ם י נ ב א ת מ

ת ו ל צ נ ת ה
.דחאכ הבקנלו רכזל םידעוימ םהש תורמל ,רכז ןושלב םיחסונמ הז רפסב םיקוחה

תללוכ איהו ,תרדגומ יתלב הרוצ איה רכז ןושל תירבעה ןושלב יכ ,איה ךכל הביסה
.הבקנה תא םג

,שיאה תא ומכ השיאה תא בייחמ (ח"י ט"י ארקיו) "ךומכ ךערל תבהאו" קוספה
:דוסי קוח) "םדא אוה רשאב םדא לש ודובכב וא ,ופוגב ,וייחב םיעגופ ןיא" קוחהו
.שיאה לע ומכ השיאה לע ןגמ - (2 ףיעס ,ותוריחו םדאה דובכ

ןושל תא ףוקעל הסנמ אוהש וא ,רכז ןושלב שמתשמ אוהש ךכ לע לצנתמש ימ לכ
םתגייחש רפסמה") "םתא" וא ,"ה/תא" ומכ תוכחוגמה תורוצה תרזעב רכזה
.החילסה ומעו ,תירבע עדוי וניא טושפ - ("ןימז וניא - דחיב םכלוכ -