קא'צרוק שונאי לע

לטרבליז השמ

1955 ד תיעישת הנש ,תוברתו ךוניחל םיקפא


תובישח תא ראתמ רמאמה .קא'צרוק שונאי לש ותרותו וייח תא רקוסה רמאמ :ריצקת
רקבמ ןכו ,םימותיה תיב ידליב לופיטב ותודקמתה תא רקבמ םג ךא קא'צרוק לש ולעפמ
.םימותיה תיב להנתה םהיפ לע םייתרבחה תונורקעהמ קלח

.השרו ,האוש ,קא'צרוק :חתפמ תולימ

.הנורחאה וכרדל אצי זאמ ופלח הנש הרשע-םיתש

וטיג לש דרמה רחאל םיטעמ םישדח ,1943 טסוגואב 5 לש ריהב ץיק-םויבש ,תרפסמ הדגאה
,ולש םימותיה -תיב יכינח שארב ,דעוצ אוהשכ הנורחאה וכרד תא קא'צרוק שונאי השע השרו
תורודס תורושב ודעצ םידליהש ,םירפסמ .הרזח ךרד דוע ןיא הנממש ,תבכרה-תנחתל ןוויכב
םיזחוא םידחא םיטועפ ודילו םידליבש ךרה ועורז לעשכ םהמיע ןקזה ךנחמהו תבש-ידגב םישובל
.ודגב-ףנכב

לע בר םשור התשע תורדוק תוברוחו םיממוש תובוחר ןיב וז הרזומ הכולהתש ,הדגאה תרפסמו -
...ךסב םידעוצה םידליה הארמל ועידצהו ודמעש םינמרגה

םרובע ונכוהו םידחוימ תונורק -- קא'צרוק לש ותעיבת יפל -- םידליל וצקוהש ,העומשה הפיסומו
-- תבכרה תאצ ינפל עגר -- םייצאנ םיניצק קא'צרוקב וב וריצפה רשאכו .הייתש-ימ םע םיילד
.הדוסחה םתיינפ תא זובב החד -- םידליל הוולתי אלו השרוב ראשייש

שיש :תואדווב עדנ תאז ךא .םלועל ,הארנכ ,עדנ אל היטרפ לכל תמאה תאו הדגאה תרפסמ ךכ
הוולמ "הדגא" גשומה ןכש ,שיאה לש וייח ךרד תא דואמ םלוה רפוסמה לכש יפל וז הדגאב שממ
ףפוא הדגא לש קוד .קא'צרוק שונאי לש תוומהו םירוסייה ביתנ תא ,םייחה ךרד תא ,ותומד תא
וייח ימיב ךכ :ךוניחה -הדשב םיאלפומה ויגשיה תאו ויתופקשה תא היתוכילה תאו ותוישיא תא
וטיגה תובוחר ןיב הנורחאה וכרדב ץרענה ךנחמה דועצב ,רמה ץקה אובב ,תאש-רתיב ,ךכו
ללושמ ,תוומה ינפב דחפ זוחא היה ,ולוככ ובור ,וטיגה .תידוהיה השרו לש הבאכמ םינבואמה
דעצ ,שוריגה תעש אובב ,הנהו .ריחמ לכב םייחב ראשיהל ןכומ ,הערכה לשו הבוגת לש חוכ
תוצירעה דגנ תמליא האחמ תאז היה .ןגרואמ םידלי הנחמ שארב המוק-ףוקז ,רואנה ןקזה ,אוה
תובצייתה דגנכ ,וז תמליא האחמ דגנכ חיטהל רשפאש ,יאדוו .םדא-תויח לש תיטסישאפה
םיטעמה דחא היה ןקז ךנחמו אפור ותואש ,איה הדבוע ךא ,םיללותשמה םיחצרמה לומ תיביסאפ
ןיכרה אל אוה .וטיגב ידוהיה ידירש תא קתיש רשא ,דחפהו םימייאה לגעמ תא ץורפל וזיעהש
ידכ חמצ ךכו .זוב לש הקיתשב בישה ,םייחב ראשהל "הבידנה" םתעצהלו ,םיסגלקה ינפב שאר
םילמסה דחא ,םדא-ינב לש םיללצו םיתב לש תוברוח ןיב ,תוומה תארקל הז םליא דעצמ םג למס
.ונימי לש תידוהיה היגולויריטראמבש םילודגה

