דפי לימוד


בבא מציעא – פרק המפקיד – דף לג: - שומר חינם / גורביץ ראובן
בבא מציעא דף ג - דף עזר לסוגייה "רבי חייא קמייתא" / ממן יובל
בבא מציעא דף כא עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כא עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף כב עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כב עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף כג עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כג עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף כד עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כד עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף כה עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כה עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף כו עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כו עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף כז עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כז עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף כח עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כח עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף כט עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף כט עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף ל עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף ל עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף לא עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף לא עמוד ב / בלום אראל
בבא מציעא דף לב עמוד א / בלום אראל
בבא מציעא דף עה עמוד ב / בלום אראל
גמרא בבא מציעא כב, ב "יעל קג"ם" והלכה כאביי - מבחן / תירם שמעיה
גמרא בבא מציעא פרק שלישי (המפקיד) ודף לו / קליין אביתר
גמרא, בבא מציעא כז: לימא כתנאי – ומ"ס שומא לאו סימן מובהק הוא. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא דף דף כח ע"א – כט ע"ב, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כא ע"א, בוחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כא ע"ב – כב ע"ב, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כא ע"ב, בוחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כא ע"ב-כב ע"ב / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כא, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כא, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כב ע"ב – כג ע"א, דף עבודה / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כג ע"ב – כד ע"א, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כד, בוחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כה ע"ב – כו ע"ב, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כה ע"ב-כו ע"ב, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כה, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כז ע"א, בוחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כז ע"א-כח ע"א, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כז ע"ב – חכ ע"ב, מבחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא דף כז ע"ב, בוחן / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא כד ע"ב-כה ע"א: סיכום בראשי פרקים / אלדד שלומי
גמרא, בבא מציעא כד. תא שמע המוצא מעות – דיתבי בהו נכרים. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כד. תא שמע מצא בה אבידה – כד: ויהיב בה סימנא ושקיל. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כד: ההוא גברא דאשכח... - ... בעומד ורואהו. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כד: רב יהודה הוה שקיל ... לפנים משורת הדין. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כד: רבא הוה שקיל ... ספינתו שטבעה בים. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כד: ת"ש דאמר רב אסי – לקנקנה: / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה. א"ר חנינדא – טבעא מכריז. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז: לימא כתנאי – ומ"ס שומא לאו סימן מובהק הוא. דף עבודה / מימון איל
גמרא, בבא מציעא פתיחה לפרק אלו מציאות, דפי עבודה / שקלנובסקי יהודה
גמרא, בבא מציעא : כז. מאי בכלל כל אלו – לגיזת זנבו. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא אילו מציאות: פרק ב משניות א-ב / מימון איל
גמרא, בבא מציעא דף כא סוגיית "יאוש שלא מדעת" / תירם שמעיה
גמרא, בבא מציעא דף כא ע"ב: מבחן בסוגיית ההוכחות לשיטת רבא / תירם שמעיה
גמרא, בבא מציעא דף כב עמוד ב: מבחן בסוגיית "סימן העשו לידרס" / תירם שמעיה
גמרא, בבא מציעא דף כב: מבחן בסוגיית "כי יתן" / תירם שמעיה
גמרא, בבא מציעא דף כב: מבחן בסוגיית "כי יתן" / תירם שמעיה
גמרא, בבא מציעא דף כו: דפי עבודה / רוזנברג יהודה
גמרא, בבא מציעא כד. וכן היה ר"ש בן אלעזר אומר ... כד: אמר רב אשי לקנקנה. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כד: ההוא גברא – לא מייאש. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כד: ההוא דיו ... בעומד ורואהו. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כד: ר'' חנינא מצא גדי שחוט – עד המשנה. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה. צבורי פירות וציבורי מעות – תני ציבורי פירות / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה. שלשה מטבעות זה על גב זה – מפוזרות קרי להו. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה. שלשה מטבעות זה על גב זה – מפוזרות קרי להו. דף עבודה / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה. תחילת הגמרא – הא דלית לה אוגנין לצנא. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה: מצא אחר הגפה – לפנות לה כלים קטנים. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה: מאי טעמא – ואם נטל לא יחזיר. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה: מצא אחר הגפה – לפנות לה כלים קטנים. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כה: מצא כלי באשפה – לפנות לה כלים קטנים. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו. אם היה משכירו – בדעתייהו למיגזלה. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו. אם היה משכירו – והני אחריני נינהו. דף שאלות / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו. בכותל חדש – קא משמע לן. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו. ואזדא רב נחמן לטעמיה – כו: אחולי אחליה למנתיה גבי חבריה / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו: ואמר רבא ראה סלע – משום לא תוכל להתעלם בלבד / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו: ואמר רבא ראה סלע – משום לא תוכל להתעלם בלבד / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו: ואמר רבא ראה סלע – משום לא תוכל להתעלם בלבד. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו: אמר רבא האי מאן דחזי – ומשכחנא מידי. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו: אמר רבי אלעזר – הרי אלו שלו. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כו: ואמר רבא ראה סלע – משום לא תוכל להתעלם בלבד. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז. איבעיא להו – כז: לא, בעדים. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז. איבעיא להו – כז: לא, בעדים. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז. ושה לגיזותיו – לאו לסימנין הוא דאתא. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז. רבא אמר – משעת אבידה ועד שעת מציאה / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז. רבא אמר – משעת אבידה ועד שעת מציאה. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז. תנו רבנן – ואידך ממנו לא משמע ליה / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז. תנו רבנן – ואידך, ממנו לא משמע ליה - דף עבודה / מימון איל
גמרא, בבא מציעא כז: ת"ש אין מעידין – וטבעת משום דמזייף. / מימון איל
גמרא, בבא מציעא, אונאה בשכירות: מבחן על פי הספר "פרקי גמרא" פרקים 21, 22 / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, אונאה לקונה ולמוכר: מבחן על פי הספר "פרקי גמרא" פרק 5 / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, אלו מציאות: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף כא / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, דף כא ע"ב - כב ע"א / פויכטוונגר אשר
גמרא, בבא מציעא, דף כא ע"ב- דף כב ע"א: מבחן / פויכטוונגר אשר
גמרא, בבא מציעא, דף כא ע"ב כב ע"א: "תא שמע הגנב שנטל..." / פויכטוונגר אשר
גמרא, בבא מציעא, דף כב ע"א: "תא שמע כיצד..." / פויכטוונגר אשר
גמרא, בבא מציעא, דף כב ע"א: "תא שמע שטף נהר..." / פויכטוונגר אשר
גמרא, בבא מציעא, דף כב ע"ב - דף כג ע"א: מבחן / פויכטוונגר אשר
גמרא, בבא מציעא, דף כב: מבחן / פויכטוונגר אשר
גמרא, בבא מציעא, דף כג ע"ב / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, דף כג: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף כג: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף כג-כד: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף כד ע"ב: מבחן / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, דף כה: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף כה: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף כה-כו: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף כו-כז: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף כח: מבחן / עזר אבנר
גמרא, בבא מציעא, דף לא ע"א: מצגת להסבר הגמרא - מומלץ! / דהן דוד
גמרא, בבא מציעא, דף לו עמוד ב: דף עבודה / בזק יונתן
גמרא, בבא מציעא, דף לו עמוד ב: מערך שיעור / בזק יונתן
גמרא, בבא מציעא, הלוקח פירות מחברו: מבחן על פי הספר "פרקי גמרא" פרק 7 / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, חזרה על סוגיית יאוש שלא מדעת וסימן העשוי לידרס / פויכטוונגר אשר
גמרא, בבא מציעא, מבחן על פי הספר "פרקי גמרא" פרקים 12-14 / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, מחרוזות של דגים: מבחן על פי הספר "פרקי גמרא" פרק 14 / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, עד מתי חייב להכריז: מבחן על פי הספר "פרקי גמרא" פרק 12 / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, פועל אוכל בזמן עבודתו: מבחן על פי הספר "פרקי גמרא" פרק 20 / רוזנברג שמואל
גמרא, בבא מציעא, פרק אילו מציאות - מצגת / קציר שי
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד (2/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לג,ב (1/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לד,א (3/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לד,א-ב(4/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לד-לה(5/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לה,א(6/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לו(7/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לו-לז(8/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לז-לח(10/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק המפקיד לז-לח(9/10) / ברקוביץ אהרון
גמרא, בבא מציעא, פרק ו-ז: החומר לבגרות / עפארי אלעד
גמרא, בבא מציעא, פרק ו-ז: סיכום דברי התוספות (החומר לבגרות) / עפארי אלעד
חוברת עזר לפרק השואל את הפרה - טבלאות, תקציר, שאלות חזרה / איצקוביץ ישראל
חוברת עזר לפרק שור שנגח את הפרה: טבלאות, תקציר ושאלות חזרה / איצקוביץ ישראל
מהי שבועה?- דגם ללימוד סוגיה בגמרא בישיבה תיכונית / ממן יובל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 1) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 10) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 11) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 12) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 13) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 14) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 15) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 2) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 3) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 4) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 5) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 6) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 7) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 8) / מימון איל
מסכת בבא מציעא דפים כד-כז - פרק אלו מציאות (מבחן 9) / מימון איל
מסכת בבא מציעא, דף כב ע"ב פתיחה לסוגיית סימן העשוי להידרס, בוחן / בן דרור צביקה
מסכת בבא מציעא, דף כב ע"ב פתיחה לסוגיית סימן העשוי להידרס, דף חזרה / בן דרור צביקה
מסכת בבא מציעא: הקדמה לפרק שלישי - המפקיד / אפרתי יניב, קימל אבי
מסכת בבא מציעא: מי נשבע? דף לד עמוד ב / אפרתי יניב, קימל אבי
מסכת בבא מציעא: משנה - המפקיד / אפרתי יניב, קימל אבי
מסכת בבא מציעא: צריכא- לג עמוד ב / אפרתי יניב, קימל אבי
מסכת בבא מציעא: רב נחמן – דף לה / אפרתי יניב, קימל אבי
מסכת בבא מציעא: שילם ולא רצה להשבע- דף לד עמוד ב / אפרתי יניב, קימל אבי
מסכת בבא מציעא: תיקו – דף לד עמוד ב / אפרתי יניב, קימל אבי
שאלות חזרה לפרק ארבעה אבות נזיקין / איצקוביץ ישראל