מסכת תרומות
גנלקדלוג ילרוא

ידלי תבוטל המרתהה םוי אוה םויה יכ יל תרפסמו ,הביבח הרוחב יילא תרשקתמ דחא ברע
םישימח יתמרת ידמ רתוי בושחל ילבמ .הנוילעה התובישח יל הרורב יאדובש הרטמ ,"ט"ולא"
תבוטל המורת אשאש תשקבמו תפסונ הקדצ-תלייד תרשקתמ ןכמ רחאל הלק העש .םילקש
תרזעב" ,"'ה ךורב" הברהב לבותמ טסקט תמלקדמ איהשכ ,םורדב םש יא ,"חרוז רוא" תבישי
ירוזאב תובישי לש ןמויק תובישחב הריכמ יאדווב תא" :הפיסוה םויסל ."חילצנו השענ"-ו "'ה
."!רתוי תמרת הרבעש הנשב לבא" :הריעה הקדצה-תלייד .םילקש םיעברא יתעצה ."חותיפ
תווצמ םע המו" :יב רועגל הרהימ הרוחבה ךא ,ונתיבב קוחד תצק בצמהש ריבסהל יתיסינ
םש .ונתחיש תא העירפהש הניתממה החישל יתרבעו ,רורב אל והשמ יתמגמג ."?הקדצ
ונבצמ תא ריהבהל יתיסינשכ .ותובישח יל הרורב יאדוובש ,ףסונ ןוגרא תגיצנ יל התכיח רבכ
."!המישנל ריווא הז םליבשב ,סיכ ימד הז םכליבשב" :ב הביגה איה ,םישרמ שממ אלה ילכלכה
טוחסל החילצה איהש םוכסה לבא ,התודליב לבקל הגהנ איה סיכ ימד המכ תעדוי אל ינא
.הטיסרבינואב םידומיל שדוחל יתמלישש ףסכה םוכס היה ינממ

רבכ םא .דימ יתקתינ .תינורטקלא המירתמ-העדוה ןיבל יניב הלהנתה האבה החישה
ימירתמ ושע ןכא ךכו .ינומכ לובסתש תינניח תלייד ובישויש תוחפל ,םלש ברע יתוא םידירטמ
זע ןוצרו הרומג תוהדזה יתעבה .הנוש תצק קשנב שמתשהל יתטלחה הז בלשב ."םס-לא"
שי םא .ןופלטב ילש יארשאה סיטרכ רפסמ תא אירקהל תגהונ ינניאש תולצנתה ךות ,םורתל
אל תליידה .תדבוכמ האחמה חולשל חמשא ,אנייבוגת תופטעמ יילא חולשל תורשפא הדוגאל
יארשאה סיטרכ רפסמ תא ינממ לבקל החילצה איה .ינומכ םישנא הריכמ איה .חפב הלפנ
.תינש הז ץוריתב שמתשא אל םלועלש החטבהו תולצנתה ,ילש

-רהב היינבה לע תמלקודמ האצרה יתלביק .תומוד תוחיש לש לילב ויה םיבורקה םימיה
השולשלו ,תולחמ עבש דועל יתמרת ,"ףסוי רבק" תבישי ירוחב תקזחא תובישח לע ,המוח
תסנכה לש םירקמ השולש ,תובישי עבראל ,תולחמ ןתואמ םילבוסש םידליל ץיק תונחמ
תובישחש שארמ תוחינמ תוינפלטה לכ ,בגא .םירגוא השולשו יכות ,בלכ יתצמיא ,הלכ
.בטיה יל הרורב אשונה

תוחפשמ ,תובישיה תא וללכש ,תומרתהל יתדה גוחה ברקב התלגתה תניינעמ העפות
הזש ,יחרזמה קנבב םהלש המרתהה תונובשח תא וחתפ םלוכ .הלכה תוסנכהו הקוצמה
.דסח לש ףסונ גוס הארנכ

,רמא "תצרחנ רתוי תויהל הכירצ תא" .הלא לכל ילעב לש ותבוגתל רשאב ביחרהל ךרוצ ןיא
."!תורתוומ אל ןה לבא" ,יתננוגתה "!הסנמ ינא" ."!םלוכל םורתל רשפא יא"

תוקד שמח לש המדקה רחאלו ,"םעל הרות" תבישימ ורשקתה וב םויב הלח הנפמה תדוקנ
השולש לש עונצ םוכסב הבישי רוחבב ךומתל יתשקבתה ,וז הבושח הבישי לש התמקה תודוא
הככ תוחפל וא .הב דומעל לוכי לעבהש הרזג טלחהב וז םויל םילקש השולש .םויל םילקש
.יתבשח
"?המלש הנש ךשמב" ,לעבה חווצ "?םויל םילקש השולש" -
"!םויל הנירגרממ תוחפ הז" ,יתננוגתה "?שי המ" -
ףלא וישכע תמרת תא" .לעבה חווצ "!םילקש האמו ףלא טעמכ הז םויל םילקש השולש" -
אוה ."?םוי לכ השדח הנירגרמ הנוק ללכב ימו !הילע תעמש אל םייחבש הבישיל םילקש האמו
ךכ-לכש הזה ןוחלקמה תא תונקל ונלוכי הזה ריחמב" :ףיסוהו שואייב הסרוכה לע בשייתה
."!יתיצר
רתוי תצק הרטמל ךלה ףסכהש תבשוח ינא !ןוחלקמ ונל היהי אל זא" ,יתרמא "!תמאב ,ונ" -
"...!הבושח
יבשחת .ןיבהל הלוכי תאש הפשל הז תא םגרתנ יאוב" :רמאו ,ךתוח טבמב יב טיבה לעבה
שבויו ,םיידיב רזומ דער יתשגרה םואתפ ."!םילקש האמו ףלאב תונקל תלוכי םיעבוכ המכ
םאו .םיעצבמ ילב ,תוחנה ילב .םילקש האמו ףלאב םיסנכנ םיעבוכ העבש .העבש .הפב םויא
.םיילענ תוגוז השימח וליפא .תויאצחו תוצלוח רשע וא ,תבשל תולמש שמח זא םיעבוכ אל
תרוחרחסב הוולמ ,יתוא ףקות ליחתה יארונ שאר באכ !!!םיעבוכ העבש ,העבש :לכל לעמ לבא
.םייחב הקדצ רתוי תתל אל תעבשנ .הענכהב לעבה דצל יתבשייתה .השק

ןיבהל תבייח תא לבא .תמאב .םלוכל רוזעל הצור תאש דואמ הפי הז" ,רמא אוה ",יעמשת"
תבכרומ התייה הרתיה .ונלש קנבה ןובשח טוריפ יפד תא איצוה אוה ".םילבגומ ונחנאש
תואוולהה לכ תא רבכ ונחקל .םוצע ןועריגב ונחנא" .ןלאמשל ןטק ףקמו ,תורפס ןומהמ
".הזב םג םצמטצהל ךירצ .הז והז .תונוכסחה לכ תא ונחתפ ,תוירשפאה
.יתלאש "?ונב ובשחתי םה בצמה תא םהל ריבסנו קנבל רשקתנ םא ילוא" .הרתיב יתצצה
".בשחתהל .תושעל םיגהונ םיקנבש המ קוידב הז" ,געלב לעבה רמא ",ןכ"

הליחתהו ,תובידאב המצע תא הגיצה הביבח הקדצ-תלייד .ןופלטה לצלצ עגר ותואב שממ
",תרעטצמ ינא" .טפשמה תא םייסל הל יתתנ אל .ידמ רכומ רבכ עמשנש טסקט םלקדל
לוזלזה תא שיגרהל יתלוכי ."...הלאכ תוטלחה תלבקמ אל ינאו ,תיבב אל ילעב" ,יתרמא
הכחמש ,םילברוסמ םידגבב ,םירשב תבע השיא וזיא תניימדמ יאדו איה .הלוקב יטסינימפה
ןודנה ול בשי ינש דצמ .םחל תונקל הל השריש הפי תשקבמו ,הנכומ ברע תחורא םע הלעבל
.ןויער יחומב ץצ זאו .תינרזפה וקיח-תשא תא ךנחל חילצהש לע ןוצר תועיבש אלמ ךויחב
".ותא ירבד .עיגה קוידב אוה הנה" ,תבבודמה הקדצה תפוקל יתרמא ",עגר קר"

,ומצע תוחוכב המורתה תחיש תא להנל ,וייחב הנושארל ,לעבה ץלאנ הלק תודגנתה רחאל
."!ןוכנ הז תא םישוע ךיא יארת וישכע" :יל שחול אוהשכ

הדוגאה תבוטל הרבעש הנשב םרתש םילקשה םינומשו האמ לע ותוא החביש הדצמ תליידה
ךייח ,לתפתה לעבה .וזכש תובידא הלגי הנשה םג יכ התווקת תא העיבהו ,ןטרסב המחלמל
,קתינש ירחא .ונלש יארשאה סיטרכ רפסמ תא םלקדל ליחתה עתפלו ,םירורב אל םיכויח
?תושעל יתלוכי המ" :םינוא רסח חווצו יב טיבה ףוסבלש דע .םהדנה יטבממ קמחתהל הסינ
."!הבושח דואמ הרטמל הז הזמ ץוחו !התוא בזכאל יתלוכי אל ,הרבעש הנשב ונמרת רבכ
.םינפ תשובב םלענו ,לעבה למלמ "...לופכ" .חצנמ ךויחב יתניינעתה "?הנשה ונמרת המכ זא"

םילבקמ ונחנא ."םרותל די" םשב התומע ונחתפ ,תיפוס לבגוה ונלש קנבה ןובשחש ירחא זא
דיגהל תעדוי אלש החפשמל שדוק ,בגא ,תומורתה לכ .םכבל בדני רשאכ ,םוכס לכב תומורת
השענ 'ה תרזעבו ,םימשה ןמ וכרובת .הרטמה תובישח תא םיניבמ יאדווב םתאו ."!אל"
?המ אלא .ןבומכ ,יחרזמה קנבב .12533/44 אוה ןובשחה רפסמ .חילצנו

            חינוך בחיוך