.ולעפ יליבש תא רוקחנו וייח תוערואמ רחא בוקענש ,קא'צרוק שונאי אוה יואר

יגוחמ םידימא םירוהל 1873 תנשב השרוב דלונ (טדימשדלוג ךירנה אוה) קא'צרוק שונאי
םע ותוחתפתהו רבד לכל ינלופ ב היה םנמאו .רתויב תללובתמה תיעוצקמה היצנגילטניאה
.וילע הרבעש תישיאה הכפהמה התיה הקומע המו הלודג המ ,החיכומ ןמזה

תיבה םע ערק ידיל עיגה םדקומבו ימצעה וביתנ תא שפיחש ,ןדרמ דלי היהש ,חינהל רתומ
דימת םנמאו .ומצעל שכרש ,תבחרנ הלכשהב ןקרופ אצמ הליחת .("ןילקרטה דלי"ב רפוסמכ)
.ויקפוא ביחרהו דמל םתוכזבש וירוהל הבוט ריכה

םכסמ היה םימיל .זיראפבו ןילרבב םלתשה האופרה -תרותב וליאו השרוב הנק תינוכית הלכשה
תריבב ;קייודמהו ינדפקה רקחמה חרוא תא יתדמל םינמרגה לצא :וז ותלכשה ול הנתנ רשא תא
,וללה תונוכתה יגוס ינש תא םנמאו .רצויה ןוימדהו ףועמה ,חורה-ראש תא יתגפס תפרצ
הברמה ןדפק ךנחמ ,ררושמו רקוח היה אוה .הרישעה ותריצי ללכב ואצמת ,לוכיבכ תודגונמה
.ןוימד ריתע רפוסו תוקיטסיטאטסב

הפאשש ןילופבו תיראצה היסורב תינכפהמה הרכהה תוררועתה לש הפוקתב רגבו לדג קא'צרוק
.ינויצקאירה יסורה ןוטלשה לש לועה תא המצעמ ריסהלו דובעישה ןמ ררחתשהל

ועיבטהו םיבר בלב ומסרכ קפסהו םזיליהינהשכ ,ונלש האמה לא ט"יה האמהמ רבעמה תונשב
רמה ומעט תא םעט אוה ףאש) קא'צרוק הטנ םינשה ןתואב - תורפסהו חורה ייח לע םמתוח תא
םירפוסו תועד-יגוה לש םתעפשה תחת דמעו ינלופה םזילאיצוסה לש הנחמל (םזיציטפקסה לש
םילעופה יעבור לא ,ינועה תונכשמ לא ךלוה אוה .יקציבישק קיבדולו יקסבוקלנ ,יקסבוזו'זבכ
,לוצינה ברו תולדה הלודג םשש ,םוקמ לכ .תיטסילאיצוסה היצנגילטניאה יגוח םע וירשק קימעמו
םע תופתושה .ותודלי לש ןילקרטה םע וירשק תא קתינש ,הז םיבוט-ןב לש ותוריש םוקמ אוה
םלועה ינפ תא תונשל הפיאשה לכ .םידליה לש םמלוע לא והתאיבהש איה םיאכדנהו םיפדרנה
.םותיה ,בוזעה ,הלוחה דליה לא והואיבהש םה הלא - ותפיאש שומימ תארקל תמחולה תוכירדהו

