ימים נוראים
גנלקדלוג ילרוא

ןמזה זובזב לע רתויו רתוי םיננולתמ ,טלשה םע שיאהו ינא ,ונמצע תא ונאצמ הנורחאל
םיפרוש םתס ונחנא ,דחי ןמז רתוי תולבל וא דומלל םוקמב ירה .היזיולטה לומ עוושמה
המרב תוינכתה .תוארל בוט רבד םוש ןיאש איה תמאהשכ ,הזה רישכמה לומ ברע-ברע ןמז
איצוהל ןמזה עיגה תמאב ילוא .עדנ אלש ...תומוסרפהו ,הדילס תוררועמ תושדחה ,הדודר
הרטמה תגשהל ןושאר דעצכ .רמגיי טרסהשכ דימ הז לע רבדנ ונחנאו ,תיבהמ היזיולטה תא
!?הנישה רדחב םג הלטבה תנוכמ לע רטקל הצרנ םא המ יכ .תפסונ היזיולט ונינק

,תוינכת ןתוא תא םיאור ונחנא ,ןוכנ .ןיטולחל םינוש טלשה םע שיאה לשו ילש הייפצה ילגרה
תא האור ינאש ןמזב ;תרטקמו תבשוי ינא וילע תובוהאה תוינכתב הפוצ אוהש ןמזב לבא
יכ הפוצ אוה .הנוש ונלש הייפצה תרטמ םג ...םדרנו - בשוי אוה יילע תובוהאה תוינכתה
...יל היהש השקה םויהמ תעגרנ לוכה ךסב ינא ?ינא !!! היזיולטל רוכמ טושפ אוה

ינאשכ .בהוא ונתיאמ דחא לכש תוינכתה גוסל ,ןבומכ ,רושק רתויב יתוהמה לדבהה לבא
םואתפ ררועתה אוה םעפ .דווילוה ימש דע ויתוריחנ לוק הלוע ,יטנמור טרס לומ העמד הליזמ
הז םא ,הלאה םירבדה תא האור תא המ ליבשב" .ךכ-לכ להבנ אוה .תחפייתמ יתוא אצמו
קונח לוקב יתינע "?תעגתשה" ."ןושיל םיכלוה ונייהו יתוא הריעמ תייה ?ער ךכ-לכ ךל השוע
הזה טבמה תא יב ןתנ אוה "?יתיכב המכ האור אל התא !םייחב יתיארש הפי יכה טרסה הז"
.הרזח םדרנו "?ונתחתהש ינפל םג וזכ תייה" :רמואש הז ,ונ .ולש

הלא ימ" :ןיינע תולגל הסנמ ינא ,ךפהל .העירפמ אל אקווד ינא לגרודכ האור אוהשכ
ידכ ."?ר"תיב הז המ לש תובית ישאר" ,"?העש יצח רבכ םולכ הרוק אל המל" ,"?םימודאה
רצענ אליממ זא יכ ,"!לוג" :חרוצ אוהש ןמזב הלאה תולאשה תא תלאוש ינא עירפהל אל
חטב" :ומכ והשמל םודיק לבקמ ולש הזה טבמה ,הרוק הזשכ ?דיספמ אוה המ זא ,קחשמה
עיגמ הזשכ ,ללכב ."!הז תא ריתסהל תחלצה ךיא איה הלאשה ,הנותחה ינפל וזכ תייהש
םהש המרב ארמגה ילופלפ תא םיעדוי ויה םה םא .המישרמ תואיקב םילגמ םירבג ,טרופסל
.דטיינוי רטס'צנממ ןואגה ויה םלוכ ,2000 תנשל א"פיפ ןונקת תא םיריכמ

םא ,ןשקא .םיטרס םיבהוא םג םה .טרופס קר םיבהוא םירבגש רמול ןגוה אל הז ילוא ,בוט
"הלפאב םיקית" לש קרפ הזיא היהיש תוחפל זא ,ןיא םא .השקבב ,םד רתויש המכ םע ;רשפא
יל תוסכמש תועבצאב רוח ךרד האור ינאש םיטרסה גוס ,תורחא םילימב .הזכ והשמ וא
טושפ הז .ןיע-םותש מ"בע לש ופוגמ עבעבמ קורי לזונ דגנ והשמ יל שיש אל הז .םייניע'ת
.יתוא ליעגמ

אל התא ךילע תובוהאה תוינכתב תופצל ידכש עדוי ןורחאה רושעב היזיולט דיל רבעש ימ לכ
עמשנ .טלשל ןושאר עיגהל ךירצ טושפ התא .הבוט הנטנא אל וליפא .ןיוול אל םגו םילבכ ךירצ
ונירודיש חול תא עבוק טלשל ןושאר עיגמש ימש עודי בטיה . היזיולט םכל ןיאש הארנכ ?טושפ
ינמרוצה םוזמזה תא ןיבהל חילצמ ימ לבא .גוזה ןב לש ונוצרב בשחתהל רשפא ,ןבומכ .ברעהל
?"...שמח ץורעל יריבעת" :ומכ והשמ רמואו ,הנתשמ המצועב ומצע לע רזוחש

ינא תפזפזמ ינאשכ .פוזפיז - הנוכמה תונחתה תרבעה איה טלשה ןיינעב תירקיעה היעבה
ינא בורל .האלה תרבוע זא קרו ,הב ןרקומה לע הדמע תשבגמ ,הנחתו הנחת לכ לע תבכעתמ
טושפ ינא ,תיעיבשה םעפב ןיינעמ רתוי השענ תועדוהה בבסש אל הז ,אל .הרפע ץורעב תעקתנ
...ףוסה דע 7 ץורעמ רישה תא עומשל הצור

יתפלחה ולש יל המדנ םימעפלש וזכ תוריהמב ץורע לכ לע רבוע אוה פזפזמ טלשה םע שיאהשכ
.שיגרמ היה אל וליפא אוה ןובשחמב טלשה תא ול

םה ,ןוכנ .ונלש םינטנטקה תשולש םה טלשה לע ברקב חצנמ דימת רבד לש ופוסבש ימ לבא
הלימ לכ םיעדוי םה ,ןוכנ .םימעפ הנומשו םיעברא תואמ שמח "לגנו'גה רפס" תא ואר רבכ
תבשלו ,עשתו םיעברא תואמ שמחה םעפב ותוא תוארל םהל עירפיש המ אל הז לבא .הפ-לעב
.תורקל ךלוה המ גשומ םהל ןיאש וליאכ םיקתורמ

הז .תיבהמ היזיולטה תא איצוהל ךרדה יצחב ונייה רבכ טלשהמ למגיהל ונחלצהש עגרב לבא
.ןורכיזה קחשמ ונקחיש ינשה םויב .הריצי ונישעו םידליה םע ונבשי ןושארה םויב .רדהנ היה
דעו ראווצהמ ונל הטשפתה הנושמ החירפ וזיאו תונבצע ינמיס תולגל ונלחתה ישילשה םויב
תא םשמ דירוהל וסינו ,בזרמה ךרד גגל ולע םידליה יעיברה םויב .ןימי די לש הרומה עבצאל
.לעבה לש עבצאל טלשה תאו ,יעבטה המוקמל היזיולטה תא ונרזחה ישימחה םויב .אבא
.ונקלדה

לש תיבב קר הב שגפנו תיבב היזיולט קיזחהלמ ענמנש ימ לכל תרכומ יאדו ונלש הבוגתה
קר .םיקתורמ ונייה .טלקמהמ ועקב םימיענ תולוק .ךסמה לע ודציר םימוסק תורוא .אתבס
!ונידיב טלשה ?תפכיא ימל לבא .תיסורל בבודמ טרסב םיפוצ ונחנאש וניליג העש יצח ירחא
!הטילשב לוכה וישכעו

הז תא השענ םג ונחנא .תיבהמ היזיולטה תא איצוהל םיבשוחו אשונל םירזוח ונחנא םעפ ידמ
.ןיוולל רבחתנש ירחא דימ .בורקב

            חינוך בחיוך