כלה כחמורה
גנלקדלוג ילרוא

הלוכי תא ,הז לע חכוותהל הלוכי תא .תומח האב ןתח לכ םע :עבוק רעצמ ימסוק קוח
תישארב םירומח ךכ-לכ אל םירבדה .םלועל ילכות אל הז תא תונשל לבא ,הזמ עגתשהל
טושפ אוהש תובשוח ןכיתש :אצומ תדוקנ התואב קוידב תואצמנ ןתא הזה ןמזב .םיאושינה
יזכרמ רתוי םוקמ תספות ימ אוה ןכיניב להנל תולוכי ןתאש יניצר יכה יומסה ברקה .םלשומ
.הסוכמ תאש ךכ ,תחצנמש וז ןיידע תא הזה ןמזב .וייחב

ףא וב אוצמל החילצמ אל איה עגר ותואמ .אל רבכ איהו - ותא רוגל הליחתמ תא זאש אלא
הארנ ךייתומולח ריבאש רבתסמ .תעדוי ירה תא האור תאש המ ,בוט ...תאו ,דחא טועפ םגפ
ידיל האב ולש תומלשה .הנשל הנשמ תצווכתמו תכלוהש הייפוגב בבותסמ אוהשכ תרחא תצק
,ול לשבלו סבכל ,תיבה יבחר לכמ ולש םידגבה תא ףוסאל הכירצש וז תאשכ תוחפ תצק יוטיב
."?דוע שי" :ומאל קר הכ דע הרומש התייהש הבוגתה תא לבקלו

םתאשינשכ .ךליבשב יחל תריטס אוה ,הנב לא תומחה לש בהוא טבמ לכ ,האמחמ לכ הז עגרמ
אשניהל הנובנה ותטלחהל תנווכתמ איהש ךמותל תבשח תאו ,םכח ךכ-לכ אוהש הרמא איה
התצר תמאב איהש המ אמש ההות תא תחא ןיאושינ תנש ירחא .ךתומכש תחלצומ הלכל
."?ךתא אקווד עקתנ םכח ךכ-לכ רוחב ךיא" :הז רמול

דליה לש יפויהו יפואה תונוכת .רימחמ קר בצמה םידכנ ךתומחל תדלוהו העשה העיגמשכ
ןהש תוערה תונוכתהו ,הנבמ שריש תובוטה תונוכתה .תוירוגטק יתשל ךתומח לצא תוקלוחמ
תרציימ איה ,המחה לש תנכוסמה הנירקל טוטאזה תא תפשח וב עגרהמ לחה .ךלש יטנג רצות
"!ךלש ומכ ,לודג ףאו !ולש אבא לש ומכ םכח ףוצרפ ול שי" :ומכ םיטפשמ

תירקיעה היעבהש ירמגל רורב לוכה ירחא .ךדצלש רבגה תא םג תוחפקמ אל תומח םע תויעב
.םכמצעל וראת .תומחה ףלאל אלא ,ול ויהש םישנה ףלאל תעגונ אל ךלמה המלש לש וייחב
המל" :לש םעפ ףלא ,"!ךלמה דוד לצא חספ םתישע הרבעש הנשב לבא" :עומשל םעפ ףלא
לבא ,יפוי הז ךלמ" :ןהיתונב תא תולאוש תוגאדומ תומח ףלא ,"?תיבב רתוי אצמנ אל המלש
?ןיאושינה יבוזא ורמאי המ ,םדא לכמ םכחה לפנ ךכ םאו ."?ןוחטיב רתיל ,עוצקמ ול שי
תולכ ןיב םיסחיה ,תואיצמבש תורמל ,רתויב ברה תוחידבה ללש תא ורצי תומח-ןתחה יסחי
רבגשכש ינפמ ילוא .ותומח םע ןתחה לש הלאמ רתוי הברה ללכ ךרדב םיבכרומ ןהיתומחל
קסע הז תורדתסמ אל התומחו הלכשכ לבא ,החידב הזמ דלוויהל הלוכי ותומח לע ךסכוסמ
,חישמה ינממסמ דחא אוה "התומחב הלכ" הטוס תכסמב לודגה רזעלא 'ר יפ-לע םאו .יניצר
לדבה ילב ,לודגב ונתוא לואגל דמוע אוהו ןאכ רבכ חישמה .םיעוגר תויהל םילוכי ונלוכ זא
.םידלי רפסמו עזג ,תד

םע תכשוממ הבישי אוה תומחה לוע םע תודדומתהל םיכרדה תחא ,המלשה הלואגה דע
תיליבש הנורחאה תבשהמ ךייתורוק לכ תא ללוגל ןמזה הזו םוקמה הז .הניגב תורבח
םע רדתסהלב ךבוסמ ךכ-לכ המ" :לאשתש תחא היהת דימת הלאכ םישגפמב .התרבחב
הלגתמש המ - "?ןוכנ ,ל"וחב הרג ךתומח" :האנקב התוא ולאשי תורחאה םישנה לכ "?תומח
ךיא" :תלאושו הפיסומ איהשכ .הז לע םילכתסמ ךיא יולת ,םייח תמכח וא חלצומ שוחינכ
וזש תונוע ןהמ זוחא םישימח "?דלונ ךלעב התוכזבש השיאה תא ךכ-לכ אונשל הלוכי תא
...ךכ-לכ התוא תואנוש ןהש הביסה קוידב

םישנה ןנשי ,ןתומח לע תוצמשהב ןהיתורבח םע הניגה תוחיש תא תולבמש םישנה דצל
םע תויעב ןהל ןיאש ךכמ ןיבהל הלולע ילוא תא .תומחה לע הער הלימ ואיצוי אל םלועלש
תמאב ךתרבחש המ תא בטיה יעמשת םינכתל בטיה יבישקת םא .העוט תא לבא ,תומחה
:ךתרבח ןיבל ךניב םיסחיה רופישל ןולימ ןלהל .דיגהל זעת אל םלועלו ,רמול הסנמ

םותסל תלגוסמ אל התומחש ךל תרפסמ םצעב איה "חותפ סופיט יתומח" :תרמוא איהשכ
ןוחרקהש רמול הצור איה "ןצחומ סופיט אל יתומח" :תרמוא איהשכ תאז תמועל .הפה תא
תורדתסמ ינאו יתומח" :תרמוא איהשכ .התמועל תרעוב הבל היה קינאטיטה תא עיבטהש
יתומחו ינא" :תרמוא איהשכ .האשינש ירחא םייעובש הרטפנ התומחש חינהל ריבס "ןיוצמ
אל יתומח" :תרמוא איהשכ ."וניניבש הפשכמה ינא אלו" :ףיסוהל הצור איה "דואמ תונוש
:תרמוא איהשכ .תאז לכב הז תא השוע איהש רמול הסנמ איה "םייחב ונל ברעתהל תבהוא
"?ךלצא רוגל רובעל רשפא" :רמול הצור איה "ונלצא רוגל תרבוע יתומח"

אל לרוג קוחצ םע םייח לגעמ אוה הזה ימסוקה קוחה .רוכזל שיש ןטק דחא רבד שיש אלא
,קימעמ ישפנ לופיטל הקוקז ולש אמיא עודמ ךלעבל ריבסהל הסנמש הלכה תא םויה .ןטק
ךייתורבח םע הניגב תבשל ילכות זאש ןבומכ .ךלש ןבל רבד ותוא תא השעת תרחא השיא רחמ
.ךלש ןבל אקווד קבדיהל הרחבש תירשפא יתלבה הלכה לע רטקלו

גוזה ינב ירוה ןיבל וניניב םירצונ םימעפלש םירעפה םע דדומתהל רתויב הבוטה ךרדה ילוא
רפסל שקעתמ אמגודל יתרבח לש הלעב .רומוה הברה םעו ,םהש ומכ םתוא לבקל איה ונלש
הניבה אל איהש חמש ינא" :בשוחו קחוצ אוה .םעפ יא עמשש תומחה תוחידב לכ תא ותומחל
,"?תיטוידיא ינאש בשוח אוה המ" :תבשוחו תקחוצ איה ."התארשהב החידבה תא יתאצמהש
"!םירדתסמ ילעבו ילש אמיא הפי המכ" :תבשוחו תקחוצ יתרבחו

איה .הכובו תאכודמ םילוחה תיבמ התיבה תרזוח תחא השיא :ויתוחידבמ תחא םויסלו
תכלל הל עיצמו רעטצמ לש תולוק השוע לעבה ."!תומל תדמוע ילש אמיא" :הלעבל תרמוא
אדוול םילוחה תיבל ץרו ,בחר ךויח ךייחמ לעבה ,רדחב תרגתסמ השיאהשכ .עגריהל ,חונל
:תלאושו תלהבנ ותשיא .רובש רזוח אוה העש יצח ירחא .הלילח ,ןוחבאב תועט םוש הלח אלש
"?המ" ."!ונתא רוגל תרזוח ךלש אמיא ,קתומ" :הנוע אוהו "!ארונ הארנ התא ?הרק המ"
המ לע ,הווקת דוע ןיאש ורמא םיאפורהו ,תמשנומ ירה איה ,ןכתיי אל הז" השיאה תלאוש
המ םיאפורה תא יתלאש .תרזוח איה ,יל יעמשת" :רמואו רעצב ןהנהמ לעבה ."?רבדמ התא
..."!לכמ עורגל וננוכתת :ורמא םהו ,הבצמ

            חינוך בחיוך