תבט

אוהש ,ןסינ שדוחמ םישדוחה רפסמ תא םיליחתמ ונא .ירישעה שדוחה אוה תבט שדוח
.ןסינמ ירישעה שדוחה אוה תבט שדוחו ,"םישדוח שאר"

תבטב הרשע


?וז תינעת רוקמ המ .תבטב הרשע :תחא תינעת וב שי .םיגח ןיא תבט שדוחב

י הכלה ו קרפ הטוס אתפסות
םוצו יעיברה םוצ :תואבצ 'ה רמא הכ" (טי,ח הירכז) רמוא אוה ירה :יבר שרד
םידעמלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי ירישעה םוצו יעיבשה םוצו ישימחה
."ובהא םולשהו תמאהו ,םיבוט
?יעיבר ומש ארקנ המלו .ריעה העקבה ובש ,זומתב רשע העבש הז - "יעיברה םוצ"
.םישדחל יעיבר אוהש
ומש ארקנ המלו .שדקמה תיב וב ףרשנש םוי ,באב העשת וז - "ישימחה םוצ"
.ישימח שדח אוהש ?ישימח
לאעמשי וגרהש ,םקיחא ןב הילדג וב גרהנש םוי ,ירשתב השלש הז "יעיבשה םוצ"
.שדקמה תיב ןברוחכ םוקמה ינפל םיקידצ לש ןתתימ השקש ךדמלל .הינתנ ןב
.יעיבש שדח אוהש ?יעיבש ומש ארקנ המלו
רמאנש,םלשורי לע ודי תא לבב ךלמ ךמס ובש םוי ,תבטב הרשע הז "ירישעה םוצ"
שדחל רושעב ירישעה שדחב תיעישתה הנשב ילא 'ה רבד יהיו :(ב-א ,דכ לאקזחי)
לא לבב ךלמ ךמס הזה םויה םצע תא ,םויה םש תא ךל בותכ ,םדא ןב :רמאל
.הזה םויה םצעב ,םלשורי

ךלמ רצנדכובנ ידיב םילשורי ןברוחב םירושק תומוצ השלש
?םימצ םללגבש תוערואמה ויה רדס הזיאב ?םהמ .לבב
.החמש ימי תויהל וכפהי תומוצהש חיטבמ איבנה הירכז
?החמש ימי תומוצה ויהי יתמ

עבקנ הז םוי .תבטב הרשע לש םוצל אשונ דוע לארשיל תישארה תונברה הפיסוה ונימיב
םוי תא עדוי אוה ןיאו ,האושב וחצרנ ותחפשמ יבורקש ימ לכ ."יללכה שידקה םוי"ב
.הז םויב שידק רמוא ,םתומ

תבט תפוקת


יבר .ץיקו ביבא ,ףרוחו ויתס :הנשב תונוע עברא םיריכמ ונחנא :תונועל תקלחתמ הנשה
אוה ךכו .תועובש הנומש קלח לכב ,םיקלח הששל הנשה תא קלחמ לאילמג ןב ןועמש
:הנשה תא ראתמ

דל השרפ הבר תישארב
:ריאמ יבר םושמ רמוא לאילמג ןב ןועמש יבר
,ערז וילסכ יצחו ןושחרמו ירשת יצח
,ףרוח טבש יצחו תבטו וילסכ יצח
,רוק ןסינ יצחו רדאו טבש יצח
,ריצק ןויס יצחו רייאו ןסינ יצח
,ץיק בא יצחו זומתו ןויס יצח
.םוח ירשת יצחו לולאו בא יצח

םוקמ לכב םושר .הנשה לש םיקלחה תשש תא לוגיעב רייצ
.שדוח לכב ריוואה גזמ והמו ,םימיאתמה םישדוחה תא
.הלאה םינמזהמ דחא לכב תודשב םישוע המ םג בותכ

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח