אוה .ןחבמב דימלתל ןתינש ןויצה ןיינעב קסופו ררוב תויהל ינשקיבו רבח ילא הנפ המ ןמז ינפל
ןעט דימלתה וליאו ,הקיסיפב ןחבמב דימלתה םשרש הבושתל ספא ןויצ תתל וילעש רובס היה
לישכהל הנווכב םייושע םינחבמה ויה אלול ותוא לבקמ היה ףא ותעדלו ,יברמה ןויצה ול עיגמ יכ
ךכו ,ילארטינ ררוב לש הערכהל הרקמה תא שיגהל ומיכסה דימלתהו הרומה .םידימלתה תא
.הז דיקפתל יתרחבנ

:התייה הלאשה .תקולחמה השוטנ התייה הילעש הלאשה תא יתארקו ירבח לש ודרשמל יתסנכנ
דימלתה לש ותבושת "?רטמורב תרזעב הובג ןיינב לש והבוג תא עובקל ךתעדל רשפא דציכ"
דע רטמורבה תא דרוה ,ךורא לבח וילע רושק ,ןיינבה גג לע הלע ,רטמורבה תא חק" :התייה
הבוג אוה דדמנה לבחה ךרוא .לבחה ךרוא תא דודמו הרזחב ותוא ךושמ ,בוחרה ינפ הבוג
."ןיינבה

השעמלש יתוריעה ?יבויח ןויצב דימלתה תא איה הכזמ םאה ךא ,תניינעמ הבושת יהוז קפס אלל
הז םע .הלאשנש הלאשל הנוכנו האלמ הבושת בישה ןכא יכ ,רתויב הובגה ןויצה דימלתל עיגמ
ללכ ךרדב .הקיסיפה עוצקמב יפוסה ונויצ לע רבדה עיפשי בוטה ןויצה תא לבקי םא יכ יתרשיא
הניא דימלתה תבושת הזה הרקמב ךא ,עוצקמב דימלתה תואיקב לע דיעהל הובג ןויצ ךירצ
.הלאשה לע הנעיו תינש וחוכ תא הסני דימלתהש יתעצה הלא םילוקישב בשחתהב .תאז החיכומ
.םיכסה דימלתה םג רשאכ יתעתפוה הכ ךא ,ינתעיתפה אל יתעצהל ירבח תמכסה

תואיקב תולגל הכירצ הבושתה יכ ותוא יתרהזה .תוקד 6 ךשמב רהרהל דימלתל ןתניי יכ םכסוה
ןכומ אוה םא ותוא יתלאש .המואמ דימלתה םשר אל ןיידע תוקד שמח םותב .הקיסיפב יהשלכ
.רתויב הבוטה יהוזיא ותעדב ךכוח קר אוה .וז הלאשל תובושת רפסמ ול שי השעמל .רתוול
תא חק" :התייהש ,ותבושת תא םשר אוה תפסונה הקדב .ךישמהל ויתשקיבו וינפב יתלצנתה
ךרוא תא דודמו רטמורבה תא קורז ,גגה הקעמל רבעמ ףפוכתה .ןיינבה גג לע הלעו רטמורבה
:החסונב שמתשמ התאשכ ,ןיינבה הבוג תא בשח ךכ רחא .רצע-ןועש תרזעב ותליפנ ןמז

S = Q*t^2
------
2
בוטה ןויצה תא דימלתל יתתנ ןכאו ,םיכסה אוה .רתוול ןכומ אוה םא ירבח תא יתלאש וז הדוקנב
.רתויב

ןכבו ,היעבל תובושת רפסמ ול שי השעמלש רמא דימלתה יכ יתרכזנ ירבח דרשמ תא יבזועב
תובר םיכרד ןנשי" ,דימלתה הנע "!ןכ ,וא" "?ךיתובושת ראש ןה המ" :ויתלאשו וילא יתרזח
,שמש םויב רטמורבה תא איצוהל לוכי התא ,לשמל .רטמורב תרזעב ןיינבה הבוג תדידמל
לע ססבתמ התאשכו ,ןיינבה לצ תא דודמל ,ליטמ אוהש לצה תא דודמל ,והבוג תא דודמל
"ןכ" "?ראשה םע המו" ,יתרמא "ןיוצמ" ."ןיינבה הבוג תא אוצמל ,םיטושפ םיסחי לש ןויערה
וז הטישב .הב רוחבל הצרתש ןכתייש ,רתויב תיסיסב הדידמ תטיש הנשי" ,דימלתה הנע
רטמורבה רישכמ הבוג תא ריקה לע (ןמיסב) ןייצ ,תוגרדמב הלעת רשאכ .תוגרדמב שמתשת
תודיחיב ןיינבה הבוג תא ךל ןתית םימושירה רפסמ תריפס .הגרדמו הגרדמ לכב ךתיילע םע
ירה ,רתוי תמכחותמ הטישב ךנוצר םא ,ןבומכ" "!תועדה לכל הרישי הטיש .רטמורב לש הדימ
בשח .בוחרה ינפ-לע תדרויה תלטוטמב לטלטלו לבחה הצקב רטמורבה תא רושקל התא לוכי
ינש ןיבש שרפהה יפ-לע ןיינבה הבוג תא בשחל ןתינ תינורקע .ןיינבה גג הבוגב "g" -ה ךרע תא
."g" -ה יכרע

תובושת רפסמ ןנשי ירה ,ילאקיסיפ ןורתפב אקווד יתוא ליבגמ ךניא םא" ,אוה ףיסוה "ףוסבל"
תא חתפי רעושה רשאכ .רעושה לש ותלד לע וב קופדלו רטמורבה תא תחקל :ןוגכ ,תורחא
והבוג המ יל רמול ליאות םא .ןיוצמ רטמורב יל שי ,רעושה ינודא" :ןושלה וזב וילא הנפ תלדה
."רטמורבה תא ךל ןתא הזלה ןיינבה לש

הבושתה תא עדוי ךניא תמאב םאה ,ךממ אתוטמב" :ויתלאשו דימלתה תא יתקספה וז הדוקנב
;טלחהב ול העודי ונממ עומשל הרומה הפיצ התואש הבושתה ןכאש דימ םיכסה אוה "?הלאשל
תא ודמלל םוקמב תיתרוקיב הבישחב שמתשהל דציכו בושחל דציכ ודמלל וירומ תונויסינ םלוא
.םינפ דימעהל טילחה הללגבש הביסה וז .ארזל ול ויהו ופאמ ואצי רבכ - עוצקמה הנבמ