אורות לשבת
גנלקדלוג ילרוא

ןוסאה ידממ תא םיצעהל ידכ .תחא-תבב תיבב למשחה לכ עתפל הבכ תבש ברע ותואב
וניסינ .ונלש תויגוזה לש ןוכנ אלה דצהמ שיא רשע-השימח תבש התואב ונתיבב וחראתה
בשחתהב יוכיס םוש ונל היה אל לבא ,דובעל ליחתמ רוטרנגה ףכת הנהש םתוא עיגרהל
םוי תמחלמב התייה ונלש םייביבא-לתה םיחרואה ווחש הנורחאה למשחה תקספהש ךכב
.העש יצח ךשמל ,םירופיכה

."!עוגיפ" :ןבומכו ,"!םידליה" - "!הטלפה" :וארקש תולוק הטלעה ךותמ תולעל ולחה דימ
.אל םיעוגיפ םגש ונינענ הבוגתבו ,ונרוזאב תורידנ ןניא למשח תוקספהש ריבסהל וניסינ
םלעתהל היה רשפא יאו ,הלשב הכישממ הרואתה םינכשה םיתבב יכ וניליג זאש אלא
יכ התליג למשחה ןוראב הריהמ הצצה .ונדגנ תישיא הנווכ למשחה תקספהש הדבועהמ
.רטלשה לפנ

חילציש דואמ יאדכש תונידעב ותוא ענכשלו ,םידליה דחא לש ותומימת תא לצנל טלחוה דימ
אקווד אוה .הנש ול האלמ םרטש םידודה ינבמ דחא תא וניסינ ןושאר .רטלשה תא םירהל
ינש .דעיה לא ודי טישוהל הרוצ םושב ול םרג אלש המ ,וביבס הלומההמ עשעושמ דואמ היה
.הקנהה תא ול וקיספהש זאמ תואנקב בער תבושש יצחו םייתנש ןב ןודלי ,רוכבה ויחא םרתנ
סמועב הדמע אל השוחכה ודי ךא ,רטלשה תא םירהל םירכינ םיצמאמ השע אקווד אוה
.ילמשחה

.תעד-רב וניאש בשחיהל ידכמ לודג דליה יכ ונרעה .עבראה ןב הנב תא יתסיג הבדינ זאו
לא ודי טישוה ליטנפניאה .האגה םאה ונתוא העיגרה "!ליטנפניא לבא ,ןוירב םנמא אוה"
םירגובה תרשע לכ .תחא הכישמב ותוא םירה ומא דצמ תלטובמ אל הרזע ךותו ,רטלשה
!וקישומ ,יובאו יוא" :הרמוחב ופיסוה הירחא דימו "!ובארב" :החוור תחנאב וארק וביבס ודמעש
דירוה תחא תבבו ,וביבס הסנכתהש םיעובצה תרובח תא תורצק רקס ליטנפניאה ."!תבש
לש ופוסב ליטנפניא הזכ אל אוה ילוא" ,הבזכאב ומא הלמלמ ",בוט" .הרזחב רטלשה תא
וינפב ונייצ .תבש לש יוג ונל אוצמלו ,רתוי לבוקמה ןורתפל רובעל םידודה דחא עיצה זא ."רבד
םיבושייה לכב" :שקעתה דודה לבא ,ףקועב םינבא ונילע קרז אוה יוג וניארש הנורחאה םעפבש
."שפחל ךירצ קר ,ידנליאת הזיא אוצמל רשפא דימת הלאה

ונאצמ אל ךא ,היינבה ירתאבו םילולב ,בושייב םינאוורקה ירתא לכב ונרקיב .שפחל ונאצי זא
ירבוד ,תיאפוריא תוזח ילעב םידנליאת תרובח ונאצמ ףוסבל .האופרל דחא ידנליאת אל ףא
אוה יכ וניליג ובושבו ,עגר ול הכחנש שקיב םהבש הובגה .ונילא ףרטצהל וחמשש ,תינמור
ונאש לכש ול רפסל ונלקש .ונלש תילמשחה היעבה ןוקיתל ,דבכ הדובע ילכ זגראב דיוצמ
.ותוא בזכאל וניצר אל .ונענמנ לבא ,עברא ןב ליטנפניא תושעל היה לוכי - ונממ םיפצמ

ונל ריבסהל הסינו ,תולקב הרתפנ היעבהש תולגל דואמ חמש אקווד הובגה ידנליאתה
ףקותמש ול ריבסהל ןמזה הזש ונטלחה .המצע לע רוזחת העפותה םא גוהנל דציכ תינמורב
ונייה לבא ,ותוא ןיינע ךכ-לכ הזש אל .תבשב רטלשה תא םירהל ונתאמ רצבנ םידוהי ונתויה
.תאז לכב ,ונלש ימצעה דובכה לע טעמ רומשל םיחרכומ
"!סאוו רא'פ אטשינ" :הנע אוהו ,תומח םילימב בוש ול ונידוה
"!שידיאב" ,קעז "!המ דעב ןיא - רמא עגרה אוה" :תושק ריווחה עשוהי אבס
"?שידיא רבוד אוה" ,המהדתב ונלוכ ונארק "?שידיא"
.ידנליאתה ארק "!ךילריטאנ"
.אבס דער "!ןבומכ - רמא אוה"
.םגרת אבסו ,ונלאש "?שידיא ול ןיינמ"
.תבש לש יוגה הנע "!דיי-א זיא אדייז ןיימ"
"?עבאב רעד דנוא" ,ונלש ידוהי דואמה אבסה ארק "!ידוהי ולש אבס"
"!דיי-א זיא עבאב ןיימ חייוא !וי"
.הווקתב לאש "?אבא דצמ" ,ףקתה ףס לע היה אבס "!היידוהי ולש אתבס םג"
"!עמאמ ןיימ ראנ ,דיי-א טשינ ןיב ךיא" ,ידנליאתה עיגרה ",ךיז גייוראב"
ולש אמיא קר ,ידוהי אל אוה" ,הב בכשש הקנולאה ךותמ אבס למלמ ",עגרינש רמוא אוה"
"!דלאוועג !הידוהי
.הלוכ תירקתה לע קוחצל ףוס ףוס ונמצעל ונישרה ,םילוח-תיבל אבס תא וניפש ירחא
.יתסיג הניינעתה "?הפ קיחצמ המ"
"!ידוהי אוה" ,קוחצמ לתפתמ אוהשכ ילעב ארק "!ינמורה-ידנליאתה"
"?הזב קיחצמ המו"
".בוט רתוי עמשנ הז שידיאב" ,ליטנפניאה הנב רמא "אמא יניבת אל ,יבזע"


            חינוך בחיוך