תוכוסה גח

- ץראל ץוחב) םימי העבש ךשמנ הז גח .תוכוסה גח אוה ירשת שדוח לש ישילשה גחה
גח אוהש ,גחה לש ינימשה םויה - "תרצע ינימש" אוה גחה לש ןורחאה םויהו ,(הנומש
.יאמצע
לכב םינימ העברא לוטיל הווצמו ,הכוסב תבשל הווצמ :תוכוסה גחב שי תווצמ יתש
תושעל רוסא ,רחא בוט םוי לכ ומכ גח אוה ,תאז תמועל ,תרצע ינימש .גחה ימימ דחא
.םינימ העברא אל םגו הכוסב הבישי וב ןיא לבא ,הכאלמ וב

גכ קרפ ארקיו
יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב ךא (טל)
ץראה תאובת תא םכפסאב
םימי תעבש דודי גח תא וגחת
:ןותבש ינימשה םויבו ןותבש ןושארה םויב
ןושארה םויב םכל םתחקלו (מ)
לחנ יברעו תבע ץע ףנעו םירמת תפכ רדה ץע ירפ
:םימי תעבש םכיהלא דודי ינפל םתחמשו
דודיל גח ותא םתגחו (אמ)
םכיתרדל םלוע תקח הנשב םימי תעבש
:ותא וגחת יעיבשה שדחב
םימי תעבש ובשת תכסב (במ)
:תכסב ובשי לארשיב חרזאה לכ
לארשי ינב תא יתבשוה תוכסב יכ םכיתרד ועדי ןעמל (גמ)
:םכיהלא דודי ינא םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב

?ט"ל קוספ יפל תוכוסה גח לח שדוח הזיאב
?ןושארה שדוחל הרותב םיארוק ךיא
."ףיסאה גח" םג ארקנ תוכוסה גח
?"תואובת" הלימה שוריפ המ ?תוכוסה גחב םיפסוא המ

הכוסב תבשל הוצמה

ו קרפ בלולו הכוס תוכלה ם"במר
ה הכלה
?הכוסב הבישיה תוצמ איה דציכ
,םימיה תעבש לכ הכוסב רדו התושו לכוא היהיש
.הנשה תומי ראשב ותיבב רד אוהש ךרדכ ,הלילב ןיב םויב ןיב
,עבק ותכוס תאו יארע ותיב תא םדא השוע םימיה תעבש לכו
.[ג"כ ארקיו] "םימי תעבש ובשת תוכוסב" רמאנש

:קוספב "ובשת" הלימה ןמ ם"במר דמול תוכלה וליא
?"םימי תעבש ובשת תוכוסב"

ו קרפ בלולו הכוס תוכלה ם"במר
ו הכלה
,העבש לכ הכוסב ןינשיו ןיתושו ןילכוא
.הלילב ןיב םויב ןיב
..העבש לכ הכוסל ץוח הדועס לוכאל רוסאו
,יארע תניש וליפא הכוסל ץוח ןינשי ןיאו
..הכוסל ץוח תוריפ לוכאלו םימ תותשל רתומו
השוע אוה תוכוסה גחב - ותיבב השוע םדאש המ לכ .הכוסב תויחל איה תוכוסה גח תווצמ
:קוספה רמוא ךכ לע ?הכוסב תויהל הבוח עודמו .ןשיו התושו ,לכוא :הכוסב ותוא

גכ קרפ ארקיו
לארשי ינב תא יתבשוה תוכסב יכ םכיתרד ועדי ןעמל (גמ)
:םכיהלא דודי ינא םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב
תוכוסב ובשי לארשי ינב .םיפסונ םיגח ומכ ,םירצמ תאיציל רכז איה הכוסב הבישיה
.תאז ריכזמ תוכוסה גחו ,םירצממ םתאצב

תוכוסה גח 'תכ ה"ד ב השרפ םיחפסנ אנהכ ברד אתקיספ
םישוע לארשי המל .(גי :זט םירבד) "םימי תעבש ךל השעת תוכוסה גח" ביתכ
ויהש ,םירצממ ואציש העשב אוה ךורב שודקה םהל השעש םיסינל ?הכוס
...םהילע תוככוסמו םתוא ןיפיקמ דובכ יננע
םכותב םירדו תוכוסה תא ןישוע םתא ויה ,ינב :לארשיל ה"בקה םהל רמא
.רבדמב םכל יתישעש םיסינה םירכזנ ויהתש ידכ ,םימי תעבש

."לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ" קוספל ףסונ שוריפ איבמ שרדמה
?שרדמה יפל םהב ובשי לארשי ינבש תוכוסה םהמ

וניאו םילוח תיבב דבועו אפור אוהש וא ,הלוח אוהש וא ,ךרדב ךלוה םדא םא ארוק המ ךא
:הנשמה הנוע ךכ לע ?הכוסב לוכאל לוכי

ד הנשמ ב קרפ הכוס
.הכוסה ןמ ןירוטפ - הוצמ יחולש
.הכוסה ןמ ןירוטפ - ןהישמשמו ןילוח
.הכוסל ץוח יארע ןיתושו ןילכוא

"הווצמ חילש" גשומה תא ראבו םגדה

ט הנשמ ב קרפ הכוס
.יארע ותיבו ,עבק ותכוס השוע םדא םימיה תעבש לכ
?תונפל רתומ יתמיאמ ,םימשג ודרי
.(לכואה לקלקתי) הפקמה חרסתשמ

?המוד רבדה המל :לשמ ולשמ
,וברל סוכ גוזמל אבש דבעל
.וינפ לע ןותיק ול ךפשו

ךירעהל םוקמב ,ןודאה .ונודאל סוכ גוזמל אב דבע :הז לשמ שי הנשמב
םשג לש לשמה והז .וינפב (סוכה תא) ,ןותיק ךפוש ,דבעה תדובע תא
.תוכוסב
ןותיקה והמו ,סוכה והמ ,ןודאה והימ ,דבעה והימ :הוושה וישכעו
?דבעה ינפ לע םיכפושש

םינימה תעברא

ד הנשמ ג קרפ הכוס
:רמוא לאעמשי יבר
,םיסדה השלש
,תוברע יתשו
דחא בלול
.דחא גורתאו

ירפ א"ד בי ה"ד ל השרפ (אנליו) הבר ארקיו
:לארשי ולא "רדה ץע ירפ"
,חיר וב שיו םעט וב שי הז גורתא המ
.םיבוט םישעמ םהב שיו הרות םהב שיש םדא ינב םהב שי לארשי ךכ
:לארשי ולא "םירמת תופכ"
,לארשי םה ךכ ,חיר וב ןיאו םעט וב שי וזה הרמתה המ
.םיבוט םישעמ םהב ןיאו הרות םהב שיש םהב שי
:לארשי ולא "תובע ץע ףנעו"
,םעט וב ןיאו חיר וב שי סדה המ
.הרות םהב ןיאו םיבוט םישעמ םהב שיש םהב שי לארשי ךכ
:לארשי ולא "לחנ יברעו"
,לארשי םה ךכ ,חיר הב ןיאו םעט הב ןיא וז הברע המ
.םיבוט םישעמ אלו הרות אל םהב ןיאש םדא ינב םהב שי
?םהל השוע ה"בקה המו
:ה"בקה רמא אלא ,רשפא יא ןדבאל
.ולא לע ולא ןירפכמ ןהו ,תחא הדוגא םלוכ ורשקוי

?לארשי םע תא דחאל ךרוצה לע הזה שרדמה רמוא המ

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח