רדא


לש ןורחאה שדוחה אוהו ,ירשתמ םינומ םא ,הנשה ישדחב ישישה שדוחה אוה רדא שדוח
.ןסינב ליחתמה ,םישדוחה רדס יפל םינומ רשאכ ,הנשה
לש םישדח רשע םינשש איה הביסה .ינש רדאו ןושאר רדא :רדא ישדוח ינש שי םימעפל
אוהש ,ירצונה חולה יפל המלש הנשמ תוחפ םה ,חריה ישדוח יפל אוהש ,ידוהיה חולה
,ביבאב דימת היהי חספה גחש ידכ .שמשה לש חולה יפל םה הנשה תונוע .שמשה יפל
םינש שלש וא םייתנש לכב ךירצ ,ראורבפ שדוחב - ףרוחב אלו ,לירפא וא ץרמ שדוחב
רדא שדוח תא םיפיסומ :רדא שדוחב איה הפסוהה .ירבעה חולל דחא שדוח דוע ףיסוהל
.םירופה גח ובו ,היהש ומכ ראשנ ינש רדא שדוחו ,ןושאר

ןמה תבשחמ

.לרוג יפ לע םידוהיה תא וגרהי וב םויה תא רחב ןמה יכ תרפסמ הליגמה

ז 'ספ ,ג קרפ רתסא
רופ ליפה שורושחא ךלמל הרשע םיתש תנשב ,ןסינ שדח אוה ,ןושארה שדחב
:רדא שדח אוה רשע םינש שדחל שדחמו םויל םוימ ןמה ינפל לרוגה אוה
הווצי וב שדוחה תא רחבש דע ,שדוח רחא שדוח ,הנשה ישדוח לע רבעו ,לרוג ליפה ןמה
םישדוח רשע םינש ,רדא שדוח דעו ,ןסינ שדוחמ עודמ ראתמ שרדמהו .םידוהיה תא גורהל
.םידוהיב תוערפה שדוח היהי אוהש שדוח אצמ אלו ,שפיח

ןושארה שדחב אי ה"ד ז השרפ (אנליו) הבר רתסא
,ןהב טלוש ינא ךיא :רמא ,לארשי תא דבאל עשרה ןמה רמאשכ
..תולרוג ליפמ ינירה
.חספ תוכז וב הלעו - ןסינ שדחב ליחתה
.וב רשע השמחב לארשיל םהל ןתינש ןמה תוכזו ,ןטק חספ תוכז - רייאב
.הרותה תוכז - ןויסב
.ץראה תוכז - זומתב
ונייד ,ע"שבר :ה"בקה ינפל ורמאש ?באו זומתב לרוגה הלע אל המל :דועו___
.השמח באבו ,השמח זומתב :ךינבל ונב ועריאש תונערופ___
בותכה רמאש הזו .המלשנ ובש ,םילשורי לש המוחה תמלשה תוכז - לולא הלע
.('ו הימחנ) ."לולאל השמחו םירשעב המוחה םלשתו"___
דחאב (םש ונדמלש ומכ=) ןמת ןנינתד איההכ ,המהב רשעמ תוכז םגו ___
.המהב רשעמל הנשה שאר לולאב___
.םילגרו רופיכו רפוש תוכז- ירשתב הלע
.התמ ובש ,ונמא הרש תוכז - ןושחרמב הלע
.הכונח תוכז - ולסכ
ןהכה ארזע ולדביו הלוגה ינב ןכ ושעיו" בותכה רמאש הזו .ארזע תוכז - תבט הלע
םישנ ובישוהה םישנא לכב ולכיו 'וגו ...ירישעה שדחל דחא םויב ובשיו ...___
.('י ארזע) ,'וגו "תוירכנ___
לע לארשי לכ וב וצבקתנ וב השלשו םירשעב ,הלודגה תסנכ ישנא תוכז - טבש הלע
.הכימ םלצ לעו העבגב שגליפ___
.תוכז םוש וב אצמ אלו - רדא שדח שאר הלע

לארשיל היהש ,םישדוחהמ דחא לכב הרק המ אוצמל הסנ
.םידוהיה תא וב וגרהיש תווצל ןמה לכי אל הללגבו ,תוכז

םירופ

ונאש המ לכ .םירופ לע דמלנ הז קרפב .םירופה גח אוה רדא שדוח לש יזכרמה גחה
הלצהה רכזל אוה םירופה גח .רתסא תליגמב בותכה ןמ אוה םירופ לע םיעדוי
גחב תוגהונה תווצמה תא ועבק םג רתסאו יכדרמ .רתסאו יכדרמ ימיב התייהש
:הליגמב בותכ ךכו .םירופה

ט קרפ רתסא
,הלאה םירבדה תא יכדרמ בתכיו (כ)
םידוהיה לכ לא םירפס חלשיו
:םיקוחרהו םיבורקה שורושחא ךלמה תונידמ לכב רשא
רדא שדחל רשע העברא םוי תא םישע תויהל םהילע םיקל (אכ)
.הנשו הנש לכב וב רשע השמח םוי תאו
,םהיביואמ םידוהיה םהב וחנ רשא םימיכ (בכ)
,בוט םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא שדחהו
,החמשו התשמ ימי םתוא תושעל
:םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו
תושעל ולחה רשא תא םידוהיה לבקו (גכ)
:םהילא יכדרמ בתכ רשא תאו
םידוהיה לכ ררצ יגגאה אתדמה ןב ןמה יכ (דכ)
.םדבאל םידוהיה לע בשח
.םדבאלו םמהל - לרוגה אוה - רופ ליפהו
רמא ךלמה ינפל האבבו (הכ)
ושאר לע םידוהיה לע בשח רשא הערה ותבשחמ בושי רפסה םע
:ץעה לע וינב תאו ותא ולתו
רופה םש לע ,םירופ הלאה םימיל וארק ןכ לע (וכ)
,תאזה תרגאה ירבד לכ לע ןכ לע
:םהילא עיגה המו הככ לע ואר המו
םערז לעו םהילע םידוהיה ולבקו לבקו ומיק (זכ)
רובעי אלו םהילע םיולנה לכ לעו
.הנשו הנש לכב םנמזכו םבתככ הלאה םימיה ינש תא םישע תויהל
,רודו רוד לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיהו (חכ)
,ריעו ריעו הנידמו הנידמ החפשמו החפשמ
םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו
.םערזמ ףוסי אל םרכזו
שיש תווצמה תאו ,םירופב הרקש המ תא םיראתמה םיקוספה תא ןויעב ארקנ וישכעו
.םירופה גחב םייקל

:הלאה םיקוספה םה םירופב הרקש סנה תא םיראתמה םיקוספה
םידוהיה לכ ררצ יגגאה אתדמה ןב ןמה יכ (דכ)
םדבאל םידוהיה לע בשח
:םדבאלו םמהל לרוגה אוה רופ ליפהו
רמא ךלמה ינפל האבבו (הכ)
ושאר לע םידוהיה לע בשח רשא הערה ותבשחמ בושי רפסה םע
:ץעה לע וינב תאו ותא ולתו
:הלאה םיקוספה םה םירופה גח לש תווצמה תא םיראתמה םיקוספה
רשע העברא םוי תא םישע תויהל םהילע םיקל (אכ)
:הנשו הנש לכב וב רשע השמח םוי תאו רדא שדחל
,םהיביואמ םידוהיה םהב וחנ רשא םימיכ (בכ)
,בוט םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא שדחהו
,החמשו התשמ ימי םתוא תושעל
... :םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו
רודו רוד לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיהו (חכ)
... ריעו ריעו הנידמו הנידמ החפשמו החפשמ
םייזכרמה םישנאה םירכזומ הליגמה ךותמ ואבוהש םיקוספב
:בל םיש) .הלאה םישנאה תא אצמ .רתסא תליגמ רופיסב
(!םמשב םירכזומ םניא םהמ קלח
?םה המ .םירופ לש תווצמה עבראמ שלש תובותכ בכ קוספב
?איה המ .םירופה תווצממ הווצמ דוע תרכזומ חכ קוספב

:םירופה גח תווצמ םה עברא
הליגמ ארקמ [א]
(החמשו התשמ=) םירופ תדועס [ב]
תונמ חולשמ [ג]
םינויבאל תונתמ [ד]

:וירבד תא ארקנ .םויה תווצמ תא ריבסמ ם"במרה

א הכלה ,א קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר
איהש םיעודי םירבדהו ,םירפוס ירבדמ השע תוצמ הנמזב הליגמה תאירק
...התורקל םינטקה תא ןיכנחמו ... התאירקב םיבייח לכהו ,םיאיבנ תנקת

ב קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר
תונמ חולשמו התשמו החמש םוי תויהל ...רשע העברא םוי תוצמ :די הכלה
...הכאלמ תיישעב רתומו ,םינויבאל תונתמו םיערל

אצמת רשא יפכ האנ הדועס ןקתיו רשב לכאיש ?וז הדועס תבוח דציכ .וט הכלה
.תורכשב םדריו רכתשיש דע ןיי התושו ,ודי
,ןילכוא ינימ ינש וא ,לישבת ינימ ינש וא ,רשב לש תונמ יתש חולשל םדא בייח ןכו
.דחא שיאל תונמ יתש - "והערל שיא תונמ חולשמו" ('ט רתסא) רמאנש .ורבחל
הזל חלוש הז :ורבח םע ףילחמ ,ול ןיא םאו .חבושמ - םיערל חולשל הברמה לכו
."והערל שיא תונמ חולשמו" םייקל ידכ ,ותדועס הזל חלוש הזו ,ותדועס

דחא לכל ןתונ :םיינע ינשמ תוחפ ןיא .םירופה םויב םיינעל קלחל בייחו .זט הכלה
תונתמו" רמאנש .ןילכוא ינימ וא ,לישבת ינימ וא ,תועמ וא ,תחא הנתמ
לכ אלא ,םירופ תועמב ןיקדקדמ ןיאו .םיינע ינשל תונתמ יתש - "םינויבאל
...ול ןינתונ לוטיל ודי טשופה

:הווצמב םיפתתשמה רפסמ לש הלוע רדס יפל םירופה תווצמ תא רדס
.תסנכה תיבלו החפשמל ,םישנא ינשל ,רחא םדאל הווצמ
?ושעי המ ,רבחל תונמ חולשל תורשפא םהל ןיאש םיינע ינש
?הנתמ ונתנ אלש תורמל ,םישנא ןיב הבהא ףיסומ הז רבד דציכ

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח