רייא

רמועה תאבה

לש שדחה לדומה תא ,םיחמוצש םינושארה תוריפה תא :םישדחה םירבדה תא בהוא םדא
.קושל םיאצויש םישדחה םידגבה תא ,תוינוכמה

,שדקמה תיבל םיאיבמ םינושארה תוריפה תא .קפאתהל םדאה תא תדמלמ הרותה
םג .תועובשה גחב םתוא איבהל םיליחתמש ,םירוכיבה םה ולא .ןהכל םתוא םינתונו
תא הנממ םיבירקמ ,שדקמה תיבל הנושארה הרועשה תא םיאיבמ ,הרועשה ילודיגמ
.החמצש האובתה ןמ דחא לכ לכוא ךכ רחאו ,רמועה ןברק

,םוי םישימח םירפוס רמועה תאבה םוימ :רמועה תברקהל הרושק איהו שי הווצמ דועו
.תועובשה גח תא םיגגוח ,םישימחה םויב ,םפוסבו ,רמועה תריפס ימי

.תועובש דעו חספמ רמועה תריפס לעו ,חספב רמועה תברקה לע דמלנ הז קרפב

גכ קרפ ארקיו רפס
:רמאל השמ לא 'ה רבדיו (ט)
םהלא תרמאו לארשי ינב לא רבד ( י )
ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ___
הריצק תא םתרצקו ___
:ןהכה לא םכריצק תישאר רמע תא םתאבהו ___
- - - - - -___
תבשה תרחממ םכל םתרפסו (וט)
הפונתה רמע תא םכאיבה םוימ ___
:הנייהת תמימת תותבש עבש ___
םוי םישמח ורפסת תעיבשה תבשה תרחממ דע (זט)
'הל השדח החנמ םתברקהו ___
___
אוה ןאכ "תבש" - תבשה תרחממ םיבירקמ רמועה תא .רמועה תברקה תא ראתמ קוספה
.רמועה ןברק תא שדקמה תיבב םיבירקמ חספה תרחמל .חספה לש ןושארה גחה

:ותוא תראתמ הנשמהו ,הפי סקטב התשענ רמועה ריצק

ג הנשמ י קרפ תוחנמ
?םישוע ויה דציכ
בוט םוי ברעמ םיאצוי ןיד תיב יחולש
עקרקל רבוחמב תוכירכ ותוא םישועו
.רוצקל חונ אהיש ידכ
,םשל תוסנכתמ םשל תוכומסה תורייעה לכו
.לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ
:םהל רמוא ,הכשחש ןויכ
.ןיה :םירמוא ?שמשה אב
.ןיה םירמוא ?שמשה אב
.ןיה םירמוא ?וז לגמ
.ןיה םירמוא ?וז לגמ
.ןיה םירמוא ?וז הפוק
.ןיה םירמוא ?וז הפוק
:םהל רמוא תבשב
.ןיה םירמוא ?וז תבש
.ןיה םירמוא ?וז תבש
!רוצק ,ול םירמוא םהו ?רוצקא
!רוצק ,ול םירמוא םהו ?רוצקא
!ןיה ,ןיה ,ןיה :ול םירמוא םהו ,רבדו רבד לכ לע םימעפ השלש
,םיסותיבה ינפמ המל ךכ לכ
:בוט םוי יאצומב רמועה תריצק ןיא םירמוא ויהש
ידכ ,דחי םילובישה תא םירשוק ויהו ,חספה גח ברעב הדשל םיאצוי ויה ןידה תיב יחילש
לש ןושאר לש תבש יאצומ עיגה .חספ לש ןושאר גח יאצומב היהיש ריצקל םתוא ןיכהל
האובתה הדש דילש םירפכה יבשות .רמועה תא רוצקל םיאצוי ןידה תיב יחילש ויה ,חספ
השעמ לכ ינפל םתוא םילאוש ויה ןידה תיב יחילש .ריצקה תא תוארל ידכ םיאצוי ויה
.ןכ - "ןיה" :הלהקמב םירמוא ויה םלוכו ,ותוא תושעל םא ושעש
תרחממ" קוספה תא ושריפ םיסותייבה יכ ?לודג ךכ לכ סקטב ריצקה תא ושע המלו
לע וקלחש םידוהי לש הצובק םה םיסותייבה .םימכח ושריפש הממ תרחא ךרדב "תבשה
םיליחתמ דימתו .חספ לש ןושאר םוי ,"תבש" םישרפמ ונחנא .םלוקב ועמש אלו ,םימכח
םויב ,"תבשה תרחממ" קוספה תא ושריפ םיסותייבה .חספ יאצומב רמועה תריפס תא
םוימ קר רמועה תריפס תא רופסלו ,ןושאר םויב רמועה תא בירקהל וצר םהו .ןושאר
,חספה יאצומב רמועה תא רוצקל םיחילשה ואצי ,םימכח ירבד לוקב ועמשיש ידכ .ןושאר
גח יאצומב :קוספה תא םימכח ושריפש שוריפה יפל רמועה תא םירצוקש ואר םלוכו
.חספ לש ןושאר םוי תרחמל :ושוריפ "תבשה תרחממ"ו .חספה

?הז רבד דומלל רשפא קוספ הזיאמ .לארשי ץראב קר אב רמועה

תואמצעה םויל

ח הכלה י קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
:תודוהל ןיכירצ העברא
,םירוסאה תיבמ אציש שובחו ,אפרתנש הלוח
.בושיל ועיגישכ םיכרד יכלוהו ,ולעשכ םיה ידרויו
.םימכח םהמ םיינשו ,הרשע ינפב תודוהל ןיכירצו
."והוללהי םינקז בשומבו ,םע להקב והוממוריו" :רמאנש
,ךרבמו ןהיניב דמוע ?ךרבמ דציכו הדומ דציכו
םלועה ךלמ וניהלא 'יי התא ךורב"
,"בוט לכ ינלמגש תובוט םיבייחל למוגה
."הלס ךלמגי אוה בוט ךלמגש" םירמוא ןיעמושה לכו
םוי .הנממ לצינו הרצב היהש וא ,סנ ול השענש םדא לכ לע תלטומה הווצמ איה 'הל הדותה
םיבר םידוהי .לארשי תנידמ לש התמקה לע לארשי םע לש הדותה םוי אוה תואמצעה
ועיגהש דע םיכרדב ודדנ םיבר .לארשי ץראל ולעו םישק םהב םייחהש תוצראמ וררחוש
.לארשי ץראל - בושי םוקמל

רייא ח"כ

תשש תמחלמל דעו ,הנידמה תמקה זאמ ןדרי תכלממ לש הנוטלשב הראשנ םילשורי
.םימיה

תנידמ לש הנוטלש תחת תויהל םילשורי הרזח ,ז"כשת תנשב ,םימיה תשש תמחלמב
.לארשי

.הנש לכב הז םוי תא םיגגוח ונא

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח