ןודינ םלועה םיקרפ העבראב

ב הנשמ א קרפ הנשה שאר
:ןודינ םלועה םיקרפ העבראב
;האובתה לע
- חספב
;ןליאה תוריפ לע
- תרצעב
,ןורמ ינבכ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ
.םהישעמ לכ לא ןיבמה ,םבל דחי רצויה (ג"ל םיליהת) רמאנש
- הנשה שארב
.
:םימה לע ןינודינ
- גחבו

:המדקה
העשב שיגרמ דחא לכ .ןיד ימי םהש םיפסונ םימי שי לבא .ןידה םוי אוה הנשה שאר
םג .אל ילואו ,לבקי ילוא ,ןידב דמוע ומכ אוהש ,הבושח הבושת לבקל דמוע אוהש
םעפ לכבו .הבושח הלאש לע הבושת תלבק ינפל הנשב םימעפ המכ דמוע ולוכ םלועה
.ןידל דמוע אוהש ומכ ,טפשמב ומכ שיגרמ אוה
דמוע םלועה .ןידל דמוע םלועה םהבש (םינמז=) םיקרפ העברא לע תרבדמ הנשמה
הליחתמ חספב :םיאבה םישדחב םלועה לרוג היהי המ עבוק 'ה ובש ןמזב ןידל
וא ,לכוא היהיו ,חילצתו לדגת האובתה םא עדוי אל דחא ףאו .לישבהל האובתה
לישבהל םיליחתמ ,תרצעב ,תועובשה גחב .תרוצב היהתו ,תודשל וקיזי תולחמש
שארב .רוסחמ היהיש וא ,חומצל תוריפה וחילצי םאה :הדרח בושו .ץיקה תוריפ
םירכיאהו ,לארשי ץראב תדרל םימשגה םיליחתמ ,תוכוסה גחבו .ןידה םוי - הנשה
.תרוצב היהת ילוא וא ,הנשה םשג היהי :םילאושו םימשב םהיניע םילות

האובתה לע [םינודינ] חספב
ליחתמ חספה ירחא .חספב לישבהל םיליחתמ םהו ,ףרוחב םיערוז םיטיחה תא
ןמזב תורושק תווצמ יתש .(רתוי רחואמ תוחמוצ םויה םילדגמש תואובתה) .ריצקה
:הלישבמ האובתהש
ןברק תא חספ דעומה לוח לש ןושארה םויב םיבירקמ ויה שדקמה תיב ןמזב (א)
תא שדקמב ובירקהש ירחא .הנשה החמצש השדחה הרועשה ןמ אב היהש ,רמועה
.השדחה האובתה ןמ לוכאל דחא לכל רתומ היה ,רמועה ןברק
לוח לש ןושאר םוי רבעש ינפל הנשה החמצש השדח הטיח לוכאל רוסא ,םויה (ב)
.רמועה ןברק תא שדקמב םיבירקמ ויה וב םויה ,חספ דעומה

?יהמ רעשל לוכי התא םאה ."שדח רוסיא" תארקנש הווצמ שי

ןליאה תוריפ לע [םינודינ] תרצעב
תועובשה גחל וליאו ,םיפסאתמ וב גח לכל "תרצע" םיארוק הרותב .תועובשה גח איה "תרצע"
תועובשה גחב .תועובשה גח לש ומש הז "תרצע" ,דומלתבו הנשמב לבא ."ריצקה גח" םיארוק
דעו תועובשה גחמ םתוא איבהל היה רשפאו ,םירוכיבה תא שדקמה תיבל איבהל םיליחתמ
םיליחתמ תועובשה גחמ יכ ,ןליאה תוריפ לע םינודנ - תועובשה גח - תרצעב .הכונחה גחל
.הנש התואב וחמצש תוריפה תא ףוסאל

ג הנשמ א קרפ םירוכיב הנשמ
תוריפמ אלו ,םירהבש םירמתמ אל .םינימה תעבשמ ץוח םירוכב ןיאיבמ ןיא
.רחבומה ןמ םניאש ןמש יתיזמ אלו ,םיקמעבש
םדוק םהירוכב ואיבה םיעובצ רה ישנא .תרצעל םדוק םירוכב ןיאיבמ ןיא
ךישעמ ירוכב ריצקה גחו" הרותבש בותכה ינפמ ,םהמ ולבק אלו ,תרצעל
.(גכ תומש) "הדשב ערזת רשא
.םירוכיבה תא םהמ ולבק אלו ,תועובשה גח ינפל םירוכיב ואיבה םיעובצ רה ישנא
.(גכ תומש) "הדשב ערזת רשא ךישעמ ירוכב ריצקה גחו" בותכ קוספב יכ איה הביסה
םיאיבמ ובש גחה אוה ,תועובשה גח אוהש ,ריצקה גח :ךכ קוספה תא ושרפ םימכחו
ולביק אל ןכלו - ןמזה ינפל ואיבה םיעובצ רה ישנא .תוריפה ירוכיב תא שדקמה תיבל
.םירוכיבה תא םהמ

ו הכלה ב קרפ םירוכב תוכלה ,ם"במר
םאו ."ךישעמ ירוכב ריצקה גחו" רמאנש ,תרצעל םדוק םירוכב ןיאיבמ ןיא
ןכו .ןהילע ארקיו תרצע אובתש דע םש םחיני אלא ,ונממ ןילבקמ ןיא איבה
ןיבושח ןה הכונח רחא ורכבש םירוכבהש ,הכונח רחא םירוכב ןיאיבמ ןיא
.תרצע רחא דע םחיניו .האבה הנשמ

םירוכיב םהמ םיאיבמש תוריפל תואמגוד ןת

,ןורמ ינבכ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ הנשה שארב
.(ג"ל םיליהת) "םהישעמ לכ לא ןיבמה ,םבל דחי רצויה" רמאנש
םיאכז אצנש םיללפתמ ונא הנשה שאר תוליפתב .םדא ינבל ןידה םוי אוה הנשה שאר
:ןידה םוי תא הדוהי יבר ראבמ ךכו .ה"בקה ינפל ןידב

א דומע זט ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת
דחא לכ םתחנ םהלש ןיד רזגו ,הנשה שארב ןינודינ לכה :רמוא הדוהי יבר
לע ןינודינ גחב ,ןליאה תוריפ לע תרצעב ,האובתה לע חספב :ונמזב דחאו
.םירופיכה םויב םתחנ ולש ןיד רזגו הנשה שארב ןודינ םדאו ,םימה
םא םדאה תא םינד הזה ןידה םויב .הנשה שארב ןודינ םדא לכ הדוהי יבר יפל
םשג קיפסמ היהי םאו ,םיבוט ויהי לדגמ אוהש תוריפה םאו ,חילצת ולש האובתה
.ולש תודשב

ו הכלה ב קרפ הבושת תוכלה ם"במר
הנשה שאר ןיבש םימיה הרשעב ,םלועל הפי הקעצהו הבושתהש יפ לע ףא
'ה ושרד" רמאנש ,דימ איה תלבקתמו ,רתויב הפי איה םירופיכה םויו
הבושת םישועש ןמז לכ ,רובצ לבא .דיחיב ?םירומא םירבד המב ."ואצמהב
."וילא ונארק לכב וניהלא 'הכ" רמאנש ,ןינענ םה ,םלש בלב ןיקעוצו
הנשה לע םיללפתמ ונא הנשה שאר תליפתבו ,ןידה םוי אוה הנשה שאר
'הש ,םלועה לכ לע ךלמ היהי 'הש השקב תללוכ הנשה שאר תליפת .האבה
.רפוש תעיקת :ןבומכו ,לארשי םע תא רוכזי

?עודמ ?רוביצב וא תודיחיב ,ללפתהל רתוי בוט ןכיה
.הבושת ריכזמש הנשה שאר תליפתמ קוספ אצמ

ךכל הבושת ?הנשה שאר לש ןידה ןיבל ,תוכוסו תועובש ,חספ לש ןידה ןיב לדבהה המו
:אבה שרדמה ןתונ

ולעפ םימת רוצה ה"ד וניזאה תשרפ (ןמרביל) הבר םירבד
רמאש ךלמל ?המוד רבדה המל לשמ ."ואצמהב 'ה ושרד" והיעשי רמא
שיש ימ לכ .תונוממ יניד ןדו בשוי ינאש ,יתלשממ לכב וזירכהו ואצ :וידבעל
יניד ןודל בשא אלש דע ,תוכז ףכל ותוא ןד ינאו ,ינפל אובי ,ורבח םע קסע ול
.תושפנ
חספב :ולאה םיקרפ העבראב םלועה תא ןד ינאש םיעדוי ווה ...ה"בקה רמא
וינפל ןירבוע םלוע יאב לכ הנשה שארב ,ןליאה תוריפ לע תרצעב ,האובתה לע
יניד ןודל ינא בשוי ,םיקרפ השלש וללהו .םימה לע ןינודינ גחב ,ןורמ ינבכ
תושפנ יניד ןמז ,הנשה שאר לבא .טעמל וא תוברהל ,ינעהלו רישעהל ,תונוממ
,םכתא לבקא ינא ,ינפל הבושת םתישע םאו ...םייחל םא ,תוומל םא :אוה
.םכתליפת עמשאו ,תוכז ףכל םכתא ןודאו
.ודיספי וא וחיוורי םדא ינבש חוורה לע ,ףסכ לע אוה - תוכוסבו תועובשב ,חספב ןידה
.תומי ימו ,היחי ימ .םמצע םייחה לע אוה ןידה - הנשה שארב .םהלש םייחה תמר לע
.ףסכ לש םיניינעב םכתא טופשאש ידכ ילא ואוב :רמואו ומעל ארוק ךשמב ךלמה
.אל םא ויחת םא םכתא טופשא זאו ,רחואמ היהי ךכ רחא

?תאז םיאור ךיא ?עודמ ?רתויב בושח ןיד םוי הזיא

.םימה לע ןינודינ גחבו
:תוכוסה גח לע הרותב רמאנ ךכו .תוכוסה גח אוה - "גח"

גכ קרפ ארקיו
וגחת ץראה תאובת תא םכפסאב יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב ךא (טל)
:ןותבש ינימשה םויבו ןותבש ןושארה םויב םימי תעבש 'ה גח תא
יברעו תבע ץע ףנעו םירמת תפכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו (מ)
:םימי תעבש םכיהלא 'ה ינפל םתחמשו לחנ
שדחב םכיתרדל םלוע תקח הנשב םימי תעבש 'הל גח ותא םתגחו (אמ)
:ותא וגחת יעיבשה
:תכסב ובשי לארשיב חרזאה לכ םימי תעבש ובשת תכסב (במ)
.םשגה לע ללפתהל םיליחתמ תוכוסה גחבו ,תוכוסה גח אוה - "גח"

.רחא גח לע "גח" הלמה תרכזומ ובש קוספ אצמ

ב-א הנשמ א קרפ תינעת
.גח לש ןושארה בוט םוימ רמוא רזעילא יבר ?םימשג תרובג ןיריכזמ יתמיאמ
.גח לש ןורחאה בוט םוימ ,רמוא עשוהי יבר
ינפל רבועה :רמוא הדוהי יבר .םימשגל ךומס אלא םימשגה תא ןילאוש ןיא
.ריכזמ וניא ןושארה ,ריכזמ ןורחאה גח לש ןורחאה בוט םויב הביתה
,עישוהל בר התא םיתמ היחמ ,'ה םלועל רוביג התא" םירמוא ונא הדימעה תליפתב
וב םויה .הליפתב םימשגה תא ריכזהל םיליחתמ ."םשגה דירומו חורה בישמ
יבר .תוכוסה גח לש יעיבשה םויה ירחאש םויה ,תרצע ינימש אוה ריכזהל םליחתמ
אוה ,ףסומ תליפת ,רקובה לש הנורחאה הליפתה תא ללפתמה ,ןזחה יכ רמוא הדוהי
ריכזמ וניא ,תירחש ללפתמו הביתה ינפל רבועה ,ןושארה וליאו ,םשגה תא ריכזמ
.םשג

.םשג םיריכזמ םהב תומוקמ ינש רודיסב אצמ
?ונלש הנשמב רבודמ םהמ הזיא לע

אייח יבר ו ה"ד גי השרפ הבר תישארב
ונאו ,תודעומ םכל שי םתא :ול רמא ,החרק ןב עשוהי יבר תא לאש דחא יוג
םיחמש ונאש העשבו ,םיחמש ונא ןיא םיחמש םתאש העשב ,תודעומ ונל שי
.םימשג תדיריב ?םיחמש םתאו ונא יתמיאו ,םיחמש םתא ןיא
א קרפ תינעת הנשמבש ,עשוהי יבר םע רבדמ אוה !הזה יוגה רבדמ ימ םע בל םיש
.ןורחא בוט םוימ :םשגה תא םיריכזמ יתמ הכלה קספ םדוק האבוהש

.גח לכב שיש ןידהו םיגחה לע ונדמלש המ לכ תא םכסמ אבה רוקמה

א דומע זט ףד הנשה שאר תכסמ ,ילבב דומלת
:אביקע יבר םושמ הדוהי יבר רמא ,אינת
.אוה האובת ןמז חספהש ינפמ ?חספב רמוע ואיבה הרות הרמא המ ינפמ
האובת םכל ךרבתתש ידכ ,חספב רמוע ינפל ואיבה :אוה ךורב שודקה רמא
.תודשבש
תוריפ ןמז תרצעש ינפמ ?תרצעב םחלה יתש ואיבה הרות הרמא המ ינפמו
ידכ ,תרצעב םחלה יתש ינפל ואיבה :אוה ךורב שודקה רמא ,אוה ןליאה
.ןליאה תוריפ םכל וכרבתיש
ינפל וכסנ :אוה ךורב שודקה רמא ?גחב םימ וכסנ הרות הרמא המ ינפמו
תויכלמ הנשה שארב ינפל ורמאו ,הנש ימשג םכל וכרבתיש ידכ ,גחב םימ
הלעיש ידכ - תונורכז ,םכילע ינוכילמתש ידכ - תויכלמ .תורפושו תונורכז
.רפושב - המבו ,הבוטל ינפל םכינורכז

?תעדיה

רוזח
תרצע
:םישוריפ השלש ול שי "תרצע" חנומה
.תועובשה גחו תוכוס לש ינימש ,חספ לש יעיבש
.תועובשה גח איה "תרצע" הנשמב

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח