בגלל המלחמה ההיא
גנלקדלוג ילרוא

תוומ" :עוגיפ לכ ירחא תקעוצש וזכ .הנותמ תינמי אקווד יתייה יצחו הנשמ רתוי תצק ינפל דע
תעסונ אלש תחא .רפסנרט לע םירבדמש םעפ לכב תוגייתסהב שאר הדינמ לבא ,"םיברעל
תונותיעהש תענכושמש .רכיכב ףלא האמ קר ויהש ורמא םינותיעבש ארונ תסעוכ לבא ,תונגפהל
."ןושאר רוקמ" לע יונמ תושעל הל אצי אל דוע לבא ,תינלאמש הלוכ

לכב הניגפמ ימצע תא יתאצמ םינושארה יריה יעוגיפ תובקעב .הדאפיתניאה הצרפ זא לבא
ןואיזומה" ראותב התכז ונלש תיתחפשמה תינוכמה הללאמרב 'ץנילה ירחא .תינמז וב ,םיתמצה
ןיא םיברע ןיא" יטיפרגה תא תובוחרב יתססיר "וראבס" ירחא ."ויתורודל ינמיה רקיטסל
.ימעטל ידמ ינלאמש תצק לופוט םייחש יתרהצהו ,"םיעוגיפ

תינמי ומכ גוהנלו השעמ תושעל ןמזה עיגהש יתנבה םוירניפלודב עוגיפה ירחא קר לבא
.יתרחב הב הלשממה תא ליפהל :תורחא םילימב .תיתימא

לומ דומעל ץמואה הל שיש וזכ תחא .תיתימא תוגיהנמ ונל היהתש ןמזה עיגה לוכה ירחא
רורטה ינקל ונלש תיבהמ המחלמה תא ריבעהלו ,'ץיבומיחי ילשו םיאפוריאה ,םיאקירמאה
םיכירצ ונחנא !םהירוחאמ היהנ ונחנא !חקייש ןמז המכ חקיי !וסייגיש המכ וסייגיש .םהלש
!הלואגל תולגמ ףוס ףוס ונתוא איצויו ,ונבר השמ לש וכרדב ךליש גיהנמ

הזו .תמאב .יתחמש ארונ אקווד .סיוג ילש םילכה חידמ ,םיה תרישל ףוס םי תעירק ןיב ,זאו
.העש קוידב דמעמ קיזחה

לואשלו ,יתאנהל .ש.ב.כ לעופה תא ינושלב לגלגל יתלחתה תבש ברעב םידליל יתשדיקשכ
יתצלאנו ,םיגוחלו םינגל םידליה תא יתחקלשכ .םיברעתמ אל םיאקירמאה המל ימצע תא
,הנישה ינפל רופיס רפסלו תולתלו סבכל ,ףוטשל ,חלקל ,חפה תא דירוהל ,תוינק ךורעל
,תוריקה לע רייצל הליחתה הנטקהשכ .םישובכה םיחטשה לכמ תידדצ-דח האיציל יתארק
ברע הנוכשב יתנגרא ,הרושק ןוליינ תיקש ךותב םושנל ותוחא הלוכי ןמז המכ קדב דליהו
ופיב ,לילגב םהיתומדאל םהינומהב בושל םיאניתשלפה וניחאל יתארקו ,ינוקרי הפי יריש
.םילשוריבו

אקווד אוה .חידמה רזח ,םינברסה בתכמ לע תוסיוגמה תונכשה לכ תא יתמתחהש ינפל עגר
ותא איבה אוהש תויווחהש הדומ ינא .המחלמהמ רזחש דחאל תיסחי ,דואמ הפי םלקאתה
יקחשמל הנזאה םיבישחמ םתא ןכ םא אלא ,תיל"הצה הרובגה ירופיס ןואתנפל וסנכיי אל
רזחשכ ,תאז לכבו .ביואה םע עגמל הריתחל םילשורי לעופה ידהוא לומ יבכמ לש לסרודכה
.התיבה סנכנ אוהשכ ולש ליגרה טבמה הז ינש דצמ .ברק םלהב הקל וליאכ ונב טיבה אוה
יתלוכי ,רויכה ירוחאמ יעבטה ומוקמל רזח ילעבו םהיתוטימב םדקומ ובכש םידליהשכ וישכע
דוע תאפרעש הז ךיא ?A יחטשמ םיאצוי םואתפ המ !יתעזעדזה .תושדח תצק עומשלו תבשל
?עצבמ םיקיספמ וישכע ,תיבב ילעבשכ ,וישכע אקווד ?ודכלנ םרט יבאז רשה יחצורו שרוג אל
?תפומל תינויצ תצק חיכוהל ילש תונכשל םג עיגמ אל

תמוח ןיב דיחיה ןוימדהו ,הפ החמצ אל דוע תיבקעו הנתיא תיתימא תידוהי תוגיהנמש הארנכ
.םגמגמ גיהנמ ליבוה תולועפה יתש תאש אוה ונלש ןגמה תמוח ןיבל ףוס-םי


            חינוך בחיוך