שניים אוחזין
גנלקדלוג ילרוא

ולחהו עורקו יוהד הציפק-לבחב ונלש םינטנטקה ינש וזחא ,דחוימב המח תבש ירהצב
וזו "!ילש הלוכ" :קעוצ הז "!היתאצמ ינא" :תקעוצ וזו ,"היתאצמ ינא" :קעוצ הז .םיכשומ
."!ילש הלוכ" :תקעוצ

ודלונ םהש זאמ לבא ,םידליה ןיב םיחוכיוב ברעתהל אלש םילדתשמ ונחנא םנוקיתכ םימיב
ולע תורוטרפמטה .דחוימב המח התייה ןכא תבש התוא הזמ ץוח .םנוקיתכ םימי ונל ויה אל
.ונחצמ לע העיז ילגא לש הגיאדמ תורבטצהל ומרגו ,םידליה לש תפסונ הקעצ לכ םע המאתהב
ונלש םיחרואלש יתרעטצהש הנושארה םעפה התייה וז .םיחרוא ונל ויה קיפסמ אל הז לכ םאו
תא םוירווקאהמ םינקורמ םא םיגדל הרוק המ םיקדובש ,דחוימב םינרקס םידלי העשת ןיא
תא המצעב תחנקמש ,תמלשומ תחא תקונית םע ריעצ גוז ונחרא דמעמ ותואב אקווד .םימה
תאצלמ תוקפאתמ םייניעבו ןיבהל לדתשמ ךויחב םידליב טיבה גוזה .רוגס הפב תלכואו ףאה
."!ךוניחב ליחתמ לוכה" :רמא םבל ,"םיבר םידליה לכ" :ורמאש העשב .ןהירוחמ

המצע לע החקל הרוכבה ונתב .תטפושה תוכמסה תא ברעל אלא רתונ אלו ,בר היה ןכא ץחלה
םא" :םישאונ עונכש תונויסינב הנטנטקל ןטנטקהמ הרבע איה .םולשה טפשמ תיב דיקפת תא
ול ירתוות םא" .הרבעל קרי ודצמ ןטנטקה .ןטנטקל החיטבה "!קיטסמ ךל ןתא ינא הל רתוות
הכישמהו יברבה תא הילע הקרז הבוגתבש ,הנטנטקל החיטבה "!ילש יברבה תא ךל ןתא ינא
ונתרוכב הטילחה ,הפצרה לע הלגלוגו הפחדנ ,הללוק ןהב תוכורא תוקד שמח ירחא .קועצל
.יזוחמה טפשמה תיבל רמולכ ,רתוי תוהובגה תויוכמסל הערכהה תא ריבעהל

וליפא "?אבא םע תבש יריש רישל הצור ימ" :ארקו תויתוכמסב םינטנטקל ברקתה יזוחמה
אל וליפא םינטנטקה .לוזלזב וב וטיבה ,םיעבשומ רבחכ דקפתל ולחהש ,םיריעצה םיחרואה
.םתא ורבג םוחה תולעמו ,םהיתוגאש תא וריבגה קר םה ,טבמב ותוא וכיז

םהל חיטבה אוה .םינטקה םינחווצה תא סייפל לחהו ,תיחרזמ הבישיל הכובמב דרי יזוחמה
;הסינ "!טניקרוק םכל הנקא ינא" .בכר ילכל רבעו הקיתמ ירבדמ ליחתה הז .ואולמו םלוע
;ארק "!וטואב בוביס השענ" ;קונח לוקב חיטבה "!םכינשל !תושדח םיינפוא םכל הנקא ינא"
ינא" :חווצ הז .עורקו יוהד לבחב םיזחוא םיינש .רזע אל רבד .שואיב רמא "!וגהנת םתא"
יניע ."!ילש הלוכ" :תגאוש וזו "!ילש הלוכ" :גאוש הז ."!היתאצמ ינא" :תחווצ וזו "!היתאצמ
טפשמה תיב תא ברעל ןמזה עיגהש בשוח ינא" :הרזעל תוננחתמ ,יילא ונפוה יזוחמה לש לגעה
.םינפ תשובב רמא ".ןוילעה

אל םלועל ונחנא" :רמא םטבמ .ןרקסו ךורד יב טיבה םיעבשומה רבח .יילא ונפוה םייניעה לכ
ופיצו ,קבדית אל הלילחש ,תמלשומה הדליה תא םוחב וקביח םה ."!הזה בצמל םיעיגמ ונייה
.תויוחתפתהל

ויה אל ונל לבא .דחוימב תיתרוקיב ןיעב ךמצע תא תוארל לוכי התא םיחרואה לש םהיניע ךרד
שקבמש גוז .הטילק תבשל אבש ריעצ גוז .דחוימב השק םיעבשומ רבח היה ונל .םיחרוא םתס
חנומ ןימינבב ידוהיה בושייה לש ולרוג וליאכ יתשגרה .אל וא בושייב רוגל רובעל םא עירכהל
אל .לבחהמ הפרי ילש םינטנטקה דחא קר םא הרפע תא ופיצי תוחפשמ תורשע .ייפתכ לע
דבכ היה םוחה .תקיודמו תבשוחמ תויהלו לקשיהל הכירצ התייה הלימ לכ .תויועטל םוקמ היה
לא יתשגינ ,ימוקממ טאל יתמק .קומע יתמשנו םימ לש הכורא תחא המיגל יתמגל .אושנמ
אשונה יתכלהה ןורתפה יכ הארנ ךא ."?לבחב דחי וקחשת אלש המל" :יתרמאו ,םינטנטקה
.םהילע לבוקמ אל ,"וקולחי" םסקה תלימ תא

איהו ךשומ אוה םעפ .לבח תכישמב םיקחשמ ןכא םהש ןימאהל היה רשפא ןיע תיארמל
הניא ןזואה תעימש ,ןיעה תיארממ לידבהלש אלא .ררגנ אוהו תכשומ איה םעפו ,תררגנ
"!ךלש אלו ךלש אל לבחה תמאה ןעמל" .םהינש וקעז "!ילש !ילש" .קפסל םוקמ הריתומ
,הז ."?ותוא הל וריזחת טושפ ילוא .הלודגה םכתוחא לש לבחה הז" תונלבסב יתרמא
תא ופחדו רצק עגרל דחי ורבח םיינשה .וללה תוביסנב ,דחוימב םכח טפשמ היה אל ,ןבומכ
.םינוש םיעבצב וגל תויבוק הרבעל םיקרוז םהשכ ,ונתרוכב

דחא לכ לש ודי לע תבשוחמו הנטק הכמ .קוחה לש הכוראה ודי תא ליעפהל ןמזה עיגה ןאכ
לש תיתועמשמ הרבגה ךות ,לוזלזב יתוא ףוחדל םהינשל םורגל החילצה םינטנטקהמ
.תוידדהה םהיתוחווצ

.םינוידה םלוא תא בוזעל תוניצרב לקש םיעבשומה רבח עגר ותואבש תואדוב עובקל רשפא
םהלש הנטקה תמלשומה .העושיה אובת םדצמ אקוודש ןימאהל היה רשפא דחא עגרלש אלא
החקל איה ,סיעכהל ומכ ,זא לבא .ונתחמשל לובג היה אל .הנבלה הפמה לע ץימ תפיט הכפש
".החילס" :הרמא דועו ןטקה םתכה תא הבגינ ,ריינ תיפמ

םיעבשומה רבחל יכ היה הארנ לבא ,דואמ םח .םח היה .ינאו יזוחמה ,וזב הז ונטבה םישאונ
יתשגרה תאז תמועל ,ינא .אילפהל םיירירוואו םיננער וארנ םה .םמצע לשמ הרוטרפמט שי
:תקעוצ ימצע תא יתעמש םיפיצמו םילועה העיזה ילגא ךותמ .שפנה םוחל ךפוה ףוגה םוח ךיא
םתא אליממו ,עורקו יוהד אוה !הזה חירסמה לבחה לע םיבר ללכב םתא המ הניבמ אל ינא"
."!וב ץופקל םיעדוי אל

וטיבהו תוכבל וקיספה םהינש תחא תבב .םינטנטקה לש םבלל העגנ וז הנכ האירק אקווד
תישארב ותוא ורטיעש םיפיה םיעבצה .ינויח המ עדוי ימ הארנ אל תמאב לבחה םואתפ .לבחב
,הבוהז םילתלת תמערל המדו חתפנ דחאה והצק .תורבטצמ קבא תובכש וסוכו והד ןכא וימי
המ תמאב" :ורמא םהינפו ,רחאה דצב הנטנטקה ,דחא דצ טיבה ןטנטקה .תרתוימו העורפ
לא םימאותמ םידעצב ונפו לבחהמ דחא שיאכ ופרה םהינש ."?ללכב הזה רבדה םע םישוע
וזו "!היתאצמ ינא" :קעוצ הז .הקזוחב הב םיזחוא םהינש .םהלש המודאה עוצעצה תינוכמ
."!ילש הלוכ" :תגאוש וזו "!ילש הלוכ" :גאוש הז ."!היתאצמ ינא" :תקעוצ

.םתלאשש הדות ,"ערזמ" ץוביקב םויה םירג םה ?םיעבשומה רבחו

            חינוך בחיוך