ימים נוראים
גנלקדלוג ילרוא

חתפב השדח הנש דוע .המוה ליחתמ בלה ,ייחל לולא שדוח-שאר ץורפ םע הנשב הנש ידמ
לש םירוהה וא ילש םירוהה ?הנשה םיגחב היהנ הפיא .לופיל תודמוע לרוג תורה תוטלחהו
.הרפעב הנשה ראשיהל עיצמ אקווד ודיצמ היחיש ?היחיש ילעב

הלוכ הנשה לכ ךשמל ועבקי הלא תוטלחה .הרואכל ,ךרע-תולק תוארנה תוטלחהב ולזלזת לא
.םיארונ םימי ןכא .רדסה תא השענ ימ לצאו ,תוכוסב תוצפל ךרטצנ ימ תא .סעכי ימו ךייחי ימ

.םיגחב תיבב ונראשנו הצימא הטלחה ונחקל תחא הנשבו

ונלש םידליהשכ ,המכ דע שיגרנ ונחנאו .בוט םהל - בוט ונלש הפיא .וסעכ אל םירוהה ,אל
.םיגחב הככ ונתוא וקרזי

ימ תא .ןידה םויב ןימזהל הצרנ ימ תאו ,ןידה ןמ ןימזהל ךירצ ימ תא .םיעגמה ולחה זאו
.ןידה תא ךכ לע ןתי ימו ,ןידב ןימזהל ונחכש

ןמיסב םיכרוע ונחנא תוינקה תא .שבלתהל ןמזה עיגה - תודועסה תייגוס הערכוהש ירחא
,היתודימ רהוט תא שיגדהל ידכ - הנבל היהתש .הדליל תיביטמיטלואה הלמשה רחא שופיח
לבח אל יכ - תודימ יתשב הלודגו ,תולילב רירק רבכ יכ - תיוותס ,רבמטפס קר יכ - תיציק
?שדוחל הלמש תונקל

יצחה .קוידב הלמשה התוא תא תושבול תונבהמ יצח יכ הלגנ תסנכה-תיבל ונאוב םע דימ
לש שדחה תודימה רהוט ,בגא ,שודיקב רבכ .תוכוסל הדליל ונינקש הלמשה תא תושבול ינשה
.ךילשתל ךופהי הדליה

?ךורענ רדס הזיא .חבטמב תורמגנו תוליחתמ ,רבד לש ופוסב ,תמאב תולודגה תוערכהה לבא
גהונה ןתוחה לש םישודנה םינמיסה וא ,ידרפסה אבא תיב גהנמכ םירמתו היבור ,קלס ינמיס
.םיגהנמ דחאל היעב םוש ול ןיאש רמא היחיש !?םחרי םשה ,זנכשא תודע ינב וניחא גהנמ
לש ףועהו תומחה לש זרואה ,אמיא לש הדיטשפה םע גחה חתפב ונמצע תא םיאצומ ונא ךכו
.ןבומכ ,סיקריס .תור

תיוותס חורב תיבה לא תרדוח השודקה - םיקלוד רבכ גחה תורנו הנבל הפמ ןחלושה לעשכ
,הקימונוקאמ תוספסוחמ םיידיבו ,חבטמב תכושממ הדימעו תוצירמ תולשוכ םיילגרב .המיענ
קר ,םיימשבש םהיבאל םבל םינווכמ םיללפתמ תורשעש העשבו ;תסנכה תיב לא תדעוצ ינא
...!גדה תא יל ףורשת אל הטלפהש השע ,םיקולא :תשקבמ ינא הנטק תחא הליפת

תונקל חכש רקיה ישיאש תרכזנ ינא ,עמשי הקד הממד לוקו עקתי לודג רפושש העשב ,רקובבו
אוהש זאמ ,ללכב ?תדלוהה-םויל יל הנק ללכב אוה המ ,הז לע םיבשוחשכו .םיגחל הנתמ יל
השדחה הפיכה תא שבול אל אוה המלו .רתוי הברה דוע הז לע ףיסוה אל אוה - עלצ יל םרת
החנמ שי זא קוידב - םירהצב תבשב ןחלושה תא תונפל ךירצשכ דימת המלו ?ול יתגרסש
...ארקי וילאמו ,תונורכיזה רפס תא תחתופ ,תוחכשנה לכ תא תרכוז ינא הנהו ?הלודג

,תצצוק ינאש העשב .עלצה םע שיאה ןיבל יניב רתויב הלק הפוקת אל איה םיגחה תפוקת
םוק המיכשמ ינאש העשב .תוררועתה רועישל ול ךלוה קידצה - תכעומו תלבתמ ,תנגטמ
תיבב הליפתב דמוע אוה הז לכ ירחא דועו .תוחילסל םיקשמ אוה - הלודגה ריעב תוינקל
...ףייע דוע אוהש וליאכ .תומוצע םייניעב ענענתמו תסנכה

ריהצה אוה תמדקומ הנכה םוש ילב ,םואתפ הככ .ינש גח ברעב ילעב יב חיטה אישה תא לבא
ףיסוה זאו .הרות רתוי דומללו ,הנכ הבושתב רוזחל ומצע לע חקל אוה השדחה הנשה דובכלש
"?השדחה הנשה דובכל ךמצע לע תחקל תא המו" :הלאש תוקיתמב

ויה !םיגחל ןורחאה שדוחה לכ יתננוכתה ירה ינא !וזכ הלאש יתוא לואשל לוכי אוה ךיא ?ינא
הזיא לע ,ימצע לע תחקל הכירצ ינא תוטלחה הזיא !ברעב לומתא שארה לע שיא םירשע יל
ירחא ,הבושתב רוזחל עפשב ןמז יל היהי ירה !גחל יתלשיב ינא ?רבדמ ללכב אוה הבושת
...!םיגחה

            חינוך בחיוך