קריעת ים סוף
גנלקדלוג ילרוא


יקתנת" :ינעבותו לוהב הלוקו ,הריש יתרבח יילא הרשקתה םינורחאה םימיה דחאב
תחא םעפ לצלצ ןופלטה .יתרשקתהו יתקתינ ינאו .הקתינו הרמא ."!רהמ יילא ירשקתתו
הכחמ ינא - רוגסל תבייח ינא .דבוע ןופלטה" :הרצקו תבזכואמ ,הנוע הריש רבכו דבלב
.הקתינו הרמא ."ןופלטל

רשקתהל הרישל חיטבה םרוי .הריש םע אצי םרוי - דחא רבסה קר שי וזכ ןופלט תחישל
.הרישל רשקתה אל םרוי .תפסונ השיגפ עובקל תנמ לע

איה ,רשקתמ הזה םרויה היה ול יכ תואדווב עובקל רשפא הריש םע המידקמ החיש ךותמ
,יכבב םויה תועש תיברמ תא תולבל ,ןבומכ ,הל עירפמ אלש המ .ףסה לע ותוא החוד התייה
םרוי ףא םע רתוי אצת אל איהש עומשל חרכומש ימ לכל רפסלו ,תימצע הבערהב חוצפל
.םלועל

םצעב אוהש ומצע תא ענכשמו ,םרוי הזיא ול בשוי ריעה לש ינשה הצקב ,שממ העש התואב
תוחדל ,תואדו רסוחב םימי הרשע לטלטיהל הפידעמ יאדווב איה ,לכה ירחא .הבוט הל השוע
םא .יצחו הקד לש הקיעמ הדירפ תחישל ותוא רורגל אלו ,קרפה לע תולועש תורחא תועצה
.דבל ןיבת רבכ איה .תיטנגילטניא הרוחב איה ,םרוי בשוח ,ןוכנ רכוז אוה

תיבב ילצא רגש בורק רבח יל שי .םירבגה תיברמל הרז הניא םליאה ןופלטה תועצמאב הדירפ
,הרוחב וזיא םי-תבב תבשוי םויה דע .רבד ותוא תא םעפ השעש ,"אבא" ול םיארוק םידליהו
.רשקתי דוע אוהש הכחמו ,הריעצ ךכ-לכ אל רבכ

."תמאל רנ" תדוגא תא סנכל ןמזה הז - וזכש הדירטמ היצאוטיסל תעלקנ ייתורבחמ תחאשכ
."ץורית ונאצמ זא ,שגפיהל וניצר ארונ" :לש תובית-ישאר הזש

תומש ,תונבומ תוביסמ .ריעב הפק-תיבב ונשגפנ ןופלטהמ הריש תא קתנל ונחלצהש ירחא
תואיצמה ןיבל ןניב רשק לכ ,תאז םע .ןיטולחל םייודב המצע הלילעה ףאו ,ןנויפא ,תויומדה
.ירקמ וניא טלחהב

תחא תויהל הווקמש ,רומילו ,השורגה הרפש ,הנמלאה ילריש שגפמב וחכנ ,יכנאו הריש דבלמ
.בורקב םייתשהמ

הריש ."ףוס םי תעירקכ םגוויז השק" תייגוס התלע תפתושמה דלוקושה תגועב הריבנ ידכ ךות
םירמואש םלועב הלודג יכה האמחמה אל וז .הזה יומידה תא הבהא אל םלועמ איהש הרמא
הריעה רומיל .בוטל תווקלו םימל ץופקל ותוא דדועל ךירצ ,ךתא ןתחתהל רבג ענכשל ידכש ךל
.חוכב ותוא תפחוד התייה אל ותשא םא םימל ץפוק היה אל בדנימע ןב ןושחנ םג התעדלש
אקווד איהש הרמא ילריש .יטנג םגפ לש גוס הז ,הריבסה איה ,תובייחתהל םיטונ אל םירבג
ןתחתהל ךירצ םג אוה הז ליבשבש ןיבהש עגרב ךא ,בייחתהל דואמ בהלנ היהש רוחב הריכה
.םימל ץופקל ותוא ענכשל םיחילצמ ויה אל וליח לכו הערפ םג ,התא

תקסע וז לכה ירחא" ,רומיל הרמא "!ןתחתהל תוצור ךכ-לכ םישנ המל הניבמ אל ינא"
לש םבל תמושת תא הפילחמ תא תנתחתמ תאשכ .םייחב תמלתשמ תוחפ יכה ןיפילחה
םושמ ,תרבדמ איה המ לע תעדוי רומילו ."דחא רוחב לש ובל תמושת רסוחב םיבר םירוחב
ישוקב העקתנ איה ףוסבו ,םיטבשה רשע-םינש לכ תא הללכ הלש תיטרפה ףוס-םי תעירקש
.השנמה יצח םע

