תודיח


יולה הדוהי יבר


,ףעפעו ןיע ילב הכוב המו
תובאו םינב וחמשי היכבב
,הניעב הכבת אלו קחשת תעב
?תובבלה לכ ביצעת ,הקחשב
חלשמ ץרא ינפ לע תמ המו
,םישנאה והורבקי ברעו
,םידלי דילוי ותרובק ךות היחיו
?םישובל םלוכ ואצי
ושארב וניע רשא רוויע המו
,הישנ ירד לכל ךרוצ ובו
ץרא יתמ שיבלהל וייח ימי עגיי רשא
?הירעו םורע אוהו
,םירוחש איקי רשא רופיצ המו
םירבעב םימימת םג םירשי
לוע אוהו רוביג אוהו שלח אוהו
םיריהמכ ןנרי םליא אוהו
,תמ אל םגו יח אל אוהו
?םירירמ בטק ומל אפרמ ושי ומדו
,הצקו תילכת ןיאל ילכמ ילכ
,והזחאת ךדיב ,ןטק אוהו
,וב רשא שופתל ךממ קוחרו
?והזחת ןיעב ןיע םאו
,המודא תעבגמב ךלמ המו
,המקירו רוח ,תלכת ושובלמו
,ובל הבג וכליהב
?המונתמ םינשיה ררועי ולוקו
,םשה שארב םמ תיעיבר
,ותירחאב לופכ םמו
םמ תיצחמו םמ ןובשחו
?ותוא ורתפי השישו
:ינלאשת ןח תלעי
"?תואבצב תקשח ימ תא"
:הל רמואו
"!תואמ ששה תא יריסה - יעדת אל םא"
רטמה תננע


סומלוקה


תא


הארמ


ףסוי


טחמ


לוגנרת


הטיח יניערג