שלושים ולא משהו
גנלקדלוג ילרוא


תורבחה תחא איה ילרוא .ילרוא יילא הרשקתה הכונח לש ישילש רנ תקלדה ינפל תועש המכ
תוהמא גוזו יטרפ םש ,םירוגמ ריע ללוכ וניניב ףתושמה הנכמהו ,ןוכיתב יל ויהש תובוט רתויה
הביסה .הכונחב ונדלונש הזל רשק םוש ילב הז םש ונל וקינעה ןהש ,דוחל תחא לכ ,תונעוטש
הזה רופיסה םא .רואב רדחה אלמתה םלועה ריוואל ונאציש עגרבש איה ,ןהירבדל ,תיתימאה
לע ותוא ושיבלהו ,ונלש תואגה תוהמאהמ ותוא ובנג ונילזחש ללגב קר הז רכומ םכל עמשנ
.ןבומכ ,ונבר .השמ

.הלוקב חמש רבד םוש היה אל לבא ,חמש תדלוה םוי הלו יל לחאל םנמא הרשקתה ילרוא
ףוסניא ביבס תבשוי המצע תא תאצומ איה ,ברקו ךלוה התדלוה םויש לככש הרפיס איה
םירוענה דרמ ליגש םשכש רבתסמ .היתועמדב תוגופס ריינ תוטחממו ,תוקיר ספי'צ תויקש
.הרוחא םינש רשע םיעבראה ליג רבשמ דרי ךכ ,הרשע-עבשל הגיהנה ןוישר ליגו ששל דרי
,ששו םירשע ליגב הרבע איה הלש ןושארה יאליגה רבשמה תא .יל הרז הניא ילרוא לש השפנ
תדלוהה םוי תא הוויל ינשה רבשמה .םירשעה תונש לש ןוכנ אלה דצב ונחנאש התליג איהשכ
.וז הנשל הנכהכ ,עשתו םירשעה

איה ,תומיסקמ תונב שולש לדגל ,אשניהל הקיפסה ילרוא לוכה ירחא .יתעתפוה תאז-לכבו
תא םיכירעמ םלוכו ,הב תדבוע איהש קט-ייהה תרבחב םירוטיפ ילג ינש םולשב הרבע
אלו קופיסב הייח לע לכתסת איהש הפצמ יתייה .התחפשמלו הליהקל ,הרבחל התמורת
.םהילע רעטצת

לש וייחל תועמשמ קינעהל השקש רבתסמ .בל ערוק יכבב הצרפו םירבדה תא העמש ילרוא
.הקיטקט תונשל יתטלחה .ותוא דיפסמ התאשכ םדא

לבא ,םינש רשע ינפל ונל ויהש תויגרנאה תא רבכ ונל ןיאש ןוכנ הז ,הל יתרמא ,ילרוא יארת
.םישולשה תונשל תונורתי ןומה שי לוכה ךס .טיהל הזכ ויה אל ונייח לש םירשעה תונש ,וניניב
ךיא תרכוז חטב תא .תוטימש יתש ינפלמ רבכ "להקה דמעמ"מ תונורכיז ונל שי ,המגודל
ונחנאש םירבד ונישע וא ונרמא םהב םיעגרה לכ תא ונייחמ ונקחמ ול ,הזמ ץוח .ונשגרתה
.רחואמ דע ןושיל תובהוא ונחנא יכ הז םגו ,ישוקב רשע תונב וישכע ונייה ,םהילע תוטרחתמ
תורבחה בור יכ ,םישולש תב תויהל חונ רתוי הברה ,בושח יכהו .תוריעצ ארונ ונחנא םצעב זא
רפסמ תא ררבל ידכ ןהלש םירוהה לש יטרפה םשה תא רוכזל ךירצ אלו ,תואושנ רבכ ונלש
. 144-ב ןהלש ןופלטה

תא לצנל תוכירצ ונחנאו ,ונתחירפ אישב שממ ,םויה תולשב רתוי הברה ונחנאש איה תמאה
.רתוי םיבוט םייחל ,ליגה םע האבש תואמצעה תאו הכ דע ונרבצש םייחה תמכח

ינאש החמש ארונ איהש הרמא איה .תצק העתפוה וליפא איה .תוקומע המשרתה ילרוא
ינפלמ תונורכיז ונל שיש יתוא אכדיש הבשח אקווד איה .תולקב ךכ-לכ ליגה ןיינע תא תחקול
לבא .תדרל קר רשפא ןאכמ יכ ,ונתחירפ אישב ונחנאש יל עירפי יד הזשו ,הנש הרשע-עברא
עגר .החישה תא הקתינ איה םישדוחמ תוחוכבו תדדועמ .הלוכי איה םג זא ,תרשואמ ינא םא
לומ ןיעל תיארנ הביס םוש ילב הכובו ,וז רחא וזב ספי'צ תויקש תנחוט ימצע תא יתאצמ ירחא
.היזיוולטה