.ברעתהל אלש הפידעה הרפש לבא ,העוצקמב תינכדש ,הרפש לש התעדב הניינעתה הריש
םיעדוי אל טושפ םירבג :יתוא תלאוש תא םאו ,תוגוז הברה הוולמ ינא" ,הרמא איה ,"יארת"
ךל געלי אוה םינש שולש ירחא ,בוט בל ךל שיש ללגב ךתא ןתחתמ אוה םא !םיצור םה המ
יכ ךתוא בוזעי אוה - ךלש החישה רשוכ ללגב ךתא ןתחתמ אוה םא .תירייארפ תאש הנעטב
ךתוא בוזעי אוה ,המכח תאש ללגב ךתא ןתחתמ אוה םא .הפה תא םותסל תלגוסמ אל תא
,רתוי בוט םישנה לצא בצמהש תבשוח תא םאו .לכה תעדוי דימת תאש תבשוח תאש ללגב
תוקעוצ דוע ןה ףוסבו ,לעבה תא תונשל תונויסינב ןהלש םייחה לכ תוקוסע םישנ !העוט תא זא
."!ותא יתנתחתהש רבגה אל התא :וילע

יא הלש ןויסינה םע .ונלוכ לע הקיעמ הקיתש הלפנ ,הלש גולונומה תא הרפש המייסשכ
לאקזחי האר אל - הלש םיכודישה דרשמב הפיה הרפש התארש המ יכ ,חכוותהל רשפא
םג ןיוצמ רדתסהל הלוכי ינא !תוקדוצ ירמגל ןתא" ,הריש הרמא "?המ תועדוי ןתא".יזוב ןב
אוה !ייניעב ןח אצמ אל וליפא ירה אוה !רשקתי אלש ?אוהש בשוח אוה המ !ןתחתהל ילב
!הקיזומ עומשל בהוא אל אוהו ,חותפ הפ םע לכוא אוה ,עוצקמ ול ןיא ,יחרזמ לכוא קר בהוא
לבקל הנכומ אל ינא !תקתנמ ינא רשקתי אוה םא םג ?הזכ רוחב םע תאצל הכירצ ינא המ
."!ץורית םוש

ונטלחה ,הרמגנ דלוקושה תגועו רחאמו ,הריש לש הירבדמ ןוצר תועיבש התליג הלוכ הרובחה
."?הריש" :הרבעל ארקש ריעצ רוחב וננחלוש דיל רבע זאש אלא .חוניקב ךפהמה תא גוגחל
לע לצנתהו הכובמב ךייח םרוי .םיהדמ ךויח ורבעל החלשו ,תודעורה הילגר לע המק הריש
המכ דוע ופילחה םה ".ריבסהל ךירצ אל התא" ,הריש הרמא ,"בושח אל" .רשקתה אלש
התנענ הריש .רצק לויטל וילא ףרטצתש עיצה םרויו ,ןיטולחל ןכות ירסחו םישגרנ םיטפשמ
.עגר דוע קר הל תוכחל ונממ השקיבו ,החמשב

,םרויה קחרתהשמ רומיל התחמ "!ןתחתהל ילב םג ןיוצמ רדתסהל הלוכי תאש יתבשח"
רמול ילבמ חרוז ךויחב היצפח תא הפסא הריש ."!ךייניעב ןח-אצומ אל וליפא אוהש תרמא"
.הלימ
.רומיל השקעתה "!עוצקמ ול ןיא ירה" -
."דמלי אוה" -
"!חותפ הפ םע לכוא אוה" -
.הריש העיצה "?םותס ףא ול היה הרקמב ילוא" -
.רומיל הקעז "!הקיזומ בהוא אל וליפא אוה" -
"?הנידמב הרוקש המ לכ םע הקיזומ עומשל קשח שי ללכב ימל" ,הריש הארק "!תמאב ,ונ" -

ינא" .תוקחוצו הב תוטיבמ היתודידי גוח תונבשכ ,ותרבחב הקחרתה רבכ איה ןכ ירחא עגר
"!?הריש לע תוקחוצ ןתאו ,םיעבוט יידי השעמ" ,רומיל הארק "!קיחצמ הז המ הניבמ אל
ןיחבה אל אוה .עגופ אוה ימב ןיחבהל ילבמ םיצח הריו ןודיפוק ףחיר ץראל םימש ןיב םש יאו
,םש היה וליאו .חותפ הפב לכאו הלומ בשיש םרויב אלו ,תיחרזמ הדעסמב הבשייתהש הרישב
.לעגנ היה ךיא דועו

            חינוך בחיוך