אמא יקרה לי
גנלקדלוג ילרוא

,םיריסהמ השפוח םוי אמיאל תתל היה לבוקמ הז םויב .שממ לש גח היה םאה םוי יתודליב
היה אמיא לש הדיקפת .תיגיגח ברע תחוראב התוא עיתפהלו ,תיבה תודובע לכמו תוסיבכהמ
ריש ונארקהשכ היניעב תועמד תולעהל ,ונכהש היופא קיפסמ אלה הדיטשפה תא חוכב עולבל
אל וא םאה םוי .םיקזנ רעזמלו שגרמה עוריאה ירחא םימי השולש חבטמב דומעלו ,הדובכל
תונקל ונגהנ ,םידליה ,ונחנא .הזה ןגלבה לכ תא הקננ ונחנאש הפצמ אל ירה איה ,םאה םוי
םתיא תאצל הזעה אל םלועמ איהש ,תלכתו םותכ יעבצב הניסרח ינבא םייושע םיטישכת הל
.המ םושמ בוחרל

.םאה םוי תא ידובכל וגגחיו ,אמיאל ךופהא וב םויל יתיכיח יכות ךותב ,תמאה לע תודוהל םא
ילב ונימיב לבקל רשפאש הדיחיה הכרעהה תדועת םתסה ןמ אוה םאה םוי לוכה ירחא
.ןכל םדוק ינש ראות רומגל

יתכפה ינא .תושונאה לע תושק ועיפשה םייטמרד םיכפהמ ינש םיעשתה תונש תישארב לבא
תועש סולפ ,אמיאל הדובע םוי תוטושפ םילימב הזש .החפשמה םויל ךפה םאה םויו אמיאל
הרובחה תא רדבל הכירצ ינא וב םוי דועל ךפה ילש קוניפה םוי .רכשב האלעה סונימ ,תופסונ
חכשנש ידכב הקוחר קיפסמ אל דוע הכונח תשפוח תמוארט :טלוב דחא ןורסח םע ,הזילעה
.חלסנו

,תולחמהו םילותיחה ,תוקנהה ,םיריצה לע אמיאל םידומ ונא וב הנשב דחאה םויה ול םלענ ךכו
התשרה אלש לע ,םירוענה ליג תא ונתא הדרשש לע ,הניגה לא םילויטה ,הניש אלל תולילה
הרבח ונל אוצמל תוצלמהה לע ,תרחואמ העשב ונרזחשכ סעכה לע ,םירבחב תוברהל ונל
...תרחא

תא ךירעהל תעדוי אל ינאש אל הז .תמלשומ אמיא לשו ילש םיסחיה תכרעמ לכ אל זא ,בוט
תא רוכזל השק תצקש קר ,יתבוטב קר הצור איהש תעדוי ירה ינאו ,יליבשב התשעש המ לכ
ימיש" :ידוסי רפס תיבב הנש םישולש לש קתו םע תכנחמ לש ןוטב יל הריעמ איהשכ הז
:הפיסומ איה דחוימב בוט חור-בצמב איה םא ."!ךללגב תעפש ףוטחי דוע אוה ,םייברג דליל
המ לכו .תועדוי אקווד ונחנאש איה תמאה "!תוהמיא לע םולכ תועדוי אל - ונימיב תוריעצה"
היהא אל םלועלש ימצעל יתעבשנ ,ןוכנ .ונלש אמיאהמ ,הנממ תועדוי ונחנא ,תועדוי ונחנאש
תרמוא ימצע תא תאצומ ינא ,םידליה לע תסעוכ ינאשכ םעפ רחא םעפ לבא ,הומכ אמיא
תכנחמ לש ןוט ותואב דועו "!היזיוולט ןיא - םתרזיפש המ תא ופסאת אל םא" ומכ םיטפשמ
תסנכנ אמיא ,הרהזא ילב ,תושר שקבל ילב ,הככ !וליפא הארוה תדועת ןיא ירה ילו ,הקיתו
.יב יולת היה הז םא ,םייחב הזכ רבד תרמוא יתייה אל ירה ינא !ימשב תרבדמו ןורגל יל

תומדיהל רבכ םאו .אבה רודה ומצעל עבקש םיללכה לכל דגונמ ,עודיכ ,םירוהל תומדיהל
יתבשח ןוכיתב יתייהשכ .תילג לש אמיאה - ילש הרקמב .הרבחה לש אמיאל זא ,אמיא וזיאל
העיגמ ינאשכ יילא תכייחמ דימת איה .םלועב רתויב הבוטה אמיאה איה תילג לש אמיאהש
תילגל התשרה דימת איה - בושח יכהו ,תותשל רק והשמ יל השיגמ דימת ,התיבה םהילא
,םעפ .תרחא תצק התייה ,רבתסמ ,תילג לש תוארה תדוקנ .הצרתש העש וזיא דע תולבל
העיגמ ינאשכ ילא תכייחמ דימת איה !ךל שי תרדהנ אמיא וזיא" :יל השחל ,ילצא הרקיבשכ
רוזחל יתמ ךל תרמוא איה - בושח יכהו ,תותשל םח והשמ יל השיגמ דימת ,התיבה םכילא
דימת איה םלועב הבוט יכה אמיאהש רבתסמ ."!תפכיא אל וליפא הז ילש אמיאל .םייוליבמ
.רחא והשימ לש אמיאה

בור .תרוקיבה לצב דימת םיוולמ ,ויהיש לככ םיבוט ויהי ,התבל םא ןיב םירשקה המ םושמ
:תרמוא הרבחשכ ,אמגודל .הנידמה תרקבמ לש ףינס ןהיתומיאב תואור הריכמ ינאש םישנה
אמיאשכ .שדח עבוכ ונל שיש בל המש איה .האמחמ תועמוש ונחנא "!עבוכה לע ישדחתת"
שי אקווד םיעבוכ לע זא ,יפוי" :אבה רבדה תא תועמוש ונא ,קוידב רבדה ותוא תא תרמוא
ןהלש אמיא המ קוידב תועדוי םישנ ,ללכב ."!םיכסוח םתאש יתבשח ינאו ...איצוהל ףסכ ךל
.עגרו עגר לכב עדומ תתב ןתוא הוולמ וז השוחתו ,ןהייחב היצאוטיס לכב תרמוא התייה
תסרג םויק רשאמ "דימת ידגנל אמיא יתיויש" םויקב תובוט רתוי הברה ונחנאש רבתסמ
.רוקמה

דימתש תבהואו המח השיא איה :ילש תיטרפה אמיאה לע והשמ ועמשת ואוב ,הז לכ םעו
איה ;םלועב םיעט יכה הלש לכואה ;תויתטישב םיציצע תגרוה איה ;םישנאל רוזעל החמש
;תובוט תמאב אל תורבחו םיאירב אל םירשקמ קתנתהל יל הצילממ איהשכ תקדוצ דימת
יתוא רקבל האב התייה איה ;היליזורטפו קרמ-ידקש ,םיניערג וליפא ,רבד לכ האיפקמ איה
םא" :תרמוא איה ,יתרשקתהש ילב םיימוי םירבוע םא ;דורבי-ןיע ךותב הרג יתייה םא םג
הברה לבא ,ילש לודיגב תויועט ןומה התשע איה ;"!?תרשקתמ אל תא - תרשקתמ אל ינא
.הגאדו הבהא ךותמ התשע איה םהינש תאו ,םינוכנ םירבד רתוי

ח"רב החפשמה םוי עיגישכ ,םכלש תיטרפה אמיאב ילש תיטרפה אמיאהמ והשמ שי םא זא
המל ,ןוכנה חור בצמב רבכ םתא םאו ?שי המ ,המח הלימ ודיגת ,ןופלט הילא ומירת - רדא
םיכירעמ םתא המכ הל וריכזת ,השיאל הכרב סיטרכ וא חרפ הזיא התיבה ךרדב ואיבת אלש
.התוא

:תודורו תויתואב הילע ומקרו הלודג תבגמ אמיאל ונק ,תיבב םירג דועש םידליה ,םתאו
רגסמת איה םתסה ןמ .םלועל תבגמב שמתשת אל איהש חינהל ריבס ."!הבוט יכה אמיאל"
,וזה תרגסמה לש שגית איה התוא וזיגרתש האבה םעפב .הנישה רדחב התוא הלתתו התוא
.קבאה תא הילעמ הקנת - דחאכ ינחלסו רירמ ךויחבו

            חינוך בחיוך