ינא ייחב יתישע וא יתרמאש םירבדה בור לע !תוטימש יתש ינפלמ תונורכיז יל שי !םשה ןעמל
רפסמ תא ררבל ידכ ילש תורבחה לש םירוהה םש תא רוכזל הכירצ אל ינא ילואו ,תטרחתמ
תחא ףא לש שדחה החפשמה םש תא תרכוז אל ינאשכ יל רזוע הז ךיא לבא ,ןהלש ןופלטה
ןאכמש הז לע יתבשח אל ךיא ,ללכבו !?םישולש תונב תונקז םע רבדל הצור ללכב ימו ?ןהמ
?תדרל קר רשפא

תורעש שולש תוחפלו ,םייניעה ביבס םיטמק יל שיש עבשיהל יתלוכיו הארמה לומ יתדמע
.תונבל

אקווד אוה .ךשמתמ ןואכידל סנכת ותשאש תורשפאהמ ץחלנ אוהש אל .הקוצמל סנכנ לעבה
,עגר זבזב אל אוה .אשונב והשמ תושעל םג ונממ שרדייש ששח קר אוה .ןיינעל ינלבוס דואמ
.ףיכ םויל יתוא חקיתש הבוטה יתרבחמ שקיבו

,תויתוכאלמ םיינרופיצ ,'גסמ ,םינפ לופיט .םיפלא תרשע לופיט תושעל ,ינאו ילרוא ,ונטלחה
.רעיש תעיבצו

ונרבע ילואש הריעהו ,עבוכה תחת אבחתמש רעיש עובצל ונל המל תעדל הניינעתה תירפסה
ילוא לבא ,לוגס קלב שמתשהל ינרדומ ארונש הרמא תיטסירוקינמה .םודא רעישל ליגה תא
תונקל םוחב ונל העיצמ איהשכ תושעל הלידגה תיאקיטמסוקה .ונומכ םישנל םיאתמ אל הז
.רועה תונקדזה ךילהת תא בכעמה םרקה תא

,בל-ומש אל ילוא ןה !"םישנ" :תועשרב ונתוא וניכש לע אל קר ,לוחמל תונכומ ונייה לוכה לע
.תע םרטב םישולש ליגל ועיגהש תורוחב גוז לוכה ךס ונחנא לבא

ירחא .ונל עיגמש תבשוח ינא .םילשורי יבחרב ףיקמ תוינק עסמל תונפל ונצלאנו סונמ היה אל
.קתע יביצקתב תוגיגח ונדובכל םישוע ויה תימוקמ הצעומ םתס וליפא וא ריע ונייה םא ,לוכה
.ריבס טלחהב הז רבשמב םעפ יביסמ גניפושש תבשוח ינא זא

.ונינפ לע חרוז ךויח םעו ,תויקש תוסומע התיבל תחא לכ ונרזח .ןהלש תא ושע ןכא תוינקהו
ינשה םויה רבכ הז היהש ךכב בשחתהבו .םישולש תב תויהל רתוי תרשואמ יתייה אל םלועמ
.לטובמ אל גשיה הז היה ,םישולש תב יתייה וב

תב השיא לכש רתויב ץופנה רקשה תא ורבעל יתרגיש ינאו ,םוד םלאנ ,תאז תמועל ,לעבה
הברה הזו !תרשואמ ינא ךיא הארת" :םירצקה הייחב תחא םעפ תוחפל וב השמתשה םישולש
."!ןמז רתוי הברהל קיפסמו ,גולוכיספמ לוז רתוי

הפסה לע ורבטצהו וכלהש םידגבב טיבה לעבה .תושיכרה לש הגוצתלו הדידמל יתרבע דימ
תכלוה תייהש חיננ קר ,חיננ" :תונידעב לאשו ,היסרפידה ריחמ תא ררבל ששוח ,תעובמ טבמב
"?רבודמ היה קוידב תושיגפ המכב .גולוכיספל

קר שי ,ךפהל .ליגה תא ריתסהל ךרוצ םוש ןיאש קפס ןיא :תוניצרב טעמכ דחא טפשמו
.דבל ורפסת וישכעמ .ינא המכ תב תרפסמ ינאש הנורחאה םעפה וז ,בגאו .וב תואגתהל


            חינוך בחיוך