהן מקבלות ומדרך הכנתן לחייהן בעתיד (פירר. תשל"ח). במקביל מחאותיהן היו שקטות ואינן מתסיסות.

בשנים האחרונות חלו בהדרגה שינויים מבניים, ארגוניים ותוכניים בחינוכן של הבנות בקהילה הציונית הדתית. השינויים הוצגו כתביעות של התלמידות מלמטה, וכן כתביעות מן הבוגרות הצעירות של החינוך הממלכתי הדתי. בהשפעתן של תיאוריות פמיניסטיות אומצה התביעה לשוויון בין המינים כתביעה מרכזית שיש להתמודד עמה גם בחברה הדתית. החברה הציונית הדתית ככלל, כולל מנהיגיה הרוחניים, לא הביעה התנגדות לטיפוח המגמה של שוויון בין המינים, כאשר נשמרו גדרי ההלכה. הם לא ניסו "לסתום" את פיותיהן של הנשים המובילות בנושא זה. אך כאשר הועלו תביעות לשילוב הנשים גם בעולם התורני, עלו קולות של התנגדות בטונים נמוכים ובסגנון שאינו משתלח. העולם התורני נתפס כמוביל את פעולותיו של החינוך הממלכתי הדתי ומשפיע על דרכו, לכן עלתה התביעה לערוך שינויים בשירות החינוכי שהבנות מקבלות במוסדות התורניים לבנות, כך שיתנו מענה לנטיות האינדיוידואליות למימוש ההתפתחות העצמית. "אותה פניה מאידיאליזם חברתי לעבר שאיפות אינדיוידואליסטיות יותר למימוש עצמי, לא פסחה גם על ציבור הנשים הדתיות. נשים אשר קודם תפסו את הביטוי המובהק לאישיותן הדתית כעשייה למען הכולל, ביקשו כעת להגדיר את מעמדן בדרך אוטונומית, נטולת הקשר חברתי. הביטוי האמיתי למהפכה פנים-דתית זו מצוי בהתפתחויות המדהימות שהתרחשו בעשורים האחרונים בשטח האוריינות הנשית בתלמוד תורה" (רוס. תשס"ג).

תחילתה של תמורה
האולפנות לבנות - בחינוך העל יסודי - היוו את המסגרת המקבילה הראשונה לישיבות התיכוניות. בשנת 1960 הוקמה האולפנא הראשונה "רמת קרניאל" בפר פינס. בשלב יותר מאוחר אף הוקמה המסגרת המקבילה לישיבות ההסדר בדמותן של המדרשות לבנות. מוסדות חדשים אלה משמשים את קבוצת הבנות הרוצות לפרוץ את דרכן ולהשתלב בחברה המודרנית, ללא פגיעה באמונתם ובאורח חייהם הדתי. באולפנות ובמדרשות ניתן כר נרחב לתלמידות המוסדות התורניים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהן במקורות היהדות, ללימוד עצמי הלכתי ואינטלקטואלי במסגרת לימוד בחברותות ועוד. ראש אולפנא בירושלים מבחין בין מוסד חרדי למוסד תורני לתלמידות החמ"ד כך: "צריך להדגיש את ההבדל. הוא בולט וברור. לימוד תורה לבנות אצלנו שונה מלימוד המוסר ויראת השמים בזרם האגודאי. השוני הוא עיוני, כמותי, אינטלקאואלי. אם בנות בית יעקב לומדות "צאנה וראינה", הבנות שלנו לומדות רד"ק" (גוטקינד. תשמ"ז). בחלק מן המדרשות אף מלמדים פרקים בתורה שבעל פה על ידי "שינוי" בהסתמך על חוות דעתם של רבנים (ליכטנשטיין. תשמ"ט).

התלמידות, שיזמו הקמתן של מסגרות תורניות מקבילות לאלה של הבנים, תבעו להגביר את הלימודים התורניים וללמוד גם ממקורות התלמוד בדומה ללימודי הבנים. כן עלו דרישות באשר לרמה הדתית הנדרשת מן הבנות בחינוך הממלכתי הדתי על אף שממצאי המחקר מעידים, כי גם קודם לכן הרמה ואורח החיים הדתי של הבנות היו גבוהים יותר. כך נמצא כי רמת הדתיות של הבנות, דהיינו מידת ההקפדה על קיום מצוות ועצמת אמונתם הדתית, גבוהה יותר מזו של הבנים (צוקרמן בראלי. 1970). במחקר אחר נמצא, כי בשלושה ממדים רמת הדתיות של הבנות גבוהה יותר, בהגדרת עצמה דתית, בהתנהגות דתית ובאמונה דתית (לסלוי, ברלב. 1993). גם בשאלת העמידה כנגד הפיתויים של החברה המתירנית, הבנות עומדות יותר כנגד פיתויים בתחום המוסרי מאשר הבנים (שימל. תשל"ו). האם היתרון של הבנות בתחום הדתי מקל על התביעות לשילובם בתחומים חדשים?

ההעמקה בלימודי היהדות מספקת את הכלים לבדיקה עצמאית של גבולות ושל גדרי ההלכה לגבי הנשים, ללא ההשפעה התרבותית שהגברים מביאים עימם מן העבר המשפחתי שבו הגבר דורג גבוה יותר. לימוד מעמיק זה ורכישת בקיאות מקיפה במקורות נותנים בידי הנשים את הכוח ואולי גם את הסמכות הדתית לפלס דרכים נוספות לקידום השוויון בין המינים בציבור הדתי. זאת תוך בדיקה ותוך גישוש אחר הגבולות של ההתאמות האפשריות של חינוך הבנות בתוך מסגרת ההלכה ועל פי המשתמע מן השינויים הסוציולוגיים והפסיכולוגיים בחברה המודרנית והפוסט מודרנית.

כיום ישנו שוויון עם הבנים בתחום הלימודים ההומניסטים והלימודים המדעיים. הבנות הדתיות אף לומדות את לימודי המדע בצורה נרחבת יותר אפילו מן הבנות החילוניות, המעדיפות תגבור בלימודים ההומניסטים שהם תובעניים פחות מבחינת ההשקעה הלימודית .(AYALON, YOGEV,1996)גם בתחום לימודי התלמוד שיעור הבנות הדתיות, הנבחנות בחמש יחידות לבגרות, עולה במשך השנים. בסך הכול ניתן לדבר על מהפכה נשית שקטה בקרב נשים בציונות הדתית. מהפכה זו אינה מלוּוה בפריקת עול תורה, אך היא אינה רואה בתביעה לשוויון בין המינים משום סתירה לערכי היהדות.

המשימה אינה קלה. הפתיחות של החינוך הדתי לעולם התרבותי המודרני מאפשרת את ההתמודדות עם התמורות החברתיות בלי לסטות מעקרונות ההלכה. המעבר לאימוץ -ולו חלקי- של הזהות התרבותית של העולם הפוסט מודרני גורר עימותים בנושאים רבים עם דרכה של תורה לגבי חינוכה של בת ישראל. גם אם מנסים להבחין בין שוויון המלוּוה בתפיסת השונות בין המינים לבין שוויון ללא הגדרה מבחינה ביניהם עדיין נותרות מספר שאלות. אחד מראשוני המייסדים של רשת הישיבות "בני עקיבא" ומראשיה, רשת שסיפקה חסות לאולפנות הראשונות שקמו במערכת החינוך הממלכתי הדתי ותמכה בביסוסן, מציג גישת ביניים, דהיינו גישת השוויון המכירה גם בשוני. "להעמיד בת ישראל במקומה הנעלה והמכובד, להזקיף קומתה מתוך שתכיר ותדע עד כמה חיוני הוא יעודה, עד מה רם ונישא הוא תפקידה. זו אחת המטרות החינוכיות המרכזיות של החינוך היהודי המקורי" (נריה. תש"ם). ניסוח זה מציב את הבת במקום גבוה אך מציע לה להכיר בתפקידה הייחודי השונה מזה של הבנים.

הנוסחה של קביעת מידת השוויון הראוי בד בבד עם ההגדרות של מידת השוני אינה כרוכה בהכרח בקביעת היררכיה בין בני שני המינים. לעיתים זו התוצאה הטבעית הנגזרת מן הנסיבות ההלכתיות ומהנטייה של רבנים להשאיר את הבת ואת האישה הדתית במסגרות גדורות ומוגבלות, בשם העיקרון של "כבודה בת מלך פנימה". יש המעלים את האישה לדרגה גבוהה יותר משום שהיא "עיקר הבית ולא רק עקרת הבית", כפי שזה בא לידי ביטוי בפיהם של רבנים חשובים, אלה הנכונים לעיין בסוגיה זו, ולשקול את חלוקת התפקידים "החדשה" בין האיש לבת זוגו עם שינויי העתים. מנגד ישנם כוחות רבים במחנה הציוני הדתי, הבולמים את המעבר האידיאולוגי של המערכת החינוכית לגישה חדשה שמשמעותה נטישה של שיטת ההסתגרות מפני העולם המודרני. גישה שאינה מצמצמת ואינה מגבילה את בנותיה לתחומי עיסוק ולנשיאה בתפקידים רק במסגרות מוגבלות. מן הראוי לציין כי תביעותיהן של הנשים הדתיות בעניין זה הן זהירות ומאופקות ולא מתלהמות. "תבונתה של המערכת ההלכתית היא בכך שלעולם אין היא מדברת בשם חידושים הבאים להמיר חוקים והגדרות מן היסוד, אלא רק בשם פרשנות המסייעת בהחלת עקרונות קיימים על מציאות משתנה. הטיפול במהפכת מעמד האישה בימינו, כאשר יופקד בידי נשים למדניות ושקולות, לא יחרוג מן הסתם מכלל זה ויותיר לפחות מעמד סמלי לדפוסים היררכיים אשר במסורת" (רוס. תשס"ג).

במחקרים המעטים שנערכו בנושא זה נמצאה האולפנא כמקור הדומיננטי בטיפוח הזהות הדתית והציונית דתית. לעומת זאת בוגרות בתי הספר התיכוניים מדגישות יותר את תרומתו של בית הספר הדתי לעיצוב זהותן האזרחית. באשר לטיפוח הזהות הנשית, רוב הנשאלות השיבו, כי בית הספר העל יסודי הדתי על גווניו השונים לא טיפח את זהותן הנשית. להיפך, הן הדגישו יותר את תחושתן, כי מעמדה של הבת ליד הבן על פי המקורות המסורתיים הוא משני. במסגרת המחקר ציינו בוגרות בתי הספר התיכוניים, כי לא עסקו בנושא מעמד האישה. בוגרות האולפנות ציינו, כי גם כאשר עסקו בנושא זה, הוצגה בפניהם רק תפיסת העולם המסורתית (גרוס, 2003), גישה המבטאת יותר את המגבלות המוטלות על הבת ועל האישה. לדעת הבוגרות, המחנכות באולפנא לא טרחו לאתר מקורות הלכתיים המתייחסים לשאלת התמורות בחיי הבת והאישה הדתית ובמעמדן. ניתן לשער, כי טבעי הדבר שהמתח בין הזהות הדתית לזהות הנשית של הבנות, גבוה יותר בחברה הממשיכה את התפיסה המסורתית של הבת והאישה היהודית מקדמת דנא ומשמרת את מבנה המשפחה הקלאסי. בעבודת מחקר נמצאו תימוכין לדילמה זו. בוגרות החמ"ד רוצות בשינוי מעמדן, אך בד בבד רוצות לשמר את הקשרים עם משפחתם. בעבודת המחקר שהייתה איכותנית, נמצאו שלושה דפוסי התפתחות אמונית: 1. דפוס ההזדהות עם המשפחה והחינוך, חיפוש אחר דמותן במסגרות מוגנות 2. מרידה לתקופת מורטוריום וחזרה לחיק המשפחה 3. גישה אסרטיבית, הליכה על פי הנטייה האישית ללא ניתוק מכוון מן הבית. כשהניתוק קורה כתוצאה מן ההתנגשות בין צו ליבן לבין ערכי משפחה הן מחפשות את הקשרים בחזרה המלוּוים בכאבים (ברקוביץ. תשס"ד).

כניסתן של הנשים לעיסוקים חדשים שלא היו בעבר, ונהירת הבנות למסגרות המקנות השכלה אקדמית לשם השתלבותן במקצועות החופשיים, מלוּוה בהשפעות לוואי על חיי המשפחה הדתית, דבר העלול להחריף את הניגודים בין בני הזוג. הציפיות של בן הזוג כלפי תפקידיה של בת זוגו על פי הדפוס שחווה במשפחתו מחד, לבין שאיפותיה של בת זוגו להגשים את עצמה ולבחור בתחומים מקצועיים חדשים על פי בחירתה ועל פי נטיותיה, השונים מאלה של אימה מאידך, מלוּות בהשפעות לוואי הבאות לידי ביטוי בחיי המשפחה הדתית. נתון נוסף היכול להבהיר את פשר השינויים הנדרשים, נובע מהצלחתן של הבנות לגבור על הבנים בתחומי ההשכלה. הנתונים מראים, כי שיעור הבנות בין תלמידי יב' הזכאים לתעודת הבגרות ובין הרוכשים תארים במוסדות להשכלה גבוהה עולה על זה של הבנים, הן בחברה החילונית והן בחברה הדתית. במחקר בין זוגות דתיים נמצא, כי 84% מן הנשים הן בעלות תואר ראשון או תואר שני, ורק 73% מן הגברים הם בעלי תארים מקבילים (אפל.2001).

התפתחויות אלה מחייבות את הרבנים ואת המחנכים להתמודד עם האתגרים הייחודיים שמציב המבנה החברתי החדש של המשפחה ושל החברה היהודית. הם נדרשים לספק תשובות הלכתיות לתנאי הקיום החברתיים המודרניים, להציב תמונת חיים יהודית דתית בנסיבות ובסביבה שונים מבחינת המבנה החברתי והתרבותי בהשוואה למה שהיה בדורות הקודמים. השאלה הנוקבת היא האם גדולי הדור, הפוסקים, יהיו מוכנים להתמודד ולהתעמת עם התמורות ולהצביע על הכיוון התורני הדרוש גם עם שינוי העתים. להציע את התשובות להתמודדות עם המצבים החדשים מתוך עומקה של ההלכה ולא מחוצה לה. האם רבני הציונות הדתית מוכנים ללון בעומקה של ההלכה בנושאים אלה? או שהם חשים מאוימים על ידי חוגים מסוימים בתוך הציונות הדתית, הרוצים לשמר עד כמה שאפשר את המסגרות המבדלות ולהימנע מכל ניסיון לבחון את המציאות החדשה בעיניה של ההלכה. חוגים מצומצמים אלה פוזלים לעבר אורחות החיים של הציבור החרדי. נראה כי ההתמודדות הנדרשת צריכה לבוא לידי ביטוי בעיון משותף במקורות ההלכתיים ובעידוד כתיבת הגות נרחבת בנושאים אלה.

כתיבת הגות הבוחנת את מידת הדברים הקשורה לשינוי במעמדן ובתפקידן של הנשים בחברה הדתית על פי עקרונות הלכתיים כתורת חיים, כמו: ערך המשפחה ואיתנותה הרוחנית והנפשית כעומדים בראש הבית והקהילה היהודיים, שלום הבית ושימור גדרי הצניעות הם הגורמים הדומיננטיים בפסיקת ההלכה. על כך לא צריך להיות עוררין, אך בתוך גדרים אלה ישנו מרחב גדול לשילוב הנשים בצורה שוויונית. הרושם המתקבל עד עתה הוא שרבני הציונות הדתית מעדיפים לא לעסוק בנושאים אלה ומגיבים רק כאשר נראה להם, כי קיימות חריגות הנוגעות לשאלות הלכתיות. לשבחם ייאמר שהם גם אינם מוחים או מנסים לבלום פעולות בתחום זה המקדמות את השוויון במשפחה ובחברה הדתית.

האולפנות כיום נחשבות כמוסדות חינוך בעלי תוויות אידיאולוגיות בולטות בעולם הציוני הדתי. ללימודי היהדות מוקדשות כעשרים שעות שבועיות לעומת חמש עד עשר שעות בבתי הספר התיכוניים הדתיים. כן הן מצמיחות בוגרות בעלות הישגים לימודיים ודתיים טובים. עד עתה נראה, כי האולפנות ממשיכות לשגשג ללא משברים מיוחדים בהשוואה לישיבות התיכוניות. חלק מבוגרותיהן מאכלסות בתום השירות הלאומי את המדרשות לבנות כמסגרת מקבילה לישיבות ההסדר ולמכינות התורניות הקדם צבאיות. קבוצות אחרות ממשיכות את לימודיהן במכללות להוראה ובמוסדות להשכלה גבוהה. בחלק ניכר של מסגרות אלה ניתנת האפשרות לבוגרות להרחיב את השכלתן היהודית, כמו: המדרשה לבנות באוניברסיטת בר-אילן והמדרשות ליד המכללות הדתיות להוראה.

גם השירות הלאומי שהיווה תחליף לשירות הצבאי מבטא את המגמה של השינויים בדפוסי ההתנהגות של החברה הדתית, משום שהוא כרוך בדרך כלל ביציאה מן הבית עוד לפני שהבנות הקימו את התא המשפחתי.

בוגרות החינוך הדתי משולבות כיום בתפקידים רבים: באקדמיה, בכלכלה במקצועות הרפואיים והסיעודיים, ובעמדות חינוכיות חשובות: בתפקידי הוראה, בניהול בתי ספר, בפיקוח ארצי ומחוזי ובתפקידי הדרכה של מורים ומנהלים במערכת החינוך הדתית.14 הניסיון המצטבר מוכיח, כי למרות החשש שהיציאה מן הבית לעבודה בחוץ בחברה מעורבת תגרום לפריצת גדרי הצניעות, המציאות מראה כי ניתן להתמודד עם שינוי זה, ולשמר את אורח החיים הדתי במילואו. אם ישנן חריגות, הן אינן רבות יותר מאלה שהיו ועדיין קיימות גם בקרב משפחות שהנשים אינן יוצאות לעבודה מחוץ לבית.

מתן פתחים להתקדמות ולגילויי פתיחות כלפי מהלכים בתחומים אלה, שאינם מנוגדים להלכה, יכולים לעצב בהדרגה את מסגרת השילוב של הבנות בלי לפגוע ביסודות האיתנים של אורח חיים יהודי. בנידון זה מן הראוי לעודד את המנהיגות שצמחה מקרב הנשים הדתיות, אלה הנוקטות גישות קונסטרוקטיביות ולא באלה המתסיסות, העלולות לעודד תנועת רפורמציה או בחירה בהתפקרות כמוצא של הקונפליקט. לאלה העושות הכול כדי לא לחרוג מן המסגרת ההלכתית, יינתן מקום של כבוד כדי לחזקן "אמנם הנשים אשר נדב לבן אותנה לקרבה אל המלאכה, מלאכת השם מצד בחירתן בטוב, במה שהוא טוב, הן הנה תעלינה בהר ה', תשכנה במקום קדשו, כי נשי מופת המה, ועל חכמי דורן להאדירן, להדרן, לסדרן, לחזק ידיהן, לאמץ זרועותיהן וכו'" (בעל ה"תורה תמימה" מצטט מספר מעיין גנים, ספר דברים, פרק יא/ י"ט, פסקה מח).

חיזוק השוויון בין המינים ומתן מקום ראוי לחינוכה של הבת גם בתחומים התורניים יכולים להתקיים גם תחת ההדגשה של "כבודה בת מלך" שתורת חסד על לשונה. במקביל בוגרות החינוך הדתי יכולות לשמש כדוגמה וכמופת למשפחה בישראל בכלל ולמשפחה הדתית בפרט. הן יכולות להוביל את הפעילות כנגד הזילות של התא המשפחתי וערעורו בחברה המודרנית, נגד ניוון מוסרי והתבהמות של החיים האנושיים. הן יכולות להעיד שפריצת "גדר המשפחה" אינה בגדר יתרון המעיד על קדמה, אלא במקרים רבים זה מבטא ביטוי של חולשה, של כניעה ושל ניוון מהות הקיום האנושי של כל מין למינו. צריך לומר בגלוי כי המתירנות המינית מוזילה את הקיום האנושי, בניגוד לדעתם של "סוחרי התקשורת" למיניהם המוכנים לרדת לתחתית התהום במטרה להשיג את הריטינג עבור המפרסמים, כי בראש מעייניהם עומד השיקול הכלכלי בלבד. הזלזול בערכים הוא אמצעי המגויס לטובת עושרם והגדלת הונם.

כאמור, העיסוק בשאלות אלה בעולם הרבני כיום מועט. העיון והכתיבה הם יותר פרי יוזמתן של נשים ושל רבנים יחידים.15 חלק גדול והולך של הנשים הלמדניות הדתיות תובע להשתתף בתהליכי הבירור ההלכתיים (רוס. תשס"ג). הצטרפותם של הרבנים לבירורים הלכתיים וגילויים של הבנה מודעת לשינויים האפשריים תוך היערכות לקראתם, יש בהם כדי לצמצם את התסכול הנובע מניגודים מדומים או אמיתיים. בכוחות משותפים ניתן להציע דרכים ואמצעים מתאימים להתמודד עם נושא השוויון בסוגיות שנראות לכאורה כסותרות, כמו: המתח בין טיפוח התא המשפחתי לבין יציאה ללימודים ופתיחת אפשרויות להתפתחותם האישית של הנשים, בין מימוש הפוטנציאל האישי של כל בת ובין חיזוק היכולת הפוטנציאלית והמעשית שלה לתרום לקהילה ולציבור (אדמנית. תשס"ב), כולל הצורך בבירור מושגים להארת נושא יחסה של ההלכה היהודית לגבי סוגית השוויון בין המינים, כמו מה יהיו גבולות השינוי ביחסי הבן והבת. האם ניתן לעבור מעמדה של יחס היררכי לעמדה של יחס סימטרי בין המינים. שילוב נורמות חדשות בחינוך הבן והאיש הכללים השתתפות בנשיאה בעול המשפחה בתחומים שהיו בלעדיים לאישה ועוד.

פיתוח עולם של מושגים חדשים בעולם הרוחני הדתי, שאינם עומדים בניגוד לפסיקה ההלכתית יסייע למחנה הציונות הדתית לדבוק בדרכו ולהתמודד עם המציאות החדשה המתהווה. נטילת תפקידים נוספים על ידי הנשים הדתיות תחזק את כוחות ההנהגה וההובלה של התחומים הערכיים היקרים למחנה הציוני הדתי.

3. הרפורמות בבתי הספר המקיפים הדתיים
בתי הספר המקיפים היו החוליה החלשה ביותר במוסדות החינוך הדתי. המקיפים הדתיים, בדומה לאלה של בתי הספר המקיפים החילונים, סיפקו במשך השנים תוצר חינוכי ירוד שפגע קשות באוכלוסיות מרקע סוציו אקונומי נמוך. בתי הספר המקיפים הדתיים אף היו במצב ירוד יותר. במחקר שערכו מרים שמידע ויעקב כץ נמצא, כי "בית הספר המקיף הדתי מאוכלס על ידי תלמידים ממצב סוציו אקונומי בינוני נמוך עד נמוך... בתי הספר הם קטנים וממוקמים בעיירות הפיתוח ובפרברי הערים הגדולות... המנהלים מתלוננים על מחסור במורים, בעיקר בתחומי המדעים, במתמטיקה ובאנגלית. כ-40% מן המורים לא היו בעלי הכשרה אקדמאית" (שמידע, כץ. 1995). ההישגים בכל התחומים היו נמוכים. רבים מבוגרי המקיפים הדתיים הפכו לחילוניים או שהשתלבו בסגנון החיים שלא הלם את עולם התרבות הדתית, בהווי חייהם ובאופי הבילוי של שעות הפנאי. שיעור הזכאים לתעודת בגרות לא עלה על 20% מילדי המחזור.

התחושה ביישובי הפיתוח ובשכונות המצוקה הייתה שכל "בחור וטוב" הרוצה ללמוד ברצינות, חייב להדיר את רגליו מבתי ספר אלה ולחפש לעצמו חינוך על יסודי מחוץ ליישוב. אכן, שיעור מסוים יצא מידי שנה למוסדות הפנימייתיים הדתיים, הן למוסדות תורניים והן למוסדות של עליית הנוער (כיום אחראי לכך מינהל החינוך ההתיישבותי). רוב התלמידים נותר בבתי הספר המקיפים המקומיים. בית הספר המקיף בכללותו כשל במילוי המשימות שייעדו לו בזמנו. הוא הפך למסגרת חינוכית לא איכותית שחיה בשלום עם הפערים בין השכבות ועם הישגים נמוכים. החינוך הטכנולוגי הנמוך שהשתלט על רוב הכיתות בבתי הספר המקיפים, הוביל רבים מן התלמידים לניוון אינטלקטואלי, לשיעור זכאות נמוך ביותר לתעודת בגרות, לעתיד תעסוקתי מעורפל במקרה הטוב. בדרך כלל בוגרי בתי הספר המקיפים מועדים לאבטלה בשיעורים גבוהים יותר מאשר בוגרי החינוך העיוני או התורני.

המיון ודרכי ההצבה של התלמידים בבתי הספר המקיפים גזרו מראש את גורלם של תלמידים רבים. על ידי ההצבה למסגרות נמוכות נמנע מהם מימוש הפוטנציאל האישי, ונחסמו בפניהם הסיכויים לעלות בסולם ההישגים. הישגים שיכלו לסייע להם לעלות גם בסולם החברתי והתעסוקתי (דגן. 2000).

בשנת 1986 החל מינהל החינוך הדתי בבדיקת הסיבות לנחשלות של בתי הספר המקיפים. נבדקו כיוונים שונים. בשנת 1990 הוחל בהצעת שינויים ורפורמה מבנית ותכנית בבתי הספר המקיפים הדתיים. זאת כאמור נוכח המצב העגום כפי שתואר.

התכנית שהוכנה על ידי ראש המינהל הוצגה בפורומים שונים. התקיימו דיונים עיוניים רבים עם היועצים הבכירים ועם חברי ההנהלה המצומצמת והמורחבת של החינוך הדתי. התכנית הוצגה לדיון גם בפני המפקחים הדתיים על החינוך העל יסודי הדתי. בבסיס התכנית עמדה התפיסה והאמונה, כי גם תלמידי עיירות הפיתוח ושכונות המצוקה מסוגלים להגיע לרמת הישגים תורניים ואינטלקטואליים בדומה לאלה של האוכלוסייה החזקה והוותיקה. התכנית בכללותה מכוונת להעלאת רמת הדרישות הלימודיות ו"הכבדת העול הלימודי" על אוכלוסיות מרקע סוציו אקונומי נמוך, תוך תגבור החינוך התורני ושיפור האקלים החינוכי. תכנית הפעולה הציעה עריכת שינויים ממשיים בעבודתם של בתי הספר המקיפים בשלושה סעיפים מרכזיים (דגן. תש"ס).

פתיחת כיתות ישיבתיות וכיתות אולפניות בבתי הספר המקיפים, כולל שינוי בתכניות הלימודים וכן תביעה מן המחנכים להקפיד יותר על ההתנהגות הדתית ועל שמירת המצוות של מורים ושל תלמידים. לגבי התלמידים בתחילה הדרישה הייתה להקפיד על התנהגות דתית בין כותלי בתי הספר.

צמצום דרסטי עד כדי סגירה של המגמות הטכנולוגיות הנמוכות לבנים ולבנות, בשלב א' הקטנת מספר הכיתות של החינוך הטכנולוגי ל50% מכלל הכיתות של בית הספר המקיף

תכנון פעולות להעלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות ומספר הנבחנים במקצועות מתוגברים בכיתות העיוניות של בתי הספר המקיפים16

מדוע הוצעו צעדים מפורטים ומחייבים ולא ננקטו פעולות כלליות לטיפוח פדגוגי של תלמידים? אופי הפעולות המוצעות נועד להבטיח, כי השינויים יבואו לידי ביטוי בתוצאות ולא יסתפקו ברשימה של פעולות חדשות קוסמטיות כפי שמקובל לעיתים ברוב השינויים המוצעים למוסדות החינוך. עד לביצועם של השינויים הנרחבים בבתי הספר המקיפים היה קיטוב גדול בקרב אוכלוסיית התלמידים בחינוך העל יסודי. דהיינו שיעורה של הקבוצה החזקה בקרב התלמידים בבית-ספרם, כפי שהוגדרה על ידי המנהלים, לא עלה על 25%. שאר התלמידים הוגדרו ברובם כטעוני טיפוח או חלשים. האוכלוסייה שהוגדרה כחזקה לא נשארה ללמוד בבית הספר המקיף המקומי, אלא פנתה בעיקר לישיבות, לאולפנות ולבתי הספר העיוניים מחוץ ליישוב. השאר כשמונים אחוז מן התלמידים נותרו בבתי הספר המקיפים. ההישגים של בוגרי בתי ספר אלה היו כאמור נמוכים הן ברמה הלימודית ובשיעור הזכאים לתעודת בגרות והן ברמת ההמשכיות הדתית.

גם נוכח מצב זה הייתה התנגדות כוללת מציבור המפקחים והמנהלים שלא קיבלו את התפיסה הבסיסית המונחת ביסודה של התכנית, והיא שתכניות המתאימות לאוכלוסיות החזקות טובות גם לאוכלוסיות החלשות. רמת הציפיות של המפקחים והמנהלים באשר להישגים הייתה שונה. הם לא האמינו כי ניתן להוביל את האוכלוסיות מרקע סוציו אקונומי נמוך להישגים המתקרבים לאלה של הציבור החזק.

ביצוע הצעדים החדשים חייב תגבור פעולות ההדרכה ופעולות הפיקוח בבתי הספר המקיפים מעבר למה שהיה קודם לכן. הנהלת החינוך הדתי עמדה בפני הדילמה, בין הצורך להשקיע בצורה ממוקדת בכוחות הדרכה ופיקוח כדי ללַוות את התלמידים בבתי הספר המקיפים בביצוע התכניות החדשות, לבין הצורך לחלק את כוחות הפיקוח המצומצמים בכלל מוסדות החינוך העל יסודי. חלק מחברי ההנהלה של החינוך הדתי והמפקחים בחינוך העל יסודי חששו שצמצום הפיקוח על המוסדות התורניים, כדי להגבירו בבתי הספר המקיפים, יגרום להחלשת המשנה האידיאולוגית הציונית דתית של מוסדות אלה. לחשש זה היה על מה לסמוך. הן בגלל בעיות הקשורות במדיניות של קליטה סלקטיבית של תלמידים במוסדות החינוך, והן על רקע הפזילה של חלק מראשי המוסדות התורניים לחיקוי החינוך החרדי, שלוּוה בהבעות קנאה רבות ב"הישגיהם" התורניים, כביכול, של המוסדות החרדים. בסופו של דבר נתקבלה החלטה מודעת על ידי ראש המינהל לצמצם בצורה לא רשמית את ביקורי המפקחים במוסדות התורניים, ובו בזמן לעמוד על המשמר באותם מוסדות תורניים שהיו מועדים לסטיות חדות בהכוונה הרעיונית ובנקיטת פעולות הסותרות את המשנה הציונית הדתית.17 ההנחיה לצוותי הפיקוח הייתה להתמקד יותר בבתי הספר המקיפים כדי לגבור על התנגדותם של המנהלים לשינויים הנדרשים ולהפעיל עליהם לחצים לביצוע הרפורמות. מנהלים ששללו כל שינוי הוזהרו עד כדי הסקת מסקנות. במיוחד כלפי אלה שהמשיכו "לחיות בשלום" עם ההישגים הנמוכים של תלמידיהם בתחום הדתי והלימודי. אכן תוך תקופה של 9-8 שנים ניכרו התוצאות הממשיות של הרפורמה, הן בתחום הלימודי כמו בשיעור הזכאות לתעודת בגרות והן בתחום הדתי. להלן מבחר נתונים על התחום הדתי בהסתמך על שיעור השינוי בשני מחקרים שנערכו ברווח של כתשע שנים. בשנת תש"ן ובשנת תשנ"ט.

לוח מס' 7. הגדרה עצמית "דתית" של תלמידי י"ב בבתי הספר המקיפים הדתיים

  דתי/ת מאוד דתי/ת די דתי/ת לא כל כך דתי/ת לא דתי/ת מאוד לא דתי/ת
סקר תש"ן 2.95 30.45 22.71 27.9 13.05 2.95
סקר תשנ"ט 4.95 35.5 19.65 26.4 11.0 2.50
שיעור השינוי 2.0+ 5.05+ 3.6- 1.5- 2.05- 0.45-

לוי, בר-לב. תש"ן. לסלוי, ריץ. תשנ"ט

מן הנתונים אנו יכולים ללמוד על ההשפעה של פתיחת כיתות תורניות בבתי הספר המקיפים, ומיקוד גדול יותר בנושאים של חינוך לאמונה ולקיום מצוות. כך נראה גם מהלוח מס' 8 בהמשך. התקווה היא שבמשך השנים, הרפורמות המבוצעות ישפיעו על כלל האקלים הדתי בבית הספר המקיף הדתי. ישפרו את רמתם ומחויבותם של כלל המסיימים את בתי הספר המקיפים הדתיים להמשיך באורח חיים דתי. להלן פירוט נוסף באשר למידת השמירה של חלק מן המצוות.

לוח מס' 8. השינויים בבתי הספר המקיפים הדתיים ביחס לאמונה דתית ולהגדרה עצמית דתית

  אוכל רק אוכל כשר מניח תפילין כל יום (בנים) מתפלל במניין ביום חול (בנים) לא מדליקים חשמל בשבת מברכות ברכת המזון (בנות)
סקר תש"ן 93.2 41.9 30.4 62.4 29.7
סקר תשנ"ט 95.1 66.0 32.4 73.2 54.8
שיעור העליה 1.9 24.1 2.0 10.8 25.1

מעובד על פי לסלוי, בר-לב, תש"ן. לסלוי, ריץ. תשנ"ט

מלוח זה אנו למדים על עליה משמעותית בקיום מצוות. בעיקר באשר לשיעורם של התלמידים המניחים תפילין מידי יום. גם בשאר המצוות, על פי לוח זה, קיימת עליה בשמירתן.

התביעה השנייה לשפר את ההישגים הלימודיים ואת שיעורי הזכאות לתעודת בגרות אף היא נשאה פרי. להלן נתונים משווים לפני התחלת ביצוע הרפורמה וארבע עשרה שנה לאחר תחילת ביצועה במחוזות השונים.

לוח מס' 9. ההתקדמות בשיעורי הזכאות לתעודת הבגרות בבתי הספר המקיפים הדתיים

מחוז שיעור הזכאים בשנת תשמ"ח שיעור הזכאים בשנת תשס"ג שיעורי השינוי
צפון 26.0 57.0 31.0
חיפה 24.0 47.0 23.0
תל -אביב 22.0 53.0 31.0
מרכז 25.0 56.0 31.0
מנח"י (ירושלים העיר) 32.0 57.0 25.0
ירושלים (מחוז) 17.0 54.0 37.0
דרום 17.0 68.0 51.0
חינוך התיישבותי 20.0 49.0 29.0
ממוצע ארצי 25.7 55.0 36.0

מקור: נתוני המפקח הארצי על החינוך העל יסודי הדתי בחוזר שפורסם ב-22/7/04

מנתוני לוח זה ניתן ללמוד על גידול משמעותי בשיעור הזכאים לתעודת בגרות בבתי הספר המקיפים. הישגים אלה סותרים את הקונספציה המקובלת בקרב מחנכים רבים לגבי הפוטנציאל של תלמידי עיירות הפיתוח ותלמידי שכונות מצוקה.18

בעקבות השינויים הארגוניים והתכניים בבתי הספר המקיפים צמחה שכבת בוגרים המהווה את קבוצת הביניים. כך הושלמה החוליה שהייתה חסרה בציבור הציוני הדתי על רקע ההרכב המקוטב בין האוכלוסיות השונות הלומדות בחינוך הממלכתי הדתי. העדרה של שכבה זו בעבר העיב במידה רבה על הישגיו של החינוך הדתי וגם הכביד על התמודדותו החינוכית והדתית.

לסיכום: נראה כי תוצרי החינוך העל יסודי הדתי משתפרים בכל סוגי המוסדות, על אף שההתמודדות עם גילאי חינוך זה הופכת לקשה ומורכבת יותר במהלך השנים. להלן בקצרה מוקדי השיפור: הגידול במספר הישיבות והאולפנות, בעיקר ביישובי הפריפריה ובעיירות הפיתוח, חיזק את החינוך הדתי ותרם לצמצום הפערים בין שכבות האוכלוסייה השונות. צמצום מספרם של בתי הספר המקיפים משיעור של 46% מכלל הלומדים בחינוך העל יסודי הדתי בשנת תשמ"ח לשיעור של 26% בשנת תשס"ב מסמן את השינוי ביישובי הפריפריה ואת הצטרפותם של בני עדות המזרח לקבוצות האליטה. האולפנות לבנות מספקות בשלב זה את הפתרונות המתאימים ונותנות חינוך איכותי לתלמידות המעוניינות. לשבחן של מוסדות אלה ניתן לומר שהם יוצרים בתוך רשת האולפנות מגוון של מוסדות המתפתחים יחד עם תלמידותיהם תוך בחירה במיקודים שונים של תחומי ההתמחות.

החוליה החלשה ביותר הייתה כאמור בתי הספר המקיפים. בתי ספר אלה נמצאים כיום בתהליכי השבחה שלא נסתיימו. הישגיהם משתפרים משנה לשנה. עדיין ישנם מוסדות מקיפים שהרפורמה לא הושלמה בהם כפי שתוכנן. נראה, כי הופנמה הגישה של מתן אמון ונוצרה יכולת התמודדות עם השגת המטרות המרכזיות של הציונות הדתית בכלל ושל החינוך הדתי בפרט. מטרות אלה הושגו גם בקרב אוכלוסיות שנחשבו כחלשות מבחינה דתית. בעבר הם ייצגו רמה של תת משיגות מבחינה לימודית.

בזכות השיפור בשיעורי הזכאות לבגרות במוסדות אלה והחיזוק של החינוך התורני, בזכות המשך הלימודים והשירות הצבאי של חלק מבוגרי המקיפים בישיבות ההסדר ומכינות התורניות הקדם צבאיות, בזכות כל אלה קיים סיכוי שגם השירות הצבאי יהיה ביחידות קרביות ואיכותיות. הצלחות אלה יאפשרו בעתיד לבוגרי המקיפים הדתיים להשתלב בשיעורים גבוהים יותר במסגרות ההנהגה ובתפקידים בתוך הממסד הציוני הדתי. יש לדאוג, כמובן, להמשך התנופה הלימודית. ללא לחץ מתמיד של הפיקוח ונקיטת יוזמות נוספות קיים חשש של קיפאון וסכנה של חזרה למדיניות, שמשלימה עם מדיניות חינוכית בלתי נסבלת בבתי הספר המקיפים. על רקע התמורות שחלו קיים חשש נוסף, שבית-ספר מקיף, שאינו מטפח את החינוך התורני והאקדמי, יבריח את התלמידים שנותרו למוסדות חינוך חילוניים.

בשולי בתי הספר המקיפים קיימים מרכזי נוער ומפתני"ם, המתמודדים יפה עם התלמידים בשוליים הנמוכים ביותר. הם דואגים לרווחתם של תלמידיהם ומאירים להם פנים. ספק אם הגישה הלימודית כלפי תלמידים אלה הממעיטה מאוד בציפיות להישגים, מתאימה לתוצאות המחקר החדשות. כאשר אפילו חלק מתלמידי החינוך המיוחד משולבים בכיתות רגילות. ניכרת ההשפעה של הצלחת הרפורמות בבתי הספר המקיפים על מוסדות אלה.19 גם בכיתות החלשות ביותר, כמו הכיתות האיטיות, נוטים מנהלי המוסדות השוליים להגיש חלק מן התלמידים ל-14 עד 21 יחידות לתעודת הבגרות. 20

ד. החינוך הלא פורמלי בחינוך הממלכתי הדתי
החינוך הממלכתי הדתי אמון על ההיגד "בכל דרכיך דעהו" (משלי, ג'/ו). כדי לקדם את השגת המטרות של החינוך הדתי יש לנצל את מרב המצבים בהם שרויים התלמידים במשך היום. לא ניתן להפריד בין החינוך הפורמלי, הניתן בתוך בית הספר, לבין זה הניתן מחוץ לבית הספר, כולל אופי העיסוקים בשעות הפנאי ובחופשות הלימודים. אחריותו של החינוך הדתי ושל המחנכים היא מעבר לשעות הנוכחות ולשעות המגע עם התלמידים במסגרות של החינוך הפורמלי (דגן, תשס"א). על רקע זה משתדלים המחנכים להכין את התלמידים ולכוונם לפעילות חיובית בתום יום הלימודים. לשם כך מתקיימים קשרים רבים עם ההורים. המטרה היא הכוונת העיסוק בשעות הפנאי לתכנים, שאינם סותרים ואינם פוגעים בחינוכו הדתי של התלמיד. בחירה בפעולות שיחזקו את המסרים הערכיים ואת אורח החיים הדתי בעיתות הפנאי במסגרות של החינוך הלא פורמאלי. מתפקידיו של בית הספר הדתי להתייחס לפעולות ולעיסוקים בחופשות הקצרות, בתקופות חגי ישראל ובחופשת הקיץ הארוכה, כולל דאגה לצביון יהודי דתי לפעילויות, המתקיימות בחוגים מחוץ לבתי הספר, במתנסים, בקייטנות ועוד.

אמנם המסגרת החברתית אינה בסמכותו הפורמלית של מינהל החינוך הדתי, אך אי-אפשר לדבר על חינוך מקיף שאינו מתייחס לכל השעות ולכל ימות השנה של התלמיד. בשנת 1966 הוסכם במסגרת ההסכם הקואליציוני על תיאומים מסוימים בנושאים אלה. בסעיף ח' של הסכם זה נרשם: "המחלקה לנוער תתאם עם האגף לחינוך דתי בכל הנוגע לפעולות בקרב הנוער הדתי". כחלק מן היישום של סעיף זה הוקמה מערכת פיקוח נפרדת באגף הנוער, שהופקדה על החינוך החברתי והלא פורמלי בחינוך הממלכתי הדתי. מפקחים אלה מונו על דעת ראשי מינהל החינוך הדתי. אגף הנוער גם הרכיב צוות מיוחד לכתיבת חומר הדרכה מיוחד להדרכת סגל הפיקוח וההדרכה ולפרסומו. כן נפתחו בתי תלמיד לפעילות אחר הצהרים בבתי הספר היסודיים הדתיים. בחוזר מנכ"ל בהנחיה לרשויות המקומיות הוצאה הנחיה מחייבת לקיים קייטנות נפרדות ובתי תלמיד לחינוך הדתי והלא דתי (חוזר מנכ"ל תש"ס, 8 (ב), 2/4/2000).

תת-תרבות הנעורים של הנוער הלאומי הדתי מתפתחת הן במסגרת החינוך הפורמלי והן במסגרת הלא פורמלית. החינוך הפורמלי מכוון להקנות מידע וגם לגבש את קבוצות ההתייחסות של התלמידים בדרך שיוכלו לספק משמעויות חברתיות בתוך בתי הספר הדתיים. כמו כן עליו לגבש מערכת של תכניות הכוללת התנסות חווייתית ותרגולם של ערכים משותפים במסגרת שעות ההוראה. בכך תתעצב מערכת המספקת תגמולים מסוגים שונים, וממלאת אחר צרכים ואחר שאיפות שלא ניתן להשיגם בחברת המבוגרים. מערכת האם - דהיינו החינוך הפורמלי - מנסה להבטיח זיקה ערכית ונורמטיבית של תלמידיה לתרבות הכוללת של הציונות הדתית, אך אינה יכולה להבטיח שזיקות אלה יהיו חלק מאורח החיים של התלמידים בכל עת ובכל שעה.

החינוך הלא פורמלי הדתי נועד לסייע ליחיד המתבגר להעביר עצמו מזהות והזדהות של צעיר שאינו מעורב בחיי הקהילה, להגדרת זהות והזדהות עם עולם המבוגרים, על פי אורח החיים של הקהילה הציונית הדתית. האידיאולוגיה המשותפת לכלל בני הנוער הדתיים משמשת אמצעי נוח להעברת האידיאות של הקבוצה לגיבוש הזהות הקולקטיבית, לביסוס כוח ההשפעה של קבוצת השווים ומשמשת בסיס למערכת תגמולים מקיפה בפני עצמה. אידיאולוגיה זו מטפחת תחושת שייכות, מחויבות וסולידריות פנימית בין חברי הקבוצה.

במסגרת הפעילות החינוכית הלא פורמלית שמים דגש על דפוסי ההתנהגות, על אופי הבילוי של שעות הפנאי ועל סגנון הלבוש והופעה חיצונית, כמו העדפותיו האמנותיות והמוסיקליות של התלמיד הדתי, לחיתוך דיבורו, לאופי הקשרים בין שני המינים ועוד. מרכיבים סגנוניים ייחודיים אלה מבטאים ומבססים את זהותם הדתית של התלמידים, יוצרים סולידריות ותחושת שייכות בקרב החברים, מגבשים את הזהות הקבוצתית ומבדילים אותם מקבוצות חברתיות אחרות.

קיים חשש שהנוער הדתי ימצא את עצמו בבעיות זהות על רקע המורכבות של המשנה החינוכית של החמ"ד. המחויבות לאורח חיים דתי ולפסקי הלכה מחד, והמחויבות לאימוץ התפיסה הממלכתית הציונית הדתית מאידך, זו המתחברת עם היסודות החילוניים של החברה היהודית והמדינה, עלולות להיראות כשני כיוונים סותרים בעיני התלמידים. ההתחייבויות המפוצלות עלולות להיתפס כקונפליקט בין החיים הדתיים לבין החיים המודרניים. כאשר הדבר קורה, זה עלול ליצור קונפליקט ובעיות של זהות ייחודית. הנוער הדתי מוצא את עצמו נקרע בין השקפה דתית של הציבור החרדי, שאינו מחויב ליעדי הממלכתיות הציבורית הלאומית, לבין נוער חילוני, שאינו רואה עצמו מחויב לערכי יהדות מסורתיים (בר לב. תשמ"ה-מ"ו).

האם החינוך הממלכתי הדתי מצליח ליצור רצף וקשר בין המשנה החינוכית של החינוך הפורמלי לבין זו של החינוך הלא פורמלי? קשה להשיב על שאלה זו. נושאים אלה לא נחקרו. נקודה מסוימת נבדקה הקשורה לחברות בתנועת הנוער הדתית. בבדיקת מדגם של תלמידי י"ב בחינוך העל יסודי הדתי לסוגיו השונים נמצא כי שיעור גבוה מבין אלה החברים בתנועת נוער דתית מוערך כדתי יותר מאלה שאינם משתייכים לתנועת הנוער. בהשוואה בין המינים נמצא, כי הבנות רואות את עצמן כדתיות יותר מן הבנים, בעיקר באשר ללבוש ולהופעה הקשורים למחוייבות ההלכתית, ושמירה על הצניעות על פי פירושיה המחמירים. אצל הבנים עניין הלבוש לא מודגש כלל. (בן צבי. תשנ"ה).

לסיכום, חשיבותו של החינוך הלא פורמלי לעיצוב הזהות הדתית אינה מוטלת בספק. אלא שבמבנה הקיים, כאשר למינהל החינוך הדתי אין יכולת לכוון באופן ישיר את המסרים העיקריים ואת התכנים, קצרה ידו והשפעתו בעיצוב הזהויות החברתיות והדתיות הנובעות מכך. אמנם ישנם קשרים שוטפים ויעילים בין צוותי הפיקוח של מינהל החינוך הדתי ובין צוותי הפיקוח של מינהל הנוער, אך חילוקי הדעות באשר לקווי המדיניות של מינהל הנוער קיימים. הבעיות נפתרות "אד הוק" ללא הנחת יסודות קבועים המעוגנים בהוראות ובסדרי נוהל. לאור העלייה בחשיבותו של החינוך הלא פורמלי ובהשפעתו, מן הראוי לשקול אם אין מקום להקים יחידה אוטונומית במינהל החינוך הדתי שתעסוק בעיבוד תכנים מתאימים ובשרטוט קווי החיבור עם המשנה הציונית הדתית. כך החינוך הדתי יוכל להתמודד על פי דרכו עם נושאי הפעילות החברתית, עם התוכן של שעות הפנאי ועם היעדים של החינוך הלאומי הדתי.

ה. החינוך הפנימייתי בחינוך הממלכתי הדתי
מסורת החינוך הפנימייתי בתולדות ישראל היא ארוכת שנים. דורות רבים קיימו את "הווי גולה למקום תורה" (אבות. ד/יד). הפנימייה אמורה לספק תנאים מתאימים ואווירה לימודית שלא יופרעו על ידי קשרים משפחתיים או תנאי נוחות המפתים ל "ביטול תורה". "ולשון גולה, היינו שיעזוב אביו ואמו וכל מחמדי רווח הצטרכותו, וילך למקום שחסר כל אלה" (פירוש יכין ובועז למסכת אבות, סעיף ע"ה).

למוסד הפנימייה בישראל יש שתי פנים. 1. פנימיות המיועדות לתלמידים מוכשרים, תאבי דעת, שהיציאה מן הבית לפנימייה מסייעת להם להתרכז יותר בלימודים, בחברת תלמידים אחרים. למוסדות אלה יש השפעה לטווח ארוך משום שבמסגרתם מתעצבת התרבות של בני הנעורים, ואף ניזונה מעצמה בקביעת נורמות חדשות. קשרים אלה נמשכים מעבר לתקופת הלימודים. 2. פנימייה מסוג אחר נועדה להתמודד עם צרכים סוציאליים וכלכליים של בני הנוער, אשר ללא מוסד פנימייתי, ספק אם היו יכולים ללמוד בחינוך העל יסודי. שתי מסגרות אלה הופכות את הפנימייה למבוקשת בקרב הציבור הדתי. הן כדי ללמוד בצורה איכותית יותר ולקבל תמיכה חברתית והן כדי לצאת מבית בעייתי.

שיעור הלומדים בחינוך הדתי בפנימיות הוא גבוה יותר, בהשוואה לחינוך הכללי. זאת על רקע המצב הסוציו אקונומי של חלק ניכר מתלמידי החמ"ד והן בגלל הנטייה של החלק החזק באוכלוסייה הדתית לצאת מן הבית למקום של לימוד תורה. זו הסיבה מדוע ישנו ייצוג ניכר וגבוה של תלמידי החינוך הדתי בפנימיות של גופים ציבוריים (האגודה לקידום החינוך, המפעל להכשרת ילדי ישראל ומוסדות עלית הנוער), ובמקביל בפנימיות של הישיבות התיכוניות ופנימיות של האולפנות. ההתמחות בחינוך הפנימייתי הדתי מקיפה לא רק את המפקחים העוסקים ישירות בפנימיות, אלא גם את הנהלת החמ"ד ואת כלל ציבור המפקחים.21

השהות של התלמידים הדתיים במסגרת הפנימייה מחזקת את הקשרים בקבוצות התת-גיליות. בקבוצות אלה מתגבשת ההשפעה ההדדית - שהיא אולי החזקה ביותר - על עיצוב דרכם ועתידם של התלמידים ושל הבוגרים.

לא כל ראשי המוסדות התורניים מודעים להשפעתה החשובה של מסגרת הפנימייה בהתמודדות עם התמורות החברתיות המשמעותיות של ימינו. רוב תלמידי הפנימיות מבלים את גיל ההתבגרות במוסדות העל יסודיים. גיל ההופך למורכב ומסוכן עבור בני הנעורים, על רקע השתחררותם מן החובה לציית לסמכויות (משפחתיות או חינוכיות). ראשי המוסדות מסתפקים במילוי החובות הפורמליות של העמדת מדריכים צעירים חסרי ניסיון ואם בית. אלה אמורים לשמש יותר כשומרים וכמשגיחים ופחות כמטפלים המתייחסים לנושאים חינוכיים. הקשרים בין צוותי הפנימיות ובין ראשי הישיבות התיכוניות מצומצמים. ספק אם ראשי הישיבות יודעים על הבעיות היום יומיות במסגרת הפנימייה, מלבד אותם מקרים יוצאי דופן המסכנים את שמה הטוב של הישיבה.

לעומת זאת בפנימיות לתלמידים נזקקים קיימים קשרים טובים מאוד בין מנהלי המוסדות לבין מרכזי הפנימיות (הרץ. 1977). פעילות זו מלוּוה על ידי צוות פיקוח איכותי במסגרת עליית הנוער וכיום במינהל החינוך הפנימייתי של משרד החינוך. צוות זה מלַווה בהדרכה ובביקורים תכופים ושוטפים את הפעילות הפנימייתית על כל ענפיה מלבד הפעילות הלימודית, שהיא מוזנחת יותר במוסדות אלה. משום כך גם ישנה הנצחה של הפערים באשר להישגים הלימודיים הנמוכים מאוד בקרב אוכלוסייה נזקקת מבחינה כלכלית. הם מקבלים שירותים של "עשירים" בפנימייה ושירותים של "עניים" בבית הספר.

גם מוסד הפנימייה זקוק לבחינה מחודשת. הן בפנימייות החזקות והן בפנימייות של התלמידים הנזקקים. הפנימייה צריכה להיערך כמסגרת הנותנת אוטונומיה לתלמיד ואת התנאים המתאימים למימוש עצמי במסגרת חברתית שאינה מקפחת את זכויות הפרט. צוות הפנימייה צריך לסייע לתלמידים "לעשות סדר" בדרך השתלבותם בחברה הציונית הדתית עם סיום לימודיהם, הן כעושים לביתם והן כפועלים למען הזולת ולמען החברה. לגבי התלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוך, יש לתדע אותם על זכותם לבחור ולהחליט על עתידם בתוך מסגרת חינוכית המשמשת "כחממה" להיחלצות ממצבם וממצב משפחותיהם. לשכנע אותם כי גורלם בידם ולעקור מהם את הגישות הפטליסטיות. להסביר להם בדרכים שונות, כי הם יכולים להיחלץ ממצבם ולהשתפר בתחום האינטלקטואלי, החברתי והדתי. תכנית זו מחייבת מאמץ לימודי רב והעמדת נושא ההישגים כאחת המטרות החשובות בעיני צוות ההוראה וצוות ההדרכה.

ו. הכשרת המורים וטיפוח כוח אדם בהוראה
במערכת בעלת אורנטציה אידיאולוגית ברורה המחנכת לערכים מוחלטים, כמו החינוך הממלכתי הדתי, מהווים המורים והמחנכים את המסד החינוכי והערכי להעברת המסרים הערכיים ואת החומר הלימודי ברוח אותם ערכים. הם משמשים אמצעי מעצב בהכוונה ובהעברה של תכניות הלימודים בצורה חינוכית ובצורה מקצועית. ה"דוגמא אישית" בדפוסי החיים וההתנהגות של המורים ושל המחנכים הם ערובה שתבטיח את ההמשכיות הדתית על פי המצופה מבוגרי החינוך הממלכתי הדתי.

השאלות הקשורות בכמותו, באיכותו ובהכשרתו של כוח אדם בהוראה שיענה על הצרכים מלַוות את החינוך הדתי מאז יסודו. המחסור הכללי במורים מוסמכים (עם קום המדינה) פגע יותר בחינוך הדתי. מיעוטם של מוסדות חינוך דתיים על יסודיים צמצם את פוטנציאל המועמדים להוראה בחינוך הדתי. מה עוד שבשלב זה גם הנוער הדתי ראה את הצרכים הביטחוניים, הכלכליים וההתיישבותיים כצרכים עדיפים ודחופים יותר מבחינה לאומית על תפקידי הוראה.

קליטת אלפי ילדי עולים חדשים, שמערכת החינוך הישראלית לא למדה עדיין כיצד להתמודד עם המסורת החינוכית ועם השונות התרבותית שהם הביאו עמם, החריפה את הבעיות של מערכת החינוך הדתית בשנות החמישים ובשנות הששים. זאת בנוסף למאבק שניהלו ראשי הציונות הדתית נגד כפיית חינוך חילוני על תלמידים דתיים. מאבק זה הקרין גם על המוסדות הדתיים הקיימים ואילץ את המנהלים ואת המפקחים לעסוק בנושאים לא להם ולהתמודד נגד המסיתים ונגד המאיימים על ילדי עולים שרצו לתומם בחינוך דתי.

בנסיבות אלה נאלץ החינוך הדתי לקלוט אחוז גבוה של מורים לא מוסמכים להוראה. חלק גדול מהם היו עולים חדשים מרקע השכלתי נמוך.22 מורים אלה באו מתוך ציבור שהיה חסר השכלה פורמלית והשכלה לא פורמלית, גם לא השכלה תורנית מינימלית. במערכת החינוך הלא דתית ובמערכת החינוך הדתית נקלטו מורים מבוגרים עולים, שהיו חסרי השכלה פדגוגית מעודכנת, אשר השתמשו בשיטות שאינן הולמות חינוך מודרני. רובם היו עדיין בשלבי לימוד ראשוניים של השפה העברית. בתקופה זו נכנסו למערכת החינוך גם חיילות צעירות ותלמידות בוגרות יב' שעברו הכשרה קצרה ביותר של מספר חדשים לפני כניסתן להוראה.23 המורים הוותיקים שקיבלו הכשרתם במוסדות המעטים להכשרת מורים בחרו ללמד בבתי הספר של היישוב הוותיק. שתי הקבוצות (המורים המבוגרים, העולים החדשים והחיילות הצעירות) הופנו בעיקר לעיירות הפיתוח, למושבי העולים ולשכונות המצוקה. לא היה בכוחם של מורים אלה להתמודד עם האתגרים המורכבים, שעמדו בפני החינוך הדתי, הן מבחינת הסיוע לילדי העולים להסתגל לתכניות הייחודיות של חינוך דתי מודרני והן ביצירת תהליכי מעבר הדרגתיים מחינוך סמכותני, שמרכז לימודיו היו מקצועות היהדות, לבין חינוך ליברלי המשלב גם מקצועות כלליים.

ראשי הציבור הציוני הדתי בכלל וראשי החינוך הדתי בפרט היו עסוקים בשנים אלה במאבק להגן על זכותם של ילדי העולים לקבל חינוך דתי כרצונם. ייתכן שנושא זה הוא הגורם לכך שלא ניתנה ההזדמנות לבחון את התוכן החינוכי ואת הסדרים המינהליים שהונחו כעובדה מוגמרת בפני ציבור ההורים וציבור התלמידים בני עדות המזרח. בשנים אלה איבדה הציונות הדתית את ההזדמנות לשמש גורם מתווך וממתן את המעבר התרבותי, מקשר בין התרבות הדתית של העולים החדשים לבין תביעותיה של המדינה המודרנית. במקום תיווך זה נקלעו התלמידים ללחצים של "המרה תרבותית דתית" בתוך מוסדות החינוך הממלכתי הדתי. האלטרנטיבה הגרועה יותר שעמדה בפני תלמידים אלה הייתה להיכנע לחילון המוחלט במוסדות החינוך החילוניים.

לו הייתה התגייסות החלטית של הציבור הציוני הדתי הוותיק (כפי שקרה לגבי ילדי תימן), ניתן היה להקים מוסדות חינוך דתיים מודרניים חדשים המספקים רמה גבוהה של השכלה ושל יידע במקצועות חדשים, יחד עם הוראה ולימוד ברמה גבוהה של מקצועות היהדות וחינוך לאורח חיים דתי. מערך זה היה צריך להיות מלוּוה בטיפוח של התרבות המזרחית ללא התכחשות למסורתם הדתית של נושאיה. הבעיות אכן היו מורכבות, קשה להמעיט בחומרתן. היה צורך להתמודד בו זמנית עם קשיי ההסתגלות ועם קשיי הלמידה של שכבת תלמידים שסבלה מניכור תרבותי דתי, שהוגדרה כבעלת עומק טיפוח בשיעור גבוה ובמצב סוציו אקונומי נמוך. כבר בשנים הראשונות לקליטת אוכלוסייה זו הוברר, כי בשכבות מצוקה אלה קשה לגייס את עזרת ההורים בקידום הלימודי של ילדיהם, או לקבל את תמיכתם במאמצים החינוכיים של בית הספר. הפעולות האלימות אותן נקטו גורמי השלטון כדי לצמצם את זרימתם של ילדי העולים לחינוך הדתי, על פלגיו השונים (דו"ח ועדת פרומקין), והקשיים האובייקטיבים שתוארו לעיל לא הותירו פנאי וכוחות אנרגטיים שיאפשרו שיקול מתון ויישוב דעת באלו דרכים ניתן להתמודד עם הבעיות. המנהלים והמורים היו צריכים לבדם לפלס את הדרך ולבחור אמצעים שיסייעו להם לספק שירות חינוכי ראוי, ברוב המקרים ללא הצלחה (דגן. 1986).

רק בעשורים השני והשלישי לקיום המדינה הוקמו מוסדות חדשים להכשרת מורים בחינוך הדתי. מוסדות שקלטו תלמידים מכל שכבות הציבור. ליד חלק מן הסמינרים למורים הוקמו מסגרות מיוחדות שכונו "המדרשות להכשרת מורים". אלה התמחו בהכשרה מזורזת של מורים יוצאי אסיה ואפריקה, בני הדור הראשון של העולים החדשים. מדרשות אלה לא הסמיכו אמנם את המורים, הן סיפקו להם הכשרה והכנה בסיסיים כדי שיוכלו להשתלב מיידית בתפקידי הוראה, ובכך הותירו בפניהם את האופציה להשלים את השכלתם ולקבל בעתיד הסמכה כמורים תוך כדי עבודתם במערכת החינוך. מורים אלה הצילו את המערכת מקריסה, אך גם הסתפקו בסגנונות הוראה לא יעילים ובתוצאה של הישגים נמוכים במשך שני דורות של תלמידים. הם היו חסרי יכולת להתמודד עם הבעיות הקשות . גם לא היה בהם הכוח הנפשי לצאת נגד שיטות הממסד ולפעול בצורה אותנטית יותר מתוך היכרותם הקרובה עם תלמידיהם.

התבססות הכשרת המורים בחינוך הדתי
בשלושים השנים האחרונות הלכה והתבססה הכשרת המורים בחינוך הדתי. הוקמו מוסדות חדשים ברוב המחוזות. הוכשרו מורים בכמויות משמעותיות , מעבר לחלקו של החינוך הדתי בכלל מערכת החינוך. גם ההרכב ההטרוגני של תלמידי החמ"ד והרצון לשלב את העולים החדשים במערכת ההכשרה של המורים, חייבו הקמת מוסדות הכשרה קטנים רבים. שיעור התלמידים שקיבלו הכשרה בסמינרים דתיים היה גבוה מזה של החינוך הממלכתי שייצג כ- 75% מתלמידי המערכת החינוכית. גם מספר המוסדות של החינוך החרדי הוא גדול יותר ביחס לצרכיו. החינוך החרדי, בעיקר החינוך העצמאי, שואף שכל בוגרת החינוך העל יסודי תוכשר ותשתלב בתפקידי ההוראה ב"תקופת ההמתנה" לפני נישואיה. המטרה היא שתוכל להשתלב במקצועות ההוראה ולפרנס את משפחתה. להלן תהליכי הצמיחה של המוסדות להכשרת מורים.

לוח מס' 10. הגידול בשיעורי התלמידים במוסדות להכשרת מורים

שנה חינוך ממלכתי כללי חינוך ממלכתי דתי חינוך דתי אחר
תש"ל 2992 1224 778
תש"ם 7474 2648 1173
תש"ן 8264 2684 1385
תשנ"ה 11.564 4119 2697
תשס"ג 15.352 7008 9012

מקור: השנתון הסטטיסטי לישראל. 2003

בניגוד לעבר, כאשר מקצוע ההוראה שימש כמקצוע "מובילי" עבור קבוצות מרקע סוציו אקונומי נמוך, הרי בשנים האחרונות הוא מושך כוחות איכותיים שחלקם רואים בתפקידי הוראה שליחות קדושה. חלה עלייה במספר התלמידים הפונים להוראה בחינוך הדתי ווכן חלה עלייה ברמתם. זאת ניתן ללמוד מנתוני ההשכלה של הורי הלומדים. אחוז האקדמאים בשנת תשס"א בקרב הורי הלומדים במוסדות להכשרת מורים הוא כדלקמן: בחינוך הממלכתי, 22.4%. בחינוך הממלכתי דתי, 36.4%. בחינוך החרדי, 20.7% (כפיר, אריאב. 2004). להלן שיעורי הגידול במספרי התלמידים בסמינרים ובמכללות להכשרת המורים בישראל.

ההתפתחות במוסדות להכשרת המורים בחינוך הממלכתי הדתי הייתה הן מבחינה הכמות והן מבחינת האיכות, הודות לתמיכתם של ראשי ישיבות ההסדר והמסרים בקרב ראשי הציונות הדתית, על חשיבותו של חינוך ציוני דתי בחברה הישראלית. גם האקדמיזציה של הכשרת המורים תרמה למשיכת אוכלוסייה חזקה יותר לתפקידי הוראה. להלן הנתונים הכללים של המכללות הדתיות.

לוח מס' 11. נתונים על המכללות להוראה בחינוך הדתי בשנת תשס"א

מכללות גברים נשים סך הכול
מס' מכללות 3 13 16
מס' תלמידים 3154 6386 9540
מס' תלמידים סדירים 2521 4237 6758
מס' תלמידים בלימודי המשך 633 2149 2782
מכללות אקדמיות 3 13 16

מקור: משרד החינוך. 2002

היצירה המקורית של ישיבות ההסדר הצמיחה בתוכה מוצר לוואי חיובי נוסף בתחום הכשרת המורים (ליכטנשטיין, תשמ"ב). ליד המכללות לגברים הוקמו מכונים תורניים כשלוחות ליד ישיבות ההסדר, שהכשירו את התלמידים להוראה בחסותם של המכללות האקדמיות הדתיות. בכך נסללה הדרך בפני תלמידים ברמה גבוהה להשתלב בתפקידי הוראה. הנתונים המצטברים במשך השנים מראים, כי קרוב לחמישים אחוז מתלמידי ישיבות ההסדר לומדים במכונים. בסך הכול כרבע מן הבוגרים של ישיבות ההסדר משתלבים בתפקידי חינוך, הוראה וניהול במערכת החינוך הממלכתית הדתית. בוגרי המכונים התורניים תורמים להעלאת רמת ההוראה ורמת החינוך ולשימור השיעור הגבוה יחסית של גברים-מורים בחינוך הממלכתי הדתי, הודות לבוגרים אלה ניתן מענה לצרכים הרבים בכוחות הוראה למקצועות היהדות. כפי שאנו לומדים מלוח מס' 11, 16 מכללות דתיות קיבלו את אישורה של המועצה להשכלה גבוהה להענקת תארים אקדמיים. בכך הושלם תהליך האקדמיזציה של הכשרת המורים בחינוך הדתי. חלק מן המוסדות פועלים לקבלת ההכרה בתואר השני.24

העלייה ברמת ההוראה
כאמור היו קשיים רבים במשיכה של כוחות חזקים להוראה בחינוך הדתי, במיוחד באשר לגברים שהיו צריכים לשמש בהוראת מקצועות היהדות וכאלה שיכהנו כרמ"ים בישיבות תיכוניות וכמחנכים באולפנות. הנהגת מוסד רבני בתי הספר חייבה אף היא הצבת מורים גברים כרבני בתי הספר. אכן במהלך השנים עלתה רמת המורים ורמת המורות, שופרה רמת ההוראה בחינוך הממלכתי הדתי. תרמו לכך הגורמים הבאים:

הקמתם של המכונים להוראה שליד ישיבות ההסדר שהצליחו למשוך חלק לא מבוטל מבוגרי ישיבות ההסדר להשתלב בהוראה, לראות במקצוע זה מילוי שליחות חשובה מבחינה אידיאולוגית ולהעדיפו על פני קריירה בתחומים היוקרתיים, כמו: משפטים, כלכלה, מינהל עסקים וכד'. תלמידים בוגרי ישיבות תיכוניות ברמות גבוהות, שבפניהם היו פתוחות כל האופציות האחרות מבחינה אקדמית, ציוניהם בתעודת הבגרות ובמבחנים הפסיכומטריים היו מן הגבוהים, רבים מהם פנו להוראה. גם נוכח אי ההערכה של כלל הציבור למקצוע זה, שדימויו, שיוקרתו וששכר העבודה בו נמוכים.25

בוגרות האולפנות התורניות שהיוו את הקבוצה המקבילה לתלמידי ישיבות ההסדר מבחינת איכותן, קיבלו הכשרתן במוסדות האקדמאים הדתיים להכשרת מורים. גם בפניהן הייתה האופציה להשתלב בחוגים יוקרתיים במוסדות להשכלה גבוהה. הן בחרו מרצונן להשתלב בתפקידי הוראה מתוך תפיסה אידיאולוגית. קבוצות אלה חיזקו את הדימוי החיובי של המורה בקהילה הציונית הדתית, ותרמו אף הן לעלייה ברמת ההוראה.

הרחבתו של החינוך העיוני התורני בישיבות, באולפנות, בבתי הספר התיכוניים ובבתי הספר המקיפים, גרמה לגידול בהיצע המועמדים להוראה בחינוך הדתי. ילדי הדור השני וילדי הדור השלישי מעיירות הפיתוח ומשכונות המצוקה שלמדו במסלולים אלה וזכו לטפס במעלות הסולם התורני, העשירו אף הם את מסגרות ההכשרה. כישרונותיהם הברוכים באים לידי ביטוי בהשתתפותם בתפקידי ניהול ותפקידי פיקוח וכחברים מרכזיים בגרעינים התורנים הפזורים ברחבי הארץ. מערכת החינוך הדתי מקבלת את פניהם בידיים מושטות.

בוגרי ישיבות ההסדר ובוגרות המדרשות לבנות מהווים נכס חשוב ואיכותי למערכת החינוך הממלכתית הדתית. השפעתם אינה רק בתחום התורני, אלא גם בתחומים ערכיים אחרים. תפיסתם את תפקיד החינוך כשליחות ערכית ודתית מספקת "ערך מוסף" לחינוך ולהמשכיותו של החינוך הדתי בקרב תלמידיהם ובוגריהם. הם מציבים באיכותם רף של יוקרה למקצוע ההוראה משום שלקבוצות אלה יש אלטרנטיבות בתחומים יוקרתיים יותר. בכל זאת הם מעדיפים לבחור במקצוע ההוראה ולהתכבד בו.

מנהלי בתי הספר אינם מודים ביתרונם כמורים וכמחנכים של בוגרי ישיבות ההסדר בהשוואה לבוגרי האוניברסיטאות. תלמידי בתי הספר הדתיים, לעומתם, מצביעים במידה רבה על תרומתם היתרה של בוגרי ישיבות ההסדר בהשוואה לבוגרי האקדמיה. זאת ניתן ללמוד מממצאי מחקר. תלמידי החינוך הדתי מוצאים יתרון למורים בוגרי ישיבות ההסדר בתחומים הבאים: 1. בחינוך היסודי, בתחומי החינוך לערכים, בהכוונה ללימודים גבוהים, בעזרה בלימודים, בהתייחסות לבעיותיהם האישיות, בפיתוח רגישות התלמידים לבעיותיהם של אחרים ולסביבה, ובפיתוח מודעות עצמית ומודעות לזולת 2. בחטיבה העליונה מצביעים התלמידים על יתרונם של המורים בוגרי ישיבות ההסדר באותם תחומים. רק בחטיבות הביניים, ציוניהם של מורים בוגרי אוניברסיטאות גבוהים יותר בתחומים שהזכרנו. (כץ, לסלוי, יבלון. 2003).

הוכחה נוספת לשינוי האיכותי שחל לגבי אלה הפונים להוראה בחינוך הדתי, אנו מוצאים בציוני החתך של המבחנים הפסיכומטריים של הסטודנטים במוסדות להכשרת המורים, זאת בהשוואה בין החינוך הממלכתי ובין החינוך הממלכתי הדתי. להלן טבלת הנתונים כפי שהיו בשנת 2000.

לוח מס' 12. חתך ציוני "הבחינה הפסיכומטרית" של הסטודנטים במכללות להוראה בשנת 2000

חתך פסיכומטרי מכללות ממלכתיות מכללות ממלכתיות דתיות
200- 449 12% 5%
450- 484 43% 18%
485- 517 26% 18%
518- 800 19% 59%
סך הכול 100% 100%

מקור: משרד החינוך. תשס"ב

מן הלוח אנו למדים כי החתך הגבוה ביותר (518 -800) נמצא בשיעור של 59% בין תלמידי המוסדות להכשרת המורים בחינוך הממלכתי הדתי, לעומת שעור של 19% בחינוך הממלכתי. בחתך הנמוך ביותר (200 -449), שיעורם של תלמידי המוסדות הממלכתיים הלא דתיים, הוא יותר מכפול לשיעורם של תלמידי המוסדות הממלכתיים דתיים. 12% בממלכתי מול 5% בממלכתי הדתי.

בסך הכול, על פי נתוני התלמידים במוסדות להכשרת המורים, זוכה החינוך הממלכתי הדתי לשיעור גבוה של מורים גברים ולשיעור גבוה של מורים ומורות איכותיים יותר .

על אף מספרן הרב יחסית של המכללות הדתיות הנובע ממגוון הצרכים ומן הפיזור הגיאוגרפי של מוסדות החינוך הדתי, עדיין יש מחסור ביישובים הפריפריאליים בכוחות הוראה למקצועות חשובים, כמו: מתמטיקה, אנגלית מדעים. על הנהלת החינוך הדתי לתור אחר דרכים לעידוד בוגרי אוניברסיטאות במקצועות אלה להגיע ליישובים הרחוקים ממרכז הארץ. בהקשר זה רצוי מאוד שגם הם יהיו בוגרי החינוך התורני האיכותי.26

אתגר האקדימיזציה בצד המשך ההתמודדות על מקומם ההיררכי של מקצועות היהדות
התקדמות תהליך האקדמיזציה בחינוך הדתי משביח את הכוחות הקיימים ומבטיח איכויות טובות יותר בעתיד, אלא שלתהליך זה ישנו מחיר חינוכי לא מבוטל. החששות החינוכיים נובעים מבחינת דרכו של לימוד אקדמי ומהותו. הוראה אקדמית עוסקת יותר בהעברת מידע מקצועי ועוסקת גם בניתוח טכסטים. הלימוד האקדמי מספק כלים להבנת תופעות ומאפשר התמחות בתחומים מוגדרים, אולם הנטייה להעמיק במספר סוגיות מוגבל. התמחות יתרה בדיציפלינות גוררת השקעה פחותה יותר בפיתוח ובלימוד של היסודות הערכיים, החינוכיים והרוחניים של ההוראה והחינוך. העיסוק האובססיבי של האקדמיה בגילוי היחסי, בפרשני ובביקורתי מעקר את היכולת להעמיד גישות חזוניות ברורות. ההיצמדות לטכסטים משמשת לעיתים כמחיצה בין המורה לתלמיד ומקשה על האפשרות להציב בפני התלמידים את הדמות הרצויה של אדם מחונך, לדון באיכותה של חברה ערכית מתוקנת. "לימוד דיציפלינרי מפורר את אמות המידה האובייקטיביות ומשבית את המוטיבציה. באין אידיאליזם אין חינוך ובאין אמות מידה אובייקטיביות אין משמעות להתפתחות" (אלוני. 1988).

הבעיה יכולה להחריף בעיקר בקרב מורי מקצועות הקודש: תלמוד, תנ"ך ומחשבת ישראל בחינוך הממלכתי הדתי. האקדמיזציה במקצועות אלה אינה מכינה את המורים להתמודדות עם התהליך החינוכי על פי משנתו של החינוך הממלכתי הדתי וערכיו, משום שלימודי היהדות באקדמיה מבוססים יותר על הקנית ידע אקדמי בתחומים מוגבלים. שאלת הרלוונטיות של החומר אינה מעניינת את המומחים. כך למשל בנושאי מחשבת ישראל ישנם טכסטים החשובים מבחינת הידע האקדמי, אך ספק אם הם מעמיקים את הבנתו של התלמיד בהשקפת היהדות. בלימודים אלה חסרה הצגת תפיסות אידיאולוגיות ברוחב דעת וברמה של מעורבות אישית גבוהה בתרבות היהודית, כך שניתן להזדהות עם המשתמע מבחינה ערכית. חסרים בשיטת הלימודים האקדמיים גילויי רגישות ערכית ומוסרית להלכה היהודית ועוד. בדיון בנושא זה, שנערך בקרב המפקחים על המכללות הדתיות, הודגש הצורך "במורים אשר ידעו לנצל נכונה את החומר הכללי בכל מקצוע ומקצוע ויגישו אותו לתלמידים על טהרת הקודש " (חוזר מנהל החינוך הדתי מס' 6-5 מחודש סיוון תשס"ג).

חזרה לדרכי הלימוד המסורתי (כמו בישיבות הגבוהות) ותוספת קריטריונים אקדמיים של עבודות סמינריוניות ובחינות מסכמות, יכולות לתרום ללימוד בהיקפים נרחבים ויעודדו את התלמידים לבקיאות בחומר, בצד החתירה להעמקה על ידי לימוד המפרשים השונים. מפרשים אלה עשו קודם לכן את "כברת הדרך" להבנת הקיום האנושי המתפתח על פי דרכה של היהדות הדתית. כך ניתן ללמוד מגישותיהם ומפרשנותם ולהשליך למציאות של הדורות האחרונים. למרבה הצער, הלימוד האקדמי עוקף את הצורך בהעמדת חזון ובהצגת המשמעויות הערכיות מן החומר הנלמד. הוא ממקד את ההוראה על הבנת טכסטים מצומצמים, מזמין מן החומר הנלמד פחות התייחסויות רלוונטיות להווי החיים הדתי ולהשתמעויות האקטואליות שיש להן השפעה על התנהגותו הדתית של התלמיד בהווה ובעתיד. העיסוק הרב בהבנה ובלימוד מדעי של הטכסט, תוך התייחסות למבנים של טכסטים, מעַקר את החיות החינוכית והערכית הנדרשת בהעברה של מסרים ערכיים ודתיים לתלמידי החינוך הדתי. יש מקום לשקול דרכים אחרות במסגרת הלימוד האקדמי, שאינן זהות בהכרח לגמרי לדרכו של הציבור החרדי בלימוד תכנים יהודיים, אך מתחשבות בתפקידו העיקרי של החינוך הדתי, לחנך בדרך מלאה ושלמה לחיי תורה ומצוות.

אם המועצה להשכלה גבוהה תיתן הסכמתה, ניתן יהיה להמיר את ההתמחות הדיציפלינרית, המדגישה את ההישגיות הקוגנטיבית בהתמחות באוריינות של המורשת היהודית בהקשר החינוכי הכולל של מוסדות החינוך הדתי, בדגם אקדמי שאינו נוטל את התרומה הסגולית הנמצאת בעולמם הרוחני של הישיבות, ויחד עם זה רוכש מן העולם האקדמי את היסודות של הרחבת אופקים, של עריכת מחקרים ושל שימוש בממצאיהם, של הצצה לתחומים חדשים ועוד.

החינוך הממלכתי דתי, מכוח תפיסתו ואמונותיו, מעולם לא ויתר ולא יוכל לוותר בעתיד על תפקידו כמחנך לערכים (דגן. תשנ"ח). כך שלא די בהכשרה, יש צורך בליווי מתמיד של המורים על תפקידיהם השונים. ההכשרה צריכה להיות רק תחילתו של תהליך בהכנת המורה, הכשרתו והדרכתו לעבודה בעלת אפיונים אידיאולוגיים ומקצועיים. זאת שיש לה השפעה גם על עיצוב אישיותו של המורה ואינה מסתפקת בידע ובמקצועיות שלו. המורה חייב להיות בעל השכלה כללית בידע הרלוונטי לתלמידיו, יחד עם השכלה תורנית רחבה. הוא צריך לגלות מעורבות בנושאים מדיניים וחברתיים. הניסיון של חלק מן הרמי"ם בישיבות התיכוניות "לעמוד בצד" נוכח התמורות החברתיות, במקרה הטוב להסתפק בשלילת התופעות המתירניות, לא ישרת את המטרות של החינוך הממלכתי הדתי. הציבור הציוני הדתי מעורב בהווייתו עם כלל הציבור היהודי, כולל החילוני. המחנכים חייבים לסייע לתלמידיהם להתמודד עם מציאות זו. הם עצמם צריכים לגבש את יחסיהם ולבחון את מידת תרומתם לחיזוקה של היהדות במדינה גם לגבי הציבור החילוני. ההתפתחויות האוניברסליות של התרבות המערבית אמנם דורשות סינון, אך המחנכים צריכים להכירן ולדעת מה להשיב גם באמצעים אינטלקטואליים ולא רק בדרכים אמוציונליות או בפסילה טוטלית של עולמות אחרים.

ז. אמצעים אחרים להעמקה אידיאולוגית - קידומם של המורים ושל המנהלים והשבחתם
בצד המסגרות של החינוך הפורמלי, נוקט מינהל החינוך הדתי דרכים ופעולות נוספות המלוות את המפקחים, את המנהלים ואת המורים במשך כל שנות עבודתם כדלקמן.

1. חוזרי האגף/מינהל החינוך הממלכתי הדתי
החוזר היוצא כשש פעמים במשך שנת לימודים, משמש כמסגרת שוטפת להנחיות ערכיות, לאמירה "עכשווית" בסוגיות הנידונות באקטואליה. הוא משמש כבמה וכן אמצעי להעברת הנחיות המשלימות ומבהירות את דרכו של החינוך הממלכתי הדתי ביחס למה שמתפרסם בחוזרי המנהל הכללי של משרד החינוך, בחוזרים של מינהלים אחרים ובחוזרי מנהלי המחוזות. בחוזר ניתן מקום לפרסום אירועים, תכניות לשעות הפנאי ויוזמות חינוכיות נבחרות של בתי הספר הממלכתיים דתיים, להמלצות על ספרי עיון, הצגות תיאטרון וכד'. כן מתפרסמים מידי פעם חוזרים מיוחדים המנחים את המחנכים באשר לאירועים אקטואליים חורגים ומגיבים עליהם (דוגמת החוזרים שיצאו לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל).27

2. השתלמויות מורים והשתלמויות מנהלים
מורי החמ"ד משתתפים בפעולות ההשתלמות בשיעורים גבוהים יחסית למערכות אחרות, אך הצורך בהשתלמויות לעדכון של עובדי ההוראה בתחומים המיוחדים לחינוך הדתי ולרענונם, נתקל בקשיי מימון מצד משרד החינוך. החמ"ד זקוק להשתלמויות האמורות להתמודד עם תכניות הלימודים המיוחדות, להתמודד עם צורכי המורים ולהתמודד עם התלמידים על פי המשנה החינוכית, בעיקר אותם חלקים הדורשים לפרשנות רעיונית המותאמת לשאלות הדור. הביזור של מערכת ההשתלמויות במחוזות גורמת לכך שהמורים הדתיים נמשכים לקורסים שאינם מיוחדים לחינוך הדתי. בקורסים המשותפים לחינוך החילוני והדתי נידונות אמנם הבעיות המשותפות החשובות במקצועות הכלליים, אך לא הנושאים הייחודיים המתמודדים עם המורכבות של חיים דתיים בתוך מערכת חברתית שאימצה את דפוסי החיים - בעיקר הטכנולוגיים - של החברה הפוסט מודרנית. גם בלימודי היהדות, להם מוקדשים שעות הוראה רבות, אין היצע מספיק של קורסים שיסייעו למחנכים להרחיב את השכלתם התורנית ולספק להם הזדמנות לעסוק בסוגיות הרלוונטיות מעולם היהדות לעולמו של התלמיד. מצד שני ישנה בעיה גם מצד הצרכנים. כאשר המפקחים הארציים וגורמים אחרים מצליחים לפתוח קורסים מיוחדים, מתברר שישנו ביקוש נמוך מצד המחנכים. זאת בעיקר משום שחוגי הישיבות - דהיינו ראשי הישיבות והרמי"ם - אינם נוטים להשתתף בהשתלמויות העוסקות בתיאוריות אוניברסליות ובדרכים חדשות בהוראה. נושאים חשובים שיש להם השלכות על תהליכי ההוראה ועל תפקידו המשתנה והמתחלף של בית הספר בתקופה המודרנית והפוסט מודרנית. תחומים חדשים אלה לא תמיד מעניינים את המורים במוסדות התורניים הרואים בהם ביטוי "חילוני" של תפקידם כמחנכים. הזנחת ההשתלמות בקרב ראשי המוסדות התורניים והמורים למקצועות היהדות מגבירה את הקשיים בהתמודדותם של ראשי הישיבות והרמי"ם עם בעיות מהותיות כפי שתיארנו לעיל ומחמירה אותם.

3. רבני בתי הספר
מוסד הרבנות בבתי הספר הדתיים הונהג בעקבות צרכים שעלו מן המציאות המתהווה בעולמם של תלמידי החינוך הממלכתי הדתי. היו לכך מספר נימוקים:

1. התפשטותו, גידולו והרחבתו של החינוך הממלכתי הדתי במדינת ישראל, כמעט בכל יישוב, העמידו בסימן שאלה את היכולת של המערכת לפקח ולקדם את ההווי ואת אורח החיים הדתי על פי משנתו של החמ"ד. הוכר הצורך בחוליה נוספת שתבטיח תיאום והכוונה מרביים.

2. אילוצים שונים חייבו את החינוך הדתי לקלוט גם מורים שאינם דתיים למקצועות מסוימים כמו: מורים למקצועות טכנולוגיים, לחלק מן המקצועות המדעיים ולהוראת האנגלית. כניסתם של מורים אלה למוסדות החינוך הדתיים ערערו את האקלים החינוכי הדתי בחדר המורים ובבית הספר.

3. חלק מן המורים שהיו ללא רקע תורני, לא ייחסו חשיבות לדוגמה האישית ולא הפנימו את החשיבות של תחומי השפעה שונים על הצלחתם בהצמחת בוגר משכיל השומר אורח חיים דתי מלא. העובדה שחלק מהם היו מורים מקצועיים טובים סיפקה להם מעמד של השפעה על האווירה ועל האקלים שלא הלמו מסגרת דתית. מורים אלה לא ראו בחיזוק הערכים ובטיפוח ההתנהגות הדתית של התלמידים כחלק אינטגרלי ומחייב בעבודתם בבית הספר.

4. גם כך לא כל המנהלים ולא כל המורים הזדהו לכתחילה עם המסרים המיוחדים של משנת הציונות הדתית. חלקם ראו בתפקידם יותר כמקום עבודה מאשר כמוסד חינוכי שיש לו ייעודים מיוחדים המחייבים את המורה למעורבות ותשומת לב רבה להעברת המשנה החינוכית המיוחדת. התוצאה הייתה שחלק מבתי הספר הזניחו את התחום הדתי. כך שחלק מבוגרי החינוך היסודי הדתי פנו לחינוך על יסודי חילוני. מוסד רבני בתי הספר נועד לסייע למערכת ולמנהלי בתי הספר להתמודד עם בעיות אלה.

הגידול בשיעור המורות בכלל מערכת החינוך לא פסח גם על החינוך הממלכתי הדתי. כתוצאה חסרו מורים גברים למקצועות היהדות וחסרו דמויות גבריות של אנשים הבקיאים בענייני הלכה וביכולת לדרוש בפני מורים, בפני הורים ובפני תלמידים בדברי תורה. כמו כן היה צורך בטיפוח אווירה דתית הולמת יותר בחדרי המורים ובחצר בית הספר. היה צורך בתלמידי חכמים היכולים לפעול כמסייעים בבירורים הלכתיים, בהכנה של אירועים תורניים ובהכנת דפי מקורות לפרשיות השבוע.

החינוך הדתי שנאבק על מיקומו ועל מעמדו בין שתי המגמות האחרות (חרדי וחילוני), חיפש דרכים למיקוד יתר במשנתו ובהדגשת דרכו וייחודו. כמו כן נדרש להשיב לביקורת שעלתה מקרב חוגים שונים -כולל הרבנים היישוביים. כך צמח הרעיון של מינוי רבנים בגני הילדים ובבתי הספר.

על פי ההנחיות שפורסמו בחוזרי מינהל החינוך הדתי, תפקידיו של רב בית הספר לעבוד בעיקר עם המורים בשיעורי תורה קבועים, בייעוץ ובהדרכה בתכניות לימודים ובמתן שיעורי יהדות בנושאים הקשורים לתכניות הלימודים. עליו לערוך שיחות קבוצתיות ושיחות אישיות, כולל דיונים עם תלמידים. מעורבות בניהול התפילה ובטיפוח האווירה המתאימה. הדרכה בענייני אמונה ובענייני הלכה ועוד (חוזרי המינהל 5/98, 6/99).28 כמובן, יש להקפיד על כך שהמורה לא יראה את עצמו משוחרר מן החניכה הדתית בעקבות כניסתם של הרבנים. "הרב בא לסייע, לתמוך ולחזק את המורה והמחנך, אך אינו בא במקומו" (בן ישר. תשנ"ה).

בקרב מפקחים ומנהלים רבים אין אחידות דעים באשר לתפקידיו של רב בית הספר. מתברר שישנן ציפיות מגוונות ומנוגדות מציבור זה. יש כאלה המביעים ספק אם רב בית הספר מוסיף תרומה ייחודית, שמורים או מנהלים לא יכולים לממשה. הניסיון של חלק מרבני בתי הספר לחקות את דפוסי העבודה של הרבנים ביישובים ובערים, אינו נכון ואינו יעיל. (ספק אם רבני היישובים תורמים לכלל הציבור המבוגר - הדתי והחילוני). אכן גם הניסיון לשילובם של רבני היישובים כרבני בתי הספר נכשל (נוימן. תשנ"ה). היו, כמובן, גם הצלחות מעטות. ההצלחות היו קשורות לאישיותו של הרב, תלויות במרקם האנושי המקומי שהתפתח ביחסי הקהילה עם הרב, תלויות במידת נכונותו של הרב לתת שירות המצופה על ידי המנהלים ועל ידי המורים. נראה, כי יש להמשיך ולעיין במהות תפקידיו של רב בית הספר ובמידת יכולתו לתרום תרומה סגולית, שלא ניתן להשיגה בדרכים אחרות. זאת בטרם יגובש הדפוס הראוי לתפקידיו של רב בית הספר.

4. הכשרת המנהלים
מאז קיומה של מערכת להכשרה ולהשתלמות של מנהלי בתי הספר במוסדות להשכלה גבוהה נטל בה החינוך הדתי חלק נכבד. מנהלי בתי הספר ומורים שראו עצמם מועמדים לניהול השתלבו במסגרת הקורסים שהתקיימו בבית הספר לעובדי הוראה, והן בקורסים המיוחדים למנהלים שהתקיימו באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת מורים. הקורס המרכזי של מינהל החינוך הדתי היה בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן. במשך שנים מתקיימים קורסי הכשרה במוסד זה שתכניתם מתאימה ומכוונת למטרות החינוכיות של החינוך הממלכתי הדתי. גם במוסדות אקדמיים אחרים ידעו להתחשב בצרכים המיוחדים של מחנכים דתיים, דאגו לשלב בקורסי המנהלים נושאי יהדות. חלקם מיקדו את הקורסים המרכזיים בבעיות המיוחדות של החינוך הממלכתי הדתי כמו: ההתמודדות עם התלמיד המסורתי או הלא דתי בחינוך הדתי, החינוך לערכים דתיים בתקופה הפוסט מודרנית, וכן בדרכים לטיפוח אקלים חינוכי והווי דתי במוסדות החינוך הממלכתי הדתי. נוסף לכך כפעולה ייחודית, קיימה מכללת "ליפשיץ" בירושלים קורסים לליווי מנהלים חדשים בשנות עבודתם הראשונה והשנייה.29

בשנים האחרונות צומצמו הקורסים המיוחדים למנהלים לאחר ששיעור האקדמאים הלך ועלה. משרד החינוך ממקד את פעולות ההכשרה בבית הספר לעובדי הוראה בכירים בירושלים, מסתפק בלימודי תעודה לאחר התואר הראשון במכללות ובחלק מן המוסדות להשכלה גבוהה.

השאלה המעשית היא, מה טיבו של המנהל הדתי? האם יש לו ייחוד כל שהוא? במחקר משנת 2001 נמצא, כי קיים קשר מובהק בין דתיות המנהלים לבין רמת שחיקתם. ככל שרמת הדתיות עולה, פוחתת השחיקה. ההסבר שניתן על ידי החוקרות לממצא זה היה, כי הקשר בא לידי ביטוי בהכרתם של המנהלים הדתיים במשמעות העבודה החינוכית ובחשיבותה וכן בתפיסת התפקיד. אצל מנהלים דתיים קיימת תחושה עמוקה יותר של משמעות במה שהם עושים ופחות קונפליקטים תפקידיים, לכן שחיקתם נמוכה יותר (מאייסי, סומך. 2001). כמו כן נמצא, כי רמת הדתיות של מנהלים משפיעה באופן חיובי על שביעות רצון, על תפיסת הסטטוס של המנהל ורמת השכר וכן תפיסת עומק התפקיד (מאייסי. 1999). אכן במחקרים אחרים נמצא, כי תפיסה אידיאולוגית או תחושת שליחות של המנהלים, מעלה את יעילותם ומשפרת את הישגי התלמידים (שם).

5. פרסומי הדרכה
מינהל החינוך הדתי משקיע בפעולות הדרכה. הוא רואה בנושא זה אחד מתפקידיו המרכזיים ביותר. כיצד מתבצעות פעולות אלה? בצד החוזרים השוטפים הקבועים והמיוחדים, קיימת מערכת של בעלי תפקידים בהנהלת החינוך הדתי בהשתתפותם של נציגי ציבור, הקובעת והמתווה את מדיניות פרסומי ההדרכה ובחירה של התכנים הרלוונטיים. את עבודתה מרכז עורך פרסומים מיוחד, המקשר בין הכותבים והעורכים לבין מגיהים ובתי הדפוס. מאז הקמתו של האגף/מינהל החינוך הדתי פורסמו מאות חוברות הדרכה בנושאים שונים ומיוחדים.

בעשר השנים שנבדקו (1990-2000), פורסמו שלושים וחמישה פרסומים שעסקו בנושאים הבאים:
הגות ומחשבה של החינוך הממלכתי הדתי (ארבעה פרסומים)
דרכי הוראה (שלושה פרסומים)
טיפוח המורשת התורנית של יהדות המזרח -כולל ילקוט מנהגים רחב על מנהגי העדות השונות בחגים בימים טובים ובטכסים דתיים (שישה פרסומים)
חינוך חברתי (שלושה פרסומים)
שאלות השעה כמו: החינוך לדמוקרטיה, התייחסות לתרבות המחלוקת, קדושת החיים, תורה ומדע, לימודי התקשורת ועוד (ארבעה פרסומים בהיקף רחב)
סוגיות בחינוך הפנימייתי הדתי (קובץ מקיף המכיל מאמרים של מחברים רבים)
מקצועות היהדות (שלושה פרסומים)
(פירוט נוסף ראה: חוברת נתונים למועצת חמ"ד, תשנ"ט.)

כמו בכלל הפרסומים המערכתיים של משרד החינוך ושל משרדי ממשלה אחרים נשאלת השאלה, כמה "העגל רוצה לינוק", עד כמה המחנכים הדתיים קוראים, מעיינים ומעריכים את הפרסומים הנשלחים אליהם? עד כמה הם משתמשים בהם כחומר עזר להתמודדות עם הבעיות החינוכיות? כמה מהם מוצאים אותם כמועילים לעבודתם? הנהלת החינוך הדתי מתלבטת מזה שנים רבות בבעיות אלה ועדיין אינה מוצאת להן מענה. נערכו אמנם מספר סקרים שלא סיפקו תמונה בהירה. אם נסתמך על התרשמות כוללת ניתן ללמוד, כי לפחות חלק מן המפקחים וחלק מן המורים עושים בהם שימוש. אולי ניתן להתנחם בכך שהפרסומים מבוקשים על ידי רבים, גם על ידי גורמים מחוץ למערכת הפורמלית של החינוך הממלכתי הדתי. נראה, כי חלק מן הפרסומים זוכים לתשומת לב מעטה על ידי כלל המורים ונעשה בהם שימוש אפקטיבי רק לעיתים רחוקות, דבר המעלה את הצורך בהמשך הבדיקה של המדיניות של מינהל החינוך הדתי, באשר לתכני הפרסומים ולדרכי הפצתם. ניתן להעריך כי בטווח של שנים פרסומים אלה משאירים את רישומם על המערכת החינוכית הדתית ומספקים קווים מנחים בתחומי ההוראה של המקצועות ובתחומים ערכיים.

6. קידום האקדמיזציה של גננות, של מורים ושל מנהלים
המחסור בכוחות ההוראה בשנות החמישים, הששים והשבעים גרר כניסתם של מורים בעלי השכלה נמוכה וחסרי הסמכה. במשך שנים רבות סבלו מוסדות החינוך הדתיים, בעיקר ביישובי הפריפריה, מכישורי הוראה נמוכים של מורים אלה. הצורך בהכשרה ובהכנה של המורים הדתיים להתמודד עם הבעיות המיוחדות של תלמידים רבים מרקע סוציו אקונומי נמוך היה ברור. כדי לשפר את רמת ההוראה נקט מינהל החינוך הדתי יוזמות מיוחדות במטרה לקדם את תהליך האקדמיזציה בקרב כלל המורים והגננות. הותוותה תכנית ארצית שקבעה מדיניות של פעולות לזירוז האקדמיזציה של כלל המורים והמנהלים בחמ"ד. נערכו כינוסי הסברה למורים ולמנהלים בכל המחוזות, וכן עם סגלי הפיקוח בכל שלבי הגיל. כן נשלחו מכתבים אישיים לעובדי ההוראה שאינם מוסמכים, כדי לדרבנם ולעודדם להשלים ולקדם את השכלתם האקדמית. כדי להבטיח את ביצוע המדיניות המוצהרת, מונה מפקח מיוחד שתפקידו היה לרכז אינפורמציה על מסגרות הלימוד המאורגנות, המוכרות והמסובסדות במוסדות להשכלה גבוהה. כמו כן לזרז את הגננות ואת המורים ולספק להנהלת החינוך הדתי נתונים על הבעיות ועל שלבי ההתקדמות בביצוע המדיניות. ערנות כל הגורמים לנושא זה עלתה. בעקבותיה עלה גם שיעור האקדמאים בחינוך הדתי.

להלן נתונים משווים בין נתוני החינוך הממלכתי החילוני ובין נתוני ההתקדמות באקדמיזציה של עובדי ההוראה בחינוך הדתי, (בתום חמש שנים מתחילת הטיפול בנושא זה).

לוח מס' 13. שיעור האקדמאים בחינוך היסודי והעל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי במחוזות השונים בשנת תשנ"ט

מחוז יסודי ממלכתי יסודי ממלכתי דתי על יסודי ממלכתי על יסודי ממלכתי דתי
ירושלים+מנח"י 49.30 51.0 78.12 79.0
צפון 38.54 48.55 68.59 76.32
חיפה 44.95 43.6 76.07 75.3
מרכז 44.75 45.78 75.01 77.74
תל-אביב 53.74 56.0 77.33 80.0
דרום 37.98 32.0 69.24 72.0
התישבותי --- ---- 74.28 81.0

מקור: משרד החינוך. 1999

נתוני שנת תשנ"ט מראים ששיעור האקדמאים בחמ"ד עולה על זה של החינוך החילוני בכל המחוזות. להלן נתוני הגידול בשיעור האקדמאים של גננות ומורים בחינוך היסודי והעל יסודי.

לוח מס' 14. הגידול בשיעורי האקדמיזציה בחינוך הדתי בשנים תשנ"ד - תשנ"ט

גננות ירושלים+מנח"י צפון חיפה מרכז תל-אביב דרום

תשנ"ד אין נתונים 3.3 4.0 10.8 3.0 1.0
תשנ"ט 45.6 22.5 9.8 33.4 50.0 10.0
שיעור הגידול לא ידוע 19.2 5.8 22.6 47.0 9.0
מורים יסודי            
תשנ"ד אין נתונים 20.7 20.1 28.8 23.0 23.0
תשנ"ט 51.0 48.5 43.6 45.8 56.0 32.0
שיעור הגידול לא ידוע 27.8 23.5 17.0 33.0 9.0
מורים על יסודי           דרום התיישבותי
תשנ"ד אין נתונים 53.1 54.3 62.9 50.0 51.0 55.0
תשנ"ט 79.0 76.3 75.3 77.7 80.0 72.0 81.0
שיעור הגידול לא ידוע 23.2 21.0 14.8 30.0 21.0 26.0

מקור: משרד החינוך. 1999

לאחר חמש שנות פעילות לקידום האקדמיזציה בחינוך הדתי, חלה עליה מסוימת בהשכלתם של הגננות ושל המורים בהשוואה לשנים קודמות. בעיקר בהתחשב בעובדה, כי לפני שמינהל החינוך הדתי נקט יוזמה זו, שיעור האקדמאים בקרב עובדי ההוראה בחמ"ד היה נמוך יותר מזה של החינוך הכללי. נראה כי קיימת התקדמות ניכרת בתהליכי האקדמיזציה. עדיין יש לעשות מאמצים נוספים. תחילה, בין המורים בחינוך העל יסודי, שם צריך להגיע לשיעור של 100% אקדמאים, ולאחר מכן בהדרגה גם בין המורים בחינוך היסודי ובקרב הגננות.

7. פרסי החינוך הדתי למצטיינים
מערכת החינוך הדתית חיפשה דרכים לעודד יוזמות ופרויקטים הנוגעים להשבחת החינוך הדתי. בתחומים אחרים קיימים פרסי חינוך המחולקים על ידי המזכירות הפדגוגית מידי שנה בחסות נשיא המדינה. המנהל הרביעי של החינוך הדת יזם הנהגת פרס חינוך ארצי החל משנת תשמ"ו תחת חסותם ובהשתתפותם של הרבנים הראשיים יחד עם שרי החינוך והמנכ"לים.

פרסי החינוך משמשים ככלי נוסף לעידוד, לעיצוב ולהכוונה של פעולות ושל יוזמות בתחומים הייחודיים למשנת החמ"ד. בטכסים החגיגיים ניתנת ההזדמנות להכיר בפועלם של אישים רבים: מפקחים, מנהלים מחנכים וגננות. ועדות הפרס מבקרות בבתי הספר ומעיינות בהמלצות על אישים. הוועדות מגישות את חוות דעתן לוועדה הארצית בראשותו של סגן מנהל החינוך הדתי, אשר מציגה את המלצותיה בפני ראש מינהל החינוך הדתי.

בטכס הנערך מידי שנה באולמות גדולים מחולקים פרסי החינוך הדתי למוסדות חינוך ולאישים מצטיינים בחסותם של הרבנים הראשיים. לעיתים מופיעים בין המברכים גם שרים ומנכל"ים של משרד החינוך.

מסקירת המוסדות והאישים שזכו בפרסי החינוך במשך 18 שנים, מצאנו כי חולקו כ- 180 פרסים לפי ההתפלגות דלקמן: 31 פרסים אישיים. 30 פרסים למפקחות על גני הילדים ולגננות. 57 פרסים למנהלי בתי הספר היסודיים. 43 פרסים למנהלי בתי ספר על יסודיים. 4 פרסים למוסדות להכשרת מורים.

8. מידת יעילותן של פעולות ההשבחה
השאלה החשובה היא, האם ישנן תוצאות ממשיות למאמצי הנהלת החינוך הדתי המשקיעה את מרב זמנה בפעולות הדרכה, במתן הנחיות ובפעולות להשבחת עבודתם של צוותי הניהול וההוראה? האם היא נוקטת מדיניות ותהליכים הנכונים לקידום עובדי הוראה במערכת החינוך הממלכתית הדתית? ספק אם ניתן להשיב לשאלה זו בהכללה גורפת, אך ניתן ללמוד במידת מה על תמונת המצב מממצאי המחקרים השונים (והמעטים) שנערכו בנושאים אלה.

להלן כמה ממצאי מחקר המספקים לנו אינדיקציות מסוימות למידת ההתקדמות והשיפור בעבודת המורים והמחנכים בתחומים השונים. ממצאי המחקר חושפים גם את הבעיות שעדיין קיימות.

תפיסת המורים את תפקיד האגף
מהי הערכתם של המורים לעבודתו של מינהל החינוך הדתי? בממצאי מחקר משנת 1982 עולה, כי הנהלת אגף החינוך הדתי נתפסת בעיני מורים ומנהלי מוסדות כעוסקת יותר במינהל החינוך ופחות בהיבטים הפדגוגיים. לדעתם, תרומת האגף לעבודתם היא שולית. לעומת זאת נמצאה התאמה בין מדיניות האגף לחינוך דתי לבין השקפת סגל ההוראה, אך לדעתם קיימים פערים בין המדיניות הרצויה ובין הגשמתה הלכה למעשה (שורצולד. 1985).

הפנמת המסרים הערכיים
באיזו מידה המורים במערכת החינוך הממלכתית הדתית מכירים ומזדהים עם מטרות החמ"ד ומשנתו? על פי תוצאות המחקר נראה, כי קיימת בעיה בהזדהות המורים עם משנת החמ"ד. ההסבר שהחוקרים נותנים לכך הוא שהעקרונות מנוסחים בדרך עמומה ולא מפורטת. כן נמצאו הבדלים בין המורים במחוזות השונים בשאלה זו. עמדותיהם של המורים במחוזות ירושלים ותל-אביב קרובות יותר למדיניות החמ"ד, מאשר עמדותיהם של מורים במחוזות הצפון והדרום (צלניקר. תש"ס). ממצאי מחקר אחר מצביעים על כך, כי ניכרת רמה גבוהה של הקפדה על קיום מצוות בקרב המתכשרים להוראה במכללות הדתיות, כאשר יש הלימה בין דתיותם לבין מטרות החמ"ד (ריץ ואילוז. 1999).

תחושת התלמידים ביחסם למוריהם
כיצד נראים המורים והמחנכים בעיני תלמידיהם, האם יש תמורה להשקעה? האם התלמידים מעריכים את מוריהם? האם הם חשים בתרומתם להתפתחותם האישית והאם הם מאמינים שהם יכולים להסתייע על ידם? בפני תלמידי כיתות יב' בחינוך הדתי הוצגו היגדים הבודקים את יחסם למורים ולבית הספר. להלן הממצאים העיקריים:

לוח מס' 15. יחסי מורים תלמידים בעיני התלמידים בחינוך העל יסודי הדתי (התשובות באחוזים מכלל הנשאלים)

חוות הדעת של תלמידים על היגדים שונים ישיבה תיכונית אולפנה תיכון עיוני
בנים בנות
תיכון מקיף
בנים בנות
סך הכול
המורים מתחשבים בדרישות התלמידים 69.7 80.0 74.0 60.5 63.1 67.1 70.0
המורה פותח את השיעור בהתעניינות בנעשה בכיתה 52.6 71.3 61.7 52.7 64.7 69.6 61.75
המחנך יוזם קשר עם תלמידים 65.0 78.6 76.3 60.4 58.7 75.6 69.35
המחנך משתדל לעזור לתלמידים 79.0 86.1 89.9 76.5 77.7 83.7 81.95
התלמידים יוזמים שיחה אישית עם המחנך 65.0 82.3 74.3 64.7 66.7 75.1 71.45
המחנך מדבר "מגבוה" אל התלמידים 26.8 16.1 21.5 36.4 36.7 24.6 26.1
המחנך מתעניין בי מעבר לשעות הלימודים 63.1 79.8 72.2 53.2 48.0 64.1 84.75
המחנך מתעניין בהמשך דרכי 90.0 93.4 89.9 77.4 68.9 78.6 84.75
אני יכול לדבר עם המחנך על נושאים המפריעים לי 48.4 55.0 53.4 40.2 45.9 59.0 50.6
אני מחבב את המחנך שלי 76.7 79.8 80.7 74.6 72.0 84.6 78.15
רוב המורים בבית הספר אוהבים אותי 67.3 73.2 68.6 69.0 60.3 80.3 70.0
אילו יכולתי הייתי עוזב את בית הספר 28.5 18.5 22.0 26.0 34.9 26.3 25.75

מקור: לסלוי. ריץ. 2000

בסך הכול הממצאים נראים חיוביים, על אף שמקובל וידוע כי מוסדות החינוך אינם אתרים המושכים את תלמידיהם ואינם אהובים על ידם.

התלמידים בבתי הספר המקיפים מביעים את אי שביעות הרצון הגבוהה ביותר בהשוואה לשאר המוסדות. כ-35% מן הבנים מצהירים כי היו רוצים לעזוב את בית הספר המקיף בו הם לומדים. השיעור הנמוך ביותר בהיגד זה הוא באולפנות ואחריו בישיבות התיכוניות.

על פי לוח זה האולפנות מקבלות את ההתייחסות החיובית ביותר מצד התלמידות. בפרק הרביעי, נדון על כלל התוצרים של מערכת החינוך הממלכתית הדתית, נרחיב יותר באשר לתוצאות החינוכיות המצטברות בתחומים שונים, מהם נוכל לפתח יותר את הבנתנו על תרומת המינהל להשבחת עבודתם של המורים ושל המנהלים בחינוך הדתי.

ח. קשרי גומלין עם הקהילה ועם הורי התלמידים
טבעה של מערכת חינוך עם אורנטציה ערכית ברורה, שהיא תתמסר לטיפוח קשרים רצופים והדוקים עם "בוחריה". לגבי החינוך הדתי נכונה הקביעה שההורים בוחרים בו לחינוך ילדיהם מידי שנה. בפני הורים אלה עומדות אלטרנטיבות רבות, הכוללות בתי ספר דתיים מסוגים שונים, החל מן החינוך החרדי - דרך המגמות השונות בתוך החינוך הממלכתי הדתי - ועד המסגרות לתגבור היהדות בחינוך החילוני. בבחירתם בחמ"ד מביעים ההורים את אמונם במערכת זו. יחד עם זה הם מייחלים לכך שציפיותיהם המיוחדות יתגשמו. במידה והמסגרת לא תשביע את רצונם הם יהיו נכונים להסיק מסקנות.

אכן כמעט כל עובדי החמ"ד בשלבי ההיררכיה השונים מודעים לנושא זה. הם משתדלים לקיים קשרים שוטפים עם הורי התלמידים. ההורים מצדם אף הם טורחים לשמור על קשרים אלה ומגבירים את מעורבותם בנעשה בבתי הספר הממלכתיים דתיים. סוגיה זו של השבעת רצון ההורים אינה פשוטה כלל בגלל ההרכב הלא הומוגני של אוכלוסיית התלמידים והוריהם. הגיוון הוא במספר תחומים. ישנם הורים ותיקים וישנם הורים עולים חדשים, מערביים ומזרחיים, הורים לתלמידים חזקים והורים לתלמידים חלשים, הורים אמידים ומבוססים והורים חסרי אמצעים, הורים המצפים לקבל חינוך בסגנון חרדי ואחרים המסתפקים בחינוך דתי פושר. מגוון זה מחייב התמודדות מתמדת של כלל עובדי החינוך הדתי עם משאלות ורצונות סותרים או שונים של קבוצות הורים. בחינוך החילוני או החרדי אין מגוון גדול כל כך. החינוך החרדי הוא די הומוגני ואילו החינוך החילוני הוא כל כך פלורליסטי שאין ציפיות של קבוצות הורים מסוימות להשיג את מבוקשם שבית הספר ידגיש את ייחודם. לעומת זאת בחינוך הממלכתי הדתי הקבוצות השונות בהשקפותיהם מאימות על יציבותו של החמ"ד ועל יכולתו למלא את יעדיו על פי משנתו. ישנם נושאים בוערים הנתונים במחלוקת והמבטאים את קיומם של קונפליקטים מתמידים בין האינטרסים והרצונות השונים של ההורים.

1. ההתמודדות עם אוכלוסיית התלמידים לגווניה בחינוך הממלכתי הדתי
מערכת החינוך הישראלית שהייתה מבוססת בתחילתה על שיטת הזרמים על פי הזיקה המפלגתית, עברה בשנת 1951 למסגרת של חינוך ממלכתי מטעם המדינה, אלא שסימני הזרמים נותרו בה במידה מסוימת בשתי המגמות. הרצון ל"עשית נפשות" לדרך מסוימת, לִוותה ומלַווה את תקופות הרישום של תלמידים לגני הילדים ולבתי הספר היסודיים.

המאבקים בין זרמי החינוך השונים, לגבי קליטת תלמידים מבתים מסורתיים, בעיקר יוצאי אסיה ויוצאי אפריקה, נמשכו גם לאחר ביטולם של הזרמים וקביעת נהלים ממלכתיים וחוקיים לסדרי הרישום לבתי הספר הדתיים והלא דתיים. תעמולת הרישום לבתי הספר במגמות השונות, לוּותה באיומים של נציגי לשכות העבודה ונציגי רשויות מקומיות, שלחצו על הורים דתיים לרשום את ילדיהם לחינוך החילוני.(ראה פרומקין, 1951 מיזל. תשמ"ז). לאחר אישורו של חוק החינוך הממלכתי החלה אמנם חזרה מסוימת של תלמידים מסורתיים לחינוך הדתי, אולם מאחר והלחצים שהשתמשו בהם כוחות פוליטיים בשני העשורים הראשונים לקיום המדינה היו גם כלכליים, הניצול של זכות הבחירה החופשית - כביכול - שניתנה להורים דתיים ומסורתיים, הייתה חלקית ומקרית. על רקע האיומים במניעת עבודה ממשפחות העולים החדשים, נותרו תלמידים רבים ממשפחות דתיות בחינוך החילוני. חלקם אף טענו כי הם עושים זאת מרצונם גם על רקע חששם מפני רמת לימודים נמוכה יותר בחינוך הממלכתי הדתי. גורמים מעוניינים אף סייעו לכך על ידי הפצת שמועות כוזבות, כי במוסדות החינוך הממלכתי הדתי לומדים בעיקר לימודי קודש ואין לומדים את המקצועות הכלליים.30

האם קליטה רחבה ובלתי סלקטיבית של תלמידים הייתה לרצונו של החלק החזק בקהילה הציונית הדתית? האם מנהלי המוסדות הדתיים רצו בכנות מלכתחילה בקליטתן של האוכלוסיות המסורתיות והחלשות מבחינה לימודית וחברתית? המדיניות הכוללת של הנהלת החינוך הממלכתי הדתי הייתה תמיד שמוסדות החינוך הממלכתי הדתי חייבים לקבל לשורותיהם כל תלמיד שהוריו רוצים לקבל חינוך דתי. החמ"ד חרט על דגלו את הערך של "קירוב רחוקים" וקיבל על עצמו את התפקיד של מגשר בתחומי הדת, בתחומי הלאום ובתחומי החברה במשך כל השנים. מדיניות זו הייתה קלה לביצוע ללא קשיים רבים, כאשר הייתה הפרדה בין אוכלוסיות ותיקות לבין אוכלוסיות חלשות שהתגוררו אז ביישובים נפרדים, אך עם השינויים בדפוסי המגורים, כאשר הוקמו יישובים ושכונות חדשות, אז צצו הבעיות ועלו המתיחויות בין שתי האוכלוסיות.

כאמור, ההרכב של האוכלוסיות המבקשות את שירותיו של החינוך הממלכתי הדתי, אינו הומוגני, מבחינת הרמה הלימודית, הדתית והחברתית. הורי התלמידים השולחים את ילדיהם לחמ"ד הם בעלי נטיות ודרישות מגוונות, לעתים גם סותרות, באשר לאופיו החברתי (סלקטיבי או פתוח) ולעצמה הדתית (מידת הדתיות של התלמידים והוריהם) שהם מבקשים עבור ילדיהם. השונות, לעתים הקוטבית, בין קבוצות ההורים מעוררת מחלוקות ומתיחויות בקרב חברי הקהילה הציונית הדתית בכלל ובקרב ציבור ההורים בפרט. בהשגותיהם של ההורים מן השכבות המבוססות הם מעלים שאלות ומביעים ספקות באשר לרמת דתיותם של האוכלוסיות החלשות. ביישובים מסוימים - בעיקר במרכזי הערים הגדולות - המשיכה של ציבורי הורים לכיוונים שונים וההרכב ההטרוגני של התלמידים מקשים על סלילת דרכים לעיצוב אידיאולוגי מעמיק וחד יותר של משנת החמ"ד. מקומות אלה זקוקים לליווי ולהדרכה. במערכת המונה למעלה מעשרים אלף מורים ומחנכים, קשה להעביר מסרים מנחים אחידים בדרך ישירה שתחייב את "הקולקטיב" של המחנכים ושל ההורים לנהוג כמקשה אחת. רק על ידי קיומם של מפגשים רבים - אישיים וקבוצתיים - לבירורים ולדיונים מעמיקים, יחד עם בדיקה משותפת של המסקנות האופרטיביות המשתמעות ניתן יהיה להגיע לנוסחת קיום מוסכמת. מאמץ זה דורש גיוסם של אנשים רבים שיעשו את עבודת ההסברה והשכנוע. צריך לזכור שכוחם ושכמותם של בעלי התפקידים (מפקחים, מנהלים ומדריכים) מוגבל.

המאבק על קיום האינטגרציה (החברתית, הלימודית והאתנית) וסוגיית הקליטה של תלמידים חלשים נמצא במרכז עניינם וזמנם של ראשי מינהל החינוך הדתי, לעתים על חשבון צרכים חשובים יותר. כיצד מתפלגת למעשה אוכלוסית ההורים והתלמידים?

ניתן לחלק כיום את אוכלוסיית התלמידים בחינוך הממלכתי הדתי לארבע קטגוריות:

ילדי אוכלוסייה דתית ציונית בהשקפתה ובאורח חייה. מזדהה עם משנת החמ"ד ומקיימת אותה הלכה למעשה. אוכלוסייה זו מהווה את המרכיב המרכזי בחמ"ד, (כ- 60%). ילדיה לומדים בעיקר במסגרות היוקרתיות כמו בתי ספר יסודיים הקולטים אוכלוסיות מבוססות וחלקם במוסדות תורניים, כמו מוסדות נועם. מסגרות ההמשך של קבוצה זו הם: התיכונים העיוניים. הישיבות התיכוניות והאולפנות. רק חלק קטן ביותר מאוכלוסייה זו לומד בבתי הספר המקיפים. רוב מוחלט של המשתייכים לקבוצה זו אינו רוצה ואינו מאיים בעזיבת החינוך הדתי, אם לא יקבלו את דרישותיו להפרדה על רקע דתי או מעמדי. קבוצה זו מכירה בצורך לפעול למיזוג חברתי בין האוכלוסיות במוסדות החינוך, ומעוניינת לאמץ בצורה החלטית את סגנון החיים המשלב את הקיום היום יומי על פי תורת ישראל יחד עם השכלה כללית. רוב ילדיה ממשיכים את לימודיהם במוסדות אקדמאים. הם אינם רוצים לוותר על הנוחות של החיים המודרניים. אפשר לומר כי קבוצה זו מהווה את הגרעין הקשה המאמץ את משנת החמ"ד במילואה. בסך הכול אוכלוסייה זו מהווה את רוב מנינו ובנינו של החינוך הממלכתי הדתי.

תלמידים הבאים מבתים מסורתיים, פושרים או חילוניים, (כ-25%). רובם הם יוצאי עדות המזרח מרקע סוציו אקונומי נמוך. משפחות התלמידים מקימות אורח חיים דואלי, דהיינו קיום חלק מן המצוות (כמו צריכה של מזון כשר וביקור בבתי הכנסת בשבתות וימים טובים) ובד בבד היא אינה מקפידה על שמירת חלק אחר של המצוות, כמו שמירת שבת, או הקפדה על לבוש צנוע על פי מגבלות ההלכה. קבוצה זו מוכנה להלכה ולמעשה לקבל את ההשפעה של החינוך הדתי על אורח החיים שלה, אך היא מצפה ליוזמה של בית הספר והיא מובלת על ידו. היא נאבקת על זכותה ללמוד במסגרות השונות של החינוך הממלכתי הדתי. היא יוצאת כנגד הניסיונות שנעשו להרחיק את ילדיה מן החינוך הדתי בגלל גישתה הפשרנית בקיום המצוות. בשנים האחרונות ישנם בקיעים בגישותיה של קבוצה זו. בעקבות החילון והמתירנות הגוברים בחברה הישראלית החילונית, חלקה של אוכלוסייה זו בחינוך הממלכתי הדתי פוחת. חלק מקבוצה זו פונה לעבר המוסדות של "מעיין החינוך התורני" של ש"ס. רשת זו מציעה להם את דרכו של הציבור החרדי המסתגר ומתנתק מן הפרהסיה הציבורית המאופיינת בחילון ובמתירנות יתרים. חלקים אחרים - קטנים יותר - מקבוצה זו נוטים לעבר החילון. הם עושים את הצעדים להתנתקות סופית מאורח החיים הדתי החלקי ועוברים למוסדות חילוניים. חלקים רחבים מקבוצה זו עדיין בוחרים להישאר בחינוך הממלכתי דתי.

קבוצת אוכלוסייה שהיא דתית בתפיסתה הציונית ביחסה למדינה, אך נוטה להסתגר ולהתבדל בתוך עצמה מבחינה חברתית. ההערכה היא שמדובר בשיעור של 5 עד 10 אחוזים מאוכלוסיית החינוך הדתי. ההסתגרות נובעת מתחושת זרות למגוון האוכלוסיות הקיים בחברה הישראלית מבחינה תרבותית. היא אינה משתפת פעולה בקידום האינטגרציה החברתית בין עדות שונות. בדרך כלל מוצגת הסתייגותה מן האינטגרציה כרצון לקיים מערכת מוגנת מפני השפעה אפשרית של האוכלוסייה המסורתית על חילון ילדיהם. מצטרפים לכך גם טעמים של יוקרה ושל חשש מהשפעות החברים לספסל הלימודים שאינם לפי טעמם או רוחם. חלק ממוסדות של רשת "נועם" מספקים את המענה הדרוש לתביעותיה של קבוצה זו. חלק אחר פונה לחינוך החרדי, כאשר אינו מקבל את אישורו של מינהל החינוך הדתי ושל הרשויות המקומיות לפתיחת בתי ספר סלקטיביים.

קבוצת תלמידים מרקע של משפחות חרדיות שחלקן לא ציוניות. מטעמים כלכליים או מטעמים של נוחות, הורים אלה נוטים להשתייך לחינוך דתי ממלכתי. ההיקף המשוער של אוכלוסייה זו הוא כ- 5 עד 10 אחוזים. הם נמנים בעיקר על משפחות אנגלו סקסיות המחפשות מסגרות חינוכיות זהות לאלה שהיו להן בארצות מוצאן. מוסדות אלה אינם עשויים מעור אחד, הם בעלי גוונים שונים. בקבוצה זו כלולים גם מוסדות חב"ד, צאנז ומוסדות אחרים בעלי ייחודיות משלהן.

ניתן, כמובן, לסווג את ההרכבים של התלמידים בקטגוריות אחרות. כמו על פי מידת מחויבותם למשנת הציונות הדתית (אדלר. תשס"ד) בהשתקפות לכאורה לא יהיו הבדלים, אך לגבי הפתרונות הם יהיו שונים על פי הגדרת הקטגוריות השונות.

מגוון זה של אוכלוסיות התלמידים מהווה אתגר לא פשוט ואף מורכב להנהלת החינוך הממלכתי הדתי ולמנהלי בתי הספר. בקרב חלקים נרחבים מן הציבור הציוני הדתי קיימת נטייה לראות בתופעת ההטרוגניות של הרכב התלמידים ובאינטגרציה החברתית המשתמעת ממנה, את הגורם המרכזי לחלק ניכר מקשייו ומבעיותיו של החינוך הדתי. לטענתם, לו ניתן היה לקבל אוכלוסייה פחות הטרוגנית ויותר הומוגנית לפחות באשר לרמה הדתית והלימודית, ניתן היה להתמודד ביתר הצלחה עם היעדים ועם המשימות הדתיות והלאומיות של החינוך הממלכתי הדתי.

פתיחת בתי הספר הדתיים לכל דיכפין מתקבלת בקרב חלקים מציבור זה כמדיניות שאינה עקבית, שאין בה רציפות אידיאולוגית. גם למשקיפים מבחוץ נראה, כי החינוך הממ"ד מתמודד עם משימות סותרות לכאורה. חלק מן הציבור החילוני אינו מבין מדוע מקבלים תלמידים שמחויבותם הדתית מפוקפקת או חלקית. כך למשל הכוונה לחזק את החינוך הדתי של האוכלוסייה הפושרת נראית קשה לביצוע ואף תמוהה. ציבור זה מערער על מדיניותו של החינוך הדתי ובהנחיותיו לקלוט כל תלמיד שהוריו או הוא פונים ביוזמתם, גם אם הם אינם מקיימים אורח חיים דתי מלא.

הטיעונים נגד קליטה פתוחה של תלמידים נובעים, לעיתים, משיקולים אנוכיים בכללם אינטרסים ושיקולי נוחות של הורים. הם נובעים גם מגישות שמרניות באשר להשפעתו של המוסד החינוכי בתנאים של אינטגרציה ובאשר לדרכי החינוך ולשיטות ההוראה הראויות לדעתם. נראה, שחלק מן האוכלוסייה החזקה מעדיף להתבדל ולהתרכז במסגרות נפרדות וחותר להקים רשת של מוסדות חינוך סגרגטיביים, שיקלטו את התלמידים "הדומים" לילדיהם (איזק. 1991). כדי להתמודד עם עמדותיהם של ההורים, מן הראו להציג כאן את סוגיית האינטגרציה ומאפייניה בחינוך הדתי.

האינטגרציה בחינוך הדתי עומדת בפני קשיי ביצוע רבים על רקע הנסיבות המיוחדות של הרכב האוכלוסייה בחינוך הדתי. הדילמה היא רבת פנים, משום שלא מדובר רק על אינטגרציה חברתית מעמדית. ישנם אפיונים נוספים באשר לאוכלוסייה, שרוצים לדחותה, המקשים על ביצוע האינטגרציה: 1. מבחינה לימודית, הישגי התלמידים נמוכים. 2. מבחינה דתית, ישנם אפיוני קיום דתי נמוכים ושונים על פי סגנונות תרבותיים ומסורתיים אחרים. 3. מבחינה כלכלית וחברתית, קבוצת תלמידים זו היא מרקע סוציו אקונומי וסטטוס חברתי נמוכים.

ההתנגדות למיזוג בכיתות הטרוגניות ואיומי הפרישה, באים מעיקרם מקרב האוכלוסייה הוותיקה והמבוססת. איומים אלה מדאיגים את המנהלים החוששים מפרישת התלמידים החזקים מבתי הספר. מנהלים אלה נוקטים דרכים טקטיות שונות כדי למנוע סכנה זו. חלק מהם בוחר לתכנן אמצעים של דחיית החלשים באמתלות שונות. אחרים נוקטים מדיניות של "הצנעת" נוכחותם ורישומם של התלמידים החלשים בתוך בית הספר ומחוצה לו. במקביל הם ממקדים את תשומת לבם של סגל ההוראה ושל העובדים בטיפוחם ובריצוים של ילדי האוכלוסיות החזקות. המנהלים מבטיחים להורים החזקים, כי הם יעמדו על משמר ההישגים של התלמידים וידאגו שילדיהם יוכלו להתקבל למסגרות יוקרתיות בהמשך לימודיהם. כאשר רוב מרצם מוקדש לאוכלוסייה החזקה, נותר להם מעט פנאי וכמות קטנה של אנרגיות להשקעה באוכלוסייה החלשה. הסיכוי שמצבם של התלמידים החלשים במוסד זה יהיה גרוע יותר מאלה שלומדים במוסד הומוגני של תלמידים חלשים הוא גבוה. טעות שכיחה היא, כאשר מנהלים מסכימים לקבל תלמידים פושרים מבחינה דתית, אך אינם נערכים לנקוט פעולות מיוחדות לקירובם ולקירוב הוריהם לאורח חיים דתי יותר.

ראשי החינוך הדתי משקיעים הרבה מזמנם וממרצם בדרכי הסברה ובניסיונות להרגיע את ההורים של האוכלוסיות החזקות. הם חוזרים ומסבירים, כי אין סתירה בהכרח בין הצורך לספק חינוך דתי ברמה גבוהה ללא פשרות ובין קבלת תלמידים מבתים מסורתיים או חילוניים. הדגשים בהנחיות ובהוראות של מינהל החינוך הדתי - בכתב ובעל פה - הן כי אין לראות במדיניות הפתוחה של קליטת התלמידים משום היתר להוריד את רמת הדרישות הדתיות בבית הספר. ודאי שלא מדובר בהתאמת תכניות הלימודים או האקלים הדתי לרמה הלימודית והדתית הנמוכים של האוכלוסיות הפושרות. ההנחיות של הנהלת החינוך הדתי מדגישות כי ההיפך הוא הנכון. יש לחזק את החינוך הדתי ואת הלימודים התורניים בקרב האוכלוסיות החלשות. לחייב את כלל התלמידים בקיום ההוראות ובהקפדה גמורה בתוך מסגרת בית הספר ללא שום ויתורים.31 ניתן ללמוד על האפשרויות לקיים הנחיות אלה בלי לחוש בסתירה כל שהיא, כאשר מתבוננים על הבעיות הכרוכות בקליטתם של עולים חדשים, בעיקר אלה מחבר העמים וילדי העולים מאתיופיה, שחלקים מהם אמנם רחוקים מן התרבות היהודית המקובלת על אוכלוסיית החינוך הדתי. הפתיחות וגילויי הסובלנית אותן נוקטים המחנכים, הופכים את רוב ילדי העולים תוך שנים ספורות לחלק אינטגרטיבי מן החברה הציונית הדתית. תוך זמן קצר הם משתלבים בתוך כלל התלמידים בבית הספר הדתי. טיעונים אלה נתקלים ביחס של ספקנות וגם באוזניים ערלות המסרבות לבחון את הדברים ביישוב הדעת ולדון בדברים לגופם. התחושות האמוציונליות והדעות המוקדמות על קבוצות תרבותיות שונות גוברות על השיקולים הרציונליים. בגישה זו טמונה התכחשותם של אנשים מאמינים לשיקולים ערכיים ולקירוב רחוקים.

מנהלי בתי הספר הנקלעים שלא בטובתם לקונפליקט רגשי ואינטלקטואלי לכאורה, נוקטים לעיתים מדיניות לא נכונה שיש בה משום כניעה ומשום קבלה של טיעונים מדומים של קבוצות הורים מסוימות. הורים אלה נוטלים על עצמם את התפקיד לקבוע קווים מנחים לפרופיל הרצוי של תלמידי בתי הספר הדתיים. חלק מקווים אלה מוטעים מיסודם. כך למשל, הם מבחינים בין מצוות שבין אדם למקום ובין אלה שבין אדם לחברו. הם אינם מיחסים חשיבות למידת קיום המצוות שבין אדם לחברו, באותה מידה שהם מיחסים למצוות שבין אדם למקום. רובם המוחלט של המנהלים בבתי הספר של האוכלוסיות החזקות קובעים, כי הערכת איכותו של אורח החיים הדתי של התלמיד והוריו תהיה רק על בסיס של מצוות שבין אדם למקום. תשומת לב מעטה ושולית ניתנת לגבי נקודת הראות הדתית באשר למצוות שבין אדם לחברו. לא רק שההבחנה בין שני תחומים אלה, על ידי המנהלים, אינה עולה בקנה אחד עם המשתמע מן המקורות ההלכתיים, יש בה גם משום התעלמות מן האפשרות להדגיש יסוד זה כחלק מן ה"חבילה הדתית" החיובית, בעיני אלה שעדיין עושים את דרכם לעבר היהדות. בדרך זו לחזק את תחושתם ואת זהותם הדתית דרך המצוות שהם מקיימים בין אדם לחברו. בדרך ההתעלמות מיסוד זה, המנהלים מספקים מסרים מוטים באשר למהותו של הקיום הדתי בימינו. לגישה זו יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת. מבחינה דתית, חברתית ולאומית באשר לעיצוב דרכה ועתידה של החברה הציונית הדתית.

חוסר ידיעה וחוסר העמקה של מנהלים בתפיסה הציונית הדתית ובמשנת החמ"ד מהווים את המכשול העיקרי ביישום מדיניות הקליטה של תלמידים במוסדות החמ"ד. תפיסה שטחית של מדיניות זו מצמצמת את נכונותם של המנהלים לפלס נתיבים ולחפש אחר דרכים חדשות להתמודדות עם כל האוכלוסיות המגיעות לבתי הספר הדתיים. לו היו נערכות פעולות הסברה בקרב ההורים המסורתיים וההורים החילוניים על תפיסתו הבסיסית של החינוך הדתי ועל ציפיותיו מן ההורים, ניתן היה להגיע להסכמה על חיובם להשתתף בחוגים להצגת עקרונות הפעולה בתחומי היהדות וטעמי המצוות. בדרכים אלה ייתכן והיה נחסך חלק מן הקונפליקט ומתקצר הזמן בו מצליחים התלמידים להשתלב בהווי הדתי של בית הספר. ובשלב יותר מאוחר הדבר יכול היה לזרז את המועד בו התלמידים עומדים בדרישות בית הספר לשינוי באורח חייהם הדתי גם מחוץ לכותלי בית הספר. ההימנעות מנקיטת תכניות מיוחדות לאוכלוסיות אלה מקשה על האפשרות לגשר על ההבדלים בגישות הבסיסיות של מגוון האוכלוסיות ומצמצמת את האפשרות להרגיע את הורי התלמידים של האוכלוסיות החזקות.

חוסר העמקה במשנת הציונות הדתית

דרכו של החמ"ד נסללת במשולב עם המציאות המתהווה במדינת ישראל, תוך היצמדות מלאה לקיום היהודי המסורתי מדורי דורות. גישה זו לא מובנת מאליה ללא העמקה בבסיסים האידיאולוגיים. ציבור ההורים ברובו אינו מכיר את הבסיסים הרעיוניים עליהם "יושב" החינוך הממלכתי הדתי. הם אינם מכירים את המורכבות הרעיונית והמעשית של משנת הציונות הדתית ואת חשיבותה של השליחות הדתית, הלאומית וההיסטורית, שהציבור הציוני הדתי וחינוך הממלכתי הדתי נטלו על עצמם. לו קבוצות ההורים היו משקיעות ומעמיקות יותר בלימוד של היסודות האידיאולוגיים החשובים ובהכרתם, היו נלהבים יותר להשתתף במצוות "קירוב רחוקים". כך ההורים היו מסייעים ואף נכונים יותר לקבל את עולה של האינטגרציה על כל מרכיביה. משום כך אין תחליף לשיתוף ההורים בלימוד הנושאים השונים של משנת החמ"ד ובעיון בהם.

כאשר יובהרו בחדות סוגיות אלה בקרב הורים, מורים, מנהלים ומפקחים, ניתן יהיה לעצב מדיניות חינוך בהירה יותר ומוסכמת, שתסייע להצליח בהבנת המורכבות הקשורה בשונות שבין אוכלוסיות התלמידים: בין דתיים לבין מסורתיים, בין הצורך לקרב רחוקים לבין האפשרות להתעצמות דתית. בין מחויבותו של החינוך הדתי לספק מסגרת חינוכית דתית לכלל האוכלוסייה הרוצה בחינוך דתי לבין הצורך לאפשר להורים מימוש זכויותיהם לבחור לילדיהם מסגרת חינוכית המתאימה לילדיהם.

ההורים ילמדו לדעת, כי החינוך הממלכתי הדתי אמנם מצטייר כמסגרת רחבה רבת גוונים וייחודית לאוכלוסיות מגוונות, אך הגוון המרכזי המוביל הוא של הציבור הציוני הדתי. על אף השוני בין האוכלוסיות אין שוני בתכניות החינוכיות ובאקלים הדתי הנדרש בבתי הספר. יסודות ההכשרה של המורים והתביעות מן המועמדים להוראה מבחינת רמת ההשכלה ואורח החיים הדתי הן זהות. תכניות הלימודים אחידות ומחייבות את כלל האוכלוסיות, כך גם באשר להווי החיים הדתי בבית הספר. משנת החמ"ד מכַוונת את עבודת בית הספר הממלכתי הדתי, המחיל אותה על כל גווני האוכלוסייה ללא אבחנה בין תלמידים שהגיעו עם מחויבות דתית מלאה לבין אלה שהגיעו עם מחויבות חלקית. ההורים צריכים להיות מודעים לעובדה שבזכות המסגרת הרחבה ומפת הפריסה של מוסדות החינוך הדתי, ניתנת האפשרות לחמ"ד לספק חינוך ציוני דתי ממלכתי בכל יישוב ברחבי הארץ, גם כאשר הציבור הציוני הדתי הוא מיעוט קטן ביישובו או בשכונתו. קליטת התלמידים המסורתיים מגבירה את השפעתו ואת רישומו של החינוך הממלכתי הדתי מבחינה רעיונית על כלל החברה הישראלית, בדרך זו בולטת עצמתו הציבורית של החינוך הממלכתי הדתי, כך שהוא זוכה להערכה הן כלפי פנים ביחס לכלל האוכלוסיות המתחנכות במוסדות החמ"ד והן כלפי חוץ. כאשר רואים את "גידוליו" של החינוך הדתי, מבינים שבדרך זו, עולים הסיכויים להשפיע על החברה הישראלית כולה. השתלבות בוגריו בעתיד בכל תחומי החיים במדינה, תוך שמירה על אורח חיים דתי מלא, תממש במילואם את הציפיות של אנשי הציונות הדתית לשמש כמשפיעים ומובילים בעיצוב דמותה היהודית של המדינה.

2. הגישור על פערים וקירוב הרחוקים - הסוגיה החברתית
כפי שתיארנו קודם, בחלקו של החינוך הממלכתי הדתי נפלה הזכות להתמודד עם האוכלוסייה החלשה בהיקף משמעותי. בבתי הספר הדתיים נקלטו קבוצות תלמידים שחוו הם והוריהם את "הניכור התרבותי והחברתי" בצורה הקשה ביותר מבין קבוצות העולים שהגיעו למדינת ישראל. הגישה הפטרונית כלפי ילדי העולים, שהייתה תוצאה של מדיניות "כור ההיתוך" בשנות החמישים והששים, אומצה כמעט במילואה על ידי חוגים שונים בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה בתמיכת הקהילה האקדמית. ההתבססות על ממצאי מחקר "מיובאים" מתרבויות זרות למסורת ולהיסטוריה היהודית, יש בה משום גילוי דעות קדומות לא מודעות.

על פי מדיניות זו, הם גזרו את הפתרונות ובחרו באמצעי החינוך הדרושים, לדעתם, כדי לממש את המטרות של המדיניות. בין המובילים של גישה זו היו גם חלק מראשי החינוך הדתי שנקטו הכללות גורפות. הם ראו בתרבות המזרחית כמייצגת יהדות נאיבית, המתקשה להיחלץ ממצבה, שאינה שומרת די מצוות, בעלת רמה תורנית ירודה, שאינה מבינה את לשון החומש, מקלה ראש במצוות ובאיסורים, חסרת כוח הבחנה, מתקשה בקבלת הכרעות, מפגרת בהתפתחותה, אין לה כוח עמידה בפני ילדיה, בעלת אמונות תפלות ועוד (רון. תשנ"ו). ההשוואות עם הבעיות של האוכלוסיות השחורות בארצות הברית השפיעו על דרכי הטיפול בתלמידים טעוני הטיפוח בישראל. גישות אלה שהוצגו בפני מורים ומחנכים, מנעו בחינה מחודשת של דרכי ההתייחסות והטיפול של החינוך הדתי לאוכלוסיות אלה. כך גם נמנעה בדיקת התוקף של האמירות הנ"ל. האימוץ של תפיסות אלה שנבע מאי ההיכרות עם התרבות המזרחית, יכול היה רק להגביר את החרדות ואת החששות בקרב הורים ומחנכים, וגם את תחושת הניכור בקרב מורים והורים בני התרבות "הנחשלת" שעבדו במערכת החינוך הדתי.32 הבעיות היו לא רק במישור החינוכי אלא גם במישור היחסים עם ההורים ועם הצורך להתמודד עם דעות קדומות, שהובעו על ידי ראשי המחנכים של הקולטים ובעלי הדעה בחינוך הדתי, שקשה לעקרן.

אמנם צריך לחזור ולהדגיש: עומס התפקיד שנפל בחלקו של החינוך הדתי היה כבד. על אף הריכוז של הבעיות לא ניתנו כלים לחינוך הדתי להתמודד עימן וגם לא ניתן סיוע כל שהוא. עובדה זו לא שימשה כאמתלה בידי קברניטי החינוך הדתי כדי להשתחרר מן העול. אדרבא מערכת החינוך הדתית עשתה הכול כדי להגן על זכותם של העולים החדשים ולאפשר להם לבחור מסגרת חינוכית דתית בכל יישוב ויישוב. ההתמודדות שנדרשה מן החינוך הממלכתי הדתי הייתה בשלושה ממדים: דתי, לימודי וחברתי. בחינוך החילוני היו אמנם בעיות דומות, אך לא באותה עצמה. ודאי לא בתחום הדתי שם התלמידים המזרחיים ששו לפרוק את עול הדת במסגרת שלכתחילה הצהירה, שזו דרכה.

בתחום הדתי
המעבר מתרבות לתרבות של יוצאי ארצות המזרח והניכור של המוסדות הלאומיים וגם הדתיים לאורח החיים ולחינוך הדתי של ילדי עולים אלה, גרמו למשבר עמוק בקרב אוכלוסייה זו, על רקע ההתכחשות לדברים היקרים להם ביותר והקרובים ללבם. רישומו של המשבר, בעיקר בתחום הדתי, מלַווה אוכלוסייה זו יותר מחמישים שנה. החילון שנכפה, לעתים בצורה ברוטלית, על האוכלוסייה החלשה, תוך כדי הפעלת איומים והטלת סנקציות על ההורים, נתן להם תחושה עמוקה של זלזול, של ביטול תרבותי וכפייה של ערכים זרים. ההתכחשות, שנתפסה בעיניהם כמודעת, למורשתם התרבותית הדתית של העולים החדשים והצגתם כיצורים נחותים בתוך החברה הוותיקה פגעו קשות באפשרות של השתלבות מוצלחת של ילדיהם במערכת החינוך.33

גם אם חלק מן העולים מארצות המזרח באו עם ציפיות משיחיות חזקות, באו עם כיסופים עזים לארץ ישראל, הניצול הציני של תופעה זו, כדי לגרום להם לחילון מואץ, לא יכול היה לעמוד באמות המידה המוסריות המינימליות. ההסתכלות הנאיבית של עולי המזרח על שליחי ארץ ישראל כ"מבשרי הגאולה", גררה התנגדות פחותה מצד העולים החדשים ללחצי החילון. האירועים נראו להם מכוונים מלמעלה, כיד ה'. הרי כתוב במקורות שסדרי עולם לקראת הגאולה ובואו של המשיח לא יהיו מתוקנים. החילון הוא כביכול מעין "גזרה" משמיים שיש לקבלה כחלק מן ההתרחשות העתידית על פי האמונה הדתית.34 המנהיגות החילונית, על ההיררכיות השונות שלה, הוליכה אותם שולל במשך השנים. היא כפתה עליהם אורח חיים וחינוך חילוניים, לעתים בכוח ובאמצעי כפייה של השלטון (פרומקי. 1951). הגילוי המאוחר על ניצול חולשותיהם ותמימותם משמש כאבן נגף ביחסי אשכנזים -ספרדים עד היום. המשקעים וההתמרמרות כנגד הממסד החילוני קיימים גם בקרב ילדי העולים שפרשו מאורח החיים הדתי בזמנו. תחושות אלה הכבידו מאוד על שילובם ועל חינוכם הדתי של התלמידים מילדי העולים בשנות החמישים, הן במרקם החברתי, הן במרקם הלימודי והן בשדה התעסוקה לאחר מכן.

היחס המזלזל וחוסר הכבוד לתרבותם ולזהותם האתנית, מצד מורים ומחנכים, השפיע על יחסם של תלמידים אלה גם על רמת מחויבותם לחברה ולמדינה. חלק מהם אימצו יחס של זילות כלפי ערכים בכלל, כולל ביחס לערכי חברה ומדינה מתוקנים. הם מרדו כנגד הסדרים והנהלים של מוסדות השלטון ונגד סדרים חברתיים.

הציבור הדתי - בכללו הדתי, החרדי והלאומי - שקלט אוכלוסיות אלה במסגרותיו החינוכיות, עשה אף הוא טעויות גסות בתהליכי הקליטה במוסדות החינוך הדתיים. "החיבוק הדתי" של יהדות אשכנז את האוכלוסייה המזרחית שהתבטא - כמקובל במדיניות של כור היתוך - בפעולה של כפיית אורח החיים הדתי על פי דפוסי התרבות של האוכלוסייה הקולטת גרם תחושה קשה לאוכלוסייה "הנקלטת". החלת הנוסח האשכנזי של התפילה ואורח החיים הדתי על פי סגנון מסוים של הציבור האשכנזי (נוסח ספרד של אשכנז), על כלל התלמידים הדתיים בבתי הספר הממלכתיים דתיים, לא תרמה לגיבושם של יחסים נאותים בין בני העדות השונות . התחושה שהתרבות החדשה נכפית על העולים החדשים ומלוּוה בציפייה של הוותיקים, כי העולים אכן ימירו את הסגנון התרבותי והדתי של עדותיהם בזה של הוותיקים, הכבידה על השתלבותם של יוצאי המזרח בחברה הציונית הדתית. כך מגדיר זאת אחד החוקרים של החינוך הדתי "המסורת האשכנזית-מערבית מושלת בכיפה בחטיבות הביניים המטופחות בעוד המסורת המזרחית נדחקה לקרן זווית. התלמיד לומד שיש מסורת 'טובה' ויש 'טובה ממנה', תופעה שעלולה אף היא לתרום לתפיסה קוטבית של הבדלים בין עדתיים" (שורצולד. תשל"ז).

אווירת הכפייה, מצד אחד, והדחייה של תרבות התלמידים, מצד שני, החריפה את הקונפליקטים בין התלמידים לבין צוותי בתי הספר הדתיים, הגבירה את תחושת הניכור של אוכלוסיית ההורים ביחסה למערכת החינוך. הפיקציה של "הנוסח האחיד", כביכול, בתפילת הבוקר המשותפת לכלל התלמידים בבתי הספר לא היוותה תשובה דתית או חברתית לשאלה זו, משום שהיא תבעה ויתור והתכחשות לנוסח התפילה המשפחתי והעדתי רק מקבוצת יוצאי עדות המזרח. עליהם בלבד הוטלה המשימה לממש את סיסמת האחדות, כביכול, תוך ויתור על ייחודיותם. נוסח התפילה שכונה "אחיד" היה נוסח ספרד של אשכנז שלא היה מוכר להם. בני עדות המזרח שיהדותם נחלשה ממילא מן המפגש עם העולם החילוני, שבו היו תלויים מפתחות הקיום שלהם, מצאו בכפיית נוסח התפילה סיבה נוספת לפרישה דתית שאפשרה להם קבלת אורח החיים החילוני. התפילה בציבור הפכה עבורם למשהו מנוכר וזר בדומה לדפוסי פעולה אחרים של מוסדות החינוך ושל מוסדות השלטון. נוסח התפילה "החדש" לא עורר בהם רגשות עזים של התעלות דתית כפי שהיו רגילים בנוסח עדתם. הם ראו בתפילות בבית הספר חלק מרשימת הנורמות הפורמליות המחייבות אותם מטעם בית הספר והחברה הדומיננטית.35 נורמות אלה הוטלו עליהם מגבוה בלי לנסות לקבל את הסכמתם או, למצער, להציג בפניהם את הטעמים לכפייה זו. במקום שהרקע הדתי המשותף יקרב בין הקבוצות העדתיות השונות, הוא הפך לחיץ בין העדות שמנע דיון ענייני בסוגיות החינוכיות והתרבותיות השונות. כך הוחמצה הזדמנות לשמר את דתיותם ולחזק את ביטחונם בתרבותם, דבר שיכול היה להשפיע על המוטיבציה ללימודים ועל יכולת השתלבותם בחברה הציונית הדתית. נראה כי בדור השלישי של ילדי עולים אלה אכן חל התהליך המבריא שהצענו פה.

הממסד של החינוך הדתי - בעיקר מנהלי בתי ספר והמפקחים סירב - להתמודד חזיתית עם הבעיה, להתחשב בתרבותם של העולים החדשים, לשקול היענות למשאלותיהם של הורים ותלמידים בני עדות המזרח לשמור על נוסח התפילה המוכר והמקובל עליהם.36 לשבחם של מנהלי החינוך הדתי ייאמר כי הם היו ערים לסוגיה זו. ההנחיות בנושא זה שפורסמו היו ברורות. י. קיל, המנהל השני של אגף החינוך הדתי, כתב בחוזר מיום י"ב באדר תשל"ג: "באשר לנוסח התפילה, מן הנכון לקבוע אותו לפי רוב אוכלוסיית התלמידים... ובודאי לא ייתכן שהנוסח המקובל על מנהל בית הספר ועל צוות המורים, יהיה גורם קובע בנידון זה". א. רון, המנהל השלישי של אגף החינוך הדתי, כתב דברים דומים (חוזר מס' 5, תשל"ח).

על אף הנחיות אלה נמצא בסקר שנערך בשנת 1971, כי 43% מתוך מדגם בתי הספר שנבדקו, ואשר מרבית תלמידיהם היו בני עדות המזרח, הונהג נוסח אשכנז כשִגרה יום יומית (שטאל, דגן. התשל"א). כפי שניתן ללמוד מן הסקר הנ"ל, ההנחיות נדחו על ידי המנהלים, לא רק אלה שהיו על פי רקעם התרבותי ממוצא אשכנזי, אלא גם על ידי מנהלים יוצאי עדות המזרח, שרצו לרצות את הממונים על קידומם. מנהלים אלה הפנימו את המסר, שאם ברצונם להיות מקובלים ומקודמים, עליהם להתבולל במהירות האפשרית בתרבות החדשה. מנהלי החינוך הדתי אף לא יצרו מנגנון של בדיקה ושל מסע הסברה כדי שהכפופים אליהם ימלאו אחר ההנחיות שפורסמו על ידם.37

כפיית נוסח התפילה והעדר ההתייחסות לסגנון הלמידה המזרחי אותו רכשו ילדי העולים בארצות מוצאם, יחד עם הביטול התרבותי והניכור למסורתו, שכרכו עמם גם את היחס המזלזל לסגנון אורח החיים המזרחי הדתי, ערערו את האמון במוסדות הדתיים, במחנכיהם ובמנהליהם. תכניות הלימודים וספרי הלימוד הציגו אף הם את הדימויים והתכנים הנוגעים לאוכלוסייה המערבית. מומחים מעריכים, כי לו היה שימוש במסורת הדתית העדתית בבתי הספר, כמו לימוד התפילה ומקצועות הקודש כמסלול משותף ללמידת השפה והלשון העבריים, דבר שהיה מבטא יחסים של הכרה הדדית בקיום הדתי המגוון, ייתכן שהדבר היה תורם להבהרה ולהבנה של תפקיד בית הספר המודרני בקרב ילדי העולים. במקום לפתח תהליך מפשר וסובלני כלפי מסורות שונות, צמחו וגאו הרגשות הזעם המופנמות של ילדי העולים. גבהו המחיצות בין צוות בית הספר לבין תלמידיו, ילדי העולים החדשים. גישות אלה העמידו בספק את יכולתו של בית הספר הממלכתי הדתי להתמודד עם משימותיו, להצליח בדרכו, להחזיר תלמידים לדרכי אבותיהם, ולקדם את הישגי תלמידיו לקראת השתלבותם בחלקים החזקים של האוכלוסייה הציונית הדתית.

רק בעשרים השנים האחרונות ניתן לראות את ניצניו של השינוי המשמעותי בסוגיה זו, כאשר ניתן לכוחות נוספים בהנהלת החינוך הממלכתי הדתי להוביל את ההשתלבות המאוזנת והדיפרנציאלית באשר לתחומי תרבות שונים. בינתיים במשך השנים צמחו דורות של בוגרים הנושאים עמם את משקע המרירות ואת האכזבה מן היחס לו זכתה תרבותם האותנטית בבתי הספר של החינוך הממלכתי הדתי, על אף שהם עצמם שלמים עם סגנון החיים שאימצו.38

לקראת סוף שנות התשעים החל השינוי הממשי בסוגיה זו. כמעט בכל מוסד חינוכי דתי נוסח התפילה כיום הוא על פי המוצא העדתי של רוב התלמידים. בשנים אלו הוחל בשילוב התרבות המזרחית בתכניות הלימודים ובספרי הלימוד. עקב הפצת פרסומים מיוחדים של מינהל החינוך הדתי, מתרבות היוזמות לקיומם של ערבי הורים להצגת מנהגי העדות השונות. בניתוח השוואתי נראה, כי החינוך הממלכתי הדתי עשה מאמצים גדולים (בשלבים מוקדמים יותר מזה של החינוך הממלכתי) להפיץ את מורשת יהדות המזרח ולשלבה בתכניות הלימודים בפרקי ספרות, בתכניות הלימודים בתולדות ישראל וכן במקצועות היהדות. הנהלת החינוך הדתי יזמה פרסום סדרת ספרים רחבה העוסקת ברבני המזרח ובמנהגי העדות השונים במסגרת "ספרית המורה הדתי".39 החינוך הדתי אף הנהיג חובת לימוד במורשת יהדות המזרח בשיעורי ההיסטוריה. המפמ"ר למקצוע זה דואג מידי שנה לכלול שאלה על נושא זה בבחינות הבגרות.

השוני התרבותי והחברתי
מן התיאור דלעיל ברור, כי השוני התרבותי והקיטוב בין התרבויות היוו מכשול חמור בגישור הנדרש בין קבוצות האוכלוסיות השונות. השילוב החברתי והתרבותי היה קשה יותר בחינוך הדתי, הן משום שהשוני נוגע לסוגיות יסוד באורח החיים הדתי והן בגלל ההמשכיות התרבותית החזקה יותר בקרב היישוב הדתי הוותיק. אפשר אף לטעון, כי דווקא הרקע הדתי המשותף האט את השילוב בין האוכלוסיות, משום שהוא שימש בסיס לחיכוך הדדי. העובדה שלא היו שכבות ביניים מקרב העולים מארצות המזרח היכולות לספוג ולהשפיע על עיצוב הפעולות הנוגעות לחיבור ולסלילת גשרים בין העדות, תרמה אף היא להשהיה של השילוב החברתי. פוטנציאל האינטגרציה בין העדות בחינוך הדתי היה חלש יותר מול הפוטנציאל שהיה בחינוך החילוני, בגלל הקיטוב בין האוכלוסיות ושיעורם הגבוה של תלמידים טעוני טיפוח בחינוך הדתי. בחינוך החילוני היה ציבור גדול יותר שיכול להתמודד עם השילוב. גם חוזקם היחסי של התלמידים המזרחיים, שהגיעו לחינוך החילוני, צמצם את תחושות הקיפוח. הקמת חטיבות הביניים לא השפיעה לטובה משום שהיא צמצמה את האפשרויות לאינטגרציה בגלל הסלקציה המוקדמת כבר בסוף כיתות ו' בעוד שבעבר היא נערכה רק בסוף כיתה ח'. (דגן ואחרים. 1977).

נראה, כי גם כיום הניכור התרבותי עדיין משמש כרקע לכלל הבעיות המעסיקות את החינוך הדתי, בעיות הנוגעות ל- 50 עד 60 אחוזים מתלמידיו. גם קבוצות מזרחיות שלמדו ואימצו את המתכונת התרבותית של הקבוצה החזקה, מתקשים לצרף לכך גם את השינוי הנדרש במנטליות התרבותית. רמת ההתנגדות שלהם כיום היא עזה יותר משום שהם חשים ביטחון רב יותר ביכולתם לשמר את תרבותם. הניסיון של מספר אקדמאים מזרחיים להגיב בריאקציה על ידי הקמת בתי ספר חד עדתיים, שישמרו את הסימנים ואת המנהגים של התרבות המזרחית, לא מתקבל כלל בקבוצות המזרחיות.40 במיוחד אלה שאצה להם הדרך (ובצדק) לעבר ההשתלבות בחברה המשכילה והדומיננטית ואימוץ הקדמה התרבותית והטכנולוגית כמתכון להצלחה בחיים.

ההתנגדות הגלויה והסמויה לאינטגרציה של החלק החזק באוכלוסייה הדתית גרמה ליצירת מנגנוני מיון והצבה של תלמידים חזקים יותר בחינוך הדתי. תהליך זה השפיע על עיצוב שאיפותיהם של ההורים והתלמידים ילדי האוכלוסיות החלשות. כך נמצא, כי ההכוונה למסלולים נמוכים הייתה חזקה יותר בחינוך הדתי בקרב המזרחיים מאשר תלמידים מערביים (רש. 1989). גם אם ההורים מרקע סוציו אקונומי נמוך מודעים למצב זה, ועל אף טענותיהם על רמתו הנמוכה, כביכול, של החינוך העיוני והמדעי בבתי הספר המקיפים (שורצולד. 1979), הם מתקשים להיחלץ בכוחות עצמם מן הדימויים לגבי בלעדיותו של בית הספר בקביעת עתיד ילדיהם. ההיעדרויות הרבות ושיעורי הנשירה הגבוהים מבתי הספר של תלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוך ואי השתלבותם במאמץ הלימודי הנדרש, הם עדות לכך שבית הספר הדתי - בעיקר היסודי - לא הצליח עדיין לעלות על מסלולים, שיקדמו אוכלוסייה זו ולסגל דרכי הוראה אלטרנטיביות תוך התאמתן לאוכלוסיות השונות המבקשות את שירותיו. (דגן. 1986 ).

3. הפערים בהישגים הלימודיים
המבנה הדמוגרפי והחברתי-כלכלי של תלמידי החינוך הדתי שונה מזה של החינוך הכללי בשני מאפיינים בולטים:

1. שיעור בני עדות המזרח בין תלמידי החינוך הממלכתי-הדתי מגיע ל-60% עד,70% לעומת כ-50% בחינוך הממלכתי.

2. שיעורם של התלמידים טעוני הטיפוח בחינוך הממלכתי-דתי הינו יותר מפי שניים מזה של החינוך הממלכתי. התוצאה היא שיש קיטוב רב בהרכב האוכלוסייה. מחד גיסא, קבוצת אליטה חזקה ביותר, ומאידך גיסא, קבוצה גדולה בעלת מאפיינים חברתיים-כלכליים נמוכים. כאמור, קבוצת הביניים מצומצמת ביותר. רק בעקבות הרפורמה בבתי הספר המקיפים הדתיים מתחילה לצמוח שכבת ביניים בהיקפים דומים לאלה של החינוך החילוני. (ראה לעיל בפרק זה).


מאפיינים אלה מכוונים ומשפיעים, כמובן, על פעולות חינוכיות מרכזיות בחינוך הממלכתי-דתי, במיוחד על ההישגים הלימודיים.

החולשה בלימודים
ההטרוגניות - לעתים הקוטבית - של אוכלוסיות התלמידים מבחינת הרמות הלימודיות והקושי של התלמידים החלשים להשתלב במסגרות הלימודים של החינוך המודרני, מחייבת נקיטת מאמצים מיוחדים מצד המחנכים בחמ"ד. העובדה שהחינוך הממלכתי הדתי קלט את רוב התלמידים טעוני הטיפוח בעלי עומק טיפוח גדול יותר בהשוואה לחינוך הממלכתי, היוותה אתגר קשה בהתמודדותם של המחנכים. הטרוגניות זו הגבירה את אי- שביעות הרצון ואת החששות של האוכלוסייה הוותיקה מפני המיזוג החינוכי והחברתי. הניסיון המצטבר בחינוך הדתי והלא דתי מראה, כי לנוכח הלחצים לקידום האינטגרציה בבתי הספר, הציבור החזק מגיב בשני כיוונים מנוגדים. האחד בריחה לעבר מסגרות אליטיסטיות, (בציבור הדתי, גם לעבר מסגרות חרדיות). אם אינן קיימות הוא מתארגן עם "אחים לדעה" ומקים מוסדות חדשים תוך הפעלת לחצים על הרשויות לקבלת אישורים פורמליים. הכיוון השני הוא ערכי יותר. זו אותה קבוצה הורים המתמודדת באומץ רב בבעיות המתוארות. אינה נרתעת מן השונות בין התלמידים. היא מתגייסת לגיבוש תכניות חינוכיות. יוזמת פרויקטים ותכניות שיעלו את הישגי התלמידים גם מבחינה לימודית וגם מבחינה תורנית. היא דוחה את האופציה של הפרדה בין האוכלוסיות השונות על פי הרמה הלימודית ההתחלתית. ממצאי המחקר והניסיון המצטבר מלמדים, כי ילדי קבוצה זו יצאו נשכרים. הם הצליחו לעמוד בכבוד במשימות הלאומיות והחברתיות, ואילו ילדי הקבוצות החזקות לא ניזוקו מבחינה לימודית ומבחינת אורח חייהם הדתי.

לשני כיוונים אלה יש השפעות והשלכות שונות על עתידו של החינוך הממלכתי הדתי. קבוצות ההורים הנרתעות מן האינטגרציה, המקיימות מסגרות נבדלות או עוברות לחינוך החרדי, מעוררות תחושת העלבון של ההורים וילדיהם מרקע סוציו אקונומי נמוך, על כך שהם נתפסים "כמצורעים" שאחרים לא רוצים להיות בחברתם.41 הממצאים בשני מחקרים מראים, כי לתלמידים טעוני טיפוח בחינוך הדתי הן הדתיים והן החילוניים יש דימוי עצמי נמוך יותר מאשר תלמידים מטופחים (שורצולד. 1979). לתלמידים טעוני טיפוח בחינוך הדתי יש דימוי עצמי פחות חיובי מזה של הילד המבוסס (שטרן. 1977). דחייה זו נתפסת על ידי חלק מן ההורים המזרחיים כדחייה חברתית על רקע עדתי. תחושת ההתנכרות אליהם משפיעה על חלקם, המעבירים את ילדיהם לחינוך החילוני. מן הצד השני, אותן קבוצות חזקות, שמספרן אמנם מועט, המעבירות את ילדיהן לחינוך החרדי מוותרות מראש (יתכן שלא במודע) על אמונתן והשקפותיהן באשר לתפיסה הממלכתית הציונית, על השתתפות ילדיהן בנשיאה בעול הציבור, באי השתלבותן בנושאי הביטחון של המדינה, ובמערכות אחרות של החברה היהודית במדינת ישראל. ספק רב אם ילדיהן בוגרי המסגרות המסתגרות או החרדיות, ימשיכו בדרכו של הציבור הציוני הדתי, ירכשו השכלה תורנית וכללית, יהיו זכאים לתעודת בגרות ולהמשיך בלימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה, ישרתו בצה"ל ובשירות הלאומי ועוד. גם יתקשו בעתיד להשתלב בשוק התעסוקה המודרני של המקצועות החופשיים. ילדים אלה עלולים להיקלע בסופו של דבר לעיסוקים שרובם נשענים על קופת הציבור.

הבריחה מן החינוך הדתי של הקבוצות החזקות עלולה לשנות גם את המאזן הדמוגרפי במוסדות החינוך הממלכתי הדתי. אכן שינוי זה כבר בא לידי ביטוי - אמנם מזערי - בממצאי המחקר האחרונים. להלן נתוני המחקר על חלוקת התלמידים על פי מוצא עדתי בהשוואה בין השנים תש"ן (1990) ותשנ"ט (1999).

לוח מס' 16. התפלגות התלמידים בחינוך העל יסודי הדתי - על פי מוצא עדתי של האב. תש"ן/תשנ"ט

מוצא עדתי מזרח מערב מזרח/מערב
סוג בית הספר בנים בנות בנים בנות בנים בנות
תש"ן
ישיבה תיכונית
49.9 --- 48.6 ---- 1. 5 ----
אולפנא --- 49.1 ---- 50.0 -- 0.9
תיכון עיוני 51.4 61.0 46.2 37.1 2.5 1.9
תיכון מקיף 86.1 87.9 10.1 10.2 3.7 1.9
סך הכול 63.4 69.5 34.1 28.8 2.5 1.6
תשנ"ט
ישיבה תיכונית
41.9 ---- 56.0 ---- 2.1 ---
אולפנה ---- 53.9 --- 44.3 --- 1.9
תיכון עיוני 52.6 48.3 45.5 48.9 1.9 2.8
תיכון מקיף 89.7 88.7 8.4 8.8 1.9 2.6
סך הכול 56.7 63.2 41.3 34.5 2.0 2.3
הפרשים תש"ן-תשנ"ט

   
ישיבה תיכונית 8- ---- 7.4+ ---- 0.61+ ----
אולפנה --- 4.8+ ---- 5.7- --- 1.0+
תיכון עיוני 1.2+ 12.7- 0.7- 11.79- 0.6- 0.9-
תיכון מקיף 3.6+ 0.8+ 1.7- 1.4- 1.8- 0.7-
סך הכול 6.7- 6.3- 7.2+ 5.7+ 0.5- 0.7-

מקור: מעובד על פי לסלוי. ריץ. 2000

הערה: נתוני הלוח לקוחים משני מחקרים. המחקר הראשון בוצע בשנת תש"ן. במחקר זה נבדקו כל תלמידי י"ב בחינוך הדתי. המחקר השני בשנת תשנ"ט, בו נשאל מדגם מייצג של תלמידי י"ב, קרוב ל- 2200 תלמידים.

מלוח מס' 16, אנו למדים, כי ישנם שינויים דמוגרפים בקרב התלמידים הלומדים בחינוך העל יסודי הדתי. משנת תש"ן ירד שיעור המזרחיים בחינוך העל יסודי הדתי ב- 5.5%, שיעור המערביים עלה קרוב ל - 5%. כן ירד חלקם של הבנים המזרחים בישיבות התיכוניות בשיעור של 8% ועלה חלקן של הבנות המזרחיות באולפנות כ- 4%. שיעור המערביים במקיפים הוא נמוך מאוד, פחות מ- 10%, ועדיין הולך ומצטמצם. כך בית הספר המקיף חוזר לתמונה של כמעט חד עדתיות. הירידה בשיעור התלמידים בני עדות המזרח במהלך השנים מצביעה על כך שהמאמצים לאינטגרציה חברתית נחלשים. צריך לזכור שעל פי הפרופורציות הדמוגרפיות הכוללות, שיעור בני עדות המזרח בחינוך היסודי הדתי הוא קרוב ל- 70%. נוכח הפולמוסים וחידוד העמדות, קיימת סכנה של חזרה למסגרות סגרגטיביות יותר גם במוסדות התורניים, בדומה לזה שבבתי הספר המקיפים. כבר כיום ישנם מוסדות תורניים בהם מתפתחת התופעה של מוסדות חד-עדתיים. אלה שבהם רוב התלמידים ממוצא מערבי ומוסדות אחרים שיש בהם רוב ממוצא מזרחי, כמו בישיבות ובאולפנות הממוקמות בפריפריות.

מלוח מס' 16 ניתן ללמוד, כי מתפתחות נטיות של נטישה מסוימת של החינוך הדתי מצד בני עדות המזרח. זאת, אם לא נביא בחשבון את הנתונים הדמוגרפיים של מרכזי החינוך, מפתני"ם והחינוך המיוחד.

כדי להתמודד עם הבעיות הקריטיות שהזכרנו, ננקטים פעולות שונות להעלאת הרמה הדתית והלימודית. מתחילת שנות ה-90 ננקטו הפעולות הבאות:

בגני הילדים: עבור גילאי גן חובה פותחו תכניות תיווך תרבותיות, תכניות לעידוד הקריאה של הורים לילדיהם בעיקר באוכלוסיות החלשות, כולל טיפוח קריאה התפתחותית. הדרישה לשילוב הגירויים לקריאה בגני הילדים נתקלה בהתנגדות בקרב חלק מן הגננות ואצל חלק מן המפקחות.42 הן הסתמכו על מחקרים ישנים, שחיוו דעתם נגד הקדמת הקריאה. אך הן לא הביאו בחשבון שאוכלוסייה מבוססת אינה שועה לטיעונים אלה. וכבר בגיל צעיר ביותר היא מקנה לילדיה בדרך ממוסדת ובפעולות אגביות את יסודות הקריאה. בהשפעתה של מפקחת ארצית חדשה מתפתחת ההכרה בחיוניות של אימון בקריאה בעיקר לילדי השכבות החלשות כדי לקדם את שִוויונם ורמתם בתחומי הלשון לקראת לימודיהם בבית הספר היסודי.

בחינוך היסודי: נערך ניסוי ב- 100 (מתוך 420) בתי-ספר היסודיים, שמטרתו הייתה לעודד אינטגרציה של תלמידים על ידי תגבור תורני ופיתוח מגמות ייחודיות במדעים, במוזיקה, באמנויות ובתקשורת. הנחת המתכננים הייתה, כי אם לכל מוסד יהיה תחום ייחודי, שימגנט את ההורים סביבו, תוסח הדעת במידה מסוימת מבעיות האינטגרציה, משום שאוכלוסיות חזקות יגלו עניין במגמות האלה, ולא ימהרו לחפש מוסד אחר העונה על ציפיותיהם מבחינת הסלקטיביות החברתית. קשה לסכם את תרומתו של ניסוי זה, משום שהוא לא בוצע על פי המודל המפורט. ההורים לא שותפו בבחירת המגמה, לא הייתה פתיחה מבוקרת של אזורי הרישום, ולא הונהג חינוך תורני מוגבר בכל המוסדות ועוד. (דגן. תשנ"ה). במידה מסוימת ניתן להעריך כי ביישובים מסוימים בהם הונהג הנושא, נצטמצמה ההתרוצצות בין בתי הספר ונשתררה מידה מסוימת של רגיעה במאבק על האינטגרציה. יחד עם זה החינוך היסודי נותר כחוליה החלשה ביותר בחינוך הממלכתי הדתי בבתי ספר רבים בעיירות הפיתוח ובשכונות המצוקה.

בחינוך העל יסודי: ההפרדה בין האוכלוסיות, זו של יישובי המרכז וזו של יישובי הפריפריה, יצרה שונות קוטבית גם ביחס לתוצאות הלימודיות. המוסדות התורניים (ישיבות ואולפנות) שרובם היו בקרב היישוב הוותיק השיגו תוצאות טובות, הן במישור הלימודי - שבא לידי ביטוי בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות, והן במישור הדתי שבא לידי ביטוי בשיעור ההמשכיות הדתית של בוגריהם. בעבר ניהלו ראשי החינוך הדתי וסגל הפיקוח במחוזות השונים מאבק לשלב תלמידים מאזורי הפריפריה במוסדות אלה. הצלחתם הייתה מעטה על רקע ההתנגדות שעלתה משני הכיוונים: ראשי המוסדות התורניים שלא רצו בהרכב הטרוגני של תלמידים, ומנהלי בתי הספר המקיפים בעיירות הפיתוח שזעקו חמס כנגד "גזילת" שכבת התלמידים החזקה ביישוביהם.

מדיניות החינוך הדתי בעשרים השנים האחרונות הייתה לערוך שינויים במדיניות המנציחה פערים לימודיים ופערים דתיים בין שתי האוכלוסיות. הוחלט לעודד פתיחתם של ישיבות תיכוניות לבנים ואולפנות לבנות ביישובי הפריפריה, ולערוך שינויים מבניים בבתי הספר המקיפים. מינהל החינוך הדתי תבע ממנהלי בתי הספר המקיפים לנקוט מספר צעדים חדשים: א. לסגור את המגמות הטכנולוגיות הנמוכות בשל החשש, כי ניצול זמנם של בני האוכלוסיות החלשות לשעות של עיסוקים שאין בהם משום פיתוח אינטלקטואלי יפגעו בעתידם הלימודי ובעתידם הדתי. ראש המינהל הביע את ספקותיו באשר לביטחון שמגמות אלה מכשירות את בוגריהן לתעסוקה כל שהיא בעתיד. למנהלי בתי הספר הובהר, שהכשרה ממושכת במקצועות האלה גוזלת שעות רבות מהוראת מיומנויות היסוד (קריאה וכתיבה, חשבון) ומן הזמן המוקדש למקצועות העיקריים (יהדות, אנגלית וגיאוגרפיה) דווקא מבני האוכלוסייה החלשה, שסיכוייה להמשיך בלימודים לאחר השירות הצבאי, או הלאומי, אינם רבים. ב. מנהלי בתי הספר המקיפים נתבקשו לפתוח מגמות יוקרתיות, המלוות בתביעות אינטלקטואליות גבוהות (כמו: כיתות ישיבתיות וכיתות אולפניות והגברת לימודי המדעים). ג. המנהלים נדרשו לתכנן פעולות להגברת ההצלחה הלימודית של התלמידים ולהגדלת שיעור הזכאים לתעודת בגרות בכיתות העיוניות.

מאמצים אלה נשאו פרי. לראשונה, בשנת הלימודים תשנ"ח היה שיעור הזכאים לתעודת בגרות בקרב כיתות י"ב בחינוך הממלכתי דתי שווה לזה של החינוך הממלכתי. בשנת תש"ס (2000), אף עלה שיעור הזכאים של החינוך הממלכתי דתי על זה של החינוך החילוני. (ראה הפסקה על בתי הספר המקיפים בפרק זה).

מינהל החינוך הדתי ממשיך במאמציו ובתכניותיו להעלאת ההישגים הלימודיים של בני האוכלוסייה החלשה, הדבר נעשה בדרכים הבאות: פעולות הסברה בקרב מורים ומחנכים לגבי הפוטנציאל הטמון באוכלוסייה זו. תוצאות מחקרי הציפיות ואת הדינמיקה של "נבואות המגשימות את עצמן" הוצגו בפני מנהלים ומורים. הדגשת הצורך להגביה את רף הציפיות של המורים מן התלמידים בשכבות חברתיות כלכליות נמוכות. חתירה לשינוי מבני בבתי הספר המקיפים, שיצמצם את החלוקה לשני מסלולים נפרדים, אחד לאוכלוסייה חלשה ואחר לאוכלוסייה חזקה. סגל הפיקוח פועל לשינוי בעמדות של המנהלים ושל המורים, המתייחסות לרמת אמון שלהם ביכולתם של תלמידי בתי הספר מרקע סוציו אקונומי נמוך להגיע להישגים לימודיים ולהתחזק באורח החיים הדתי.

לסיכום: גני הילדים הדתיים מושכים תלמידים רבים גם מקרב הציבור החילוני בגלל רמתם הגבוהה. בחינוך היסודי חשוב להתוות תכניות מקוריות שייחלצו אותו ממצבו. אמנם החוקרים טוענים, כי למרות הסטריאוטיפ החמור יותר המצטייר כלפי בני עדות המזרח מבחינת ההשקפה ורמת המאמצים של המורים, ישנם הישגים לחינוך הממלכתי הדתי (שורצולד. 1979). אי-אפשר להתעלם מן ההישגים המצומצמים בקרב אוכלוסיות חלשות. ההערכה היא כי כשלושים אחוז מבתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים סובלים מהישגים נמוכים, מחוסר מוטיבציה של תלמידים, מאי שיתוף פעולה של ההורים, מרמת ניהול נמוכה ומיחס של אדישות המורים ואולי אף זלזול מוגזם בפוטנציאל של תלמידיהם.

ההתמודדות הנועזת עם קשיי בתי הספר המקיפים, יצרה לראשונה מעמד ביניים של הציבור הציוני הדתי שלא היה קודם לכן. צמיחתו של מעמד זה תצמצם בעתיד את הקיטוב הקיים בין האוכלוסיות ותגביר את ההרמוניה בין העדות והציבורים השונים הנהנים מן החינוך הממלכתי הדתי. כדי להמשיך את המלאכה יש להציע רפורמות חדשות, כי ייתכן שהרפורמות הקודמות מיצו את עצמן. בכל מקרה לא ניתן להרפות מן הלחצים ומן הפעולות לדרבון בתי הספר להגיע להישגים לימודיים, כי רק בדרך זו של השגת ההישגים ניתן לשפר את הדימוי העצמי של תלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוך, ולצמצם את דעותיהם הקדומות של חלק מן המחנכים כלפי תלמידים אלה. גם הישיבות והאולפנות נותנות מענה הולם לקידום תלמידים מכל השכבות החברתיות. העובדה שבמוסדות אלה יש ייצוג של כחמישים אחוז של בני עדות המזרח, מצביעה על ההתקדמות של קבוצות אלה. מבין בוגרי מוסדות אלה צומחת שכבת מנהיגות של בני עדות המזרח התופסים עמדות שונות בחברה הדתית והחילונית.

4. מעורבות אמצעי תקשורת ומעורבות גופים משפטיים בעבודת המינהל החינוך הדתי
מעמדו הציבורי הייחודי של החינוך הממלכתי הדתי והחינוך הלאומי הדתי הניתן לתלמידיו, מושך את תשומת ליבם של גורמי תקשורת, של תנועות פוליטיות ושל קבוצות חיצוניות (פוליטיות ומדיניות). מעורבותם הפעילה של בוגרי החינוך הממלכתי הדתי בהקמת ההתיישבות לסוגיה ביהודה, בשומרון ובחבל עזה, השתלבותם בתפקידי השפעה והשתתפותם בעיצוב העמדות המדיניות והחברתיות, הם לצנינים בקרב קבוצות חילוניות מן המרכז ושמאלה ממנו. נציגי קבוצות אלה מנסים להשפיע בצורה בוטה על דרכו של החינוך הממלכתי הדתי בסיועם של אמצעי תקשורת, העוקבים אחר דרך טיפולם של ראשי החינוך הדתי: מבקרים את תכניות הלימודים ואת חומר ההדרכה וההנחיות לבתי הספר הממלכתיים דתיים, אורבים למנהלי החינוך הדתי, מבליטים כל צעד של מינהל החינוך הדתי שלא נראה להם. ביקורת זו מלוּוה בתביעות משרי החינוך לצמצם את האוטונומיה של החינוך הדתי במשרד החינוך. הביקורת מכוונת לנושאים חברתיים, פוליטיים ומשפטיים.
נושאי המחלוקת בתוך הציבור הדתי זוכים לכיסוי רחב באמצעי התקשורת, אלה מלוַוים בשקיקה את הביקורת הפנימית בקרב הציבור הציוני הדתי. במיוחד הם מסקרים מחלוקות בסוגיות חברתיות, כמו נושא האינטגרציה של תלמידים בין עדות ובין מעמדות בבתי הספר. ממקדים את תשומת ליבם בשאלות אידיאולוגיות הקשורות ברצון של החינוך הדתי לחזק את ההתנהגות הדתית של תלמידיו. טיפול מיוחד ניתן לנושאים הנוגעים לנקיטת עמדות פוליטיות כמו שאלת השתתפות או אי-השתתפות בהפגנות של תלמידים בפעולות הנוגעות להכרעות החשובות על שלמותה של ארץ ישראל. אמצעי התקשורת מקיימים מעקב מתמיד אחר פעולותיו והנחיותיו של החינוך הדתי. עינם הפקוחה של אנשי התקשורת על פעולות החינוך הדתי בוחנת את האירועים תחת "זכוכית מגדלת" מתוך מבט ביקורתי ונקיטת עמדה קבועה של יריבות אידיאולוגית. הם רוצים להכתיב להנהלת החינוך הדתי את המדיניות החינוכית הראויה לדעתם, ומקיימים פיקוח מתמיד על פעולות החמ"ד ועל מוסדותיו. מביעים את דעתם על "הכשירות" של צעדיו. חוזרי מינהל החינוך הדתי המתפרסמים אחת לחודשיים, זוכים לתשומת לב רבה, להתעניינות של אמצעי התקשורת הכתובה בעצמה שלא זוכים לה יחידות אחרות במשרד החינוך, במיוחד בנושאים השנויים במחלוקת בין הציבור הדתי לבין הציבור החילוני. פרסומים אלה זוכים לדיווח חד צדדי ולהד נוסף לאחר מכן גם באמצעי התקשורת האלקטרוניים.43

הפולמוסים המתרבים והמתחים הקיימים בין דתיים לשאינם דתיים, משמשים אף הם אמצעי לניגוח בידי כלי התקשורת. הם נוטים לסקר בדרך לא חיובית ולבקר את מה שנעשה בבית הספר הממלכתי דתי בהיקף נרחב יותר בהשוואה להתעניינות שלהם בחינוך הממלכתי הכללי.44 הם מתעלמים לגמרי מפעולות חיוביות, אינם מדווחים כאשר הישגי החינוך הדתי מחמיאים לתלמידיו. הם גם אינם טורחים לקבל את תגובותיהם של אנשי החינוך הדתי בטרם ידַווחו או יבקרו את מה שמתרחש במוסדות החינוך הדתי.45
חלק מכלי התקשורת מעלים לעתים קרובות ביוזמתם את שאלת האוטונומיה הפדגוגית והדתית - המופרזת על פי דעתם - שניתנה לחינוך הדתי. הם בוחנים בקביעות את מרחב סמכויותיו כלפי המוסדות הדתיים ועורכים השוואות עם מוסדות החינוך החילוני, תוך כדי הטלת ספק בהצדקה שיש לסמכויות אלה. גם כאשר החומר מופנה למוסדות החינוך הדתי בלבד, ממהרים אמצעי התקשורת להסב את הביקורת כלפי הציבור החילוני, בטענה שיש קשר לדברים תוך שיסויו בציבור הדתי.46

ההתרשמות מסקירת העיתונות המרכזית מצביעה על כך, כי ניתנה תשומת לב מעטה ביותר לבעיות האובייקטיביות הקשות והמורכבות עמן התמודד החינוך הדתי. בעיות כמו דיון בהרכב הקוטבי של תלמידי החינוך הדתי מבחינת הרמה הסוציו אקונומית, המעמיד בפניו אתגרים קשים, מידת תרומתו המשמעותית להתקדמותם הלימודית של קבוצות ילדי העולים במשך השנים, נושאים אלה לא זכו לכיסוי כל שהוא (מלבד בעיתונים הדתיים). לא ניתן ביטוי וכיסוי להצלחותיו של החמ"ד בהתמודדותו עם הבעיות המיוחדות של קבוצות שונות מרקע סוציו אקונומי נמוך. סוגיות העוסקות בקיפוחו של החינוך הממלכתי הדתי במשך השנים, כמו רמת המבנים של מוסדות החינוך הדתיים, ההתנכלויות של רשויות מקומיות מסוימות לחינוך הדתי ועוד, אינם זוכים כלל לכיסוי תקשורתי. העיתונות הכתובה והמשודרת מסרבת לפרסם את תגובותיהם של ראשי החינוך הדתי ומתעלמת מנתונים סטטיסטים ומאירועים המבליטים את הצלחתם של תלמידי המוסדות הדתיים.

הערכאות המשפטיות נוהגות יותר בהגינות ובאמות מידה ציבוריות אובייקטיביות בנושאים המגיעים אליהם. בדיונים שונים שהובאו לערכאות, גילו השופטים הבנה למצבו המיוחד של החינוך הדתי. בעיקר בנושאי האינטגרציה של תלמידים במוסדות החינוך הדתי. לא כך כאשר הובאו בפניהם תביעות של מורים בחינוך הדתי נגד מועצת חמ"ד, כאשר זו החליטה על פיטוריהם של גננות ומורים מנימוקים של התאמה דתית. בסוגיה זו הם נקטו אמות מידה שתאמו יותר את השקפותיהם האישיות (בדרך כלל החילוניות) והרשו לעצמם להציע פרשנות דתית משלהם.47 על רקע זה נמנעה הנהלת החינוך הדתי - עד כמה שאפשר - מלהזדקק לבתי המשפט בנושאי הפסקת עבודתם של מורים ובעלי תפקידים שלא עמדו באמות המידה מבחינה דתית על פי ההחלטות של מועצת חמ"ד. היא העדיפה לפתור את הבעיות בדרך של הבנה ושל הסכמה עם עובדי ההוראה הנוגעים בדבר .

5. האיום על אחדותו של החינוך הממלכתי הדתי
התפתחותן של הישיבות התיכוניות בשנים הראשונות לקיום המדינה ביטאה את החשש של הורי התלמידים החזקים מפני החילון של ילדיהם, נוכח ההתדרדרות של החברה בישראל לעבר חילון אגרסיבי. חילון זה הוצג כסימן וכסמל למודרנה ולקדמה המטיפה לוויתור על כל חינוך לערכים בבתי הספר.48 על רקע זה צמחו בתחילת שנות השמונים התארגנויות של הורים להקמת מוסדות נפרדים. תחילה בחינוך היסודי בעזרת רשת "נעם" ולאחר מכן בחינוך העל יסודי דרך ארגון הישיבות התיכוניות מיסודן של בוגרי בני עקיבא, ארגון שהקים לאחר מכן גם את האולפנות התיכוניות לבנות. מול התארגנות זו של קבוצות הורים, שרצו בחיזוק החינוך הדתי, צמחה קבוצה אידיאולוגית נגדית מיסודם של "נאמני תורה ועבודה", שחששה מן ההשלכות של ההסתגרות במוסדות נפרדים ומן ההקצנה בחינוך הדתי אשר עלולה להוביל, לדעתם, לסטייה של החינוך הדתי מדרכה של הציונות הדתית. נציגי שתי תנועות אלו ייצגו בעיקר את האוכלוסייה החזקה. נציגיהם נקטו איומי פרישה מן האגף לחינוך דתי ואף בהקמת מסגרות נפרדות במסגרת הממלכתית הדתית, במידה ולא תתקבל דעתם.49 מהלכים אלה של שתי קבוצות חזקות משני עברי המתרס התנהלו על גבן של האוכלוסיות החלשות, מהווים איום מתמיד על אחדותם של מוסדות החינוך הממלכתי הדתי ושל הציבור הציוני הדתי.

ראשי מינהל החינוך הדתי מנסים במשך השנים לתמרן בין הקבוצות ומקדישים הרבה מזמנם למסע של תיווך ושל הרגעה במסגרת של פגישות ודיונים עם ועדי הורים, עם הנהלות ציבוריות ועם נציגים של קבוצות הורים מגוונים שונים על מנת למנוע את החלוקה הסקטורלית. המטרה למנוע פילוגים אפשריים על רקע החידוד בעמדות. הנהלת החינוך הדתי עומדת על דעתה, כי יש לשמור על תכניות לימודים משותפות הן במקצועות הקודש והן במקצועות הכלליים. כמו כן משקיעה הנהלת החינוך הדתי הרבה מאמצים כדי לעצב מסגרות חינוכיות המכבדות את השונות של קבוצות התלמידים והמחנכות לחיות בצוותא תחת גג של מוסד משותף המאפשר בחירה בין תגבורים שונים, (לימודי המדעים, ההומניסטיקה והמקצועות הטכנולוגיים הגבוהים), כאשר הלימודים התורניים הם החלק המשותף והחיוני. גם כאן ניתנת לקבוצות הרוצות בכך האפשרות להרחבה ולתגבור של הלימודים התורניים. במקביל חותרת הנהלת מינהל החינוך הדתי למתֵן התערבויות מוגזמות מצד נציגי ההורים של תלמידים חזקים, ומצד חלק מן הרבנים התומכים בדרישות ההיפרדות של צד אחד, אך אינם נותנים מענה לשאלה, באיזו מידה הם מקבלים על עצמם את האחריות לגבי התלמידים הנאלצים לעבור לחינוך החילוני, זאת כתוצאה מדחייתם ממוסדות ממלכתיים דתיים מסוימים. האם אין בכך משום הפקרתם "לפי הארי ולפי הדב"? מעודדת העובדה, כי עד כה הצליח מינהל החינוך הדתי לשמור על "אחדות המחנה" של הציונות הדתית,50 מלבד ביישוב אחד.51

6. מעורבות הורים והתערבותם
כבר הזכרנו, על מנת שהחינוך הדתי יצליח במשימותיו העיקריות, דהיינו: עיצוב אורח חיים דתי של תלמידיו והקנית השכלה מרבית בכל המקצועות, יש חשיבות בקיום קשרים רב תכליתיים עם ציבור ההורים. ממצאי המחקר מראים, כי תיאום עם בית ההורים וקיום יחסים של הרמוניה בין בית הספר ובין בית ההורים מבטיחים יותר את ההמשכיות הדתית (דור שב. 1983. לסלוי ואחרים. 1991). רק בדרך זו ניתן לקדם תמורות ממשיות בחינוך הדתי גם של המשפחות המסורתיות והמשפחות החילוניות. הקשרים עם ההורים יאפשרו לקיים פעולות הדרכה והסברה באשר לסוג התכנים של העיסוקים בשעות הפנאי של ילדיהם, ובקביעת דרכי מאבק כנגד תכניות תקשורת פסולות (איגרת המינהל. 6/94).

במציאות שהתפתחה במערכת החינוך הישראלית לציבור הדתי ולציבור המסורתי, ניתן להורים חופש בחירה גדול יותר מזה שניתן לציבור החילוני. לציבור הדתי זכות בחירה במוסד החינוכי הראוי, לדעתם, עבור ילדיהם, מתוך מגוון רב של סוגי מוסדות קיימים מבחינת האווירה ומבחינת הדרישות הדתיות, הלימודיות והתורניות. הבחירה של ההורים היא בראש ובראשונה, תוצאה של רצונם לראות את ילדיהם ממשיכים באורח חיים ציוני דתי. כאשר מערכת החינוך הדתית מספקת חינוך איכותי מתאים לכל שלבי הגיל, נחסך מן ההורים הצורך להתלבט בין מערכות חינוכיות שונות. החינוך הדתי מבטיח איכויות חינוכיות ולימודיות זהות לאלה של החינוך החילוני החזק. היקף הלימודים הגבוה של מקצועות המדע וההומניסטיקה בד בבד עם תגבור המקצועות היהודיים מבטיחים את סיכויי העמידה של הבוגרים בשתי המטרות: ההמשכיות הדתית וההשתלבות בחברה המודרנית.

לציבור ההורים קיימת זכות ההתלבטות ועומדת זכות התביעה לליבון משותף עם מנהלי בתי הספר של סוגיות ערכיות ובהשתמעותן הלכה למעשה. כדי שיוכלו להחליט על בחירת בית-ספר המתאים לילדיהם, יש צורך להציג לפניהם את כל האינפורמציה הזמינה.

מהן אפשרויות הבחירה העומדות בפני ההורים הדתיים? הם יכולים לבחור בחינוך הממלכתי הכללי, כך אכן נוהגים חלק מן ההורים המקיימים אורח חיים מסרתי, (לסלוי, שוורצוולד. 1985), בחינוך ממלכתי חילוני המתגבר לימודי יהדות כמו מוסדות תל"י, בחינוך ממלכתי דתי רגיל, בחינוך התורני במסגרת החינוך הממלכתי הדתי ואף בזכות בחירה נוספת בין בתי ספר המדגישים מגמות שונות כמו: מדעים, תקשורת, אמנויות, ועוד (דגן. תשנ"ה). הם יכולים לבחור גם בחינוך החרדי על גווניו השונים. כל זה בחינוך היסודי. בחטיבות העליונות של החינוך העל יסודי, הבחירה רחבה יותר, ואינה מוגבלת בין מוסדות ארציים או מוסדות מחוזיים, בין חינוך פנימייתי מסוגים שונים, בין ישיבות ואולפנות לבין בתי ספר עיוניים או מקיפים או טכנולוגיים. זכות הבחירה גוררת מעורבות גבוהה של ההורים, מגבירה את ערנותם לגבי המתרחש בבתי הספר.

ישנו, כמובן, פן חיובי למעורבות זו של ציבור ההורים הרוצים להשפיע על הנעשה במוסדות החינוך הממלכתי הדתי בהם מתחנכים ילדיהם. ציבור זה גם מגלה נכונות לשאת בעול - לעיתים גם הכלכלי - בפעילות למען בתי הספר במסגרות של ועדי הורים. רוב ההורים של התלמידים בחינוך הממלכתי הדתי מוכנים להשתתף במימון הוצאות הכרוכות בתגבור החינוך התורני או בשיעורי העשרה כלליים. אך דא עקא, מעורבות ההורים הופכת במקרים רבים להתערבות - לעיתים בוטה - במה שמתרחש במוסדות החינוך הדתיים. בעיקר בקרב קבוצות ההורים החזקות ממעמד סוציו אקונומי בינוני וגבוה.

סגנון זה של מעורבות הורים מעמיס על עבודת המנהלים ועל המורים וגוזל הרבה מזמנם על חשבון הטיפול השוטף בתחומים חשובים שבאחריותם. חשיפתם הגבוהה של עובדי ההוראה במוסדות החינוך הדתי לביקורתם של ההורים מרתיעה, משום שהם נדרשים לשתף גורמים חיצוניים - לא מקצועיים בתחום ההוראה - בשיקול הדעת ובקבלת ההחלטות הנוגעות לנושאים חינוכיים ופדגוגיים מרכזיים ומובהקים שבתחום התמחותם. התערבות זו היא בניגוד למקובל ולמוסכם ביחסים הראויים בין צוותי המורים לבין ההורים והקהילות הגיאוגרפיות בתוכם פועלים מוסדות החינוך החילוני. הצוותים החינוכיים במוסדות החינוך הדתי נקלעים לעיתים - שלא בטובתם - למחלוקות הפורצות בין קבוצות הורים המפריעות לעבודה וגורמות לשיבוש עבודת בית הספר, במיוחד כאשר מדובר בנושאים הנוגעים לתחומים אידיאולוגיים דתיים מובהקים כמו: פתיחת כיתות נפרדות לבנים ולבנות, תביעות חדשות בתחום ההופעה החיצונית של התלמידות ושל המורות, תוך דרישה לקביעת קווים חדשים לגבולות הצניעות בחברה הדתית, שתחייב גם את ציבור המחנכים, המורים ועוד.

הנהלת מינהל החינוך הדתי נאלצת להתמודד - לעיתים בעל כורחה - עם פניות ועם השגות של הורים ושל אנשי ציבור על פעולות בתי הספר בנושאים שונים. כך היא נגררת להתערבות ולהכרעה בנושאים הנמצאים במחלוקת. עדיף היה שחברי הקהילה יחד עם הצוות המקומי של המחנכים בבית הספר בחסותו של הפיקוח יתמודדו עם הבעיות ויציעו את פתרונן. הקשרים עם ההורים חשובים ביותר, אך נוכח הדינמיות והתמורות בחברה כולה ובחברה הדתית בפרט, מן הראוי לגבש לוח כללי וקוד אתי בנושא של יחסי ההורים עם הצוותים החינוכיים של בתי הספר.

7. מעורבות של רבנים ומעורבות של אישים דתיים
ככלל נקבע בקווי המדיניות של החינוך הממלכתי הדתי כי "מתוך גישה ממלכתית החינוך הממלכתי הדתי מקבל את הרבנות הראשית כסמכות עליונה בענייני הלכה ודת במדינה" (דגן ואחרים. תשנ"ג). הציבור הציוני הדתי הוא למעשה הקהל היחידי הרואה ברבנים הראשיים את רבניו ומנהיגיו. אכן במשך השנים קיימה הנהלת החינוך הדתי קשרים שוטפים עם הרבנים הראשיים. היא דנה עימם בסוגיות שנדרשה לגביהן חוות דעת הלכתית. הנהלת החינוך הדתי ביקשה את חוות דעתם של הרבנים הראשיים בטרם נקבעה המדיניות הרשמית הלכה למעשה. בין הנושאים שנידונו עימם: שירות לאומי לבנות, קליטת עולי אתיופיה, קליטת תלמידים מבתים מסורתיים ומבתים חילוניים, תביעות של הורים ל"הפרדה מינית" בבתי הספר, וכן נושאים פולמוסיים שהיו בוויכוח ובדיון בקהילה הציונית הדתית. הדיונים נערכו בדרך כלל ביוזמת הנהלת החינוך הדתי ולעיתים גם ביוזמתם של הרבנים הראשיים. הדיונים המשותפים אפשרו לחינוך הממלכתי הדתי להתמודד עם בעיות עקרוניות ובעיות השעה שלא הייתה פסיקה הלכתית קודמת לגביהן. עם חלוף העיתים נשתנה טעמם של הרבנים הראשיים, כאשר נבחרו רבנים ששורשיהם לא היו נטועים בציבור הציוני הדתי, אלא במחנות החרדים. לא ניתן היה להזדקק לפסקיהם בעניינים ממלכתיים באותו ביטחון שהיה להנהלת החינוך הדתי כלפי רבנים ראשיים המזוהים עם הציונות הדתית.52

הנהלת החינוך הדתי נאלצה להמשיך את קשריה ואת התייעצויותיה עם רבנים ראשיים לשעבר שהיו חלק בלתי נפרד ממחנה הציונות הדתית. בשנים האחרונות צמחו מקרב הציונות הדתית רבנים המנסים להסתייג מן התפיסה הממלכתית של החינוך הדתי ומן המחויבויות שלו, שלשמה הוקם. כך, למשל, היו רבנים כאלה שהביעו הסתייגויות מן השירות הלאומי, מן הצורך לשלם את המחיר של קירוב תלמידים רחוקים מן היהדות דרך החינוך הדתי ועוד. חלק מן הרבנים אף נותנים דוגמה אישית שלילית בכך שהם שולחים את ילדיהם למוסדות חרדיים. ספק אם ראוי שהנהלת החינוך הדתי תבקש את עצתם או תזמינם לפורומים של החינוך הדתי.53

לסיכום:
ההתעניינות מבחוץ של גופים שונים ומעורבותם בעבודתו של החינוך הדתי, מציבים אותו בחלון ראווה שתכולותיו (פעולותיו, דרכי עבודתו, המסרים האידיאולוגיים, הכרעותיו בנושאים חברתיים ודתיים באקטואליה היום יומית וכן תוצרתו ודמות בוגריו) נבדקים ומבוקרים בעיני הציבור כולו ולא רק בקרב נהניו וצרכניו הישירים של החינוך הדתי. תהליך זה מחייב אותו בפעולות הסברה מתמידות, בטיפול חינוכי מיידי בתקלות ותופעות של סטיות של מורים ושל מנהלים מדרכו של החינוך הדתי. הנהלת החינוך הדתי צריכה להיות ערוכה למתן תגובות פומביות לפונים ולאמצעי התקשורת כדי להעמיד דברים על דיוקם בפני ציבור הקוראים והצופים החשופים לתעמולה עוינת כנגד החינוך הדתי. כל זאת ללא כלים מתאימים של דוברות ושל ייעוץ תקשורתי כמקובל במערך ממשלתי רשמי. הוא נאלץ להתמודד לבד עם החשיפה המוגברת לאמצעי התקשורת כפי שתיארנו.

הערות:


1. ה"פשט הדתי" היה תת-זרם בתוך זרם העובדים. השם של התת-זרם נלקח מן התלמוד. הביטוי "נהרא נהרא ופשטיה" פירושו נהר נהר ויובליו (מסכת חולין, יח/ב). מיד לאחר הקמת החינוך הממלכתי עברו כמאה מוסדות לחינוך הממלכתי דתי (צמרת. 1997). זאת על אף ניסיונם של חוגים במפא"י לעכב בדרכים שונות, כולל הפעלת לחצים על בתי הספר, את המעבר לפיקוח החינוך הממלכתי הדתי.
2.
על פי נתוני סקר שנערך בשנת תשי"א, נמצא שבמערכת החינוך למדו 223.516 תלמידים. מהם 149.382 בחינוך הממלכתי הכללי ב- 533 בתי ספר. 50.871 תלמידים למדו ב- 272 בתי ספר ממלכתיים דתיים. בחינוך העצמאי למדו 23.273 תלמידים ב- 110 בתי ספר (הרמן. תשס"ד).
3.
מחקר לסלוי, שורצולד 1985 מנתח את הגורמים להפניית תלמידים החל מגיל הגן ועד לחינוך העל יסודי לחינוך הדתי על ידי הורים מסורתיים. הממצא העיקרי הוא שהתלמידים של החמ"ד בחינוך היסודי מגיעים רק דרך הגן הדתי. במעבר מן החינוך היסודי לחינוך העל יסודי ישנה נשירה קטנה לחינוך החילוני, הנובעת משיקולים של בחירה במסלולים ובמגמות השונות של המוסדות העל יסודיים.
4.
מחקרו של פ' איזק (1991) נכתב בעיקר מנקודת מבטם של מייסדי מוסדות "נעם", אך הוא משקף את הפולמוס האידיאולוגי ואת הטיעונים ההדדיים בסוגיה זו.
5.
ראה גיליונות "הצופה" תש"ם ותשמ"ה, במיוחד גיליון כ"א שבט תש"ם, ל' תשרי תשמ"ה. וכן גיליון מס' 7 של נאמני תורה ועבודה, טבת תשמ"ד, "המודיע", יא' טבת תשמ"ה, 4/1/85. במאמרים אלה הוצגו העמדות השונות.
6.
התנועה החינוכית "אל המעיין" של ש"ס פועלת ביישובים רחוקים ובאוכלוסיות שהם על סף העבריינות וגם עבריינים בפועל. יש לזקוף לזכות הרשת את העובדה שהיא מצליחה לחלץ קבוצות גדולות מן העוני והניוון החברתי ולהעבירם ל"דרך חדשה", שגם אם יש רבים החולקים על דרכם, הרי היא מעלה אותם על דרך המלך מבחינה חברתית ואישית ומצילה אותם מעולם הפשיעה והשוליות החברתית.
7.
הרב. י. נוימן, מי ששימש כמפקח ארצי על החינוך התורני וחטיבות הביניים כותב, כי במסמך שהוגש על ידי ועד הרמי"ם, הם דרשו תוספת של חמש שעות שבועיות על השתתפות הרמי"ם בתפילת שחרית ושעה ורבע על ההשתתפות בתפילת מנחה (נוימן, תשנ"ט).
8.
מתוצאות מחקר שנערך בשנת 1996, אנו לומדים כי ישנם מורים המצליחים להתמודד עם הרוחות החדשות. כך בכיתות ח' מצהירים המורים ובתמיכת התלמידים, כי דרכי ההוראה המועדפות על המורים לתורה שבעל פה הן הצגת בעיות מחיי היום יום והסברת מצוות ההלכה למעשה. כן נמצא, כי הצלחת תלמידים במקצוע גדלה ככל שהמורה נוגע בבעיות הרלוונטיות לחיי התלמידים ואז הציונים גבוהים יותר (לוי, א. ואחרים 1996). מצער הדבר שהרמי"ם בישיבות התיכוניות לא הסיקו מסקנות ראויות מממצאי מחקרים אלה.
9.
במסגרת סיפור הקמתן של הישיבות התיכוניות מן הראוי לציין, כי לכתחילה לא התכוון מייסד ישיבת "בני עקיבא" הראשונה, הרב מ.צ. נריה זצ"ל, להכניס את המקצועות הכלליים לישיבות התיכוניות. בדמיונו ובדבריו הוא ראה בסגנון הישיבות הקטנות החרדיות את המסלול הנכון לתקופה זו. רק בלחץ ההורים, שאיימו לא לשלוח את ילדיהם לישיבות התיכוניות, הסכים בדלית ברירה למתכונת הקיימת כיום של שילוב הלימודים במקצועות הכלליים אחרי הצהרים. שילוב זה מלֻווה בהצלחה מרשימה. שיעור גבוה של תלמידי הישיבה עומדים בבחינות הבגרות במספר רב של יחידות בחינה בהשוואה לתלמידים החילוניים החזקים ובציונים גבוהים.
10.
חוסר הנכונות לדון בדרכי הוראה חדשות מחד, וחוסר הנכונות של ראשי הישיבות והרמי"ם לסלול מסילות לליבם של התלמידים שהם משמעותיים ורלוונטיים מאידך, הם אחד הגורמים המרכזים למשברים הנמשכים דווקא בישיבות שנחשבו יוקרתיות ומושכות לאוכלוסייה החזקה. ראה גם: בחינת דרכים להעמקת זיקת בני הישיבות התיכוניות לישיבות ההמשך. הרב יעקב פישר, ראש ישיבת נווה שמואל. (מסמך טיוטה שלא פורסם).
11.
חלק מראשי הישיבות אף פנו בכתב לראשי מינהל החינוך הדתי בבקשה שיוציא הוראות חד משמעיות בדבר חובת הישיבות להמשיך וללמד תלמוד עד לאחר שבועות גם בכיתות י'א' וי"ב. זאת כדי לשכנע את תלמידיהם להמשיך ולשמור על מתכונת הלימודים הרגילה בלימוד הגמרא. כאשר נשקלה האפשרות במשרד החינוך לצמצם את מקצועות החובה במבחני הבגרות, סירבו ראשי הישיבות לוותר על חובת הבחינה בתלמוד. הם חששו שהמוטיבציה ללימוד התלמוד תקטן. חוסר היכולת של הנהלת מוסדות אלה להשפיע ולקבוע מסמרות בעניין זה ללא התערבות של מפקחים במשרד החינוך, מפתיעה. ייתכן והיא מעידה על חולשה בסיסית בדרכו של החינוך הישיבתי.
12.
המפקח הארצי על הוראת תורה שבעל פה במינהל החינוך הדתי פנה יחד עם עורך הביטאון "שמעתין" לטובי המחנכים להביע דעתם על הבעיות בהוראת המקצוע ולהציע הצעות. כל המאמרים פורסמו בעיתון המורים למקצועות הקודש "שמעתין" (גיליון מס' 140 תש"ס). במאמרים אלה הוצעו רעיונות נבונים וחדשים, אך כאמור רוב ראשי הישיבות מתנגדים לשינויים כל שהם. הם מגיבים בתשובה שהבעיות שתוארו על ידי הכותבים אינם נחלת המוסד בו הם עובדים.
13.
בשנת תשס"ד הקימה סיעת המפד"ל בכנסת ועדה ציבורית לבדיקת רמת תשלומי ההורים למוסדות התורניים, במיוחד המוסדות הפנימיתיים. כן נתבקשה הוועדה להמליץ על דרכים אחידות וקביעת קריטריונים לתשלומי ההורים על פי רמת השירות וגם בהתחשב בצמצום משאבי הציבור למוסדות אלה. ההמלצות המסתמנות מכוונות להקל על נטל התשלומים של ההורים בלי למנוע מתן חינוך איכותי.
14.
בהנהלה המורחבת של החינוך הדתי יושבות כיום חמש נשים מתוך 13 חברי הנהלה. שיעור הנשים במִשרות הפיקוח הוא למעלה מחמישים אחוזים, ושיעורן של הנשים מקרב מנהלי בתי הספר הוא מעבר ל-60%.
בשנים האחרונות מופץ עלון חדשי בשם "קולך" הנכתב ברובו על ידי נשים דתיות ובנושאים הנוגעים לגישת היהדות לנשים. כן ראה "להיות אישה יהודיה", סיכום של כנס אקדמי שנערך בשנת 1999. פורסם ב- 2001 בעריכת מ. שילה. וכן גיליון "מראות" מס' 5, תשנ"ז, 1997, מגזין לבת השירות הלאומי ולצעירה הדתית. כל הגיליון מוקדש למעמדה של האישה הדתית ביהדות וכן מאמרה של חנה קהת, הצופה, 4/8/2000. כמו כן ראה "מסכת משפחה", בהוצאת מכללת תלפיות. עמדה שונה שניתן לכנותה "שמרנית יותר" הוצגה בספרה של הרבנית נריה " מול מבוכת המתירנות" 1994. הוצאת בית אל.
15.
התכנית לוּותה בפעולות הסברה למפקחים ולמנהלים ובחוזרים בכתב. ראה חוזר מינהל החינוך הדתי מס' 4 -5 תש"ן וחוזר מיוחד מיום 16/5/90. וכן עיתון "ערב שבת" מיום 7/9/90.
16.
בשתי ישיבות תיכוניות הוזעק ראש מינהל החינוך הדתי בעקבות תלונות של הורים, כי ראשי הישיבות במוסדות אלה מעודדים המשך הלימודים בישיבות גבוהות "שחורות" ללא שירות צבאי, תוך הצגת השירות הצבאי בהקשרים שליליים.
17.
עדיין קיימים מסלולים טכנולוגיים נמוכים בגלל דעות קדומות ועיקשות בלתי מובנת של חלק מן המנהלים. בוגרי מסלולים אלה עלולים לגלוש לחילון בשיעורים גבוהים יותר בהשוואה לתלמידים הלומדים במסלולים העיוניים. סיכויי התעסוקה שלהם יהיו נמוכים וממילא הכנסותיהם תהיינה נמוכות. מעל לכל הם לא יוכלו לשמש כגורם המעודד את ילדיהם לרכישת השכלה כללית ותורנית לילדיהם.
18.
התרשמותי היא כי גם המוסדות המקיפים הממלכתיים מתחילים לחקות את הרפורמות של החינוך הדתי. אם כי בקצב איטי יותר וללא שכנוע בצדקת הכיוון, אלא מתוך רצון למשוך אליהם את תלמידיהם הפוטנציאליים. על זה כבר נאמר במקורות "קנאת סופרים תרבה חכמה".
19.
אני סבור שהחינוך הטכנולוגי הנמוך הוא אחד הגורמים המרכזיים להמשך קיומם של פערים לימודיים וחברתיים. ההכשרה המקצועית ניתנת ברמה נמוכה ותורמת לניוון אינטלקטואלי המלוּוה בוגרי מגמות אלה בהמשך חייהם ומשפיע גם על ילדיהם. טיעונים אלה שהושמעו באוזניהם של מספר שרי חינוך, ראוי היה שייבדקו על ידי ועדת חקירה ממלכתית. אלא שדעות קדומות ותפיסות מוטעות באשר לדרכי השיקום של אוכלוסיות חלשות, מנציחות את המשך קיומן של כיתות אלה.
20.
בסיס זה של 14 יחידות בחינה ואף יותר עשוי לדרבן את הבוגר להשלים יחידות לימוד, אפילו ברמת תגבור, להיבחן בהן, לזכות בתעודת בגרות איכותית שתאפשר לו להמשך לימודים בהתאם.
21.
ראה: החינוך הפנימייתי הממלכתי דתי בישראל שהוציא מינהל החינוך הדתי בשנת תשנ"ז, בעריכת: מ. ברלב, מ. דגן. בספר מוצגות בהרחבה הסוגיות המיוחדות מבחינה רעיונית ומעשית באשר למוסד הפנימייה הדתית. כן פרסם מינהל החינוך הדתי חוברת הדרכה למנהלי הפנימיות הדתיות (מדריך למדריך החדש בפנימיה הדתית. בעריכת אץ וסרטיל. תשל"ז).
22.
על הבעיות המינהליות והפדגוגיות של מערכת החינוך והמחסור במורים בשנות החמישים, ראה עבודתו של דגן, 1986. תאור כללי יותר על קשיי המערכת להתמודד עם ילדי עולים ראה: שחורי -רובין. תשס"ד.
23.
על פי ממצאי המחקר שנערך בשנת 1979, השכלתם של תלמידי הסמינרים הממלכתיים ורמתם הסוציו אקונומית גבוהה יותר מזו של תלמידי הסמינרים הדתיים. שיעור בעלי תעודת הבגרות בין תלמידי הסמינרים בממלכתי -55%, בממלכתי הדתי -47%, בחינוך העצמאי -10%. שיעור האבות בעלי השכלה נמוכה, בחינוך הממלכתי 34% ובחינוך הדתי -47%. ראה חוברת האגף להכשרת מורים. משרד החינוך והתרבות. בשנים מאוחרות יותר חל שינוי באיכות המתכשרים להוראה במכללות הדתיות.
24.
מכללת אורות באלקנה היא הראשונה שזכתה לאישור המועצה להשכלה גבוהה לקיים לימודים לתואר שני. כיום נמצאות בדיון לקבלת הכרה ללימודי תואר שני שתי מכללות נוספות. כולל מכללת ליפשיץ הנמצאת בשלב האחרון לקבלת ההכרה.
25.
על ישיבות ההסדר ראה מאמרו של הרב ליכטנשטיין "זאת תורת ההסדר", עלון ישיבת הר עציון, גיליון 100. תשמ"ב. וכן מאמרו של הרב רבינוביץ "תלמידי ההסדר- ספרא וסייפא". הצופה, מוסף לחינוך. אלול תשנ"ד. גם בוגרי ישיבות ההסדר שאינם פונים להוראה, תורמים בשנות לימודיהם באקדמיה לחינוך הדתי, על ידי קבלת משירות חלקיות בהוראה במוסדות החינוך היסודי והעל יסודי.
26.
לאחרונה דנים במשרד החינוך באפשרות סגירתם של חלק מן המכללות להוראה עד כדי סגירת מסלולי ההכשרה מחוץ למוסדות להשכלה גבוהה. כן מוצע שמסלולי ההכשרה יהיו בנוסח האוניברסיטאי. כך שהתואר היחידי יהיה ב.א ולא מ.ד המיוחד למכללות. סגירת מכללות דתיות עלול להיות נדבך נוסף שיקשה על החינוך הדתי להכין את מחנכיו ולהכשירם על פי משנתו המיוחדת. ומכאן גם פגיעה באוטונומיה הפדגוגית שלו ובהצלחתו החינוכית.
27.
בעקבות רצח ראש הממשלה, יצחק רבין ז"ל, כונסו דיונים של כול צוותי הפיקוח על דרגותיהם השונות, כולל ישיבה ממושכת וטעונת מתח עם שר החינוך דאז מר א. רובינשטיין. כן פורסמה חוברת מאמרים מיוחדת בשם "למען אחי ורעי" על ידי מינהל החינוך הדתי, שהוקדשה לזכרו של ראש הממשלה (משרד החינוך. תשנ"ו).
28.
בחוזרי מינהל החינוך הדתי האחרונים של כל שנת לימודים מופיעות הנחיות למינוי רבנים עם עדכונים לגבי הגדרת תפקידיהם. ראה עבודת מ.א של דוד קורן. האוניברסיטה העברית. תשנ"ג.
29.
הנהלת מכללת "ליפשיץ" ומנהלה הדינמי, ד"ר יעקב הדני, ערכו בשיתוף עם מינהל החינוך הדתי פעילות חינוכית מלַווה למנהלים חדשים בשנות עבודתם הראשונות. פעולות אלה היו חשובות ביותר למנהלים מתחילים, שיוכלו לשבת עם חבריהם ולהתמודד בצוותא עם הבעיות המשותפות, ללמוד זה מזה ולהפיק לקחים, להחליף רשמים באשר לאופי המיוחד של מוסדות החינוך הדתי ולדרכי התמודדות עם תלמידים מבתים מסורתיים. במקביל פרסמה מכללת "ליפשיץ" ביטאון בו באו לידי ביטוי הבעיות והשאלות של המנהלים החדשים. ראה "עת-מול" בהוצאת מכללת "ליפשיץ" בירושלים, שנים תשנ"ז- תשנ"ט.
30.
על פעילות "חבר הפעילים" והניסיונות להשמיץ את החינוך הדתי בעיני העולים החדשים. ראה הערה מס' 8 בעבודה זו.
31.
ראה קווי המדיניות בנושא זה בחוזר מינהל החינוך הדתי מס' 1 תש"ן, וכן חוזר מס' 5 תשנ"א.
32.
תלמידות מכללה במרכז הארץ שחויבו לקרוא מאמר של אחד מראשי החינוך הדתי, הגיבו בזעם ובביקורת על האינטרפרטציה של הכותב לגבי הרמה הדתית הנמוכה - כביכול - של בני עדות המזרח. מנהל החינוך הדתי דאז שלח את סגנו כדי שיופיע בפני התלמידות וירגיען. ההסבר היחיד שהרגיע במקצת היה שיש דעות שונות, וכדאי להכיר גם דעות אחרות, גם אם אינן מקובלות עליהן.
33.
בן גוריון דבר על העולים החדשים כ "אבק אדם" שצריך לשקמם ולתרבתם. בלשונו של בן גוריון "יצורף בליל האדם הזורם מגלויות נכר, יזוקק ויטוהר מסייגיו הזרים והנפסדים" (בן גוריון. 1951).
34.
בסוף מסכת סוטה (מט/ב) מדובר על שינויים בתחום הדתי והחברתי. נאמר כי בימים שלפני בואו של המשיח תרבה החוצפה בקרב הדור, נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו בפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, בית ועד יהיה לזנות, חכמת סופרים תסרח, רואי חטא ימאסו והאמת נעדרת ועוד.
35.
הרב הראשי לצה"ל, הרב שלמה גורן, הנהיג בחילות צה"ל "נוסח אחיד", כביכול, לתפילת כל העדות. למעשה הוא הנהיג את נוסח "ספרד" הנהוג בחלק ניכר של יהדות אשכנז. גם אם מבחינת חלק מן הטכסטים הוא קרוב לנוסח הספרדים, הרי המנהגים, הלחנים והנעימות היו שונים בתכלית. הנהגת נוסח זה הרתיע הרבה מן החיילים בני עדות המזרח מלהשתתף בתפילה "אשכנזית" במחנות צ.ה.ל. בדיעבד ובלא כוונת מכַוון תרם הרב גורן לזירוז חילונם של צעירים רבים ולהגברת ניכורם של חיילים מסורתיים בני עדות המזרח. נראה כי פריחתה של ש"ס והגידול הרב של המתפללים מבני עדות המזרח ברחבי הארץ מספקת תמיכה מסויימת לטיעון זה.
36.
מנהלי בתי הספר סירבו לשנות בנושא זה. הם עמדו על כך שתפילה ראויה היא זו שהם מכירים בלבד. אחד ממנהלי החינוך הדתי סיפר, כי בבירור שערך לאחר שקיבל תלונות של הורים, על פשר ההתנגדות של מנהל המוסד להנהגת הנוסח המתאים לבני עדות המזרח, השיב המנהל כי מכיוון שהמוסד קרוי על שמו של חבר כנסת אשכנזי -שכבר הלך לעולמו- הוא ודאי היה מתנגד לשינוי הנוסח.
37.
במקרה אחר, כותב שורות אלה שוחח ארוכות עם אחד מראשי הישיבות התיכוניות שרוב תלמידיה היו בני עדות המזרח. לאחר מאמץ שכנוע ארוך הסכים ראש הישיבה, כי לפחות בראש השנה ויום כיפור יתפללו התלמידים לפי הנוסח של הרוב. 10 דקות לאחר מכן שב אלי ראש הישיבה, ושאל איך הוא יוכל להסכים לסיכומנו, משום שזה יוצר לו בעיה היכן הוא יתפלל, חשבתי בלבי כיצד מחנך דגול (והוא היה כזה) לא מבחין בין צורכי הרבים לצורכי היחיד.
38.
בשנים 84- 87 טופל נושא זה ביסודיות על ידי סגן מנהל האגף לחינוך דתי והמפקח הארצי על טיפוח מורשת יהדות המזרח. הם עברו מבית ספר לבית ספר, קיימו דיונים עם המנהלים וצוותי החינוך. לאחר שהגיעו להסכמה, סובסדה רכישת סידורים נוסח עדות המזרח, כדי לעודד את המעבר לנוסח העדתי של התלמידים.
39.
מינהל החינוך הדתי ומנהלו הראשון י. גולדשמידט פעלו רבות בנושא זה. פורסמו ספרים רבים המאירים את רבני המזרח. כן פורסם ספר המנהגים שכלל בצורה רחבה את כל מנהגי העדות השונות. בפעם הראשונה הובאו לידיעת כלל המורים והמנהלים בחינוך הדתי מנהגי העדות של תלמידיהם. הספר פורסם בכמה מהדורות במתכנות שונות עד למהדורה המורחבת בשנת תשנ"ו וזכה לתפוצה רבה גם בקרב מחנכים בחינוך החילוני.
40.
גישה זו נוסתה בחינוך החילוני. תנועה לטיפוח ולקידום עדתי בדחיפתו של ד"ר ש. סבירסקי, תנועה זו עשתה ניסיונות לפתוח בתי ספר על יסודיים לילדי השכונות בלבד. נראה כי נסיונות אלה לא כל כך צלחו. הציבור המזרחי לא נהר למוסדות אלה. גם שאלת ההישגים הלימודיים במוסדות אלה בהשוואה למוסדות האינטגרטיביים, נמצאת בוויכוח. כיום נותרו שני מוסדות בלבד. רק אחד מן המוסדות הצליח להגיע להישגים סבירים.
41.
כתבות בסגנון אימוץ עקרון ההפרדה פורסמו בעיתון "מלאבס" בפתח תקווה, 19/9/97 ועיתון העיר 19/9/97 בכותרת "מקפידים על ההפרדה". בעיתון "מה בפתח" מיום 25/10/96 פורסמה כתבה תחת הכותרת "בית ספר נצח ישראל לא ישמש כפח זבל לכל התלמידים הבעייתיים בעיר". הדיון והפולמוס -לעיתים המכוער- בנושא זה נמשך גם בשנים האחרונות. ראה עיתון "בשבע" כתבה רחבת היקף מן ה -5/9/2000.
42.
חלק מן המפקחות והגננות נקטו גישה שמרנית ביותר בנושא זה. נציגת הגננות בארגון המורים הדתיים אף פנתה בתלונה לשר החינוך נגד המדיניות של ראש מינהל החינוך הדתי, לעודד את נושא הקריאה בגני הילדים בדרכים שונות. המערערים העדיפו להסתמך על ממצאי מחקר משנות החמישים והשישים, שתבעו לדחות את ראשית הקריאה של הילדים, תוך התעלמות ממחקרים מאוחרים יותר שהמליצו על הקדמת גיל הקריאה. מה עוד שהאוכלוסיות החזקות אינן ממתינות לממצאי המחקר ולגיל הגן. מגיל רך הן מתחילות להנחיל את הקריאה והכרת האותיות בדרכים שונות, אגביות ולא מכוונות. האוכלוסיות החלשות שאינן עושות את זה, מגיעות לכיתה א' עם נחיתות משמעותית בנושא קריטי זה. כך מתחיל להצטבר הגירעון הלימודי ומתרחבים הפערים בין האוכלוסיות השונות.
43.
חוזר ראש מינהל החינוך הדתי על החינוך לתקשורת ולצריכה של אמצעי התקשורת צוטט כמעט במלואו על ידי עיתון "הארץ" בעמודו הראשון (הארץ מיום 27/2/92, ו- 28/10/96). קטעים מ"החוזר" לוּו בתגובות ב"מעריב" מיום 1/3/92, 15/2/94.
44.
החינוך הממלכתי הדתי קיבל על עצמו לא לבקר תכניות או תופעות בעייתיות בחינוך החילוני כדי לשמור על "שלום בית" בתוך מערכת החינוך. החלטה זו היא חד צדדית, משום שמחנכים ומנהלים מן החינוך החילוני אינם נמנעים מהפצת דברים ונתונים לא נכונים על החינוך הדתי, ולהתקיפו באמצעי התקשורת. כך למשל חוזר שפורסם בגנות המתירנות, זכה לביקורת וללעג מצד כותב טור ידוע בעיתון "ידיעות אחרונות" מיום 4/12/92 וכן ב"מעריב" מיום 1/3/92, ו- 2/11/93. כך גם לגבי עמדותיו של ראש מינהל החינוך הדתי בנושאי החינוך הטכנולוגי הנמוך והצורך בהמרתו לחינוך תורני.
45.
כתגובה לחוזר שפורסם בנושא החילון בקרב תלמידים דתיים ואלו אמצעים חינוכיים יש לנקוט כדי לצמצמו או למנעו, פורסמו תגובות עיתונאיות רבות, חלקם בצורה חריפה והצגת משפטים שלא נאמרו כלל בחוזר הנידון. ראה:. מ. שלו. על היצר הבלתי מרוסן של האדם. "מעריב" מיום 2/3/92 יאיר לפיד ותגובת א. אורבך מיום 4/3/92 באותו עיתון. ב"מעריב" מיום1/3/92 ש. פרידמן מכתירה את כתבתה "החברה החילונית בישראל מתנהגת בעבדות נרצעת ליצרים ולתאוות", מילים אלו לא נכתבו כלל משום שהחוזר הופנה למוסדות הדתיים כשהנושא הוא סכנת החילון של תלמידים דתיים, אך העיתונאית מצאה לנכון להדביק האשמות כלפי החינוך הדתי כדי להסית. כן ראה "ידיעות אחרונות" מיום 4/12/92, וגם "הארץ" מיום 20/2/92.
46.
עיתונאים רבים שיתפו פעולה בפרסום מטעה על הישגי החינוך הדתי. האשמתו בקיומה של רמה לימודית נמוכה לא נבדקה. גם לאחר שהוצבו בפניהם נתונים המסתמכים על פרסומים רשמיים של משרד החיוך, הם סירבו לתת להם מקום בעיתוניהם. גם כשפורסמו הנתונים החיוביים על ידי גופים רשמיים, הם לא לוּו בפרשנות מעריכה בניגוד לפרסום הרעשני כאשר היה מדובר בציון ההישגים הנמוכים, כביכול.
47.
ראה החלטתו של השופט המחוזי חיים אדמון בבית הדין האזורי לעבודה על פרשת פיטורי גננת בחינוך הדתי במחוז הצפון, שבעלה אינו שומר מצוות. בפסק הדין שניתן ביום 20/1/99, נאמר כי "משרד החינוך אינו זכאי לפסול גננת דתית מהמשך העסקתה במערכת החינוך הדתית בשל אורח חייהם של בעלה וילדיהם" מדובר, כמובן, באורח חיים לא דתי.
48.
הסופר ס. יזהר עמד בראש הלוחמים כנגד החינוך לערכים במוסדות החינוך (סמילנסקי. 1988 ) השפעתו על כלל מוסדות החינוך לא הייתה מבוטלת.
49.
ראה חילופי דברים במאמרים פולמוסיים בנושאי החינוך התורני ורשת "נעם" שנתפרסמו בעיתון "הצופה". שאול יהלום ואורי אליצור, אלול תש"ן (מוסף חינוך). ( איזק, 1991) . הרב פילבר ויהודה קיל, בחוברת מורשה, ג' תשל"ג.
50.
בשנת תשנ"ד נחתמה אמנה בין הנהלת החינוך הדתי לבין רשת "מרחביה", שהקימה את בתי הספר התורניים "נועם" בברכתו של הרב הראשי, הרב אברהם שפירא, ששימש קודם לכן כנשיא הרשת. באמנה זו נקבעו עקרונות וסדרי תיאום על מנת לא לפגוע בקיומה של אינטגרציה חברתית.
51.
הקהילה הציונית הדתית בפתח תקוה היא בבחינת יוצא מן הכולל. קהילה זו הקימה ארבעה בתי ספר שלא תחת הפיקוח של החינוך הממלכתי הדתי. תופעה זו שלוּותה בחילוקי דעות רבים בתוך הקהילה ובפגישות אין סוף עם ההנהלה והפיקוח של החינוך הממלכתי הדתי, היא בבחינת "מורסה" בתהליך התפתחותו של החמ"ד במשך חמישים השנים. העיתונים המקומיים ששו לרקוח כתבות הפוגעות בדימויו של החינוך הממלכתי הדתי בכלל ובעיר פתח תקווה בפרט.
52.
כדי להמחיש זאת נזכיר שלושה נושאים אשר לגביהם קוימו התייעצויות רבות עם הרבנים הראשיים בתקופות שונות. 1. שאלת התמיכה בקיומו של שירות לאומי לבנות. חוות דעתם לא הייתה חד משמעית. למעשה לא ניתן לה הכשר מלכתחילה. אך לאחר שהוצגו הנימוקים, הם לא פסקו נגד, אך גם לא היו מוכנים לפרסם חוות דעת הלכתית ברורה. חלקם שללו את השירות של הבנות במסגרת המחלקה לתרבות תורנית, אך לא פרסמו את חוות דעתם. 2. נושא אחר היה קשור לדרישה שמינהל החינוך הדתי יחייב את כל המורות בכיסוי ראש. ראשי החינוך הדתי הציגו בפניהם את הדילמה הכרוכה בפסילתם של מורות שהיו ממייסדי החינוך הדתי והפגיעה האישית הכרוכה בכך. לאחר מכן נמנעו הרבנים הראשיים מלפרסם את חוות דעתם בנושא זה. 3. שאלת המשך עירוב בין המינים בתנועות הנוער הדתיות. כאשר הוצגו בפניהם החששות שביישובים מסוימים, ההפרדה תבריח חלק ניכר מן החניכים, הם השתכנעו בצורך להותיר באותם יישובים את המצב הקיים.
53.
בטווח הרחוק יותר, כאשר תהיה ביכולתו של החמ"ד להעלות את הרמה, הוא ישאף להצמיח בוגרים למדנים בזכות עצמם. בקיאותם במקורות תאפשר להם לפסוק ברוב המקרים בלי שיזדקקו לחוות דעתם של רבנים אחרים, במיוחד אלה שאינם אמונים על דרכה של הציונות הדתית.