מלאך אצל שולחני
גנלקדלוג ילרוא."!אובי" :ונארק .תלדב הקיפד העמשנ תבש-יאצומ ותוא לש תוצח תעשל ךומס
.המינפ סנכיהל סומינב שקיבו ,לגמו הרוחש המילגב םש דמע אוה
.יתחווצ "!םירידא םיהולא"
"!תוומה ךאלמ קר" ,הוונעב הנע ",םיהולא אל ,אל"
"?תחקל תאב ימ תא ?הז והז ,זא" .וניניעב ולע תועמד .ונכרדנ ינאו לעבה
"...דחא ףא תחקל יתאב אל" עיגרהל תוומה ךאלמ רהימ "!אל ,אל ,אל"
"?תאב המל זא"
"...םכלצא ןושיל" ,תונשייבב ךאלמה למלמ "...שקבל יתאב"
"?ונלצא ןושיל"
"...תדרלו תולעל ןמז ןיאו הדובע הברה שי ,םיעדוי םתא"
"?ןאכ ןושיל ונתיאמ שקבמ התא"
"...עירפמ אל הז םא קר לבא ,ןכ"
.תראשנ ,םייתניב ,ינאש העגרהה תוא עמשיה םע ,ןוחטיבב יתקעז "!עירפמ הזש יאדוב"
"?ןורחאה ןמזב תישעש המ לכ ירחא ונלצא ןושיל אובל שייבתמ אל התא ךיא"
"...!הדובע" ,ךויחב תוומה ךאלמ לאש "?תושעל המ"
.ונחווצ "?הדובע"
"...תודוקפ אלממ קר ינא"
.לעבה לאש "?ךמצע םע יח התא ךיא לבא"
.ךייח "...עדוי התא ,יח שממ אל ינא"
.יתשקעתה "?והשמ וא םוניהיגל רוזחל רומא אל התא"
".ןטשה הז" תוומה ךאלמ ךייח "...אל ,אל"
.ונהמת "?לדבהה המ"
.הנע ".ןושלק שי ול"
.הכובמב ונלמלמ "...הא"
"...תמאב ,רתוי בוט םוקמל םתוא חקול קר ינא ,ינא לבא .דמחנ אל תמאב אוה"
"...ונעדי אל" ונלמלמ ",םירעטצמ"
"...וניניב םילבלבתמ םלוכ" ךויחב תוומה ךאלמ ביגה ",רדסב הז"
אל לבא ,תותשל והשמ ול עיצהל הצר אוה .חרוא ,תאז לכב .חונב אלש שיגרהל ליחתה לעבה
.םד-אמצ ךאלמ לש ונואמיצ תא תוורהל בהלתה שממ
"?רחא םוקמב ןושיל לוכי אל התא ?ונלצא אקווד המל לבא"
".יב םתיכז םתאו ,םיכאלמה תא וקליח .שממ אל"
.לעבה למלמ "...לודג דובכ תמאב הז"
"...הדובעל בורק םוקמ יתשפיח ,םיעדוי םתא ,הזמ ץוח"
".עומשל םיחמש ונחנא"
.ונתחמשב חמש תוומה ךאלמ
"?תרתוימ הטימ וזיא םכל שי ?םירמוא םתא המ זא"
.יתינע ".ךדצמ רדסב הז םא ,ןורזמ ונל שי לבא ,אל"
ועדת אל .רקובב םדקומ תאצל חיטבמ ינא" .רמא ".םיעורג רתוי םיאנתב יתדרש ,חטב ,חטב"
".הפ יתייהש ללכב
.יתרמא ".הווקמ ינא"
"...ןוכנ יתוא םישרפמ אל םישנא .םכלצא ער םש יל אצי" ךאלמה למלמ "...עדוי ינא ,עדוי ינא"
.יתרעה "...ןמזה לכ ,םוקמ לכב סרה הברה ריאשמ התא ,תאז לכב ,עמשת ,בוט"
".הלבחה ךאלמ הז" הנע ",יארחא ינא אל הז לע לבא"
לא לעבה בבותסה ,תכלל ונינפש ינפל עגר .החישב ךישמהל ידכב ידמ םידחופמו םיפייע ונייה
"?ןמז הברה דוע ךשמיהל ךלוה הז ?המ זא" :לאשו תוומה ךאלמ
"...השק תורחתהו ,תופסונ תועש דבוע לאוגה ךאלמה" ,רעצב ךאלמה ךייח ",היעב תאז ,עמשת"
"?השוע אוה המו"
".ער לכמ םכתא לאוג אוה"
"?ונלצא ןושיל לאוגה ךאלמה תא וחלש אל המל זא"
".םלועל ןשי אל לאוגה ךאלמה יכ" ,הצרעהב הלוהמ האנקב תוומה ךאלמ חנאנ ",הא"

            חינוך בחיוך