וילסכ

אל הכונחה גח לע יכ ,הנשמ דומלל לכונ אל הכונח לע .וילסכ שדוחב לח הכונחה גח
.תבש תכסמב ,ילבבה דומלתב העיפומה ,אתיירבב רכזומ הכונחה גח .הנשמב רבד רמאנ

?אתיירב יהמ
לכו ,םירדס השש וב שיש ץבוק ןה תוינשמה .תונוש תוינשמ ונדמל םימדוקה םיקרפב
.תוינשמל - קרפ לכו ,םיקרפל תקלוחמ תכסמ לכ .תותכסמל קלוחמ רדס

האמכ ,תירצונה הריפסל 200 תנשב ךרעב יחש ,אישנה הדוהי יבר ךרע הנשמה תא
.שדקמה תיב ןברוח ירחא הנש םישולשו

רדיס ,וינפל ויהש תורודה ימכח ידי לע ובתכנש תוכלהה לכ תא ףסא אישנה הדוהי יבר
ןתוא לולכל אלש טילחה אישנה הדוהי יברש תוכלהל הרק המו .הנשמה תא ךרעו ןתוא
דומלל וכישמה םימכחש וא ,םידחוימ םיצבקב םה םג ורמשנ הלא תוכלה ?הנשמב
.הנשמל וסנכנ אלש תוכלהה תא םג ורכז ,הנשמה תא ודמל רשאכו ,ןתוא

אוה אלה ,שדח רפסב ובתכ ודמלש המ לכ תאו ,הנשמה תא ודמל הנש תואמ שלש
ולאשש תולאשה לכ תא ,הנשמה תא ושריפש םישוריפה לכ תא ובתכ דומלתב .דומלתה
.הנשמב םיבותכ אל םהו ,ודמלש םישדחה םיניינעה לכ תאו ,הילע

תוכלהל .הנשמל ןתוא סינכה אל אישנה הדוהי יברש תוכלה הברה םירכזומ דומלתב
שוריפ ."תותיירב" םיארוק ,הנשמב אל ןהו ,הנשמה תפוקתב םימכחה ודמלש ,הלא
.הנשמל ץוחמ איהש הכלה ,אתירב .ץוח=רב - הלימה

ותוא ורכז םימכח לבא ,הנשמל סנכנ אל רופיסה .תאזכ אתיירב אוה הכונח לע רופיסה
ךותמ ,הכונח לע רופיסה תא םשל וסינכה ,דומלתה תא ובתכ רשאכו ,ותוא ודמלו
.אתיירבה
הרות ישמוח השמח
תותיירב תוינשמ
דומלתה

הכונחה גח

ב דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הוצמ הכונח רנ :ןנבר ונת
.םיברה תושרל הכומסה ןולחב החינמ - היילעב רד היה םא
.וידו ,ונחלש לע החינמ - הנכסה תעשבו

.הכונחה רנ תא םיחינמ םהבש תומוקמ השלש תראתמ ארמגה
:תומוקמהמ דחא לכב םיחינמ יתמ הלבטב ןמס
. תיבה חתפ
. ןולח
. ןחלוש

תורנ תא םיחינמ ןיא הללגבש הנכסל המגוד ןת
?הלאכ םירקמ ריכמ התא םאה .תיבל ץוחמ הכונחה

(ךשמה) ב דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
?הכונח יאמ
:ןנבר ונתד
[םה הנומש הכונחה ימי] ,ןוניא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב
[םהב תונעתהל ןיאו ,םהב דיפסהל ןיאש] .ןוהב תונעתהל אלדו ןוהב דפסמל אלד
,לכיהל םינווי וסנכנשכש
.לכיהבש םינמשה לכ ואמט
,םוחצנו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו
,ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב
,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש
.דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו
.םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ
םועבק תרחא הנשל
[םיסינה לע רמולו ללה אורקל] .האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו

ג קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר
א הכלה
קוסעל םתוא וחינה אלו םתד ולטבו ,לארשי לע תורזג ורזג ןוי וכלמשכ ,ינש תיבב
ואמטו תוצרפ וב וצרפו לכיהל וסנכנו ,םהיתונבבו םנוממב םדי וטשפו ,תוצמבו הרותב
יהלא םהילע םחירש דע ,לודג ץחל םוצחלו ,םהינפמ דאמ לארשיל םהל רצו ,תורהטה
ועישוהו ,םוגרהו םילודגה םינהכה יאנומשח ינב ורבגו .םליצהו םדימ םעישוהו וניתובא
דע ,הנש םיתאמ לע רתי לארשיל תוכלמ הרזחו ,םינהכה ןמ ךלמ ודימעהו ,םדימ לארשי
.ינשה ןברוחה

ב הכלה
לכיהל וסנכנו ,היה ולסכ שדחב םירשעו השמחב ,םודבאו םהיביוא לע לארשי ורבגשכו
,דבלב דחא םוי אלא קילדהל וב היה אלו ,דחא ךפ אלא שדקמב רוהט ןמש ואצמ אלו
.רוהט ןמש ואיצוהו םיתיז ושתכש דע ,םימי הנומש הכרעמה תורנ ונממ וקילדהו

ג הכלה
לילמ ןתלחתש ,ולאה םימיה תנומש ויהיש ,רודה ותואבש םימכח וניקתה הז ינפמו
,םיתבה יחתפ לע ברעב תורנה ןהב ןיקילדמו .ללהו החמש ימי ,ולסכב םירשעו השמח
ןיארקנה ןה ולא םימיו .סנה תולגלו תוארהל ,תולילה תנומשמ הלילו הליל לכב
ירבדמ הוצמ ןהב תורנה תקלדהו ,םירופה ימיכ תינעתו דפסהב ןירוסא ןהו ,"הכונח"
.הליגמה תאירקכ ,םירפוס

.ארמגה ירבדל ןמשה ךפ לע ם"במרה ירבד תא הוושה
?והמ .ארמגב בותכ היהש והשמ טימשה ם"במרה
ברח שדקמה תיב ?םיאנומשחה תכלממ הכרא ןמז המכ
?םיאנומשחה דרמ היה ,הז יפל ,יתמ .הריפסל 70 תנשב
165 תנשב םיאנומשחה דרמ תא םיעבוק םינוירוטסהה
המייתסנ ןברוחה ינפל םינש המכ ,הז יפל .הריפסה ינפל
?םיאנומשחה תכלממ תואמצע

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח