פיגועים, רבותיי, פיגועים!
גנלקדלוג ילרוא

.ודיב הידפולקיצנא לש סרכ-בע ךרכו ונתיב תלד לא עיגה אוה דחא ברע
.לאש "?הידפולקיצנאב םכתא ןיינעל רשפא"
".ונמרת רבכ" סומינב ונינע ",אל"
"...המורת אל" קווישה שיא למלמ "...הידפולקיצנא"
.ןופלטה לצלצ קוידב לבא ,חכוותהל דוע וניצר
"?ולה"
אל הזש לאל הדות ,םכלש רוזאב עוגיפ היה" :רמוא הזש .ימא לש הלוק חנאנ "!'ה ךורב"
".םתא
םירפכ לש תומש ללש ביבס עיפוה ונלש בושיה םש .היזיוולט ונחתפ הרצק העגרה תחיש ירחא
ונחנא .םימרוז ולחה םינופלט תורשע .דיחפמ הארנ תמאב הז .םמויק לע ונעדי אל וליפאש
.אל רבכ רחא והשימ ,רדסב
חטב התא ,וישכע בוט ןמז שממ אל הז" ,הידפולקיצנאה רכומל יתרמא ".ינודא ,עמשת"
"...ןיבמ
".ןיבמ ינא" הנבהב קוושמה הנע "!חטב ,חטב"
זאמ יתלפנ אלש ומכ הלקהב ויתועורזל יתלפנ .התיבה ילעב ףוס-ףוס סנכנ הלק העש ירחא
.לומתא לש יריה עוגיפ
בשי ונלש יטרפ דואמה ןולסב הפסה לע .תורועפ ויניע ,קתתשה עתפלו ילעב חתפ "...תעמש"
.הלודג האנהב ונב טיבהו הידפולקיצנא רמ ול
.תונלבסב לעבה יל זמר "?הז ימ"
"?הפ השוע קוידב התא המ יל ריכזת ...אוה !הא ?הז"
הידפולקיצנא" םוחב ילעב לש ודי תא ץוחלל םקו ךויחב קוושמה הנע "!הידפולקיצנא"
"!תושדח תויתואב םישדח םיכרכ השולש םע !תנכדועמ !תרדהנ
.ילעב לאש "?תושדח תויתוא שולש 'ב-'אל ופיסוה"
.ההימתב וב ץיצהו תולק רעננ לעבה .ובג לע חפטו עשעשמ ארונ אוהש בשח הידפולקיצנא רמ
"!הידפולקיצנא ונל רוכמל בוט ןמז שממ אל הז .גרהנ ונלש רבח" ול רמא ",ירי עוגיפ היה"
"!ןיתמא ינא !עדוי ינא !עדוי ינא"

תוכירדב וניאר ברעב .םיליהת רומזמ ונארקו עוגיפה םוקמ ךרד ונרבע .היוולהב ונייה תרחמל
תבהוא די חולשל שקיב ילעבשכ קר .עוגיפל ושידקה תומלש תוקד שולשמ רתוי .תושדחה תא
.וניניב בשוי הידפולקיצנא רמ יכ הליג אוה ,ינוויכל
.ונמהדנ "?הפ דוע התא"
".ןיתמא ינא ,םיאתמ ןמז אל הז ,עדוי ינא ,רדסב הז" הנבהב ךייח ",ןכ"

,לודג רבד םוש .םילשוריב עוגיפ היה .םימוסח ויה םישיבכה לבא ,הנגפהל תכלל וניצר תרחמל
,םיינזואב םילוצלצ םהימי לכ ועמשיש םישנא השולש-םיינש לוכה-ךס .םלה יעגפנ קר ויה
תוינק בוש תושעל וזעי אלש תואמ המכו ,םיבורקה םישדוחב םדריהל וחילצי אלש השימח
.עגריהל רשפא .ריעה זכרמב

םכל שי ילוא ,םיעסונ אל רבכ םתא םא" הידפולקיצנא רמ ונתוא עיתפה "?המ םיעדוי םתא"
"?יליבשב הקד
"?המל"
"...תושדח תויתוא ,תנכדועמ ,הידפולקיצנא יל שי"
.ילעב חווצ "!עוגיפ היה"
"!םיקסעה תא ונל םיקפוד שממ הלאה םיעוגיפה" ,סעכב שיאה חנאנ "!הא"

לפנ יאדו והשימ .תרעצמ העדוה התייה וז םעפ ".הדובע תנואת" לע ורפיס תרחמלש עוגיפב
.הדובע תנואת .הלבח ןעטמ ביכרהל הסינ והשימ .דיאל החמש םושמ הזב שי םויה .םימוגיפמ
.ונבגה אל .םישדח םיכרכ השולש לע והשמ רמא קוושמה

חלש אוה .יביט תא ונייאר .דחא לבחמו עשפמ םיפח השולש ףטקש עוגיפ היה העש יצח ירחא
יתלחתה תוניתמב .םיעשופה ירוהל וא םיפחה ירוהל םא ןיבהל ונחלצה אל .םילבאל םימוחנת
.קוושמל םיעיגרמ םיטבמ חלש ילעב .םיצפח ךילשהלו םיילגרב עוקרל ,היזיוולטה לע קועצל
רודגיבאשכ דימ עגרית איה לבא ,ןילייב תא ונייארישכ רימחי תצק הז" ול שחל ",גאדת לא"
".רודישל הלעי ןמרביל

םינטקה ."תונומתב ילש ך"נתה" תרדס תא התנק ונתרוכבש וניליג ןושיל ונכלהש ינפל
.רחאל "ןגל ךלוה יקוניפ" ,דחאל "םירג םיחאה תודגא" .הרז תורפסב וקפתסה
.וניסינ "?ךלוה התא וישכע ילוא זא"
"...לבא ,םכליבשב חונ ןמז אל הזש ןיבמ ינא ,אל ,אל"
"?הנידמב הרוק המ עדוי התא ?תושדח עמוש התא ,דיגת"
"!םכלצא םימי השימח רבכ ירה ינא" שיאה המת "?לוכי ינא ךיא"

.םייושיט קליחו ומוקמ תא ספת הידפולקיצנא רמ .םיתב העברא סרה אבה רקובה לש עוגיפה
םעפ לכב יינזוא תא םסח אוה ."ביגהל םיבייח"-ו "ןכתי אל" ונרמאש םעפ לכב ןהנה אוה
.ימשב םיפירח םייוניג עיבהו ,רודישל הלע יביט דמחאש
תושויטקל ששח ,ףיטק-שוגב תומגרמ ,הליג תנוכש לע תוירי .העיגר התייה אקווד םיימוי ירחא
רדושיש תושדח קזבמ לע ועידוהש דע ,הבולע הידמוקב דחיב וניפצ .הרגישל ונרזח ,ןופצב
.תוקד שמח דועב
קוידב המ .אבה ןוסאה ינפל תוקד שמח ונל שי" ונלש שדחה ריידל יתרמא "?המ עדוי התא"
"?הצור התא
"!תנכדועמ !בוט והשמ תמאב ,הידפולקיצנא יל שי" שיאה ךייח ",וארת"
.יתרכזה "!תושדח תויתוא"
.ילעב רמא "!םיעדוי ונחנא ,םישדח םיכרכ השולש םע"
"!םירחא םירבד יל שי ,רדסב זא הידפולקיצנא םיצור אל םתא םא"
"?המ-ומכ"
"?'הנכסה לצב הבמסח' םע המ"
.ילעב הנע ".ונל שי רבכ ,הדות אל"
"?'הבמסח' םכל שי"
".הנכס לצ ונל שי ,אל"

סייגל וניסינ .עגר ונזבזב אל .ידמ רתוי רבכ היה הז .ליחתה קר אבה ןוסאה .ורבע תוקד שמח
םיימוי ירחא .תיבל ביבסמ םיסוטפילקא ונלתשו לוח יקש המכ ונאלמ .ץ"פכשל םימרות
וננפתהו ד"ממב ונבשייתה עובש ירחא קר .םינומש הנחמ ומכ הארנ ונלש תיבה הדובע
.םלועב רתויב ץורחה קוושמה םע המיענ החישל
ינא .עגר לכמ יתנהנ תמאב .היווח תמאב ויה םינורחאה םייעובשה" רמא אוה ",םיעדוי םתא"
".ךלוה ינאש ינפל תחא הלאש םכתא לואשל בייח קר
"!השקבב"
"?אל וא ,הידפולקיצנאה תא םיצור םתא"
."םולשו המחלמ" לש סרכ יבע םיכרכ ינש .יוטסלוט .נ .ל לע ונרשפתה ףוסב


            חינוך בחיוך