המדקה


רדסב ךישמנו ,ירשת שדוחב ליחתנ .לארשי יגח רדסב ,תוינשמ רחבמ תללוכ וז תרבוח
.לולא שדוחל דע ,םישדוחה
.לארשי תורפסמ םיפסונ תורוקמ הנשמה םע דחיו ,הנשמ דומיל תללוכ תרבוחה
?הנשמה יהמ
לבא .םינשה לכ ךשמב הב דמל אוהו ,לארשי םע ידיב התייה השמל הרסמנש הרותה
םיאצמנ תבש יניד .הרותב דחא םוקמב תובותכ םניא םירמוש ונאש תובר תוכלה
ךירצ ,לשמל ,תבש יניד דומלל היהי רשפאש ידכ .םינוש תומוקמבו םיבר םיקוספב
ךכו .תבש תכסמ הרצונ ,דחי םינידה ופסאנ רשאכ .דחא םוקמל םינידה לכ תא ףוסאל
.חספ וא ,םירופ וא ,תוכוס וא ,םירופיכה םוי וא ,הנשה שאר ןיינעל
.אישנה הדוהי יבר אוה ,דחא רפסב םתוא ךרעו ,תוכלהה לכ תא ףסאש שיאה
.הנשמ ירדס השש אוה ךרע אוהש רפסהו

:הנשמה ירדס םה הלאו .תונוש תותכסמ ללוכ רדס לכו ,םירדס השש הנשמב

תנשב ,המדאה תדובעב ,םיחמצב תוקסועה תווצמה תא ללוכה
.ץראב תויולתה תווצמה לכבו ,הטימשה
- םיערז רדס
לוח ,םיגח ,תבש :םידחוימה םינמזב תוקסועה תווצמה תא ללוכ
.בוט םוי ינידו דעומה
- דעומ רדס
,םישרגתמ ןיאו םינתחתמ ךיא :ותשאל שיא ןיבש תווצמב קסוע
.דועו ,החפשמב השאה תויוכז םהמ
- םישנ רדס
ךיא ,ינשל קיזמ םדא םא הרוק המ .ורבחל םדא ןיבש תווצמב קסוע
.(תובא תכסמ) רבח םע גהנתהל יואר ךיאו ,םיגהנתמ םיפתוש
- ןיקיזנ רדס
.שדקמה תיב תדובעל רושקה לכ
- םישדוק רדס
תדובע םע רשקב רקיעב הלא םג ,הרהטו האמוטב םירושקה םיניינע
.שדקמה
- תורהט רדס

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח