טבש

ונדמל הנשמ התואב .הנשה שאר תכסמ לש הנושארה הנשמה תא ונדמל תרבוחה תליחתב
:הנשמה תא ארקנו רוזחנ .ןליאל הנשה שאר יתמ ,ללה תיבו יאמש תיב ןיב תקולחמה תא

:א הנשמ ,א קרפ הנשה שאר
יאמש תיב ירבדכ ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב
.וב רשע השמחב םירמוא ללה תיב ___

,םינש ישאר העברא קרפב ונדמלש םירבדה תא ארקו רוזח
.טבשב ו"טל םידחוימה םינידה םהמ רכזיהו

ןינהנה תוכרב

ןיב םינשה םיפלחתמ הז שדוחב .הדשב םילדגה תוריפל וננורכיזב רושק טבש שדוח
תעטל ,תונורחאה םינשב ,וליחתה לארשי ץראבו ,ץעה תוריפמ םישירפמש תורשעמה
המדאל סחיה תא אטבמ אוה לבא ,ל"זח ירבדב רוקמ ול ןיא הז גהנמ .טבשב ו"טב םיצע
.חמוצלו
,ץעה ירפו המדאה ירפ לע :םינושה םילכאמה לע םיכרבמש תוכרבה לע דמלנ הז קרפב
םינהנ רשאכ םיכרבמש תוכרב - "ןינהנה תוכרב" םיארוק הלא תוכרבל .ןייהו םחלה לעו
.לכואמ
.תוכוסב בלול םילטונ וא ,תיציצ םישבול רשאכ םיכרבמש הכרב ומכ ,תוכרב דוע שי
.הז קרפב דמלנ אל הלא תוכרב לע ."תווצמה תוכרב" םיארוק הלא תוכרבל

א דומע הל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
,הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהיש םדאל ול רוסא :ןנבר ונת
.לעמ - הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהנה לכו
,תוכרב ונדמליו ...םכח לצא ךלי - (?ותנקת המ) היתנקת יאמ
.הליעמ ידיל אבי אלש ידכ
וליאכ ,ךרבל ילב והשממ הנהנה םדאו ,'הל ךייש ולוכ םלועה ,הלאה ארמגה ירבד יפל
שמתשהלו ,'הל ךיישש המ תא תחקל םדאל תושר תנתונ הכרבה .רבדה תא בנג - "לעמ"
לכאי אלש ידכ ,תוכרב יניד דומללו ,םכח לצא תכלל ךירצ םדא ןכל .ומצע ליבשב וב
.לעמיו ,הכרב ילב

ךרבל ךירצ עודמ .םלועב םירבד דואמ הברהמ הנהנ םדא
הפי ריש וא ,םיאורש הפי ףונ לע אלו ,לכוא לע אקווד
?םיעמושש
."הדות" םירמוא יתמ בושחל הסנ :זמר

א הנשמ ו קרפ תוכרב
?תוריפה לע ןיכרבמ דציכ
,"ץעה ירפ ארוב" רמוא ןליאה תוריפ לע
.ןייה ןמ ץוח ___
."ןפגה ירפ ארוב" רמוא ןייה לעש___
,"המדאה ירפ ארוב" רמוא ץראה תוריפ לעו
.תפה ןמ ץוח___
. "ץראה ןמ םחל איצומה" רמוא אוה תפה לעש___
."המדאה ירפ ארוב" רמוא תוקריה לעו
."םיאשד ינימ ארוב" :רמוא הדוהי יבר

תא אלמ :תוריפ לש םיגוס השלש ןיב הלידבמ הנשמה
.ךרבל שיש הכרבה יהמ םוקמ לכב םושרו ,האבה הלבטה

?הכרבה חסונב ול םיארוק ךיאו ,הנשמב ץעל םיארוק ךיא
?'א קרפ תישארב שמוחב בותכ ךיא
:וא (אי,א תישארב) "ונימל ירפ השוע ירפ ץע" -
?"ונימל ירפ השוע ירפ ןליא" -
?הרותב העיפומ הניא ץע/ןליא םילימה יתשמ הזיא

.תוגוע לע הכרב איהו ,הנשמב הרכזוה אלש הכרב דוע שי
."תונוזמ ינימ ארוב" םיכרבמ תוגוע לע

הכרבב תועט

ךכו .המיאתמ אל הכרב םיכרבמו ,םיעוט םא הרוק המ הלאשב תקסוע האבה הנשמה
:הנשמה תרמוא

ב הנשמ ו קרפ תוכרב
.אצי - "המדאה ירפ ארוב" ןליאה תוריפ לע ךרב
.אצי אל - "ץעה ירפ ארוב" ץראה תוריפ לעו
.אצי - "היהנ לכהש" רמא םא םלוכ לע
תוכרב שולש םיריכמ ונא וישכע ."ורבדב היהנ לכהש" :תפסונ הכרב הפיסומ הנשמה
:תויללכ

ךרב םא - ןכל .םחלו תוגוע ,ןייו םיחופת ,סריתו םימ :םלועב םירבדה לכ תא ללוכ - "לכה"
.רבד לכל המיאתמ הכרבה - "ורבדב היהנ לכהש"
ךרב םא - ןכל .ןייו תוגוע ,םיחופתו סרית :םיחמוצה םירבדה לכ תא ללוכ "המדאה ירפ"
.םיחמוצה םירבדה לכל המיאתמ הכרבה - "המדאה ירפ ארוב"
יחופת לע ךרב םא .םיסגאו םיבנע ,ןייו םיחופת :ץעה לע חמוצש המ קר ללוכ "ץע ירפ"
.הנוכנ אל הכרב ךרב יכ ,אצי אל - "ץעה ירפ ארוב" המדא

ךירצש הכרבה תא ,םילכאמ לש תומש האבה הלבטב םושר
.תועטב וכרב םא הליעומש הכרבה תאו ,םהילע ךרבל
הליעומ הכרב הכרבה לכאמה
___
___
___
___
___
___
___
___
___

א דומע הל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
.ךרביש םדוק םולכ םועטיש םדאל רוסא :אביקע יבר רמא

א דומע בס ףד ןיטיג תכסמ ילבב דומלת
,ותמהבל לכאמ ןתיש דע םולכ םועטיש םדאל ול רוסא :בר רמא הדוהי בר רמא
."תעבשו תלכאו" רדהו ,"ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו" (א"י םירבד) :רמאנש

ב דומע חכ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
םועטיש םדאל ול רוסא ,החנמה תלפת ןמז עיגהש ןויכ :יול ןב עשוהי יבר רמא
.החנמה תלפת ללפתיש םדוק םולכ

המ תודמלמ יול ןב עשוהי יבר לשו בר םשב הדוהי בר לש ,אביקע יבר לש ,תורמאה שלש
:לכוא אוהש ינפל תושעל םדא ךירצ
.לכוא אוהש ינפל ךרבל ךירצ םדא רמוא אביקע יבר
.לכוא אוהש ינפל ,ולש תומהבל לכאמ תתל ךירצ םדא רמוא בר םשב הדוהי בר
לכוא אוהש ינפל החנמ ללפתהל ךירצ םדא רמוא יול ןב עשוהי יבר

ךירצ אוה ,לכוא םדאש ינפל :דחא טפשמב רידגהל הסנ
.............. יפלכ ויתובוח תא אלמל
?םינהנה תוכרבל החנמ תליפת המוד המב

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח