בתרמיל ובמקל
גנלקדלוג ילרוא

.רחבנ רשא םוקמב ץראה ינפ תא תוארל תמצמוצמה ונתחפשמ הדיפקמ הנשב םימעפ שולש
תיחרזמ םימעפל ,ןלוגב םימעפל םילייטמ ונא ןווגל ידכ .טסוגואבו תוכוסה גחב ,תוצמה גחב
.ןופצב םימעפלו תרנכל

:םייזכרמ םימרוג השולש ןובשחב איבהלו ,בטיה ןנוכתהל שי הלאכש תוכורא תועיסנ תארקל
ונא ,ךרדב עמשנ הקיזומ וזיא בירל ונל ועירפי אלש ידכ .עקרה תקיסומו ,הגיהנה ,םידליה
יתחפשמה בכרה הארנ וזכש השפוח םותב .וקוש תויקשבו םיפיטח ללשב םידליה תא םידייצמ
."הבונת"ו ,"םסא" ,"תילע" ןיב תימוטא תושגנתה לש הזכרמב דמע וליאכ

תוינחמ אצוי אוהו ,בושו ךולה תגהונ ינא .הוושב הווש ינאו ילעב םיקלחמ הגיהנה תא
הניא ,היהתש לככ תכבוסמ ,הינחמ האיציש ןבומ .גהנה עבוק עקרה תקיזומ תא .תוכבוסמ
.ןיינעה ךרוצל הגיהנ תבשחנ

תולגל עתפונ ונא .תיבה ינב תודוא םישדח םירבד תולגל הבוט תונמדזה איה השפוחה
רוזאב יוצר ,ףקועב ונחנא ןכ םא אלא .יפיפל ךרדב רוצעל םישקבמ םניא םלועל םידליהש
.תבש ידגב םניאש םידגב שי אבאלש תולגל ועתפוי םדצמ םידליה .רבעב וב ורי רבכש
.םיליבש ןומיס תפמו סנפ ילב ךרדל תאצל אלש םידיפקמ ונא ,תנגרואמ החפשמ ונתויהב
םא .הרומג סנפה לש הללוסהו ,עורק הפמב שורדה דומעה אקוודש הלגנ לולסמה עצמאב
.ךשמהב ול קקדזנ אלש רורב ןמיס הז ירה ,דבוע תאז לכב סנפה

לוקיעה ירחא ףכתש חיטבמש תוחפשמ ילויטל הכרדה רפסב םיוולמ םישוע ונא ךרדה תא
יבושייש ררבתמ שולש-םייתעשמ רתוי אל לש הדיעצ ירחא .לפמל וליפאו ,םימל םיעיגמ
תא םיאצומ ונא ךכו .םהלש םיעטמה לש היקשהה תכרעמל לחנה ימ תא םיטוונמ רוזאה
,הכירב הנוכמה תילולש ךות לא תלזבה יעלס יבג לע וטאל שלוגה םימ ףיזרזב םיטיבמ ונמצע
לש םהיניעב זובה תא ראתל ןיא ."!לפמ הנה ?םידלי םיאור םתא" :ענכשמ אל ןוטב םילמלממ
תילולש ,תרנכב תיתחפשמ הצחרב םתוא תוצפל םיצלאנ ונא ךכל יא .הז הארמל םידליה
.המצע תוכזב

ונא .ביבא-לתב הינח םוקמ רחא שופיחל המוד ץיקה ישדוחב תרנכב דדובמ ףוח תאיצמ
שיבכהמ דועש ,םולשתב ,טקש ףוח וניניעל הלגנ ףוס ףוסש דע בושו בוש תרנכה תא םיפיקמ
ימד תא םימלשמ ונאש ירחא דימ .ליצמ אל םג ,ותוא תדקופ הניא היח שפנ ףא יכ וב רכינ
תצק םישקבמש ,םהיגוסל תופיכ ישבוח תוסומע ,תופסונ תוינוכמ שמח םילגמ ונא הסינכה
ונא דועב ,םיחוש םידליהו םירבגה לכ .תועינצה תרהט לע אקווד תלהנתמ הצחרה .תויטרפ
.ןיינע םוש םילגמ אלש תוקונית תרבחב ףוחה לע םילדגמ תונוב םישנה

יבקיב ונרקיב הנשה תוכוסבו .יתוריית לויטב םויה לש ינשה קלחה תא םילבמ ונא ןוזיא םשל
חירסמ אל וליפאו ,גזוממו חוורמ םוקמה .דואמ חלצומ אקווד ךרדומה רויסה .ןלוגה תמר
וב םירציימ - טלוב דחא ןורסיחמ לבוס הזה יפיצפסה בקיה תאז לכבו .בקיל תיסחי ,דחוימב
םוקמב םינוכנה םישנאה ונחנאש רמול השק ,הקדוו לאכ שוריתל תסחייתמש החפשמכ .ןיי
.ןוכנה

ונל םורגל בוט ןוצר תאלמו ,תינכייח דואמ לבא ,תינניח שממ אל הכירדמ תמדקמ ונינפ תא
תיפיצפסה תוחמתההו ןייה רוציי ךילהת תודוא תקתרמ האצרהב ליחתמ רויסה .ןייב ןיבהל
.יפוי םינשי ונתיב ינבו ונינבו ונא .ןלוגה יבקי לש

תשגהל דעו םינפגה תעירזמ ןייה רוציי ךילהת תא הוולמה ןוטרסב םיפוצ ונא האצרהה םותב
לש זובזב הזיא :אוה תע התוא לכ ישארב רבועש דיחיה רבדה .תיתרקוי הדעסמב ןנוצה ןייה
םיננוצ םיבנע לוכאל ידכ דואמ הברה תתל הנכומ יתייה םויה לש הז בלשב !םיחבושמ םיבנע
.םהילע ךורדל קיפסה אל דחא ףא דועש

ימש ונלוכל הריכזמ הכירדמה .תומיעטה בלש עיגמ תויבחהו תונוכמה רדחב רצק רויס ירחא
ימ םיבר ונחנא ,תומיעטהמ תונהיל הכזי ימ םהיניב םיבר תוגוזה ראש דועב .התוש אל גהונש
םיווצמ ונא .הלגייב תרעק ףוריצב ,םינוש תוניי השולש ונל השיגמ ונתכירדמ .גוהנל הכזי
ונא דואמ רהמ .םדוקה ןייה םעט תא קוחמל ידכ ,המיעט לכ רחאל דימ הלגייבה ןמ םועטל
.ונלש ישוריתה הפהמ אל תוחפל ,הזה עזעזמה ןייה םעט תא קחמי אל רבכ רבד םושש םילגמ
.שבי יצח ןייה תויה לשב םרגנ םישח ונא ותוא םיינישב תברצה טקפאש הריבסמ הכירדמה
:תלאוש ינאו .הלשב אל הננב םילכוא ונאשכ םישח ונאש המל המוד ,תרמוא איה ,הז טקפא
?ישפוחה ונוצרמ הלשב אל הננב ולש הפל סינכמ ,לזאזעל ,ימ

,םירקבמה דצל הלגייבה תורעק וחנוהש עגרמ ךא ,ךכ-רחא היה המ רפסל החמש יתייה
.תופסונ תוירעק רחא דיצב רקיעב ונקסעתה

הלגייבה םעט תא קוחמל ידכ ,ןיי לש הלק המיעטב ותחשוהש הלגייב תוירעק שולש ירחא
.תינכייחה תלאוש "?הדועס וזיאל םיאתמ ןיי הזיא" .יתצובק ןחבמב םיפתתשמ ונא ,םדוקה
;רשבל ינשה ;תוניבגל םיאתמ ןושארה ןייה :תונוכנה תובושתה תא םיעדוי ,ןבומכ ,םלוכ
ןושארה :ונלש שוחינל ,לוכה ךסב ,המוד יד הז .חוניקל וא תיטנמור החוראב הייתשל ןורחאהו
.םלצא םילכואש םירבחל תתל ישילשהו ;תוגועל םעט ףיסוהל ינשה ;רשב לושיבל

םיטבלתמ םירקבמה ראש דועב .םיחבושמה ןלוגה תוניימ תונקל תינכייחה ונל העיצמ םויסל
תונחב םישפחמ ונא ,הינפמש יומד השלח הסיסתב ןיי ןיבל וירמש לע חנש םודא ןיי ןיב
.אוושל ךא ,"לגייב-לגייב" ירצומ תא תואקשמה

ונחנא האבה השפוחב ,השעמל .בקיב ונינהנ אקווד רבד לש ופוסב ,תמאה לע תודוהל םא
רתוי הברה םיחופת ץימל םירבחתמ ונחנאש אל ."לילגה רדייס" לש לעפמב רקבל םינווכתמ
.ילסיב םש םיקלחמ ילוא ,עדוי ימ לבא ,ןיילמ תולקב

            חינוך בחיוך