לכ תא עקשל ידכ תיטילופ המחלמ לשו הבחרנ תירוביצ תוליעפ לש הריזה תא שטנ אוה
ותלועפ תרגסמו םימיה וכרא אל .םימותיה-תיבבו םילוחה-תיבב תרצויה ותלוכי תאו ויתונורשכ
,"הריעצה-ןילופ" ישנאמ וירבח םע דחי השע ובש ,תורפסה -הדש תא שטנ :רתוי דוע המצמטצנ
,ידוהיה דליל ,ינועה ידליל ולוכ רכמתהו - המוחתב ריהזמ דיתע ול ואבינש ,האופרה תא חנז
,הפוריא תוריבב ותומלתשהמ רזחש ,חילצמו ריעצ אפורכ םינושארה וידעצ .בוזעה ,יראטילורפה
לש הרקמ לכב ותוא םינימזמו וילא םינופ ויה םיבר םירישע-יתבמ .ושאר תא ררחסל ויה םייושע
םע השיגפה אקווד ךא .ול תוחטבומ ויה ילכלכ סוסיבו הריהמ הילע .םיקונפת-ינב לצא שוחימ
םידימלת לש םיגוחב ותלועפ ימימ .והודירמה וללה - השוב עדוי וניאש ,עבושה ,תויחונה ,רשועה
ותמזיבו ותוכזב .ותוריש תא עיצהל ,אופיא ,הנפ םשל ;הבוזעהו ינועה תונוכש תא רכז םיטנדוטסו
םימותיה-תיב םקוה 1908 תנשבו .השרוב םידוהיה ינועה-ידליל ןושארה ירוביצה םילוחה-תיב םק
םע הלגוה וב םויל דע ראשנ ותרמשמ לעו וידסייממ היה קא'צרוקש ,הנלאמכורק בוחרבש עדונה
.הקנילברטב הדמשהה-הנחמ לא ויכינח

תישיא הרייראק לש םייותיפה תא ובג ירוחאמ ךילשה ,לוכב ותוא הנייצש ,תינוציק תויבקעב
לועפל טילחה ונעמלש ,דיחיהו דחאה ןיינעה לש תומאה 'דב רגתסנ .הבחר תירוביצ תוחילשו
םייושע םירבדהש הדימב קר ונמזמ שידקה האופרלו תורפסל .םות-דע וייח תא הצימ ותורישבו
.ויתויוכז לעו דליה לע הנגהל עייסל ויה

.הלודגה ותוחילש תא השע המגוד-אלל תונשקעבו ,רדנש ,רדנל תונמאנב

לכ תעקשהו דחא אשונ ביבס הבשחמה זוכיר .קא'צרוק לש ותשלוח םג התיה וזו וחוכ היה הז
,םימותיה -יתב ינש .תונייוצמ תוימוקמ תואצות ,חרכהב ,ונתנ וללהו .דבלב דחא םוחתב תלוכיה
תכרעמ לכל תפומו המגוד ושמיש ,תובר םינש ךשמב קא'צרוק לעפ םהבש ,ידוהיהו ינלופה
היתולובגל רבעמ לא קחרה ועיגה ימינפה םנוגריאו םהבש םייחה דהו :ןילופב םיטאנרטניאה
.ןילופ לש

ךנחמה לש ותייאר קפוא תא טעמ-אל הלפריע וז תורגתסה .רומח םגפ םג היה וז תורגתסהב ךא
,ץמוקה ותוא לע אלא ותעד תא ןתנו ינועה ידלי ללכל םיידוסי תונורתפ שפחלמ ענמנ אוה .לודגה
,(המחלמ-לש-ווצל רבדה תא םירה אל יכ םא) םייקש ,בטיה עדי אוה .רוסמה ולופיטל ןותנ היהש
תאו ינועה-תונוכש תללק תא חימצהש ,רטשמה לש וביט ןיבו וללה םידליה לש םלרוג ןיב רשק
.רטשמב המחלמ לש ווצל ותרכהו ותעידי השע אל ךא תאז עדי ;בוזעה דליה לש היעבה

הנענו ולש םימותיה-תיב תומוח ןיב רצבתה ,דליה לש ושפנ תא ועדי והומכ םיטעמש ,קא'צרוק
-אלל ותמכח לע תרפסמ הקסנלימח הנריא .םיבר לש הצע-תשקבו הרזעה-תאירקל טעמב אלא
םייביטקפד וא םילוח ,םישקמ םידלי םימותיה-תיבמ קיחרה ןייטעבש ,הרומחה ותויבקע לע ,הלמח
.הרבח ייחלו ןוגריאל ,ךוניחל ,רשפאה לככ ,החונ היהת ותיבב םידליה תרבחש ,ךכ לע דקשו
-תיב לש תכבוסמה תימינפה הקוחה םגו םיכנחמה לש םהיצמאמ םג םינווכמ ויה וז תילכתל
ןנוגתה ,ותיבל ץוחמ הרזע שיגהל קא'צרוק עבתנ רשאכ .םיבורמה היפיעסו היקרפ לע םימותיה
לכ תא תתל הצר ,םידליה לכל תתל היה לוכי אל םאו ,"םידליה לכל לוכה תתל לוכי ינניא" :רמאו
.ולש םיכינחל תוחפל - ותלוכיב רשא

לוצינ ולוכש םלוע ךותב םינוא-ןיא לש שגרהו ;תרחא הרירב ול התיה אלש ,שיגרה קא'צרוקו ןכתיי
יפלכ ,לובג -אלל תורסמתה לש סחי ,וסחיב ינוציקה "םזיאוגא"ה לש ךרדה תא ול הרוה המרמו
.דבלב ותבוטלו םייוסמ רוביצ

,לוכה תא שידקהל היה ןכומ ,הנלאמכורק בוחרבש םימותיה-תיב ידלי ,הז םידלי רוביצ תנגהל
םיצאנה ןוטלש ימיב קא'צרוק ץצורתה ,הלוחו שושת ,בער ומצע אוהשכ ,םיישונא-לע םיצמאמב
תורגתהל ןעמל המוד .םישורדה הקסהה ירמוח תאו דגבה תא ,הקפסאה תא וידליל חיטבהל ידכ
טרסה תא דונעל בריסו ינלופה אבצה לש לנולוקה-אפורה ידמ תא אשנ ,לוכי-לוכה יצאנה ןוטלשב
םידוהיה דצמ הרזע ול החיטבה תינוהמתהו הפיקתה ותעפוה .םידוהיה תא ליפשהל ןווכתנש
.םישדוח ךשמב שוביכה -תונוטלש דצמ תונעיהו

ויה ותוריסמו ותונמאנ .הכוראה תיזחה ןמ דחא עטקל ןמאנ היה .םלוע תועורז קבח אל קא'צרוק
ינפב ןנוגתה תונשקעב .ךרד-הרומל הקעז הלוכ תיזחה וליאו םצמוצמ היה עטקה ךא .גייס-אלל
רוא אלמ םינשה לכ ךשמב םנמא היה ול הוויאש ,ןכשמה .םיבר םילילאל וצרמו ויתוחוכ רוזיפ
אל קא'צרוק שונאי לש ויכינח .םירעוס םימי לש הלודגה חורה ןמ קוחרו ופקיהב רצ ךא .םוחו
.תוריתסו םידוגינ לש םלועב תינכפהמו תמחול הדימע תארקל ,רומחה םייחה-ןחבמ תארקל ונסוח

,הלוחו ףייע אוהו ,רוטקודה ךלה ,הלפשההו ןוגיה השרו וטיג לע ודרי רשאכ ,יצאנה ןוטלשה ימיב
עדויה ,םידדובה דחא אוהו םיכנחמו םיאפור ופיצ ורבדל .ךירדהלו ץעייל ,םירחא םידלי-יתבל םג
רדח רשאכ ,1942 תנשב יכ ,תרפסמ תחא תודע .תוועתמה וטיגה ימוכיס תא םימחר ילב םכסל
תא ,טילחהל ושפנב זוע ביהרה ידיחיה אוה - ףסה לע בצינ תוומהו ,וטיגב םידליה-יתבל בערה
תא תוקונית יפמ עונמל דקפ אוה :(רחא אצומ דוע ןיאש וניבה יכ םא) ,םירחאה וזיעה אל רשא
תא רובעל הווקתה דוע הראשנ םהלש ,רתוי םילודגה םידליל וריאשהלו רתונש לכואה טעמ
.דליל הקומעה ותבהא ,הרצ תעל ,קא'צרוק תא הבייח ךכל .םייחב ראשיהלו הקוצמה-ימי

לשב לוכל לעמ ירה ,ונבל חול לע קומע םיקוקח וראשי ותומדו ורכזש קא'צרוק שונאי יואר םא
ןייעמה לכ ,םיבורמה ויבתכ תא דיל לטונה לכ .תורודל השירוהש ,דליל דובכהו הבהאה תרות
ןמ ךא ,תמלשומו הרודס ךוניח תרות םש אצמי אל ולעפו ותוישיאל תשדקומה הפנעה תורפסב
,תויעדמה תורותל רשק ילב .ךרה דליל הגוה קא'צרוקש ,דובכה סחי ותואמ םשרתיש חרכהה
דובכהו הנבהה תא ,ןוכנה סחיה תא םיכנחמהו םירוהה בלב עוטנל הצר - לוכיבכ ,לזלז ןהב
,וירופיס לכב רבועה ינשה-טוח הז ,םייגוגדפה ויבתכ תמגמ תאז .דליה לש ותוישאלו ותואמצעל
.םירגובמל ודעונו םידליל ובתכנש

בוקארקב עיפוהש ,קא'צוא-ץיבוקטרומ הננא לש התודע-הרפסב ,ראשה ןיב ,תטלוב וז תמא
ומוי דע קא'צרוק לש ולעפו וייח לע רתויב תוכמסומהו תופיה תודועתה תחא אוהו 1950 תנשב
לש םיכובסהו םירעוסה םייחה תא וניארוק לא ברקיו ירבע שובלל הכזיש ,רפסה יואר .ןורחאה
טופישו הבהא ,תימיטניא העידי ךות תרפוסה ידי לע ולעוה רשא ,דליה לע הנגהה-ץולח
.יביטקייבוא

תדחוימה היגוגדפל ןוכמב ןושארה ורועש תעשב קא'צרוק תא ונא םישגופ הז רפס יפדמ דחאב
רועשהש ,ןטק דלי ומע איבהש ,הצרמה עידוה םלואב ולהקתנש ,םיעמושל ,1919 תנשב ,השרוב
גיצה ,לפאה רדחב ובשיש ,םיהמתה םיטנדוטסה ינפל .ןיינב ותואבש ,ןגטנר-ןוכמב םייקתי
תנוכמ לומ תודחוימה תוביסנה ןמו הרזומה השיגפה ןמ דחפנש ,םוריעה דליה תא קא'צרוק
:רמאו שיגדה קא'צרוקו ;רפרפמו הקזוחב םעופה ,ןטקה בלב ולכתסה םיטנדוטסה .ןגטנרה
םכתא םיאיצומו םינדרט םה םידליה רשאכ ,םיזגורמו םיפייע םכנה רשאכ .ורכזו ולכתסה"
הארנ ךכ יכ ,ורכז - החתיר תעשב שינעהל םיצורו םיקעוצו םתא םיסעוכ רשאכ ,לקשמה-יווישמ
ךרד התיה ךכו .דליה לש ובל ןעמל ויעמוש בל תא קא'צרוק שבכ ךכ "... דליה לש ובל ביגמ ךכו
,ימשיטנאו ינויצקאיר ןוטלש ימיב ,השרו וידארב ויתוחישו) וידארב ,האצרהב ,רפסב ,לוכב ותלועפ
הדהא ,הנבה סייגל (...וקספוה ךכ םושמו םינומה תנזאהל וכז - הינשה םלועה -תמחלמ ברע
םיגאודה םיכנחמה דגנו ,םמצעב םיבהואמה ,םירוהה לש תויכונאה דגנ םחל אוה .הבהאו
:תורורבו תופיקת ויה ךנחמל ויתועיבת .םתויחונל
לכות ,חיגשמ תויהל התא הצור םא ,ךורדו רע תויהל" - ונמויב לאש - ?ךיתובוח םה המ"
אלל - ךתדובע םוי ךשמיי תועש הרשע -שש ,התא ךנחמ םא ךא .המואמ תושעל אלש
קודבל ןיאו התוארל ןיאש ,הרידגהל ןיאש הדובעמ ולוכ בכרומה םוי ,םיגח אלל ,תוקספה
."ףלא םמש רשא תושגרו תובשחמ ,םילממ בכרומה םוי ,התוא

טילחה וב ,םויה זאמו םידליל שדוק ויה ויתולילו וימי .םיכנחמה םתואמ דחא היה ומצע אוה
הקומעה הבהאה ךרד ,ומצעל דעי רשא ךרדה התואב תכללמ עתרנ אל ,וייח תא םהל שידקהל
דחא תיבל ותוא הדימצהש הבהאה תאז ;ותלועפב תוריתסלו תואיגשל ותוא האיבהש ,דליל
תא רשק אל אוה ,רעצהו הבוזעה לש רבדמב רשואה -הוונ תא וב םייקלו תוסנל ידכ ,דבלב
יוכיס תחתופה הכפהמה תא ויפנכב אשייש יטילופ ןוזחל ,שדח רטשמ ירקיעל יכוניחה ולעפ
.קא'צרוק לש ותריציב תוימיטפואה הרסח המ םושמ הנה .שדח ךוניחל ךרדו

תמחלמ ברע בתכש ,םיבתכמבו .ןמזה תויעב קא'צרוק תא ודירטה וייחל תונורחאה םינשב
רדרדימה ,םלועב תורומתה חכונ ,הדבכה הקעומל יוטיב ןתנ ,ץראב וידידי לא הינשה םלועה
,דוע אצי אלו ולש םימותיה-תיבב ותרמשמב זחאנו ךישמה ןכ-יפ-לע-ףאו .תונערופ תארקל
ליטהש ,הז םלוע ינפ יונישל םימחולה םע - ךוניחה םוחתב קר ולו - תחא הרושב בצייתהל ידכ
יבג לע ןוכר ךכ רחאו םיכורא םימי ךשמב הדובעב דורט ,דימתכ ,ראשנ אוה ,תורדקו הגות וילע
- יכ ,(ונמויב םשרש יפכ) ,ןימאמו םעזהו הדרחה תולילב םתמישנל בישקמ ,םידליה תוטימ
;םיבנוג םניאש ,םירשי םישנא םג םלועב םנשי יכ ,עדוי (דליה) היה אל ,הזה תיבה אלול"
."הבהאו ךור ,קדצ לש םיגוח שיש ,עדוי היה אל .תמאה תא דיגהל רשפאש ,עדוי היה אל
ידכ שיאה למע ,הנש םישולש ךשמב ,םימותיה-תיב ידליל תתל קא'צרוק הצר קדצ-יקוחו ךור
.החפשמ -תיב קינעהל לוכיש ,תחנו ,ןוחטב ,החונמ לש השגרהה תא ויכינח-וידליל קינעהל
הרבג ץוחבשכ ,רבדה היה ירשפא וליאכ ,רשואה תאו החמשה תא םהל תתל הסינ אוה
.המיאה
םימותיה-תיבל אלא .לוכל אל תאז יתישעש" - ילא ויבתכממ דחאב בתכ - "הדומ ינא"
לוח וישכע ותוא הסכמ - ינוסאל - רשא ,סיזאוא והירה םישקה םיאנתה תורמל .דבלב
.". . . בבוסמה רבדמה לש תיחשמ
םישדוחש ,ררבתמ התע ,ויתוינכות ולשכו ויתווקתמ תובר ובזכנ יכ ,הדוהו ןיבה וימי בורעב
קא'צרוק לחה ,ןילופ ידוהי לש םראווצ לע רבכ היולת התיה ןוילכה-ברח רשאכ ,ותומ ינפל םיטעמ
הננאל תודוה ונילא ועיגהש ,םיטעמה םיעטקה ןמ .םירעוסה וייח תא םכסל ןווכתנ ובש ,ןמוי בותכל
וליפא טרחתהו ומצע תא רקיב אוה .בורל תובזכאו ירזכא שפנ-ןובשח ,בצע עקוב - ,'ץיבוקטרומ
.תוקירע האר וז תרשפתמ יתלב הרכהב ;תיעדמה וכרד סורפב האופרה תא שוטנל ותטלחה לע
אפור :תבזוכ היציבמא יתוא האשנ .םילוח-תיבב ,האופרב ,הלוח דליב" - בתכ - "יתדגב"
."דליה תמשנל לספו

תוכרעמהמ ותוא הקיחרהש איה ,הב זונג הרוהט הנומא לש לודג רואש ,תבזוכה היציבמאה תאז
הקולחש ,ינוימד םלוע ומצעל רצי אוה .דליה לש ורורחש ןכתיי אל וידעלבש ,ילאיצוסה קבאמה לש
לש הנחמה - הזל הז :םינייועו ,םיירקיע תונחמ ינש םימייק הז םלועב .ויתוחרא תא תעבוק תחא
חוכה םדיבש ,םירגובה ידי לע דימת הנרפות דליה לש ויתויוכז ,םידליה לש הנחמהו םירגובמה
וירשק ירפ איה קא'צרוק לש וז "תידמעמ" היצפצנוק .םירצמ-אלל תויכונא תטלוש םתרבחבו
תיגוגדפה ותנשמ" לע ורוביחב ןומיס טסנרא ריעמ קדצב .דליה לש ומלוע םע םייביזולקסקאה
הרבחה לש התומדש ,ךכב היה תיגולויצוסה ותסיפתב ירקיעה ותנשמ יכ ,"קא'צרוק שונאי לש
דחא - תיביטימירפה הרבחה .הזה חנומה לש ףיקתהו קייודמה ןבומב תיביטימירפ התיה ולש
."םה םיליג-תובכש - היתודמעמ" .יליגה הנבמה אוה ,בורל התוא םינייצמה רכיהה -ינמיסמ
.ןורתפ אללו אצומ אלל ,םותס יובמל ותאיבהש איהו תבזוכ התיה וז הסיפת

דומיל לע ,תורחואמה הלילה-תועש דע ,דקשו הרבחה -יעדמ לא בוש הנפ תונורחאה וייח תונשב
רבכ קיפסה אל ךא .תילאוטקאה תילאיצוסה תוקבאיהה תויעב לעו םזילאיצוסה-תובא לש םתרות
המעפ דוע ,השעמהו הבישחה ךרדב אלמ הנפמ לע עירכהל ,חוכה םג ,הארנכ ,קיפסה אלו ןמזה
,תילאיצוסהו תימואלה תושדחתהה ךילהתב בלתשיו לארשי -ץראל עיגי יכ הנומאה ,קא'צרוקב ,וב
.ויניע תא אשנ וילא רשא

ויתושיגפ ,ןאכ םימקרתמה םייחב ותולכתסה ,ץראב וירוקיב .לארשי-ץראל הילע לע םלח קא'צרוק
הקדצה ןיא יכ ,ןיבה ןאכ .םיזע םיעוגעגו תשדוחמ הנומא וב וררוע - ףתושמה-ךוניחהו ץוביקה םע
תונובנו תורדוח ,תונחובה ,ויניע ומב .םירגובמו םידלי לש םיליבקמו םידרפנ תומלוע ינשל ותפטהל
םנוזחו םהייח ךותב םמלועב םידליה ייח םיבולש - ףתושמה ךוניחה לש תרגסמבש ,האר ,ךכ-לכ
םיילאידיא םיאנת ול םיחטבומ .דליה לש ודובכו ותואמצע םירמשנ תאז םעו םירגובמה לש
.ותוחתפתהל

רחאו ך"נתה ירפס ךותמ תירבע דמלי ,םילשוריב תחא הנשל עקתשי ,הצרא הלעיש ,םלח אוה
הדימשהו הרקעש ,םזישאפה תפוס ,םייקתנ אל םולחה .יצוביקה רפכב עובקה ובשומ תא עבקי
למס ,דליל ןמאנ ןגמ םלש רוד ךשמב שמישש שיאה לש וייחל םג ץק המש ,םידוהי לש םינוילימ
.... תושונאל דיתעה

8.8.55 ,םילשוריב "אתווצ" ןודעומב האצרה ךותמ